Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ nr. 317 din 24 iulie 2018la Nivel de Grup de Unităţi din Sectorul de Activitate Servicii Comunitare şi Utilităţi Publice - Transporturi Urbane, Suburbane şi Metropolitane de Călători pe anii 2018-2020
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL, Partea a V-a nr. 6 din 11 octombrie 2018Data intrării în vigoare 11-10-2018

  În temeiul Legii nr. 62/2011, republicată, se încheie prezentul contract colectiv de muncă unic între salariaţii şi angajatorii din Transporturi Urbane, Suburbane şi Metropolitane de călători. Salariaţii/angajaţii sunt reprezentaţi prin: Federaţia sindicală TRANSLOC-România. Angajatorii în calitate de Patronat sunt reprezentaţi prin Federaţia Transportatorilor Urbani, Suburbani şi Metropolitani de Călători (acronim Federaţia TUSMC). Preambul Prevederile prezentului Contract Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Grup de Unităţi din Sectorul de Activitate Servicii Comunitare şi Utilităţi Publice - Transporturi Urbane, Suburbane şi Metropolitane de Călător, se aplică la unităţile care au ca obiect principal de activitate Transporturi Urbane, Suburbane şi Metropolitane de Călători, cuprinse în Anexa nr. 1 la prezentul contract. La angajare şi la stabilirea drepturilor individuale, angajatorii vor asigura egalitatea de şanse şi tratament pentru toţi salariaţii, fără discriminări directe sau indirecte, pe bază de rasă, naţionalitate, etnic, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală sau orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea sau înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării drepturilor decurgând din contractul colectiv de muncă.
  Capitolul I Dispoziţii generale IntroducereArticolul 1 Prezentul contract colectiv de muncă este un contract-cadru care stabileşte, în principal, drepturile minime garantate pentru salariaţi şi obligaţiile acestora, precum şi drepturile şi obligaţiile părţilor semnatare cu privire la:a) timpul de muncă şi timpul de odihnă;b) salarizarea şi alte drepturi salariale;c) condiţii de muncă şi protecţia muncii;d) măsuri de protecţie specială;e)
  munca şi protecţia femeilor şi tinerilor;
  f) încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de muncă;g) formarea profesională, economică, socială şi sindicală;h) drepturi şi imunităţi sindicale;i) obligaţii generale ale părţilor.
  Sfera de aplicare
  Articolul 2 Părţile semnatare la nivel de unitate, în funcţie de specificul unităţii, vor adapta sau adăuga clauze la contract conform legii.Articolul 3 Pe baza prevederilor prezentului contract colectiv de muncă se vor încheia contractele de muncă la nivel de unităţi.
  Clauze de recunoaştereArticolul 4 Partea patronală recunoaşte partea cu care încheie contractul ca reprezentantă a salariaţilor din unităţile în care Federaţia sindicală TRANSLOC-România are organizaţii sindicale afiliate, conform Anexei nr. 1.Articolul 5 Părţile se obligă să aducă la cunoştinţa celor pe care îi reprezintă prevederile prezentului contract colectiv de muncă.Articolul 6 Partea patronală şi partea sindicală vor verifica, la cererea uneia dintre părţi, modul în care sunt respectate în unităţi drepturile stipulate în prezentul contract colectiv de muncă. Colaborarea dintre părţile contractante
  Articolul 7 Părţile se angajează la aplicarea prevederilor prezentului contract colectiv de muncă pe principiul bunei-credinţe, cu respectarea legii. Clauzele negociate ale prezentului CCM sunt aplicabile în funcţie de situaţia economico-financiară a fiecărui operator în parte şi negociate prin CCM la nivel de unitate. Durata contractului colectiv de muncă; modificarea acestuiaArticolul 8(1) Prezentul contract colectiv de muncă se încheie pentru o perioadă de 2 ani, cu începere de la data înregistrării lui la Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale.(2) Dacă niciuna din părţi nu solicită renegocierea contractului cu 60 de zile înainte de expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, valabilitatea acestuia se prelungeşte până la încheierea unui nou contract, dar nu mai mult de 12 luni, cu excepţia situaţiilor când prin lege se interzice acest lucru.Articolul 9(1) Clauzele contractului colectiv de muncă pot fi modificate în orice moment, conform legii, ori de câte ori părţile convin în acest sens.(2) Cererea de modificare se va comunica celeilalte părţi în scris şi va conţine atât motivele care au determinat-o, cât şi propunerile concrete.(3) Negocierea modificărilor propuse la prezentul contract nu va depăşi 30 de zile calendaristice şi vor începe în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării uneia din părţile semnatare ale CCM.(4) Modificările aduse contractului fac parte integrantă din contractul colectiv de muncă şi produc aceleaşi efecte ca şi contractul însuşi, de la data înregistrării lor.Articolul 10(1) Interpretarea clauzelor contractului se face prin consens.
  (2) Dacă nu se realizează consensul, clauza se interpretează conform hotărârii comisiei paritare până la decizia finală a instanţei de judecată.
  Articolul 11(1) Pentru soluţionarea pe cale amiabilă a litigiilor intervenite cu ocazia executării, modificării sau încetării prezentului contract colectiv de muncă, părţile convin să constituie o comisie paritară.(2) Componenţa, organizarea şi funcţionarea comisiei paritare se stabilesc prin regulamentul prezentat în Anexa nr. 3.Articolul 12 Declanşarea procedurii prevăzute la Art. 11 nu constituie impediment pentru sesizarea instanţei de judecată competente, potrivit prevederilor legale privind soluţionarea conflictelor de muncă.Articolul 13(1) Drepturile salariaţilor prevăzute în prezentul contract colectiv de muncă nu pot să reprezinte cauza reducerii altor drepturi care au fost recunoscute anterior prin negociere, în afara cazurilor în care, prin lege, se dispune în mod expres altfel.(2) În situaţiile în care, în privinţa drepturilor ce decurg din prezentul contract colectiv de muncă pentru părţile semnatare, intervin reglementări legale mai favorabile, acestea vor face parte, de drept, din contract.Articolul 14(1) Părţile contractante se obligă ca, pentru perioada de aplicare a prezentului contract colectiv de muncă, să nu promoveze şi să nu susţină reglementări interne a căror adoptare ar conduce la diminuarea drepturilor ce decurg din acest contract colectiv de muncă, cu excepţia altor prevederi contrare, menţionate în mod expres în prezentul contract.(2)
  Părţile convin să facă intervenţiile necesare pentru respectarea prevederilor legale şi, respectiv, pentru consultarea organizaţiilor sindicale şi patronale semnatare, în toate cazurile în care se iniţiază acte normative ce privesc relaţiile de muncă.
  (3) Contractele colective de muncă existente şi valabile la data înregistrării prezentului CCM pe grup de unităţi îşi produc efectele până la împlinirea termenului de valabilitate dacă părţile nu convin altfel prin act adiţional.
  Capitolul II Timpul de muncă şi timpul de odihnăII.1. - Durata muncii Durata normală a munciiArticolul 15(1)
  Durata normală a timpului de lucru este de 8 ore pe zi şi, respectiv, de 40 de ore pe săptămână şi se realizează prin săptămâna de lucru de 5 zile.
  (2) La locurile de muncă unde specificul activităţii impune, pot fi stabilite forme specifice de organizare a timpului de lucru, după caz, în tură, tură continuă, turnus.(3) Locurile de muncă la care se aplică formele specifice de organizare a programului de lucru, precum şi modalităţile concrete de organizare şi evidenţă a muncii prestate se stabilesc prin contractul colectiv de muncă de la nivelul unităţii.
  Articolul 16(1) Repausul săptămânal este de 48 de ore consecutive, de regulă sâmbăta şi duminica.(2) În cazul unităţilor, subunităţilor sau al locurilor de muncă a căror activitate nu poate fi întreruptă, zilele de repaus pot fi acordate, prin rotaţie, în alte zile decât sâmbăta şi duminica, astfel încât fiecare salariat să beneficieze, cel puţin de două ori pe lună, de repausul săptămânal succesiv în zilele de sâmbătă şi duminică.(3)
  În situaţii de excepţie, repausurile săptămânale sunt acordate cumulat, după o activitate continuă ce nu poate depăşi 14 zile calendaristice, cu autorizarea Inspectoratului Teritorial de Muncă şi cu acordul sindicatului reprezentativ, conform Codului muncii republicat, art. 137 alin. 4. Salariaţii al căror repaus săptămânal se acordă în condiţiile art. 137 alin. 4, au dreptul la un spor de 150% din salariul de bază negociat acordat corespunzător orelor prestate în perioada de repaus cuvenit.
  Articolul 17(1) Începerea şi sfârşitul programului zilnic de lucru se stabilesc prin regulamentul intern, întocmit de angajator împreună cu sindicatul reprezentativ, conform legii.(2) Pentru unele categorii de personal, cum ar fi femei care îngrijesc copii de vârstă preşcolară, salariaţi care urmează cursurile unei instituţii de învăţământ, persoane cu gradul III de invaliditate, persoane cu recomandări medicale sau cu handicap, precum şi în alte situaţii stabilite prin contractul colectiv de muncă se pot aproba programe de muncă speciale, cu alte ore de începere a programului.Articolul 18 Activitatea, conform programului stabilit, începe şi se sfârşeşte la locul de muncă, în ţinută de lucru.
  Articolul 19 Pentru un program normal de lucru, salariaţii beneficiază de o pauză de masă de minimum 15 minute. Din timpul negociat pentru pauza de masă, 15 minute se includ în programul de lucru. Timpul afectat pauzei de masă va fi acordat, de regulă, la jumătatea duratei programului.
  Munca suplimentarăArticolul 20(1) Munca prestată peste programul normal de lucru, la solicitarea angajatorului, este considerată muncă suplimentară.(2) Salariaţii pot fi chemaţi de angajator să presteze muncă suplimentară numai cu consimţământul lor.
  Articolul 21(1) Orele de muncă suplimentară, contabilizate separat de orele normale de muncă, se compensează prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile calendaristice după efectuarea acestora. Excepţie fac conducătorii de tramvai, troleibuz, autobuz ale căror ore suplimentare se plătesc în luna în care au fost efectuate.(2) În cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în termenul prevăzut la alin. (1), munca suplimentară va fi plătită salariatului prin adăugarea unui spor de 100% aplicat la salariul de bază corespunzător duratei acesteia.(3) Modalitatea de compensare a orelor de muncă suplimentară se va stabili împreună cu salariatul în momentul acceptării efectuării acestora, în acord cu prevederile legale în vigoare.Articolul 22(1)
  La nivel de unitate se poate stabili ca personalul care, prin natura muncii, lucrează sistematic peste programul normal de lucru să primească un spor de "lucru sistematic peste programul normal", altul decât sporul pentru ore suplimentare, şi va fi în cuantum de minimum 25% din salariul brut lunar. Categoriile profesionale şi modalitatea de acordare se vor stabili la nivel de unitate.
  (2) Categoriile de personal care pot beneficia de prevederile alin. 1 se vor stabili prin contractul colectiv de muncă la nivel de unitate.
  Articolul 23 Munca prestată suplimentar în zilele de repaus sau de sărbători legale şi religioase peste durata normală a zilei de lucru se va plăti cu un spor suplimentar de 50% peste sporurile normale.Articolul 24 Tinerii în vârstă de până la 18 ani şi femeile gravide nu pot presta muncă suplimentară.
  Munca de noapteArticolul 25 Munca prestată între orele 22.00-6.00 este considerată muncă de noapte. Salariatul care efectuează muncă de noapte cel puţin 3 ore din timpul său zilnic de lucru sau cel puţin 30% din timpul lunar de lucru beneficiază de un spor de 25% din salariul de bază.Articolul 26 Este interzisă munca de noapte de către tineri sub 18 ani, femei gravide, lăuze şi cele care alăptează. Aceste situaţii trebuie comunicate angajatorului împreună cu acte doveditoare.Articolul 27 Salariaţii care urmează să desfăşoare muncă de noapte sunt supuşi unui examen medical gratuit înainte de începerea activităţii şi, după aceea, periodic. Salariaţii care desfăşoară muncă de noapte şi au probleme de sănătate recunoscute ca având legătură cu aceasta vor fi trecuţi la o muncă de zi pentru care sunt apţi, cu condiţia existenţei unui post specific pregătirii profesionale a salariatului.Articolul 28 În cazul în care munca suplimentară în timpul nopţii va fi prestată într-o zi de repaus sau de sărbătoare, dacă nu a fost compensată cu timp liber plătit, ea va fi plătită ca în exemplul următor:– tariful unei ore normale - 100% salariul de bază;– majorarea pentru ora lucrată în zi de repaus sau de sărbătoare - 100% salariul de bază.
  II.2.
  - Zilele de sărbătoareArticolul 29 Se consideră sărbători religioase şi legale, fiind zile de repaus, următoarele:– 1 şi 2 ianuarie;– 24 Ianuarie - Ziua Principatelor Române;– Vinerea Mare (ultima zi de vineri înaintea Paştelui);– prima şi a doua zi de Paşte;– 1 Mai;– 1 Iunie - Ziua Copilului;
  – prima şi a doua zi de Rusalii;– 15 august - Adormirea Maicii Domnului;– 30 noiembrie - Sfântul Apostol Andrei Cel întâi Chemat, Ocrotitorul României;– 1 Decembrie;– 25 şi 26 decembrie (prima şi a doua zi de Crăciun);– pentru alte culte se pot acorda alte zile libere în locul celor de mai sus în funcţie de prevederile legale.
  Articolul 30(1) La nivel de unităţi se va acorda o zi liberă cu ocazia Zilei Lucrătorului din Transportul Local, respectiv a doua zi de vineri din luna iunie.(2) Federaţia TUSMC şi Federaţia TRANSLOC-România vor organiza anual împreună cu conducerile unităţilor şi ale sindicatelor manifestări dedicate specificului activităţii prestate.Articolul 31 Munca prestată în zilele de sărbători legale şi religioase se consideră muncă suplimentară şi, în cazul în care nu a fost compensată cu ore libere plătite în următoarele 30 de zile, se plăteşte cu un spor de 100% salariul de bază.
  II.3. - Concedii Concediul normal de odihnăArticolul 32(1) Salariaţii au dreptul în fiecare an calendaristic la un concediu de odihnă plătit de minimum 23 de zile lucrătoare.(2) Diferenţierea în funcţie de vechime se va stabili prin contractul colectiv de muncă la nivel de unităţi.(3) Sărbătorile legale în care nu se lucrează, precum şi zilele libere plătite stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil nu sunt incluse în durata concediului de odihnă anual.Articolul 33
  Efectuarea concediului anual de odihnă este obligatorie în perioada în care a fost programată.
  Articolul 34(1) Programarea concediilor de odihnă colective se face de către conducerea unităţii împreună cu organizaţia sindicală reprezentativă, la sfârşitul fiecărui an, pentru anul următor, dar aceasta poate fi modificată şi în cursul anului, cu acordul ambelor părţi. Programările individuale au în vedere şi opţiunile fiecărui salariat.(2) Data începerii concediului de odihnă în perioada programată va fi comunicată de salariat cu minimum 15 zile înainte de plecare.Articolul 35 În cazul în care există salariaţi care, din motive obiective, nu au efectuat integral sau deloc concediul de odihnă în cursul anului, acesta va fi în mod obligatoriu reprogramat, cu acordul salariatului în cauză, într-o perioadă de 18 luni începând cu anul următor celui în care s-a născut dreptul la concediul de odihnă neefectuat.
  Articolul 36 Salariatul chemat din concediu are dreptul la o compensare din partea unităţii, care constă în:– plata transportului dus-întors din localitatea unde se află în concediu;– plata unei indemnizaţii de întrerupere, de minimum 25% din salariul negociat, pentru zilele programate şi neefectuate;– despăgubiri datorate cheltuielilor făcute de salariat, dacă acesta se află la odihnă sau tratament.Articolul 37 Concediul de odihnă se efectuează integral sau se poate acorda fracţionat, în tranşe, dacă interesele serviciului o cer, sau la solicitarea salariatului, dacă nu e afectată desfăşurarea normală a activităţii în unitate, cu condiţia însă ca una din fracţiuni să fie de cel puţin 10 zile lucrătoare.
  Articolul 38În situaţia în care ambii soţi lucrează în aceeaşi unitate, ei au dreptul la programare în aceeaşi perioadă a concediului de odihnă.Articolul 39(1) În cazul în care salariatul are bilet de tratament, el va beneficia de concediul său de odihnă în perioada pentru care are bilet.(2) Prevederile alin. 1 se pot aplica şi în situaţia în care salariatul are bilet de odihnă, în funcţie de posibilităţile agentului economic.Articolul 40(1) Salariaţii au dreptul la efectuarea concediului de odihnă anual, a cărui durată se stabileşte prin contractul individual de muncă. La stabilirea duratei concediului de odihnă anual, perioadele de incapacitate temporară de muncă şi cele aferente concediului de maternitate, concediului de risc maternal şi concediului pentru îngrijirea copilului bolnav se consideră perioade de activitate prestată. La nivel de unitate se pot conveni şi alte situaţii pentru care concediul de odihnă nu se reduce.(2) Salariaţii au dreptul la un concediu de odihnă proporţional cu activitatea prestată în acel an. în acest caz, prin acord între angajator şi salariaţii în cauză, se poate conveni efectuarea concediului de odihnă după 6 luni de la data angajării.(3) Pentru salariaţii care lucrează cu fracţiuni de normă, la cererea lor, durata concediului de odihnă - în număr de zile întregi - şi indemnizaţia vor fi acordate în raport cu vechimea în muncă şi proporţional cu timpul lucrat.(4) Salariatul care are bilet de tratament sau odihnă va beneficia de concediu de odihnă în perioada pentru care are bilet, cu condiţia să solicite acordarea acestuia cu minimum 15 zile lucrătoare înainte de data începerii concediului.Articolul 41 În cazul în care un salariat demisionează ori în cazul în care i se desface contractul individual de muncă, din motive imputabile lui, după efectuarea concediului de odihnă şi acesta a încasat drepturile băneşti aferente concediului, salariatul este obligat să restituie suma aferentă concediului de odihnă necuvenit şi a primei de vacanţă necuvenite, fie prin reţinere din salariu, fie prin depunere de numerar.
  Articolul 42 Unitatea nu poate pretinde suma de bani corespunzătoare concediului de odihnă deja efectuat în cazurile când contractul individual de muncă a încetat ca urmare a:– iniţiativei unităţii, din motive neimputabile salariatului;– decesului.Articolul 43(1) Indemnizaţia de concediu de odihnă se va calcula conform prevederilor din Codul muncii.
  (2) Prin contractul colectiv de muncă la nivel de unitate, în raport cu posibilităţile economico-financiare ale acesteia, pe lângă indemnizaţia de concediu va plăti şi o primă de vacanţă.(3) Prin contractul colectiv de muncă la nivel de unitate, pe lângă indemnizaţia de concediu se vor acorda şi vouchere de vacanţă.(4) Indemnizaţiile prevăzute la alin. 1 şi 2 se plătesc la plecarea în concediu, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte.
  Alte concedii şi zile libereArticolul 44 În afara concediului normal de odihnă, anumite categorii de salariaţi beneficiază de concediu suplimentar de odihnă plătit. Concediul suplimentar de odihnă se va stabili la nivel de unitate şi nu poate fi mai mic de 3 zile.
  Articolul 45(1) La solicitarea salariatului, angajatorul va acorda o singură dată un concediu fără plată de 30 de zile calendaristice pentru susţinerea examenului de admitere în învăţământul superior sau la studii doctorale. Aceste zile se pot acorda şi fracţionat.(2) Cursanţii şcolilor de maiştri şi doctorale în domenii utile activităţii societăţii, înscrişi la studii cu acordul angajatorului, vor beneficia o singură dată de un concediu plătit de până la 30 de zile calendaristice pentru a susţine examenul de absolvire, fără a li se afecta concediul legal de odihnă.(3) În cazul în care salariatul doreşte să susţină examenul de bacalaureat sau teza de doctorat, angajatorul îi va acorda acestuia o singură dată un concediu fără plată de până la 30 de zile calendaristice.(4) Studenţii din învăţământul superior, seral sau fără frecvenţă, beneficiază de câte un concediu fără plată de până la 60 de zile calendaristice, la cerere, eşalonat sau integral, pentru fiecare an de studii, numai pe durata normală a cursurilor facultăţii, dacă este prima facultate pe care o urmează. Dacă studiile se fac în baza unui contract cu unitatea, studenţii pot beneficia şi de un concediu de studii plătit, pentru fiecare an de studiu.(5) Pentru rezolvarea unor situaţii personale salariaţii au dreptul la concediu fără plată. Durata concediului fără plată şi modalităţile de aprobare vor fi stabilite la nivelul fiecărei unităţi.
  Articolul 46(1) Persoanele care lucrează în locuri de muncă cu condiţii deosebite, grele, periculoase sau vătămătoare, nevăzătorii, alte persoane cu handicap şi tinerii în vârstă de până iu 18 ani beneficiază, conform prevederilor legale, de concedii de odihnă suplimentare de minimum 3 zile lucrătoare plătite.(2) Nominalizarea locurilor de muncă şi a categoriilor de personal care au dreptul la concedii suplimentare se face prin contractul colectiv de muncă la nivel de unităţi.Articolul 47 În afara concediului de odihnă, în baza documentelor prezentate, salariaţii au dreptul la un număr de zile calendaristice libere, plătite, pentru evenimente de familie deosebite, după cum urmează:a) căsătoria salariatului, 5 zile;b) căsătoria unui copil, 5 zile;
  c) naşterea sau adopţia unui copil, 5 zile;d) decesul soţului (soţiei), copiilor, părinţilor, socrilor, 5 zile;e) decesul bunicilor, fraţilor, surorilor, 3 zile;f) mutarea într-o altă locuinţă (o singură dată), 2 zile.
  Învoiri
  Articolul 48 La cererea salariatului se acordă un număr de ore de învoire fără plată sau care pot fi recuperate, în următoarele situaţii:– efectuarea unor analize, tratament medical;– citaţie în faţa instanţei, procuraturii, poliţiei;– alte situaţii, când salariatul solicită şi activitatea unităţii permite acest lucru.
  Capitolul III Salarizarea şi alte drepturi salarialeArticolul 49(1) Pentru munca prestată în condiţiile prevăzute în contractul individual de muncă, fiecare salariat are dreptul la un salariu în bani, convenit prin acest contract, indiferent de natura unităţii în care îşi desfăşoară activitatea.(2) Salariul este confidenţial, angajatorul având obligaţia de a lua măsurile necesare pentru asigurarea confidenţialităţii.(3) În scopul promovării intereselor şi al apărării drepturilor salariaţilor, confidenţialitatea salariilor nu poate fi opusă organizaţiei sindicale reprezentative, în strictă legătură cu interesele acestora şi în relaţia directă cu angajatorul.Articolul 50(1) În vederea stabilirii drepturilor ce decurg din contractul individual de muncă, salariaţii din unităţi sunt clasificaţi în funcţie de conţinutul activităţii şi de cerinţele postului.(2) Se stabilesc coeficienţii minimi de ierarhizare pentru următoarele categorii de salariaţi:– muncitori necalificaţi - 1;– muncitori calificaţi - 1,2;– personal de bord - 1,5;– liceu - 1,25;– postliceal - 1,4;– 
  maiştri şi similare - 1,6;
  – subingineri - 1,7;– studii superioare - 2.
  (3) Grilele exemplificate la alin. 2 nu sunt cu titlu exhaustiv, ele pot fi dezvoltate prin negocieri la nivel de unitate.(4) Prevederile alin. 2 nu se aplică pentru personalul angajat la debut în profesie, pe perioada de stagiu sau acolo unde conform normelor legale în materie sau altor prevederi graduale existente în unitate, care reglementează profesia respectivă, există trepte ierarhice profesionale, iar salariatul nu a promovat examenul pentru treapta ierarhică superioară primei trepte existente.(5) Pentru modificările ce decurg din obligativitatea aplicării dispoziţiilor legale cu privire la stabilirea salariului minim brut pe economie, sistemul de salariu se modifică conform coeficienţilor de ierarhizare.
  Articolul 51(1) Salariul de bază minim pentru societate la care se aplică prezentul contract, pentru un program normal de lucru, este salariul de bază minim brut pe ţară.(2) La nivel de unitate, se poate negocia un alt nivel al salariului minim, dar nu mai mic decât salariul de bază minim brut pe ţară.(3) Majorările de salarii pentru perioada valabilităţii prezentului contract se vor negocia la nivel de unităţi, având în vedere intensitatea muncii, specificul muncii, rata inflaţiei, coeficienţii de ierarhizare şi alţi indicativi conveniţi de partenerii sociali sau dispoziţii legale.(4) Alte venituri: tichete de masă, tichete-cadou şi tichete de creşă acordate conform prevederilor legale şi înţelegerii părţilor.(5) Prime cu ocazia sărbătorilor de Paşte şi Crăciun, prime cu ocazia Zilei Lucrătorului din Transportul Public Local.(6)
  Salariaţii care ies la pensie din societatea angajatoare la limită de vârstă, anticipat sau anticipat parţial sau datorită invalidităţii, cu o vechime neîntreruptă de minim:– 15 ani în societate, primesc o primă la nivelul a trei salarii medii brute pe unitate;– 5 ani primesc o primă la nivelul unui salariu mediu brut pe unitate.
  (7) În vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu în mod corespunzător, unitatea va asigura salariaţilor care lucrează după un program atipic (conducători de vehicule, controlori, controlori cap linie, încasatori, casieri - exemplificarea nu este exhaustivă) transportul acestora la şi de la locul de muncă în mod gratuit.
  Articolul 52(1) Sporurile şi indemnizaţiile minime ce se acordă la salariul de bază, în condiţiile prezentului contract, sunt:a) pentru condiţii deosebite de muncă, grele, periculoase sau penibile, proporţional cu timpul efectiv lucrat în condiţiile respective, 10%;
  b) pentru orele suplimentare şi pentru orele lucrate în zilele libere şi în zilele de sărbători legale 100%;c) pentru vechime în muncă, minimum 5% pentru 3 ani vechime şi maximum 25% la o vechime de peste 20 de ani, diferenţa pe tranşe de vechime stabilindu-se prin contractul colectiv de muncă de la nivel de unităţi;d) pentru lucrul în timpul nopţii, 25%.e) spor de dificultate în transportul public pentru conducătorii auto vatmani, conducători de troleibuz de minimum 15% din salariul de încadrare;f) indemnizaţie de conducere de minimum 15% din salariul de încadrare funcţiei;
  (2) Pentru condiţii nocive de muncă, pe baza determinărilor efectuate de organele de specialitate, proporţional cu timpul efectiv lucrat în condiţiile respective, se acordă un spor de 10% din salariul minim negociat la nivel de unitate.
  (3) Pentru exercitarea şi a unei alte funcţii se poate acorda un spor de până la 50% din salariul de bază al funcţiei înlocuite, începând cu luna a treia de cumul; cazurile în care se aplică această prevedere şi cuantumul sporului se vor stabili prin negocieri la contractele de muncă la nivel de unităţi.(4) Prin contractul colectiv de muncă la nivel de unităţi pot fi negociate şi alte categorii de sporuri.(5) La nivelul unităţii se poate negocia introducerea unor sporuri în salariul de bază.
  Articolul 53 Adaosurile la salariul de bază sunt:a) plusul de acord;b) premii acordate din fondul de premiere;
  c) prima de vacanţă, vouchere de vacanţă;d) bonificaţia de sfârşit de an ce se va acorda în două tranşe, din care una înaintea sărbătorilor de iarnă;e) alte adaosuri convenite prin contractul colectiv de muncă la nivelul unităţii.
  Articolul 54(1) În funcţie de formele de organizare a muncii se pot aplica următoarele forme de salarizare:a) în regie sau după timp;b)
  în acord;
  c) pe bază de tarife sau cote procentuale din veniturile realizate;d) pe bază de indicatori;e) alte forme.
  (2) Organizarea muncii şi salarizarea în acord pot avea loc într-una din următoarele forme:a) acord direct;b) acord progresiv;c) acord indirect;d) alte forme.(3) Forma de organizare a muncii şi forma de salarizare ce ar urma să se aplice fiecărei activităţi şi fiecărui loc de muncă se stabilesc prin contractul colectiv de muncă de la nivelul unităţii.
  Articolul 55(1) Unitatea are obligaţia să asigure condiţiile necesare realizării de către fiecare salariat a sarcinilor ce-i revin în cadrul programului zilnic de muncă stabilit.(2)
  În situaţia în care unitatea nu poate asigura pe durata unei zile de lucru, parţial sau total, condiţiile necesare realizării sarcinilor de serviciu, aceasta este obligată să plătească salariaţilor salariul de bază pentru timpul cât lucrul a fost întrerupt.
  (3) În situaţii deosebite, când activitatea a fost întreruptă mai mult de trei zile, salariaţii vor primi minimum 75% din salariul de bază individual, cu condiţia ca încetarea lucrului să nu fie imputabilă salariaţilor şi dacă în tot acest timp aceştia au rămas la dispoziţia angajatorului. Pentru situaţiile de mai sus, salariaţii vor beneficia şi de alte drepturi prevăzute de lege.
  Articolul 56 Corelarea salariilor cu rata inflaţiei se face, pe baza datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică, conform metodologiei stabilite prin contractul colectiv de muncă la nivel de unităţi, în acord cu prevederile legale în vigoare.Articolul 57(1) Plata salariilor se face periodic, la datele ce vor fi stabilite prin contractul colectiv de muncă la nivel de unitate.(2)
  Întârzierea nejustificată a plăţii salariului sau neplata acestuia poate determina obligarea angajatorului la plata de daune-interese pentru repararea prejudiciului produs salariatului.
  (3) Indiferent de forma de plată (numerar, card, cont curent), salariatul va primi lunar nota de calcul a drepturilor salariale.
  Articolul 58(1) Toate drepturile băneşti cuvenite salariaţilor se plătesc înaintea oricăror obligaţii financiare ale unităţii.(2) În caz de insolvenţă, faliment sau de lichidare judiciară, salariaţii au calitatea de creditori privilegiaţi, iar drepturile lor băneşti constituie creanţe privilegiate, urmând să fie plătite integral, înainte de a-şi revendica cota-parte ceilalţi creditori, cu respectarea prevederilor legale.Articolul 59
  Unitatea este obligată să ţină evidenţe în care să se menţioneze activitatea desfăşurată în baza contractului individual de muncă şi drepturile de care salariaţii au beneficiat şi să le elibereze, la cerere, dovezi despre aceasta.
  Capitolul IV Securitatea şi sănătatea în muncăArticolul 60(1) Părţile se obligă să colaboreze în elaborarea şi implementarea măsurilor de securitate şi sănătate în muncă.(2) La stabilirea măsurilor vizând condiţiile de muncă, părţile implicate vor ţine seama de următoarele principii de bază:a) măsurile preconizate să vizeze, mai întâi, ameliorarea reală a condiţiilor de muncă şi numai dacă acest lucru nu este posibil la un moment dat să se procedeze la compensări băneşti sau de altă natură;b) pentru participarea nemijlocită a salariaţilor la luarea deciziilor se va înfiinţa Comitetul de Sănătate şi Securitate în Muncă. C.S.S.M. este constituit din reprezentanţi desemnaţi de sindicatul reprezentativ din unitate şi reprezentanţi desemnaţi de angajator, pe de altă parte, în număr egal;
  c) măsurile pentru ameliorarea condiţiilor de muncă să fie stabilite împreună cu reprezentanţii sindicali, acestea urmând a fi anexate la contractele colective de muncă.
  IV.1. - Condiţii de securitate şi sănătate în muncăArticolul 61 Securitatea şi sănătatea în muncă reprezintă un ansamblu de activităţi organizatorice şi tehnice, ce are drept scop protejarea vieţii, integrităţii organismului şi sănătăţii angajaţilor, precum şi garantarea unor condiţii normale de lucru în realizarea atribuţiilor de serviciu.Articolul 62 Părţile consideră prevederile legislaţiei şi ale normelor generale republicane şi departamentale de securitate şi sănătate în muncă, precum şi pe cele cuprinse în prezentul contract colectiv de muncă minimale şi obligatorii. În contractele colective de muncă la nivel de unităţi sau al unităţilor pot fi introduse clauze suplimentare de punere în aplicare.
  Articolul 63 Obligaţia şi răspunderea privind asigurarea măsurilor de securitate şi sănătate în muncă pentru salariaţi revin în totalitate angajatorului, cu respectarea prevederilor legale. Securitatea munciiArticolul 64 Pentru asigurarea securităţii corespunzătoare a salariaţilor în procesul muncii, unitatea are obligaţia de a adopta cel puţin următoarele măsuri:a) efectuarea instructajelor periodice de securitate şi sănătate în muncă;b) asigurarea dotării instalaţiilor, maşinilor şi utilajelor cu dispozitive de protecţie, cu aparatură de măsură şi control al parametrilor tehnologici şi de avertizare a stărilor de pericol, precum şi efectuarea verificărilor periodice în scopul menţinerii în permanentă stare de funcţionare a acestora;c) asigurarea funcţionării permanente a instalaţiilor şi sistemelor de captare, reţinere şi neutralizare a substanţelor nocive degajate în desfăşurarea proceselor tehnologice;
  d) analizarea periodică, împreună cu inspectoratele de stat teritoriale pentru securitatea şi sănătatea în muncă şi cu organele sanitare competente, a cauzelor accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale;e) îndepărtarea de urgenţă a cauzelor generatoare de accidente de muncă şi adoptarea unor măsuri eficiente în vederea eliminării grabnice a cauzelor îmbolnăvirilor profesionale;f) diagnosticarea factorilor nocivi ale căror niveluri depăşesc limitele admise în normele naţionale şi internaţionale la care România a aderat;g) admiterea la lucru numai a persoanelor care, în urma controlului medical periodic şi a verificării aptitudinilor psiho- profesionale, corespund sarcinilor de muncă pe care urmează să le execute;h) măsurarea periodică a parametrilor ce caracterizează condiţiile de muncă şi factorii de mediu cu aparatură şi personal autorizat; la prelucrarea şi analiza probelor vor participa şi reprezentanţi din partea organizaţiei sindicale reprezentative;i) aplicarea unor măsuri în vederea eliminării tuturor factorilor de risc ce pot pune în pericol viaţa sau sănătatea oamenilor;j)
  în cazul în care personalul unităţii suferă, în timpul serviciului, vătămări corporale sau agresiuni din partea călătorilor transportaţi sau a altor persoane cu care intră în contact, salariaţii implicaţi şi unitatea au obligaţia de a întreprinde măsurile legale ce le revin fiecăruia pentru atragerea răspunderii civile, penale sau patrimoniale, după caz.
  Articolul 65(1) La angajarea unui salariat sau la schimbarea locului de muncă sau a felului muncii, acesta va fi instruit şi testat efectiv cu privire la riscurile pe care le presupune noul său loc de muncă şi la normele de securitate şi sănătate în muncă, pe care este obligat, în procesul muncii, să le cunoască şi să le respecte.(2) În cazurile în care în procesul muncii intervin schimbări ce impun aplicarea unor norme noi de securitate şi sănătate în muncă, salariaţii vor fi instruiţi în condiţiile prevăzute la alineatul precedent.Articolul 66(1) Angajatorul va finanţa întregul ansamblu al activităţilor legate de protecţia muncii potrivit obligaţiilor ce-i revin din legislaţia în domeniu şi din contractele colective de muncă.(2) Prin contractele colective de muncă la nivelul unităţilor se prevăd măsurile specifice, periodicitatea controalelor, metodologia de control, obligaţiile şi răspunderile în domeniul protecţiei muncii, în conformitate cu reglementările legale.(3) Timpul afectat acestor activităţi se include în timpul de muncă şi este salarizat.Articolul 67 Este interzisă repunerea în funcţiune a unităţilor, instalaţiilor, maşinilor şi utilajelor care au fost oprite de organele teritoriale de specialitate, din cauza nerespectării normelor de protecţie a muncii, înainte de a fi eliminate abaterile pentru care s-a dispus oprirea.Articolul 68(1)
  Angajatorul are obligaţia să notifice salariaţii asupra tuturor riscurilor specifice postului, la care se expun în procesul muncii.
  (2) În condiţiile nerespectării obligaţiilor de la alineatul precedent sau în lipsa unor condiţii de muncă în măsură să le asigure securitatea în procesul muncii, salariaţii pot refuza lucrul pe perioada în care persistă pericolul fără a suporta nicio diminuare a drepturilor înscrise în contractul individual de muncă.(3) Refuzul lucrului în condiţiile alineatelor (1) şi (2) se va face în situaţii bine justificate. Salariatul afectat va notifica de îndată şeful ierarhic asupra situaţiei care periclitează securitatea muncii. Refuzul lucrului nu va constitui o cauză de reziliere a contractului individual de muncă din iniţiativa unităţii dacă se respectă prevederile prezentului articol.
  Articolul 69(1) Salariaţii au, în principal, următoarele obligaţii:a) să-şi însuşească şi să respecte regulile şi instrucţiunile de protecţie a muncii, specifice activităţii prestate;b) să se prezinte la serviciu în deplină capacitate de muncă, pentru a nu se expune ei sau a nu expune pe ceilalţi angajaţi la pericol;
  c) să utilizeze echipamentul de lucru, echipamentul de protecţie, precum şi mijloace de protecţie individuală din dotare, corespunzător scopului pentru care au fost acordate.d) să se prezinte în termen, conform programării efectuate de angajator, la controalele medicale sau alte tipuri de controale, stabilite conform legislaţiei în vigoare.
  (2) Încălcarea acestor obligaţii, constatată de şefii ierarhici şi/sau de organele de inspecţie autorizată, atrage răspunderea disciplinară, administrativă şi materială, potrivit prevederilor regulamentului intern, precum şi penală, după caz, potrivit legii.
  Acordarea echipamentului individual de protecţie şi a echipamentului de lucruArticolul 70 Angajatorul are obligaţia să asigure tuturor salariaţilor echipamentul individual de protecţie şi echipamentul de lucru.Articolul 71 Componenta şi frecvenţa de acordare a echipamentului de lucru şi a echipamentului individual de protecţie pe locuri de muncă şi activităţi se stabilesc prin contractul colectiv de muncă la nivel de unitate.Articolul 72 Echipamentul poate fi acordat şi înainte de încheierea termenului stabilit, dacă se face dovada deteriorării lui ca urmare a unor avarii sau a unor condiţii de muncă accidentale.Articolul 73(1) Echipamentul individual de protecţie se acordă gratuit.
  (2) Când angajatorul impune o anumită ţinută specială ca echipament de lucru, contravaloarea acesteia se suportă integral de acesta.
  Articolul 74(1) Curăţirea, neutralizarea şi întreţinerea periodică a echipamentului de protecţie intră în obligaţiile angajatorului.(2) Extinderea prevederilor alin. 1 la echipamentul de lucru se va putea stabili în contractul colectiv de muncă la nivel de unitate.Articolul 75 Neutilizarea echipamentului individual de lucru şi de protecţie poate atrage sancţiuni până la desfacerea contractului de muncă.
  Ocrotirea sănătăţii salariaţilorArticolul 76(1) În vederea unei ocrotiri eficiente a sănătăţii salariaţilor, angajatorul va respecta următoarele obligaţii ce îi revin:a) angajările se vor face numai după efectuarea examenelor medicale, corespunzătoare fiecărei meserii sau fiecărui loc de muncă în parte;b) efectuarea, cel puţin o dată pe an, a controalelor medicale pentru salariaţi, conform normelor sanitare şi condiţiilor concrete de muncă;c) schimbarea locului de muncă în situaţia în care starea de sănătate a salariatului impune acest lucru, la recomandarea organelor medicale de specialitate, în raport cu calificarea salariatului şi cu posibilităţile unităţii;
  d) organizarea unui număr suficient de posturi de prim ajutor şi dotarea corespunzătoare a acestora cu materiale, conform necesarului prescris de organele sanitare;
  (2) Salariaţii sunt obligaţi să se supună examenelor medicale în condiţiile prevederilor alin. 1.(3) În cazul când dispoziţii legale speciale sau ale contractelor colective de muncă prevăd examinări medicale la termene mai scurte, determinate de condiţiile deosebite de la locurile de muncă, se vor aplica aceste prevederi.(4) Timpul necesar examinărilor medicale prevăzute la alin. (1) lit. b) şi alin. (3) va fi plătit conform încadrării salariatului.(5) Refuzul salariatului de a se prezenta la examinarea organizată potrivit alin. (1) constituie abatere disciplinară.
  Articolul 77 La cererea uneia din părţi, medicii de medicină a muncii şi inspectorii de protecţie a muncii vor fi consultaţi în vederea reducerii duratei timpului de lucru şi a acordării de concedii de odihnă suplimentare.
  Igiena munciiArticolul 78 Angajatorul se obligă să respecte prevederile normelor şi normativelor din domeniul protecţiei şi igienei muncii, referitoare la dotarea salariaţilor cu materiale igienico- sanitare.Articolul 79(1) Materialele igienico-sanitare se acordă gratuit.(2) Sortimentele şi frecvenţa de acordare a materialelor igienico-sanitare se stabilesc prin contractele colective de muncă la nivelul unităţii.(3) În toate cazurile când unitatea cere o anumită vestimentaţie specială, uniformă, ca echipament de lucru ce intră în contact cu publicul călător, sau reprezintă imaginea unităţii, contravaloarea acesteia se suportă integral de către unitate.
  IV.2. - Condiţii socialeArticolul 80(1) În vederea menţinerii şi a îmbunătăţirii condiţiilor de muncă şi condiţiilor sociale în cadrul unităţilor, angajatorul este obligat să ia, cel puţin, următoarele măsuri:a) amenajarea ergonomică a locurilor de muncă;
  b) asigurarea condiţiilor optime de muncă (iluminat, microclimat - temperatură, aerisire, umiditate, zgomot, vibraţii);c) asigurarea vestiarelor la capacitate suficientă şi cu dotarea corespunzătoare;d) întreţinerea şi modernizarea grupurilor sociale şi a instalaţiilor sanitare;e) asigurarea apei calde şi a apei reci, precum şi a materialelor igienico-sanitare.
  (2) Măsurile concrete, în sensul alin. 1, se stabilesc prin contractele colective la nivelul unităţilor.(3) Prin Comitetul de Securitate şi Sănătate în Muncă la nivel de unitate se vor stabili în colaborare cu structurile de protecţie a muncii din unitate măsurile de protecţie specifice, precum şi programe de control al realizării măsurilor stabilite.
  Articolul 81 În scopul prevenirii şi diminuării nivelului stresului la locul de muncă, angajatorul împreună cu semnatarii contractului colectiv de muncă vor depune eforturile necesare în vederea transpunerii la nivelul unităţii a standardelor de management pentru gestionarea stresului la locul de muncă.
  IV.3. - Munca în condiţii deosebiteArticolul 82(1) Locurile de muncă se clasifică în locuri de muncă normale şi locuri de muncă cu condiţii deosebite şi speciale.(2) Locurile de muncă cu condiţii deosebite şi speciale sunt cele grele, periculoase, nocive, penibile sau altele asemenea şi se stabilesc prin contractele colective de muncă la nivel de unitate, conform legislaţiei în vigoare.
  Articolul 83(1) Pentru prestarea activităţii în locurile de muncă cu condiţii deosebite şi speciale, determinate conform legii, salariaţii vor beneficia, după caz, de următoarele drepturi:a) sporuri la salariu, conform prevederilor art. 53;b) durată redusă a timpului de lucru;c) alimentaţie de protecţie a organismului;d) concedii suplimentare de minimum 3 zile pe an.
  (2) Categoriile de personal, locurile de muncă, cuantumurile şi condiţiile de acordare a avantajelor prevăzute la alin. 1 se stabilesc prin contractele colective de muncă la nivel de unităţi.
  Articolul 84 Locurile de muncă cu condiţii deosebite şi speciale şi categoriile de salariaţi care lucrează în aceste locuri vor fi prevăzute în contractele colective de muncă la nivel de unitate, cu respectarea actelor normative în vigoare.Articolul 85 Angajatorul va organiza, periodic, examinarea medicală a salariaţilor, în scopul de a constata dacă sunt apţi pentru desfăşurarea activităţii în postul pe care ar urma să-l ocupe sau pe care îl ocupă, precum şi pentru prevenirea îmbolnăvirilor profesionale. Examinarea medicală este gratuită, iar cheltuielile ocazionate de examinare se vor suporta conform legii. Condiţiile concrete urmează să fie stabilite la nivel de unitate.Articolul 86
  (1) Pentru munca în condiţii deosebite, salariaţii vor beneficia de alimentaţie de protecţie a organismului, gratuit, conform legislaţiei în vigoare.(2) Alimentaţia de protecţie se poate acorda şi sub forma unei mese calde.(3) În cazul în care condiţiile de muncă se normalizează, salariaţii vor beneficia, pentru refacerea capacităţii de muncă, încă minimum o lună de drepturile anterioare, după caz.(4) De dreptul prevăzut la alin. 1 beneficiază şi salariaţii care au lucrat cel puţin 6 luni în condiţiile alin. 1 şi îşi schimbă locul de muncă din motive ce nu le sunt imputabile, dacă dreptul de aceeaşi natură la noul loc de muncă este mai mic.(5) În toate cazurile în care condiţiile de muncă s-au modificat, determinând reclasificarea locurilor de muncă, salariaţii vor beneficia de drepturile aferente noii clasificări începând cu data schimbării condiţiilor de muncă, indiferent de momentul efectuării reclasificării de către organele competente, cu respectarea alin. (3) şi (4).(6) Neutilizarea alimentaţiei de protecţie şi a materialelor igienico-sanitare în incinta unităţii constituie abatere disciplinară.
  IV.4. - Organizarea şi normarea munciiArticolul 87(1) Organizarea activităţii din cadrul unităţii prin stabilirea unor structuri organizatorice funcţionale, repartizarea tuturor salariaţilor pe locuri de muncă, cu precizarea atribuţiilor şi răspunderilor lor, elaborarea de norme de muncă fundamentate din punct de vedere tehnic, precum şi exercitarea controlului asupra modului de îndeplinire a obligaţiilor de serviciu de către salariaţi sunt de competenţa angajatorilor.(2) În exercitarea acestor atribuţii, angajatorii sunt obligaţi să ţină seama şi de prevederile prezentului contract colectiv de muncă.Articolul 88(1) Normarea muncii se aplică tuturor categoriilor de salariaţi. Normele de muncă se exprimă - în funcţie de caracteristicile procesului de producţie sau ale altor activităţi ce se normează - sub formă de norme de timp, norme de producţie, norme de personal, sfere de atribuţii sau sub alte forme corespunzătoare specificului fiecărei munci. Normele de muncă se elaborează de către angajatori, cu acordul organizaţiilor sindicale reprezentative. Normele de muncă aprobate de conducătorul unităţii se fac cunoscute salariaţilor cu cel puţin 5 zile înainte de aplicare.
  (2) În cazul în care normele de muncă şi normativele de personal existente nu corespund prevederilor alin. 1, din iniţiativa angajatorului sau la solicitarea sindicatului reprezentativ, ele trebuie modificate conform procedurii prevăzute de lege, fără ca aceasta să conducă la diminuarea salariului.
  Articolul 89(1) Sarcinile de serviciu trebuie să fie stabilite în limitele felului muncii, la care fiecare salariat s-a obligat prin contractul individual de muncă.(2) Pentru preîntâmpinarea sau înlăturarea efectelor calamităţilor, a situaţiilor de urgenţă, precum şi în situaţii care periclitează sănătatea sau viaţa unor persoane, fiecare salariat are obligaţia de a participa, indiferent de funcţia sau postul pe care îl ocupă, la executarea oricăror lucrări şi la luarea măsurilor cerute de conducerea unităţii.Articolul 90 Numărul de personal se va stabili în raport cu volumul activităţii, cu durata timpului normal de lucru şi normele de muncă, pentru a se evita încărcarea excesivă cu sarcini de muncă a salariaţilor.Articolul 91(1) În toate cazurile în care munca este efectuată într-un ritm impus, colectiv sau individual, în normele de muncă se includ şi timpi de refacere a capacităţii de muncă.(2) Acolo unde natura muncii o impune, pentru a permite utilizarea reală a timpilor de refacere a capacităţii de muncă, numărul de personal va cuprinde un număr corespunzător de salariaţi pentru înlocuire.Articolul 92(1) În cazul în care există divergenţe la stabilirea normelor de muncă sau a normativelor de personal, la cererea oricăreia dintre părţi, se poate apela la o expertiză tehnică sau la orice altă procedură convenită de partenerii sociali.
  (2) Experţii vor fi desemnaţi de comun acord de către ambele părţi. Concluziile expertizei tehnice sunt obligatorii pentru părţi, plata acesteia fiind suportată de angajator pentru prima solicitare a sindicatelor reprezentative.
  Capitolul V Măsuri de protecţie specială Pierderea temporară a capacităţii de muncăArticolul 93(1) În cazul în care salariaţii lipsesc de la lucru din motive de incapacitate temporară de muncă, angajatorul va putea compensa, din fonduri proprii, diferenţa dintre salariul de bază iniţial şi ajutorul la care are dreptul salariatul, potrivit legii.(2)
  Situaţiile în care se poate compensa diferenţa prevăzută la alin. 1 vor fi stabilite prin contractul colectiv de muncă la nivel de unitate.
  Articolul 94 Dacă salariatul se află în incapacitate temporară de muncă, angajatorul va aplica dispoziţiile Ordonanţei de Urgenţă nr. 158 din 17 noiembrie 2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, sau orice alte prevederi legale ulterioare relevante.Articolul 95 În cazul recomandărilor medicale, angajatorul va asigura trecerea salariaţilor în alte locuri de muncă şi, după caz, recalificarea acestora, în funcţie de posibilităţile fiecărei unităţi, care vor fi stabilite împreună cu sindicatul reprezentativ.Articolul 96 Salariatul cara a fost pensionat pentru incapacitate temporară de muncă după o perioadă de recuperare va fi reangajat, pe cât posibil, în funcţia avută la data pierderii capacităţii de muncă sau într-una echivalentă ca salariu.
  Munca persoanelor cu handicapArticolul 97 Persoanele cu handicap salariate în unitate beneficiază de următoarele drepturi conform legii:a) program redus de lucru;b) scutire de a presta serviciul în timpul nopţii;c) concedii de odihnă suplimentare;d) scutire de impozite pe salarii, conform legii;
  e) alte drepturi prevăzute de lege.
  Articolul 98(1) În cazul unui accident de muncă produs din motive neimputabile salariatului, unitatea are obligaţii pecuniare constând în suportarea cheltuielilor pentru spitalizare şi medicaţie ce sunt necesare pentru tratarea vătămării corporale rezultate în mod direct în urma accidentului de muncă, precum şi pentru confecţionarea protezelor impuse în urma accidentului de muncă, dacă aceste cheltuieli nu au fost suportate de asigurător, conform legii.(2) În cazul accidentelor de muncă soldate cu invaliditate permanentă, unitatea va acorda un ajutor social în valoare de trei salarii de încadrare ale salariatului.Articolul 99
  (1) În cazul unei persoane cu handicap, dacă aceasta este aptă pentru îndeplinirea obligaţiilor de serviciu ale posturilor sau locurilor de muncă existente, angajatorul nu va putea refuza angajarea persoanei pe motiv de existenţă a unui handicap, refuzul fiind un act de discriminare sancţionabil conform normelor legale în vigoare. Dovada capacităţii va fi constatată de către medicul de medicină a muncii.(2) Organizaţiile sindicale reprezentative vor sprijini angajarea şi menţinerea în muncă a persoanelor cu handicap în condiţiile alineatului precedent.
  Refacerea capacităţii de muncăArticolul 100(1) Salariaţii vor beneficia de bilete de tratament şi/sau de odihnă recuperatorie în staţiuni balneoclimaterice şi turistice potrivit acordului părţilor din contractele colective de muncă la nivel de unitate.(2)
  Fiecare unitate va achiziţiona, cu ajutorul sindicatului reprezentativ, un număr corespunzător de bilete, în funcţie de posibilităţile financiare ale unităţii.
  (3) Repartizarea biletelor de tratament sau de odihnă recuperatorie se va face de către angajator şi de către organizaţiile sindicale reprezentative.
  Articolul 101(1) Salariaţii care beneficiază de bilete de tratament sau odihnă recuperatorie au dreptul la reducerea costului biletelor, ţinându-se seama de salariul de bază, de sezon şi de afecţiunile de care suferă. Diferenţa de preţ va fi suportată de unitate.(2) Procentele de reducere a costului biletelor în raport cu criteriile prevăzute la alin. 1 se stabilesc prin contractele colective de muncă la nivelul unităţii, fără a fi mai mici de 50% din valoarea totală a biletului.(3) Costul călătoriei pe calea ferată, clasa a II-a, sau, acolo unde este posibil, cu mijloacele de transport auto în comun va fi suportat integral de unitate pentru salariatul beneficiar al biletului de tratament balnear sau de odihnă recuperatorie.(4)
  Contravaloarea biletelor acordate salariaţilor trimişi în staţiuni pentru tratarea unor boli profesionale sau a unor boli care, fără a intra în categoria bolilor profesionale, au fost contractate din cauza condiţiilor de muncă se suportă integral de unitatea economică, inclusiv costul transportului pe calea ferată, clasa a II-a, sau, acolo unde nu este posibil, pentru transportul auto în comun.
  (5) Transportul se poate efectua şi cu mijloacele proprii, caz în care unitatea va deconta cheltuielile la nivelul transportului pe calea ferată, clasa a ll-a, în condiţiile alin. 3.
  Ajutoare materiale umanitareArticolul 102(1) În afara ajutoarelor prevăzute de lege la care au dreptul, salariaţii vor beneficia şi de următoarele ajutoare:a) în cazul decesului salariatului, un ajutor acordat familiei, în valoare de cel puţin trei salarii medii brute pe unitate;b) în cazul în care decesul a survenit din cauza unui accident de muncă, a unui accident în legătură cu munca sau a unei boli profesionale, cuantumul ajutorului acordat familiei va fi de cel puţin patru salarii medii brute pe unitate;c) în cazul decesului soţului/soţiei sau al unei rude de gradul I aflate în întreţinerea salariatului, angajatul va primi un ajutor în valoare de un salariu mediu brut pe unitate;d) pentru naşterea unui copil, mama va primi un ajutor în valoare de cel puţin un salariu mediu brut pe unitate, plătit de unitate mamei, pentru naşterea fiecărui copil; dacă mama nu este salariată, soţul acesteia beneficiază de plata unui salariu mediu brut pe unitate;(2) În cazurile de deces prevăzute la alin. 1, unitatea poate contribui material şi cu diverse servicii necesare soluţionării cu demnitate a problemelor în aceste împrejurări.Articolul 103 La nivelul unităţii se pot aloca fonduri prin bugetul de venituri şi cheltuieli, în limita prevederilor legale, care vor fi utilizate în principal pentru:a) construirea şi întreţinerea de creşe şi grădiniţe pentru copiii salariaţilor;
  b) construirea şi întreţinerea de locuinţe de intervenţie şi serviciu pentru angajaţii societăţii;c) amenajarea şi întreţinerea de cantine sau spaţii special amenajate pentru servirea mesei;d) construirea, amenajarea, dotarea şi întreţinerea de centre sociale sindicale la nivel de societate (baze sportive, terenuri şi săli de sport, bazine de înot pentru recuperare, săli dedicate acţiunilor social-culturale educaţionale, amenajarea de cabinete proprii de medicină a muncii, cabinet de structură psihologică, cabinet de formare profesională, cabinet de dentist etc.) în vederea diminuării stresului acumulat la locul de muncă;e) construirea, amenajarea şi întreţinerea de oficii şi grupuri sociale la locul de muncă;f) cheltuieli cu formarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale;g) cheltuieli cu formarea economico-socială şi educaţia în domeniul relaţiilor de muncă;h) cheltuieli suplimentare pentru protecţia muncii, materiale de protecţie şi igienico-sanitare, alimentaţie pentru întărirea rezistenţei organismului;
  i) cheltuieli necesare asigurării speciale a salariaţilor pentru cauze de accident şi deces, inclusiv plata primelor de asigurare la unităţile cu specific, conform contractelor colective de muncă la nivel de unitate;j) acţiuni social-cultural-sportive şi umanitare.
  Articolul 104 Dacă unitatea dispune de spaţii de locuit, cu excepţia celor de intervenţii sau de serviciu, repartizarea acestora se face de către o comisie mixtă, administraţie-sindicat conform criteriilor ce vor fi stabilite prin contractul colectiv de muncă la nivel de unitate.Articolul 105(1)
  Unitatea va contribui, anual, cu o sumă necesară sărbătoririi Crăciunului, Paştelui, a Zilei Copilului şi a zilei de 8 Martie.
  (2) Mărimea fondului şi utilizarea lui se negociază între angajator şi sindicatul reprezentativ.
  Capitolul VI Munca şi protecţia femeilor şi tinerilorArticolul 106(1) Femeile au dreptul la tratament egal cu bărbaţii, în situaţii egale sau comparabile.(2)
  Este interzisă conceperea unor clauze discriminatorii; dacă există astfel de clauze, ele vor fi nule de drept.
  Articolul 107(1) Femeile gravide, începând cu luna a 5-a de sarcină, nu vor fi trimise în deplasare în alte localităţi.(2) Femeile care au în îngrijire copii de vârstă preşcolară nu pot fi trimise în deplasare în alte localităţi, pentru o durată mai mare de o zi, decât cu acordul lor.Articolul 108 Femeile care au în îngrijire copii de până la 6 ani pot lucra cu 1/2 normă, dacă nu beneficiază de creşă, grădiniţă sau cămin, fără a le fi afectate drepturile ce decurg din calitatea de salariat. Timpul în care au fost încadrate în aceste condiţii se consideră, la calculul vechimii în muncă, timp lucrat cu normă întreagă.
  Articolul 109(1) Femeile au dreptul la concedii prenatale şi postnatale plătite, concedii pentru îngrijirea copiilor bolnavi, precum şi pentru creşterea copiilor, în condiţiile legii.(2) Salariatele care au în întreţinere copii de vârstă preşcolară şi care nu mai beneficiază de concediu medical plătit pentru îngrijirea copiilor bolnavi pot beneficia de minimum 6 zile libere/an, plătite cu salariul de bază, pentru îngrijirea copiilor care sunt internaţi în spital.(3) Zilele prevăzute la alineatul precedent se acordă la cerere, după prezentarea actului medical care face dovada internării.(4) În cazul decesului mamei, tatăl copilului, la cererea sa, va putea beneficia de concediul fără plată neutilizat de mamă la data decesului.Articolul 110
  (1) Reîncadrarea femeilor, după încetarea perioadei de întrerupere pentru creşterea copilului, se va face, pe cât posibil, în aceeaşi funcţie sau într-una echivalentă ca salariu, conform prevederilor legale în vigoare.(2) În această perioadă, pentru motive neimputabile persoanei, concedierea este interzisă.(3) Pe o perioadă de minimum 6 luni de la reluarea activităţii, considerată perioadă de readaptare, salariaţii care au beneficiat de concediu de maternitate şi/sau de concediu legal plătit pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani nu vor putea fi concediaţi pentru motivul de necorespundere profesională prevăzut de Codul muncii.
  Articolul 111 În perioada de sarcină, femeile au dreptul la învoiri în vederea desfăşurării controalelor medicale periodice.Articolul 112
  (1) Este interzisă femeilor gravide, începând cu luna a 5-a de sarcină, munca în locuri considerate cu condiţii deosebite.(2) La recomandarea medicului, femeile gravide vor beneficia de schimbarea locului de muncă; în limita posibilităţilor, schimbarea locului de muncă se va face într-o funcţie echivalentă ca salariu.
  Articolul 113 În unităţile care folosesc personal de sex feminin vor fi asigurate, obligatoriu, condiţiile necesare: vestiare şi grupuri sociale la capacitate corespunzătoare şi cu o dotare specifică.Articolul 114 Angajatorul poate hotărî acordarea unei iile libere plătite în vederea sărbătoririi zilei de 8 Martie, dacă aceasta este într-o zi lucrătoare.Articolul 115 Este interzisă concedierea persoanelor de sex feminin în perioada îmbolnăvirilor materializate prin concediu medical, gravidităţii şi a maternităţii, care au fost aduse la cunoştinţa angajatorului pe bază de certificate medicale, precum şi în alte cazuri prevăzute de lege.Articolul 116 Femeile cu copii în întreţinere, precum şi cele cu probleme sociale deosebite vor fi protejate în cazul unor măsuri de concediere.Articolul 117(1) Salariata care renunţă la concediul legal pentru creşterea copilului în vârstă de până la doi ani, iar în cazul copilului cu handicap până la împlinirea vârstei de 3 ani beneficiază de reducerea duratei normale a timpului de lucru cu minimum 2 ore/zi, fără să-i fie afectate salariul de bază şi vechimea în muncă până la împlinirea de către copil a vârstei de 1 an.(2)
  La cererea lor, în situaţiile prevăzute la alin. 1, femeile pot opta pentru program decalat, cu alte ore de începere şi terminare a lucrului, cu excepţia cazurilor când activitatea unităţii nu permite acest lucru.
  Articolul 118(1) Tinerii care nu au împlinit vârsta de 18 ani nu pot presta muncă de noapte.(2) Femeile gravide, lăuzele şi cele care alăptează nu pot fi obligate să presteze muncă de noapte.Articolul 119 Concediul anual de odihnă poate fi întrerupt pe timpul concediului prenatal şi postnatal şi reprogramat.
  Articolul 120(1) Unitatea împreună cu sindicatul reprezentativ vor soluţiona eventualele conflicte de natură să lezeze demnitatea femeii.(2) Reclamaţiile în acest sens din partea femeilor salariate vor fi soluţionate cu promptitudine şi confidenţial.Articolul 121 Părţile se obligă să asigure un regim de protecţie a tinerilor în vârstă de până la 18 ani, cel puţin la nivelul drepturilor specifice reglementate de legislaţia muncii şi de prevederile prezentului contract, pe care le socotesc ca fiind minimale.
  Capitolul VII Încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de muncăVII.1. - Încheierea contractului individual de muncăArticolul 122 Contractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze muncă pentru şi sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remuneraţii denumite salariu.Articolul 123(1) Contractul individual de muncă se încheie în baza condiţiilor stabilite de lege şi cu respectarea contractului colectiv de muncă.(2) Nu vor putea fi incluse în contractele individuale de muncă şi nu vor putea face obiectul negocierii prevederi mai puţin avantajoase pentru salariaţi decât cele cuprinse în contractul colectiv de muncă.
  Articolul 124 Contractul individual de muncă va cuprinde, la angajare, cel puţin clauzele prevăzute în modelul aprobat de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale şi se va completa ulterior cu actele adiţionale intervenite pe parcursul derulării acestuia, în scris, câte un exemplar pentru fiecare parte, prin grija angajatorului.Articolul 125(1) Contractul individual de muncă se încheie pe durată nedeterminată; se poate încheia şi pe durată determinată, în cazurile şi modalităţile prevăzute expres de lege şi de contractele colective de muncă.(2) În cazul schimbării locului de muncă, salariatul poate solicita renegocierea contractului individual de muncă. Angajarea şi încadrarea personalului
  Articolul 126(1) Încheierea contractului individual de muncă se face cu respectarea drepturilor fundamentale ale cetăţeanului, numai pe criteriul aptitudinilor şi al competenţei profesionale, fără discriminări pe criterii de naţionalitate, sex, convingeri politice, religioase sau apartenenţă la un sindicat etc., pe bază de concurs, interviu sau examen. în acest sens, fiecare unitate îşi va elabora propria metodologie, care va fi adusă la cunoştinţa salariaţilor şi a candidaţilor.(2) Se pot face şi angajări din motive umanitare, în limita posibilităţilor angajatorului şi cu acordul sindicatului reprezentativ.Articolul 127 Angajatorul are obligaţia să aducă la cunoştinţa salariaţilor şi a sindicatului reprezentativ posturile devenite vacante. Acestea se vor comunica Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă numai după epuizarea posibilităţilor de ocupare prin redistribuire în cadrul unităţii.Articolul 128(1)
  În cazul în care angajarea se face prin concurs şi/sau examen, tematica şi data examenului sau a concursului pentru ocuparea unui post vor fi afişate la sediul unităţii, vor fi publicate în presă sau vor fi aduse la cunoştinţă în alte modalităţi corespunzătoare, în vederea înscrierii candidaţilor.
  (2) În cazul în care angajarea se face prin concurs, dacă un salariat din unitate şi o persoană din afara unităţii obţin acelaşi rezultat, salariatul are prioritate la ocuparea postului.
  Perioada de probăArticolul 129(1) Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la încheierea contractului individual de muncă, se poate stabili o perioadă de probă conform legii.(2) Angajarea succesivă a mai mult de trei persoane pe perioade de probă pentru acelaşi post este interzisă.
  (3) În perioada de probă, părţile pot denunţa unilateral contractul individual de muncă printr-o notificare scrisă la iniţiativa oricăreia dintre părţi.
  Articolul 130 Salarizarea în perioada de probă se va face cu respectarea salariului minim al categoriei de personal în care se angajează salariatul.Articolul 131 În cazul în care un angajat pe o perioadă determinată este angajat în continuare pe perioadă nedeterminată, se procedează conform legislaţiei în vigoare.
  VII.2. - Modificarea contractului individual de muncăArticolul 132(1) În cazul în care salariatul solicită şi posibilităţile unităţii permit, poate fi operată mutarea în cadrul unităţii.(2) Un salariat mutat din cadrul unei subunităţi a întreprinderii la altă subunitate, în cadrul unei funcţii sau meserii de aceeaşi natură, nu poate fi supus unei noi perioade de probă.Articolul 133 În funcţie de necesităţile serviciului, salariaţii vor putea fi detaşaţi, din dispoziţiile angajatorului, în condiţiile prevăzute de legislaţia în domeniu şi cu drepturile prevăzute în contractul colectiv de muncă.
  Articolul 134(1) Vor fi precizate, în scris, termenul pentru care se face detaşarea, condiţiile oferite, obligaţiile salariatului şi ale unităţii în această perioadă. Aceste elemente vor fi înscrise în documentele întocmite conform legii şi anexate la dosarul personal.(2) Detaşarea poate fi dispusă pe o perioadă de cel mult un an.(3) În mod excepţional, perioada detaşării poate fi prelungită, cu acordul ambelor părţi, din 6 în 6 luni.(4) Salariatul poate refuza detaşarea dispusă de angajatorul său numai în mod excepţional şi pentru motive personale temeinice.Articolul 135(1)
  Salariatul detaşat îşi menţine toate drepturile pe care le-a avut la data detaşării. Dacă la locurile de detaşare drepturile echivalente au niveluri mai mari sau se acordă şi alte drepturi, persoana detaşată beneficiază de acestea.
  (2) Salariatul detaşat are dreptul la plata cheltuielilor de transport şi cazare, precum şi la o indemnizaţie de detaşare, în condiţiile prevăzute de lege sau de contractul colectiv de muncă.
  Capitolul VIII Formarea profesionalăArticolul 136 Formarea profesională a salariaţilor are următoarele obiective principale:(1) Adaptarea salariatului la cerinţele postului;(2)
  Obţinerea unei calificări profesionale;
  (3) Reconversia profesională determinată de restructurări socio-economice;(4) Dobândirea unor cunoştinţe avansate, a unor metode şi procedee moderne şi necesare pentru realizarea activităţilor;(5) Prevenirea riscului şomajului;(6) Promovarea în muncă şi dezvoltarea carierei profesionale.
  Articolul 137 Formarea profesională se poate realiza prin:(1) Participarea la cursuri organizate de către angajator sau de către furnizorii de servicii de formare profesională;(2) Stagii de adaptare profesională la cerinţele postului;(3) Stagii de practică şi spitalizare;(4) Ucenicie organizată la locul de muncă;(5) Formare individuală(6) Alte forme de pregătire convenite între angajator şi salariat.
  Articolul 138(1) Pentru conducătorii de vehicule se asigură contra - cost cursuri de obţinere a atestatelor profesionale. Aceste cursuri se organizează de către fiecare unitate în parte în mod centralizat. Conducătorii de vehicule au obligaţia să participe la cursuri în baza programărilor stabilite de către angajator.(2) Conducătorii de vehicule cărora li s-a retras dreptul de conducere pe drumurile publice ca urmare a suspendării exercitării dreptului de a conduce autovehicule sau tramvaie pe perioadă limitată (30-90 zile) vor putea fi încadraţi într-o altă activitate, până la dobândirea dreptului de exercitare a profesiei. Fac excepţie situaţiile în care suspendarea dreptului de a conduce constituie de asemenea şi o abatere disciplinară sancţionabilă cu concedierea.(3) Conducătorii de vehicule care au fost declaraţi inapţi la examenul medical periodic vor fi încadraţi într-o altă activitate specifică pregătirii profesionale, până la dobândirea dreptului de exercitare a profesiei, dar nu mai mult de 6 luni. Alte prevederi în legătură cu drepturile şi obligaţiile părţilorArticolul 139(1) Părţile contractante recunosc, pentru fiecare dintre ele, libertatea de opinie.(2) Angajatorul va adopta o poziţie neutră şi imparţială faţă de organizaţiile sindicale şi reprezentanţii salariaţilor din unităţi.Articolul 140(1) Consiliul de Administraţie are obligaţia de a invita, în scris, reprezentantul/reprezentanţii organizaţiei sindicale reprezentative semnatară a contractului colectiv de muncă să participe la şedinţele sale, în condiţiile prevăzute de lege. Participarea acestora are statut de observator, cu drept de opinie, dar fără drept de vot. Opiniile reprezentanţilor sindicali vor fi consemnate în procesul-verbal de şedinţă.(2) Încunoştinţarea reprezentanţilor sindicali se va face cu cel puţin 48 de ore înainte de şedinţă. Reprezentanţilor sindicali li se va comunica ordinea de zi şi vor avea acces la documentele privind problemele profesionale, economice, sociale sau culturale puse în discuţie.
  Articolul 141 Pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor art. 30 din Legea nr. 62/2011 a dialogului social, angajatorul va pune la dispoziţia sindicatului reprezentativ ori va asigura acestuia accesul la informaţiile şi documentele necesare, reprezentanţii sindicali având obligaţia de a păstra confidenţialitatea datelor ce le-au fost transmise cu acest caracter.Articolul 142(1) Reprezentantul ales (lider/preşedinte) al organizaţiilor sindicale, care lucrează nemijlocit în unitate în calitate de salariat, are dreptul la reducerea programului lunar de lucru cu 5 zile plătite pentru activităţi sindicale, fără a i se diminua drepturile salariale care i s-ar fi cuvenit în condiţii normale.(2) Pentru ceilalţi membri aleşi în conducerea organizaţiei sindicale, prin contractul colectiv de muncă de la unităţi, se vor stabili numărul beneficiarilor de reducere a timpului lunar de lucru, durata reducerii pentru fiecare în parte, precum şi modalităţile de acordare, inclusiv prin cumul.(3) Reprezentanţilor aleşi în organele de conducere ale sindicatelor, precum şi persoanelor care au deţinut o asemenea funcţie, timp de doi ani de la încetarea mandatului nu li se poate modifica sau desface contractul de muncă pentru motive neimputabile lor, pe care legea le lasă la aprecierea celui care angajează, decât cu acordul organului colectiv de conducere al sindicatului.(4) Liderul sindicatului va fi degrevat de unele sarcini de serviciu de către conducerea unităţii, pentru soluţionarea unor probleme de interes comun, în afara celor 5 zile prevăzute la alin. (1).(5) Modalitatea de organizare a întâlnirilor sindicale cu salariaţii se va stabili prin contractele colective de muncă la nivel de unităţi.Articolul 143(1) Pentru ca reprezentanţii sindicali să-şi poată îndeplini competent şi eficient atribuţiile aferente funcţiilor deţinute, aceştia vor beneficia de facilităţi prin suportarea de către angajator a cheltuielilor necesare participării la acţiuni comune cum ar fi: cursuri de formare sindicală, seminarii, consilii naţionale, conferinţe şi congrese naţionale şi internaţionale organizate de către sindicate ori alte instituţii neguvernamentale. Numărul de participanţi şi alte condiţii concrete privind participarea se vor aduce la cunoştinţă angajatorului şi se vor stabili prin acordul celor două părţi.(2) Reprezentanţii sindicali care sunt/nu sunt salariaţi ai unităţii vor avea acces la toate locurile de muncă pentru a-şi îndeplini sarcinile, cu înştiinţarea reprezentantului angajatorului.Articolul 144(1)
  Unităţile vor asigur în incinta lor gratuit pentru activitatea sindicatelor spaţiul şi mobilierul necesare, precum şi acces la echipamentul de birotică al unităţii (fax, copiator şi altele cu caracter administrativ); prin contractele colective de muncă se vor stabili condiţiile de acces la utilizarea acestora.
  (2) Baza materială cu destinaţie cultural-sportivă, proprietatea unităţilor ori proprietatea sindicatelor din unităţile respective, va putea fi folosită, fără plată, pentru acţiuni organizate de sindicate sau patronat, în condiţiile prevăzute în contractul colectiv de muncă sau alte acorduri.
  Articolul 145(1) Pe perioada derulării prezentului contract colectiv de muncă, sindicatele semnatare vor asigura pregătirea pentru acţiuni sindicale şi relaţii de muncă a unui număr de 200 de membri de sindicat din ramură, cu durata de până la 15 zile.(2) Angajatorul va permite salariaţilor să urmeze cursurile de pregătire prevăzute la alin. (1), în condiţiile stabilite prin contractele colective de muncă încheiate la nivel de grup de unităţi şi unităţi.(3) Modalităţile de încadrare în numărul prevăzut la alin. (1) se stabilesc de părţi prin anunţarea patronatului de către federaţia TRANSLOC-România.
  Articolul 146(1) În vederea aplicării prevederilor art. 24 din Legea nr. 62/2011 a dialogului social, la cererea organizaţiilor sindicale reprezentative, angajatorii vor reţine şi vor vira sindicatului cotizaţia de sindicat pe statele lunare de plată. Concomitent se va efectua şi deducerea fiscală a cotizaţiei din venitul lunar al membrului de sindicat, potrivit legii.(2) Reţinerea şi deducerea fiscală a cotizaţiei se fac pe baza cererii organizaţiei sindicale la care se ataşează lista membrilor de sindicat actualizată ori de câte ori este nevoie, de către aceasta.Articolul 147(1) Este interzisă angajatorilor condiţionarea sau constrângerea, în orice mod, având ca scop limitarea exercitării atribuţiilor funcţiei membrilor aleşi în organele de conducere al organizaţiei sindicale, precum şi desfacerea contractului individual de muncă al salariaţilor pentru motive care privesc activitatea sindicală.(2) Schimbarea locului de muncă al liderului de sindicat pe perioada mandatului se poate face numai cu consimţământul acestuia.
  (3) Pe perioada exercitării mandatului şi o perioadă de încă doi ani după aceasta, postul ocupat de liderul de sindicat nu poate fi desfiinţat.
  Articolul 148 Angajatorii nu vor angaja salariaţi permanenţi, temporari sau cu program parţial în perioada declanşării sau desfăşurării conflictelor colective de muncă, pe locurile de muncă ale salariaţilor aflaţi în conflict.Articolul 149 Angajatorii recunosc dreptul reprezentanţilor organizaţiilor sindicale de a verifica la locul de muncă modul în care sunt respectate drepturile salariaţilor prevăzute în contractul colectiv de muncă.Articolul 150
  Angajatorii şi sindicatele îşi vor comunica reciproc şi în timp util hotărârile privind toate problemele importante din domeniul relaţiilor de muncă.
  Articolul 151(1) Sindicatele semnatare recunosc dreptul angajatorilor de a stabili, în condiţiile legii, răspunderea disciplinară sau patrimonială a salariaţilor care se fac vinovaţi de încălcarea normelor de disciplină a muncii sau aduc prejudicii unităţii sau instituţiei, de a stabili normele de disciplină a muncii, cu avizul organizaţiilor sindicale reprezentative, precum şi cele de disciplină tehnologică.(2) Angajatorii şi sindicatele se recunosc ca parteneri sociali permanenţi.(3) Părţile convin să facă eforturi în vederea promovării unui climat normal de muncă în unităţi, cu respectarea prevederilor legii, ale contractelor colective de muncă, ale regulamentului intern, precum şi a drepturilor şi intereselor salariaţilor şi membrilor de sindicat.(4) Pentru crearea şi menţinerea unui mediu de lucru care să încurajeze respectarea demnităţii fiecărei persoane, prin contractul colectiv de muncă la nivel de unitate, vor fi stabilite proceduri de soluţionare pe cale amiabilă a plângerilor individuale ale salariaţilor, inclusiv a celor privind cazurile de violenţă sau hărţuire sexuală, în completarea celor prevăzute de lege.(5)
  Definiţia hărţuirii sexuale este cea reglementată de lege.
  (6) Plângerile salariaţilor în justiţie nu pot constitui motiv de desfacere a contractului individual de muncă.(7) În situaţiile în care apar divergenţe în legătură cu executarea prevederilor contractelor colective de muncă, unităţile şi sindicatele vor încerca soluţionarea acestora mai întâi în comisiile paritare la nivel de unitate, iar pentru rezolvarea problemelor rămase în divergenţă se vor putea adresa comisiei paritare la nivel de sector.(8) Conducătorii de vehicule sunt exoneraţi de răspunderea civilă şi patrimonială pentru degradările, distrugerile parţiale sau totale ale vehiculelor (tramvai, troleibuz, autobuz) produse de călători ori terţe-persoane.
  Articolul 152(1) Pentru rezolvarea conflictelor individuale de muncă dintre salariaţi, angajatori şi salariaţi, precum şi a reclamaţiilor şi a sesizărilor, părţile convin ca în primul rând să acţioneze pentru concilierea lor în cadrul unităţii.(2)
  În acest scop, la nivelul unităţii se va constitui o comisie de conciliere, formată din reprezentanţi ai sindicatelor şi angajatorului, ce va funcţiona pe baza unui regulament propriu.
  (3) În caz de nesoluţionare, se va urma calea legală.(4) În situaţia declanşării unor conflicte de muncă, inclusiv a grevei, sindicatele şi conducerea unităţilor au obligaţia ca pe durata acestora să protejeze patrimoniul unităţii şi să asigure funcţionarea neîntreruptă a utilajelor şi instalaţiilor tehnologice a căror oprire ar putea constitui un pericol pentru viaţa sau sănătatea oamenilor, ori ar putea cauza pagube.
  În şedinţa de negociere din data de 12.05.2018 în unanimitate de voturi se aprobă de către FEDERAŢIA TRANSPORTATORILOR URBANI, SUBURBANI ŞI METROPOLITANI DE CĂLĂTORI şi FEDERAŢIA TRANSLOC-România contractul colectiv de muncă pentru perioada 2018-2020. Prezentul contract intră în vigoare la data înregistrării acestuia şi produce efecte pentru toţi membrii Patronatului şi FEDERAŢIEI TRANSLOC-România.
  Federaţia TUSMC Neag Florin, membru Federaţia TRANSLOC-România Paşca Vasile, prim-vicepreşedinte
  Anexa nr. 1 LISTA cu regiile şi societăţile comerciale beneficiare ale Contractului Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Grup de Unităţi din Sectorul de Activitate Servicii Comunitare şi Utilităţi Publice - Transporturi Urbane, Suburbane şi Metropolitane de Călători1. Compania de Transport Public ARAD;2. Transport Public BACĂU;3. Urbis BAIA MARE;4. Braicar BRĂILA;5. Alitrans CĂLĂRAŞI;6. Compania de Transport Public CLUJ-NAPOCA;7. R.A.T. CRAIOVA;8. Transurb DEJ;9. Transurb GALAŢI;10. Compania de Transport Public IAŞI;11. Meditur MEDIAŞ;
  12. Troleibuzul PIATRA-NEAMŢ;13. Transurban SATU MARE;14. Multi Trans SF. GHEORGHE;15. Loctrans SLATINA;16. Transport Public SUCEAVA;17. Societatea de Transport Public TIMIŞOARA;18. Transport Public TULCEA;
  19. Transurb VASLUI;20. Transurbis ZALĂU.
  Anexa nr. 2 LISTA cu sindicatele aparţinând Federaţiei TRANSLOC-România beneficiare ale Contractului Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Grup de Unităţi din Sectorul de Activitate Servicii Comunitare şi Utilităţi Publice - Transporturi Urbane, Suburbane şi Metropolitane de Călători1. Sindicatul Liber din cadrul C.T.P. ARAD;2.
  Sindicatul Phoenix ARAD;
  3. Sindicatul Liber Eltrans BOTOŞANI;4. Sindicatul Liber 2015 R.A.T. BRAŞOV;5. Sindicatul Transtrol BRAŞOV;6. Sindicatul Liber Transport în Comun CONSTANŢA;7. Sindicatul Liber C.T.P. CLUJ-NAPOCA;8. Sindicatul Liber Dreptatea FOCŞANI;
  9. Sindicatul Liber al salariaţilor din C.T.P. IAŞI;10. Sindicatul S.A.L.T. al C.T.P. IAŞI;11. Sindicatul Liber Meditur MEDIAŞ;12. Sindicatul Liber Troleibuzul NEAMŢ;13. Sindicatul Dumbrava Transport Public Local SIBIU;14. Sindicatul Transportatorilor TIMIŞOARA;15. Sindicatul Liber Independent Publitrans 2000 PITEŞTI;
  16. Sindicatul Autobuzul SUCEAVA;17. Sindicatul Liber al Transportatorilor Profesionişti din PLOIEŞTI;18. Sindicatul Liber din cadrul S.C. Transloc - S.A. TG. JIU;19. Sindicatul Liber Transurban SATU MARE;20. Sindicatul Angajaţilor Transurb GALAŢI;21. Sindicatul Transloc R.A.T CRAIOVA;22.
  Sindicatul Liber Independent din S.C. Transurb - S.A. DEJ.
  Anexa nr. 3 REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE a Comisiei Paritare la Nivel de Grup de Unităţi1. Comisia Paritară la Nivel de Grup de Unităţi va fi compusă din câte 9-10 reprezentanţi pentru fiecare parte participantă la negocieri, desemnaţi în acest scop pentru negocierea contractului colectiv de muncă şi pe întreaga perioadă de aplicare a acestuia.2. Comisia se va întruni la cererea oricăreia dintre părţi, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la formularea cererii, şi va adopta hotărâri valabile prin consens, în prezenţa a 3/4 din numărul total al membrilor.3. Comisia va fi prezidată, prin rotaţie, de câte un reprezentant al fiecărei părţi, ales în şedinţa respectivă.4. Hotărârea adoptată potrivit pct. 2 are putere obligatorie pentru părţile contractante.
  5. Secretariatul comisiei va fi asigurat prin rotaţie, numit de către membrii comisiei. -----
  -----