Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
NORME METODOLOGICE din 10 octombrie 2018privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor administrativ-teritoriale conform art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, documentele în baza cărora se acordă împrumutul şi cele care stau la baza obţinerii avizului Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice locale
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 10 octombrie 2018Data intrării în vigoare 10-10-2018


  Aprobate prin Ordinul nr. 3.301 din 10 octombrie 2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 861 din 10 octombrie 2018.
  Articolul 1(1) Unităţile administrativ-teritoriale pot solicita de la Ministerul Finanţelor Publice, până la data de 29 noiembrie 2018, contractarea de împrumuturi din venituri din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, în limita sumei de 450.000 mii lei, în baza prevederilor art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, în vederea finanţării unor cheltuieli curente pentru asigurarea furnizării energiei termice în sezonul rece, în următoarele condiţii:1. rata de dobândă: ROBOR la 3 luni comunicată de Banca Naţională a României în ultima zi lucrătoare a lunii anterioare autorizării împrumutului plus o marjă în funcţie de scadenţa împrumuturilor, rata dobânzii rezultate rămâne fixă pe toată durata de derulare a împrumutului. Marja se stabileşte astfel:a) 1,5 puncte procentuale pentru scadenţe de până la 3 ani, inclusiv;b) 2,0 puncte procentuale pentru scadenţe între 3 şi 5 ani, inclusiv;c) 2,5 puncte procentuale pentru scadenţe între 5 şi 10 ani, inclusiv;d) 3,0 puncte procentuale pentru scadenţe între 10 şi 20 de ani, inclusiv;2. perioada de rambursare: care este stabilită potrivit scadenţei împrumutului acordat, cu posibilitatea rambursării anticipate, parţial sau integral;3.
  limita de îndatorare: 30%.
  (2) Împrumuturile prevăzute la alin. (1) pot fi contractate de unităţile administrativ-teritoriale numai cu avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, prevăzută la art. 61 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.
  Articolul 2(1) Anterior depunerii documentelor prevăzute la art. 3, unităţile administrativ-teritoriale analizează oportunitatea contractării împrumutului faţă de utilizarea excedentului bugetului local, pentru finanţarea cheltuielilor necesare furnizării energiei termice în sezonul rece 2018-2019, potrivit prevederilor art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 89/2018.(2) Ordonatorul principal de credite întocmeşte declaraţia pe propria răspundere privind valoarea cheltuielilor curente pentru asigurarea furnizării energiei termice în sezonul rece, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 2.
  Articolul 3(1) Pentru contractarea împrumuturilor, unităţile administrativ-teritoriale depun, în două exemplare, la direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice, în termenul prevăzut la art. 1, următoarele documente:a) cererea pentru autorizarea contractării împrumutului, semnată de către ordonatorul principal de credite, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1;b) declaraţia pe propria răspundere a ordonatorului principal de credite privind valoarea cheltuielilor curente pentru asigurarea furnizării energiei termice în sezonul rece, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 2;c) calculul gradului de îndatorare a bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 3;d) situaţia privind serviciul datoriei publice locale existente, întocmită pe perioada aferentă împrumutului pentru care se solicită autorizarea, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4;e) declaraţia pe propria răspundere a ordonatorului principal de credite privind situaţia finanţărilor rambursabile contractate şi/sau garantate de unitatea administrativ-teritorială, aflate în derulare, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 5;f)
  hotărârea autorităţii deliberative a administraţiei publice locale prin care se aprobă contractarea împrumutului, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 6;
  g) adresă prin care se confirmă de unitatea teritorială a Trezoreriei Statului deschiderea contului aferent subdiviziunii bugetare corespunzătoare din bugetul împrumuturilor interne în care se vor vira sumele cu titlu de împrumut şi codul IBAN al acestuia.
  (2) Direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice înregistrează cererile pentru autorizarea contractării împrumuturilor însoţite de documentele prevăzute la alin. (1), în ordinea depunerii acestora de către unităţile administrativ-teritoriale.(3) La verificarea documentelor prevăzute la alin. (1), direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice au în vedere următoarele:a) existenţa documentelor prevăzute la alin. (1);b) documentele prevăzute la alin. (1) lit. a)-e) să fie semnate de ordonatorul principal de credite şi să aibă aplicată ştampila unităţii administrativ-teritoriale. În cazul în care calitatea de ordonator principal de credite este delegată, se va ataşa şi documentul/aprobarea autorităţii deliberative de delegare a atribuţiilor de ordonator principal de credite;c) referitor la anexa nr. 3, verifică şi avizează veniturile proprii din coloanele 1, 2 şi 3, prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, diminuate cu veniturile din valorificarea unor bunuri, potrivit art. 29 din aceeaşi lege, respectiv sumele rezultate din vânzarea, în condiţiile legii, a unor bunuri aparţinând domeniului privat al unităţilor administrativ-teritoriale, pe baza datelor din conturile de execuţie;
  d) referitor la anexa nr. 3, sumele înscrise pe rândurile 3, 4, 5 şi 6 trebuie să coincidă cu sumele aferente perioadei împrumutului pentru care se solicită autorizarea contractării înscrise la rândul II „Serviciul total al datoriei publice locale existente“ din anexa nr. 4;e) verifică dacă valoarea totală a cheltuielilor pentru care se solicită împrumutul, înscrisă în declaraţia pe propria răspundere a ordonatorului principal de credite privind valoarea cheltuielilor curente pentru asigurarea furnizării energiei termice în sezonul rece, este egală cu suma solicitată în cuprinsul cererii pentru autorizarea contractării împrumutului, întocmită potrivit destinaţiei împrumutului prevăzut la art. 1.
  (4) Responsabilitatea cu privire la întocmirea documentelor prevăzute la alin. (1), precum şi încadrarea în scopul pentru care se contractează împrumutul revin în totalitate autorităţilor administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale.(5) După verificare, un exemplar al documentelor prevăzute la alin. (1) se transmite de către direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice, după caz, în ordinea primirii şi înregistrării acestora, potrivit alin. (2), cu adresă de înaintare, în termen de două zile lucrătoare de la primirea acestora, prin poşta specială, Ministerului Finanţelor Publice - Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică, în atenţia Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale.
  Articolul 4Comisia de autorizare a împrumuturilor locale analizează fiecare cerere şi documentaţia aferentă, în ordinea înregistrării acesteia la registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice şi stabileşte valoarea împrumutului astfel încât aceasta să se încadreze în limita prevăzută la art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 89/2018. Pentru calcularea valorii împrumutului solicitat în baza prevederilor art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 89/2018 se va avea în vedere suma anuală minimă (cu excepţia anilor marginali) a indicatorului „Serviciul anual al datoriei publice locale aferent împrumutului care poate fi contractat conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2018“ din anexa nr. 3.
  Articolul 5(1) În termen de maximum 7 zile lucrătoare de la data emiterii hotărârii Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, Ministerul Finanţelor Publice, prin Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică, întocmeşte convenţia de împrumut, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 7, pe care o transmite în format electronic unităţilor administrativ-teritoriale, în vederea semnării, pe adresele de e-mail ale persoanelor de contact menţionate în cererea prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. a). Totodată, convenţia de împrumut se transmite spre ştiinţa direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice/administraţiilor judeţene ale finanţelor publice, prin e-mail. Scadenţarul de plată se transmite ulterior, acesta elaborându-se în funcţie de data creditării contului de împrumut al unităţilor administrativ-teritoriale cu suma aprobată în hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale.(2) Unităţile administrativ-teritoriale, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea convenţiei de împrumut, au obligaţia să tipărească documentul în două exemplare, să îl semneze/ştampileze şi să îl retransmită scanat, în format electronic, la adresa de e-mail: mf.trezorerie@mfinante.gov.ro. Totodată, în cadrul aceluiaşi termen de 3 zile lucrătoare, unităţile administrativ-teritoriale depun cele două exemplare originale ale convenţiei de împrumut, ştampilate şi semnate de ordonatorul principal de credite, la direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice, după caz.(3) În ziua următoare primirii celor două exemplare originale ale convenţiei de împrumut de la unităţile administrativ-teritoriale, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice le retransmit prin poştă, cu adresă de înaintare, Direcţiei generale de trezorerie şi datorie publică din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.Articolul 6(1)
  Pentru operativitate, Ministerul Finanţelor Publice, prin Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică, după primirea în format electronic de la unităţile administrativ-teritoriale a exemplarului scanat al convenţiei de împrumut semnat şi ştampilat, încep demersurile necesare în vederea semnării.
  (2) În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data semnării convenţiei de împrumut de către ambele părţi, Ministerul Finanţelor Publice, prin Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică, dispune virarea sumei aprobate prin hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale şi prin convenţia de împrumut în contul aferent subdiviziunii bugetare corespunzătoare din bugetul împrumuturilor interne, indicat de unităţile administrativ-teritoriale beneficiare.(3) Un exemplar original al convenţiei de împrumut, împreună cu scadenţarul de plată elaborat de Ministerul Finanţelor Publice prin Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică, se transmite prin poştă, cu adresă de înaintare, direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice/ administraţiilor judeţene ale finanţelor publice, pentru a fi retransmis, în ziua primirii, unităţilor administrativ-teritoriale beneficiare. Scadenţarul de plată se întocmeşte în funcţie de data creditării conturilor indicate de unităţile administrativ-teritoriale cu sumele acordate cu titlu de împrumut.
  Articolul 7După primirea convenţiei de împrumut semnate de ambele părţi, unitatea administrativ-teritorială aprobă sau rectifică, după caz, bugetul împrumuturilor interne. Bugetele aprobate sau rectificate, după caz, se depun la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului la care îşi au conturile deschise.Articolul 8(1) Unităţile administrativ-teritoriale încasează sumele virate de Ministerul Finanţelor Publice din venituri din privatizare în contul distinct prevăzut în bugetul împrumuturilor interne.(2) Unităţile administrativ-teritoriale care beneficiază de împrumuturi contractate în condiţiile art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 89/2018 efectuează plăţi din bugetul împrumuturilor interne, pentru cheltuielile aflate în sarcina acestora.(3) Unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului decontează documentele de plată, depuse de beneficiari, numai după încasarea sumelor din împrumut, în limita bugetelor aprobate sau rectificate în care au fost prevăzute cheltuielile respective.Articolul 9(1) Eventualele sume rămase din împrumut, care nu mai pot fi utilizate pentru destinaţia pentru care au fost alocate, se restituie de către unităţile administrativ-teritoriale în contul „Decontări în contul Trezoreriei Centrale - operaţiuni proprii“, deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice la Trezoreria Operativă Centrală, codificat cu codul de identificare fiscală al unităţii administrativ-teritoriale, cu condiţia informării în prealabil a Ministerului Finanţelor Publice şi numai dacă nu prezintă restanţe la plata obligaţiilor scadente.(2) De la data creditării contului prevăzut la alin. (1), respectiv data extrasului de cont cuprinzând sumele restituite ca neutilizate emis de Trezoreria Operativă Centrală, valoarea împrumutului acordat se modifică prin act adiţional la convenţia de împrumut, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 8, cu actualizarea scadenţarului de plată al împrumutului acordat.(3)
  În situaţia în care unităţile administrativ-teritoriale efectuează plata sumelor neutilizate în alte conturi decât cel prevăzut la alin. (1) sau pe un cod fiscal eronat, corectarea operaţiunii se efectuează în baza solicitării formulate în scris de acestea, cu data înregistrării solicitării la registratura Direcţiei generale de trezorerie şi datorie publică. Cu aceeaşi dată valoarea împrumutului se modifică prin act adiţional la convenţia de împrumut.
  Articolul 10(1) Rambursarea împrumuturilor contractate de către unităţile administrativ-teritoriale se efectuează în tranşe trimestriale egale, începând cu trimestrul următor acordării acestora. Dobânda se calculează prin aplicarea ratei de dobândă, stabilită la art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 89/2018, la soldul împrumutului, cu convenţia „număr de zile calendaristice/360“. Datele de plată a ratei scadente şi dobânzilor de plătit aferente împrumutului sunt cuprinse în scadenţarul de plată anexat la convenţia de împrumut.(2) Pentru neplata la termen a ratelor scadente şi a dobânzilor de plătit la împrumutul acordat se calculează o dobândă, pentru fiecare zi de întârziere, la nivelul dobânzii prevăzute la art. 174 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, până la data stingerii obligaţiei.(3) Dobânda pentru fiecare zi de întârziere se calculează prin aplicarea ratei prevăzute la alin. (2) la suma obligaţiilor de plată restante, rate de capital plus dobânda aferentă, înmulţită cu numărul de zile calendaristice de întârziere.(4) Plata ratelor şi a dobânzilor aferente împrumuturilor contractate, inclusiv a dobânzilor de întârziere, se efectuează de către unităţile administrativ-teritoriale în contul distinct de disponibil - pentru încasarea rambursării obligaţiilor de plată aferente împrumuturilor acordate în vederea finanţării cheltuielilor curente pentru asigurarea furnizării energiei termice în sezonul rece, deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice la Trezoreria Operativă Centrală, codificat cu codul de identificare fiscală al unităţilor administrativ-teritoriale.(5)
  Sumele încasate în conturile prevăzute la alin. (4) se transmit zilnic de către Trezoreria Operativă Centrală, în sistem electronic, Direcţiei generale de trezorerie şi datorie publică din Ministerul Finanţelor Publice, în scopul stabilirii modului de stingere a obligaţiilor de plată ale unităţilor administrativ-teritoriale, potrivit scadenţarelor de plată.
  (6) Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică din Ministerul Finanţelor Publice va transmite Trezoreriei Operative Centrale, în sistem electronic, situaţia privind distribuirea sumelor în ordinea: dobânzi calculate pentru fiecare zi de întârziere, dobânzi şi rate de capital. Stingerea obligaţiilor de plată ale unităţilor administrativ-teritoriale se efectuează cu data plăţii.(7) Pe baza situaţiei prevăzute la alin. (6), Trezoreria Operativă Centrală va transfera, pe bază de notă contabilă, sumele reprezentând rate de capital scadente în contul „Decontări în contul Trezoreriei Centrale - operaţiuni proprii“, sumele reprezentând dobânzi aferente împrumutului în contul „Venituri ale bugetului Trezoreriei Statului - Venituri din dobânzi aferente Trezoreriei Statului de la alte bugete“, iar sumele reprezentând dobânda calculată pentru fiecare zi de întârziere în contul „Venituri ale bugetului Trezoreriei Statului - Majorări de întârziere pentru venituri nevărsate la termen“.(8) Contul prevăzut la alin. (4) nu este purtător de dobândă. Eventualele sume virate în plus de către unităţile administrativ-teritoriale faţă de suma scadentă se păstrează în conturi până la scadenţa următoare.(9) În situaţia în care unităţile administrativ-teritoriale efectuează plata obligaţiilor scadente în alte conturi decât cel indicat în convenţia de împrumut sau pe un cod fiscal eronat, corectarea operaţiunii se efectuează în baza solicitării formulate în scris de acestea. Stingerea obligaţiei se efectuează cu data la care se înregistrează solicitarea la registratura Direcţiei generale de trezorerie şi datorie publică.(10) Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică dispune Trezoreriei Operative Centrale restituirea, în conturile indicate de titulari, a eventualelor sume rămase în contul prevăzut la alin. (4), după rambursarea integrală a împrumutului.
  Articolul 11(1) Împrumuturile acordate pot fi rambursate anticipat parţial/integral, cu condiţia informării prealabile, în scris, a Ministerului Finanţelor Publice - Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică cu privire la intenţia de rambursare formulată de unităţile administrativ-teritoriale şi numai dacă nu prezintă restanţe la plata obligaţiilor scadente.(2) Sumele rambursate anticipat parţial/integral din împrumut se efectuează în contul „Decontări în contul Trezoreriei Centrale - operaţiuni proprii“, deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice la Trezoreria Operativă Centrală, codificat cu codul de identificare fiscală al unităţii administrativ-teritoriale.(3) De la data creditării contului prevăzut la alin. (2), respectiv data extrasului de cont cuprinzând sumele rambursate anticipat emis de Trezoreria Operativă Centrală, valoarea împrumutului acordat se modifică prin act adiţional la convenţia de împrumut, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 8, cu actualizarea scadenţarului de plată a împrumutului acordat.(4) În situaţia în care unităţile administrativ-teritoriale efectuează plata sumelor rambursate anticipat în alte conturi decât cel prevăzut la alin. (2) sau pe un cod fiscal eronat, corectarea operaţiunii se efectuează în baza solicitării formulate în scris de acestea, cu data înregistrării solicitării la registratura Direcţiei generale de trezorerie şi datorie publică. Cu aceeaşi dată valoarea împrumutului se modifică prin act adiţional la convenţia de împrumut.Articolul 12(1)
  În cazul în care unităţile administrativ-teritoriale nu respectă termenele de rambursare prevăzute în convenţiile de împrumut, Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică stabileşte lunar lista unităţilor administrativ-teritoriale, grupate pe judeţe, care înregistrează restanţe la plată în luna anterioară raportării şi suma totală datorată, aferentă ratelor de capital, dobânzilor şi dobânzilor calculate pentru fiecare zi de întârziere, în vederea punerii în aplicare a prevederilor art. I alin. (7) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 89/2018.
  (2) Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică comunică unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului lista întocmită conform alin. (1), în scopul sistării alimentării bugetelor locale respective cu cote defalcate din impozitul pe venit şi cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, cu excepţia plăţilor pentru achitarea drepturilor salariale şi a contribuţiilor aferente atunci când nu pot fi asigurate din venituri proprii.(3) Până la lichidarea obligaţiilor de plată restante prevăzute la alin. (2) ale unităţilor administrativ-teritoriale, cotele defalcate din impozitul pe venit şi sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, care au fost sistate, vor fi alocate bugetelor locale numai pentru achitarea acestor obligaţii restante.
  Articolul 13Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.Anexa nr. 1la normele metodologiceROMÂNIAJUDEŢUL ..................................^1)^1) Se înscrie denumirea judeţului.UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ ........^2)^2) Se înscrie categoria unităţii administrativ-teritoriale solicitante............................................^3)^3) Se înscrie denumirea unităţii administrativ-teritoriale solicitante.ADRESA .................................................................TELEFON/FAX/ADRESA E-MAIL .....................................Nr. ...... din ..................... 2018
  Stema unităţii administrativ-teritoriale
  Înregistrat la DGRFP/AJFP …………………………nr. ............ din ........... 2018
  CEREREpentru autorizarea contractării împrumutului având ca destinaţie ................................................*)*) Se completează cu: finanţarea cheltuielilor curente pentru asigurarea furnizării energiei termice în sezonul rece, a căror detaliere apare în declaraţia ordonatorului principal de credite, întocmită conform anexei nr. 2 la normele metodologice.
  Subsemnatul(a), .................................................^4), în calitate de ordonator principal de credite al ..........................^2) .................................^3), judeţul ......................... ^1), vă depun prezenta cerere în vederea autorizării contractării unui împrumut din venituri din privatizare în valoare de maximum ................................**) lei, având ca titular ..............................^2) ................... ^3), identificat(ă) prin codul de înregistrare fiscală .....................................^5), la care anexez celelalte documente prevăzute la art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.^4) Se înscriu prenumele şi numele reprezentatului legal.^5) Se înscrie codul de înregistrare fiscală al unităţii administrativ-teritoriale.**) Valoarea împrumutului solicitat prin cerere este cea aprobată prin hotărârea autorităţii deliberative.Prin prezenta mă oblig să aduc la îndeplinire prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. ....................... din ................ 2018 privind aprobarea contractării unui împrumut din venituri din privatizare în valoare de maximum .................. lei, precum şi ale oricăror altor reglementări conexe.De asemenea, declar pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală, că documentele anexate prezentei cereri sunt conforme cu realitatea şi că unitatea administrativ-teritorială pe care o reprezint nu are alte obligaţii financiare interne şi externe necuprinse în situaţia privind calculul gradului de îndatorare, întocmită conform legii.Informaţii privind împrumutul pentru a cărui contractare se solicită autorizarea:
  Destinaţia împrumutului*)Valoarea împrumutului în lei (fără zecimale)Durata împrumutului
  Persoana de contact:Domnul/Doamna .................................................., în calitate de***) ..............................., telefon fix şi mobil ...................., fax ........................, e-mail .........................***) Se înscrie funcţia persoanei cu atribuţii în urmărirea derulării împrumutului (director executiv adjunct/director economic/contabil-şef).Ordonator principal de credite............^2)...................^3)......................................L.S. (prenumele şi numele)
  NOTĂ:Prezentul model-cadru se adaptează în mod corespunzător situaţiei specifice unităţii administrativ-teritoriale solicitante.
  Anexa nr. 2la normele metodologiceDECLARAŢIESubsemnatul(a), .................................., reprezentant legal al ............................................*), în calitate de ordonator principal de credite, declar pe propria răspundere că la nivelul ...................................................*) cheltuielile curente pentru asigurarea furnizării energiei termice în sezonul rece 2018-2019, la data întocmirii prezentei şi având în vedere prevederile art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, sunt detaliate astfel:*) Denumirea unităţii administrativ-teritoriale.– lei (fără zecimale) -
  Nr. crt.Detalierea cheltuielilor curente pentru asigurarea furnizării energiei termice în sezonul receValoarea pentru care se solicită împrumut
   Total, din care: 
  1.- 
  2.- 
  3.- 
   
  Prezenta declaraţie face parte din documentaţia pentru autorizarea contractării unui împrumut din venituri din privatizare, în valoare de maximum ..................... lei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2018, şi răspund, conform dispoziţiilor art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru fals în declaraţii.Data: ......................... Ordonator principal de credite,............................................... (prenumele şi numele) L.S.
  Anexa nr. 3*)la normele metodologice
  *) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.Judeţul .........................../Municipiul Bucureşti:......................................................Unitatea administrativ-teritorială:.....................................................Avizat pentru venituri proprii realizateDirecţia Generală Regională a Finanţelor Publice/ Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice…………………………………………...................Director executiv/Şef de administraţie,......................................................Calculul gradului de îndatorare a bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale
  NOTĂ:Se va avea în vedere ca datele cuprinse în prezenta anexă să concorde cu prevederile din următoarele documente: situaţiile financiare privind conturile de execuţie a bugetului local, situaţia privind serviciul datoriei publice locale existente.^1) Situaţia financiară privind contul de execuţie a bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale.^2) Pe perioada serviciului datoriei publice locale aferent împrumutului pentru care se solicită autorizarea, veniturile proprii estimate se vor completa cu media execuţiei bugetului local pe ultimii 3 ani, respectiv (col. 1 + col. 2 + col. 3)/3.^3) Veniturile proprii, prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, diminuate cu veniturile din valorificarea unor bunuri, potrivit art. 29 din aceeaşi lege, respectiv sumele rezultate din vânzarea, în condiţiile legii, a unor bunuri aparţinând domeniului privat al unităţilor administrativ-teritoriale constituie integral venituri ale bugetelor locale.^4) Cuprinde serviciul datoriei publice locale aferent contractelor/acordurilor de finanţare rambursabilă în derulare (trebuie să corespundă cu datele cuprinse în anexa nr. 4 la normele metodologice).
  Anexa nr. 4^1)la normele metodologice^1) Anexa nr. 4 este reprodusă în facsimil.Judeţul ....................../Municipiul Bucureşti: ...............................Unitatea administrativ-teritorială: ...............Situaţia privind serviciul datoriei publice locale existente
  *) Se înscrie cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data întocmirii situaţiei, utilizat la calcularea echivalentului în lei al finanţărilor rambursabile contractate/garantate în euro, dolari SUA etc.NOTĂ:Situaţia privind serviciul datoriei publice locale existente, întocmită pe perioada împrumutului pentru care se solicită autorizarea, se detaliază pe fiecare finanţare rambursabilă contractată/garantată, aflată în derulare, prevăzută în declaraţia pe propria răspundere a ordonatorului principal de credite, întocmită conform anexei nr. 5 la normele metodologice, cu excepţia finanţărilor rambursabile prevăzute la art. 63 alin. (4^3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.Situaţia se întocmeşte pe baza graficelor de rambursare aferente finanţărilor rambursabile.
  Anexa nr. 5la normele metodologice
  DECLARAŢIESubsemnatul(a), ............................, reprezentant legal al .................... ^1) ................................. ^2), în calitate de ordonator principal de credite, declar pe propria răspundere că .......................... ^1) ................................. ^2) are în derulare următoarele finanţări rambursabile interne şi/sau externe contractate şi/sau garantate:^1) Se înscrie categoria unităţii administrativ-teritoriale solicitante.^2) Se înscrie denumirea unităţii administrativ-teritoriale solicitante.Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:A - data contractării/garantării finanţării;B - rata anuală a dobânzii;C - comisioane;D - perioada de graţie;E - perioada de rambursare.
  FinanţatorValoare finanţare rambursabilă (în valuta de contract)Destinaţie finanţare rambursabilă*)ÎmprumutatGarantADurată finanţare rambursabilă- ani -BC
  DE
    
          
            
  *) În cazul finanţărilor rambursabile contractate/garantate pentru pre/cofinanţarea proiectelor care beneficiază de fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană, se va înscrie şi acronimul programului prin care se acordă aceste fonduri (de exemplu: PNDR pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, POR, POS Mediu pentru Programul operaţional sectorial „Mediu“, PCT HU-RO pentru Programul de cooperare transfrontalieră Ungaria-România, PCT BG-RO pentru Programul de cooperare transfrontalieră Bulgaria-România, PCT Serbia-România pentru Programul de cooperare transfrontalieră Serbia-România etc.)Totodată, declar pe propria răspundere că ......... ^1) ........................ ^2) nu are obligaţii de plată restante decurgând din împrumuturile contractate de la Ministerul Finanţelor Publice la data depunerii documentaţiei pentru autorizarea contractării unui împrumut din venituri din privatizare în valoare de ..................... lei, în conformitate cu prevederile art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
  Prezenta declaraţie face parte din documentaţia pentru autorizarea contractării unui împrumut din venituri din privatizare în valoare de ..................... lei, în conformitate cu prevederile art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 89/2018, şi răspund, conform dispoziţiilor art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru fals în declaraţii.Data: ......................... Ordonator principal de credite,............................................... (prenumele şi numele) L.S.
  Anexa nr. 6la normele metodologiceROMÂNIA Judeţul .............................................. ^1)^1) Se înscrie denumirea judeţului.Consiliul Local al .................................. ^2)^2) Se înscrie categoria unităţii administrativ-teritoriale solicitante.
  .........................................................^3)^3) Se înscrie denumirea unităţii administrativ-teritoriale solicitante......................................................... ^4)^4) Se înscrie codul de înregistrare fiscală a unităţii administrativ-teritoriale.
  Stema unităţii administrativ-teritoriale
  HOTĂRÂREAnr. ........... din ............. 2018privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de .................. lei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normativeÎn temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) şi alin. (4) lit. b), art. 45 alin. (2), art. 63 alin. (1) lit. c) şi alin. (4) lit. c), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), (5) şi (6) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,ţinând seama de prevederile art. 1.166 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenţii,luând act de:a) Referatul de aprobare prezentat de către primarul ..................................... ^2), în calitatea sa de iniţiator, înregistrat cu nr. .........../.................... 2018;b) Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu nr. ....../........ 2018, precum şi de raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local .........................................
  Consiliul Local al ......................... ^2) ..................................... ^3) adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă contractarea de la Ministerul Finanţelor Publice a unui împrumut din venituri din privatizare în valoare de ........................... lei (fără zecimale), cu o maturitate de maximum .... ani.Articolul 2Contractarea împrumutului prevăzut la art. 1 se face pentru ..................... *) pentru care va fi întocmită cererea pentru autorizarea contractării împrumutului.*) Se completează cu: finanţarea cheltuielilor curente pentru asigurarea furnizării energiei termice în sezonul rece, pentru care pot fi contractate împrumuturi în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2018, întocmită conform anexei nr. 2 la normele metodologice.Articolul 3Din bugetul local al ................... ^2) ......................... ^3) se asigură integral plata serviciului anual al datoriei publice locale aferent împrumutului prevăzut la art. 1.Articolul 4(1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligaţia să publice pe pagina de internet a ......................... ^2) ......................... ^3) următoarele date:a) hotărârea comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice modificări şi/sau completări ale acesteia;b) valoarea împrumutului contractat/în valuta de contract;c) gradul de îndatorare a .....................^2) .................... ^3);d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie şi a perioadei de rambursare a împrumutului;e) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile;
  f) plăţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă.
  (2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancţiunile prevăzute de lege.
  Articolul 5Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul ...................... ^2) .......................... ^3).Articolul 6Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului ............................ ^2), în termenul prevăzut de lege, primarului ................... ^3) şi prefectului judeţului ....................... ^1) şi se aduce la cunoştinţa publică prin afişarea la sediul primăriei, precum şi pe pagina de internet www ...................... ^5).^5) Se înscrie adresa paginii de internet a unităţii administrativ-teritoriale.L.S.Preşedintele de şedinţă,............................................................................(prenumele şi numele)Contrasemnează:Secretarul .....................................^2)................................................................................................(prenumele şi numele)NOTĂ:Prezentul model-cadru se adaptează, în mod corespunzător, situaţiei specifice unităţii administrativ-teritoriale solicitante.
  Anexa nr. 7
  la normele metodologiceMINISTERUL FINANŢELOR PUBLICENr. ............../.............................................,(unitatea administrativ-teritorială, judeţul ....................)Nr. ......../...............CONVENŢIE DE ÎMPRUMUTÎn temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,având în vedere Hotărârea Consiliului Local/Judeţean nr. ......... din data de ................ şi Avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale nr. ......... din data de ...........................,între Ministerul Finanţelor Publice, cu sediul în municipiul Bucureşti, Bd. Libertăţii nr. 16, sectorul 5, cod fiscal nr. ............, reprezentat legal prin ............................................., în calitate de ................................şi ................................................................................................................., (unitatea administrativ-teritorială)cu sediul în ......................., str. ................... nr. ......, cod fiscal nr. ................, reprezentată legal prin ....................................., în calitate de ordonator principal de credite, se încheie prezenta convenţie.Articolul 1
  (1) În baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, se acordă ......................................... (unitatea administrativ-teritorială) un împrumut în sumă de .................., din venituri din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, la nivelul sumei aprobate de comisia de autorizare a împrumuturilor locale.(2) Împrumutul se acordă pe o perioadă de .... ani şi cu o rată de dobândă situată la nivelul ratei dobânzii ROBOR la 3 luni comunicate de Banca Naţională a României în ultima zi lucrătoare a lunii anterioare autorizării împrumutului plus o marjă de .... puncte procentuale, respectiv ............., şi rămâne fixă pe toată durata de derulare a împrumutului.(3) Suma acordată cu titlu de împrumut se utilizează exclusiv pentru destinaţia prevăzută la art. I alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 89/2018, respectiv pentru finanţarea unor cheltuieli curente pentru asigurarea furnizării energiei termice în sezonul rece.
  Articolul 2(1) Suma prevăzută la art. 1 alin. (1) se virează de către Ministerul Finanţelor Publice, astfel: în contul ................ „.................“, cod IBAN RO ......................., deschis pe numele ....................................., (unitatea administrativ-teritorială) la unitatea Trezoreriei Statului .................................., codificat cu codul de identificare fiscală al unităţii administrativ-teritoriale.(2) Stingerea obligaţiilor de plată se efectuează cu data plăţii, în următoarea ordine: dobânzi calculate pentru fiecare zi de întârziere, dobânzi şi rate de capital.
  Articolul 3(1) Rambursarea împrumutului se efectuează în tranşe trimestriale egale, începând cu trimestrul următor acordării.(2) Dobânda aferentă se calculează lunar prin aplicarea ratei dobânzii menţionate la art. 1 alin. (2) la soldul împrumutului cu convenţia „număr de zile calendaristice/360“, începând cu luna acordării împrumutului, şi se plăteşte trimestrial, în suma cumulată până la zi.(3) Datele de plată a ratei scadente şi a dobânzilor aferente împrumutului sunt cuprinse în scadenţarul anexat. Dacă data scadenţei este o zi nelucrătoare, plata se efectuează în ziua lucrătoare imediat următoare.Articolul 4(1) Pentru neplata la termen a ratelor scadente şi a dobânzilor aferente împrumutului acordat se calculează o dobândă pentru fiecare zi de întârziere la nivelul dobânzii prevăzute la art. 174 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, pe zi de întârziere, până la data stingerii obligaţiei. Dobânda reprezintă venit al bugetului Trezoreriei Statului.(2) Dobânda se calculează prin aplicarea ratei prevăzute la alin. (1) la suma obligaţiilor de plată restante, rate de capital plus dobânda aferentă, înmulţită cu numărul de zile calendaristice de întârziere.Articolul 5.............................................. (unitatea administrativ-teritorială) virează sumele datorate reprezentând rate/dobânzi/dobânzi pentru fiecare zi de întârziere în contul ............................, cod IBAN ........................., deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice la Trezoreria Operativă Centrală, codificat cu codul de identificare fiscală al unităţii administrativ-teritoriale.Articolul 6În cazul în care nu se respectă termenele de rambursare prevăzute în scadenţar, se sistează alimentarea bugetelor locale cu cote defalcate din impozitul pe venit şi cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, până la lichidarea obligaţiilor de plată restante.
  Articolul 7(1) Restituirea sumelor neutilizate din împrumut sau rambursarea anticipată parţială/integrală se efectuează de unitatea administrativ-teritorială, cu condiţia informării în prealabil a Ministerului Finanţelor Publice şi numai dacă nu prezintă restanţe la plata obligaţiilor scadente.(2) Unitatea administrativ-teritorială virează sumele prevăzute la alin. (1) în contul ................., cod IBAN ........................., deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice la Trezoreria Operativă Centrală, codificat cu codul de identificare fiscală al unităţii administrativ-teritoriale.(3) Modificarea valorii împrumutului se efectuează cu data creditării contului prevăzut la alin. (2), respectiv cu data extrasului de cont emis de Trezoreria Operativă Centrală.(4) În cazul restituirii sumelor neutilizate şi/sau al rambursării anticipate parţial/integral, modificarea prevederilor prezentei convenţii se va face prin act adiţional.Articolul 8(1) Ministerul Finanţelor Publice şi ....................................... (unitatea administrativ-teritorială) sunt de acord ca problemele rezultate din aplicarea prevederilor prezentei convenţii să fie soluţionate de părţi pe cale amiabilă.(2) Orice comunicare între părţi este transmisă în scris la adresele şi la persoanele de contact menţionate mai jos:a) pentru ............................., (unitatea administrativ-teritorială) domnul/doamna ..........................., în calitate de ........................., telefon ............, fax ..............., e-mail ............................;b) pentru Ministerul Finanţelor Publice (Bd. Libertăţii nr. 16, sectorul 5, municipiul Bucureşti), domnul/doamna ............., în calitate de ................................, e-mail ......................, telefon ....................., fax ..................... .(3) Orice schimbare intervenită cu privire la adresă, numele persoanelor de contact şi numerele de telefon se va notifica celeilalte părţi semnatare a prezentei convenţii, fără a fi necesară modificarea convenţiei de împrumut.Articolul 9Prezenta convenţie s-a încheiat în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte semnatară.Articolul 10Prevederile prezentei convenţii intră în vigoare la data semnării acesteia de către toate părţile implicate, ambele exemplare originale având aceeaşi valoare juridică.MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE ............................Numele şi prenumele Funcţia..................................................................Semnăturile autorizate şi ştampila...................................................(unitatea administrativ-teritorială)Numele şi prenumele...................................Funcţia....................................Semnăturile autorizate şi ştampila.....................................
  Anexa nr. 8la normele metodologiceMINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Nr. ....../....................................................................,(unitatea administrativ-teritorială, judeţul ....................)Nr. ......../...............ACT ADIŢIONAL Nr. ........la Convenţia de împrumut nr. ....../......./2018
  În temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Convenţia de împrumut nr. ..../....../2018, între Ministerul Finanţelor Publice, cu sediul în municipiul Bucureşti, Bd. Libertăţii nr. 16, sectorul 5, cod fiscal nr. ................, reprezentat legal prin .............................., în ...................,şi.................................................., (unitatea administrativ-teritorială)cu sediul în ................, str. ............... nr. ...., cod fiscal nr. .................., reprezentată legal prin .................., în calitate de ordonator principal de credite,se încheie prezentul act adiţional.Articolul 1Valoarea împrumutului prevăzut la art. 1 din Convenţia de împrumut se modifică începând cu data de .............., data creditării contului „Decontări în contul Trezoreriei Centrale - operaţiuni proprii“, respectiv cu data extrasului de cont emis de Trezoreria Operativă Centrală şi devine .............. lei, ca urmare a restituirii sumelor neutilizate/rambursării anticipate parţial/integral a împrumutului contractat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2018.Articolul 2Scadenţarul prevăzut la art. 3 alin. (3) din Convenţia de împrumut se reface având în vedere prevederile art. 1 din prezentul act adiţional.Articolul 3Celelalte articole din Convenţia de împrumut rămân neschimbate.Articolul 4Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte semnatară.MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE ............................Numele şi prenumele Funcţia..................................................................Semnăturile autorizate şi ştampila...................................................(unitatea administrativ-teritorială)Numele şi prenumele...................................Funcţia....................................Semnăturile autorizate şi ştampila.....................................
  -----