Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (06.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
METODOLOGIE din 21 septembrie 2018privind executarea creanţelor reprezentând venituri proprii ale Administraţiei Naţionale "Apele Române"
EMITENT
 • MINISTERUL APELOR ŞI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 10 octombrie 2018Data intrării în vigoare 10-10-2018


  Aprobată prin Ordinul nr. 923 din 21 septembrie 2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 859 din 10 octombrie 2018.
  Articolul 1(1) Executarea silită a creanţelor bugetare născute în urma aplicării mecanismului economic specific în domeniul gospodăririi apelor se efectuează de către executorii fiscali atât din cadrul Administraţiei Naţionale „Apele Române“, denumită în continuare A.N.A.R., cât şi ai administraţiilor bazinale de apă.(2) Necesarul de posturi, precum şi atribuţiile executorilor fiscali sunt stabilite de către Consiliul de conducere al A.N.A.R., prin aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al executorilor fiscali din cadrul A.N.A.R.Articolul 2(1) Executorii fiscali sunt învestiţi să îndeplinească orice activităţi legale, în scopul realizării voluntare sau, când este cazul, prin executare silită proprie, a obligaţiilor stabilite prin titlurile executorii, reprezentând creanţe bugetare născute în urma aplicării dispoziţiilor din abonamentele-cadru de utilizare a resurselor de apă/nisipuri şi pietrişuri şi penalităţi privind depăşirea cantităţilor de apă utilizate sau a concentraţiilor de substanţe impurificatoare evacuate în resursele de apă sau din prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“, aprobată cu modificări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările şi completările ulterioare, sau actele normative date în aplicarea acestora.(2) În tot cursul executării silite, executorii fiscali au îndatorirea să îşi exercite atribuţiile şi să efectueze orice act necesar pentru îndeplinirea executării cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi a celorlalte reglementări aplicabile în materie.(3) Actul îndeplinit de executorul fiscal, purtând ştampila şi semnătura acestuia, precum şi numărul de înregistrare şi data, este de autoritate publică şi are forţa probantă prevăzută de lege.
  Articolul 3(1) Executorii fiscali au obligaţia să păstreze secretul profesional cu privire la actele, datele şi faptele despre care au luat cunoştinţă în cadrul activităţii lor, chiar şi după încetarea funcţiei, cu excepţia cazurilor în care prin lege se dispune altfel, ori părţile interesate îi eliberează de această obligaţie.(2) Controlul profesional curent al activităţii executorilor fiscali şi avizarea asupra legalităţii actelor întocmite de aceştia se asigură de către compartimentul juridic al entităţii în cauză.(3) Executorii fiscali sunt subordonaţi direct şefului compartimentului juridic.Articolul 4Pentru îndeplinirea efectivă a executării silite, executorul fiscal este îndreptăţit să solicite sprijinul organelor de poliţie, al jandarmeriei sau al altor agenţi ai forţei publice. Aceştia acordă sprijinul executorilor fiscali, în condiţiile legii.
  Articolul 5(1) Executorii fiscali îşi desfăşoară activitatea exercitându-şi atribuţiile pe întreg teritoriul României.(2) Executorii fiscali îşi exercită atribuţiile în baza legitimaţiei de serviciu şi a ştampilei. Forma şi conţinutul acestora se aprobă de Consiliul de conducere al Administraţiei Naţionale „Apele Române“.(3) Executorul fiscal este împuternicit, în faţa debitorului şi a terţilor, prin legitimaţia de executor fiscal şi delegaţia emisă de organul de conducere al entităţii juridice al cărei salariat este.(4) În exercitarea atribuţiilor ce le revin, pentru aplicarea procedurilor de executare silită, executorii fiscali pot:a) să intre în orice incintă de afaceri a debitorului, persoană juridică, sau în alte incinte unde acesta îşi păstrează bunurile, în scopul identificării bunurilor sau valorilor care pot fi executate silit, precum şi să analizeze evidenţa contabilă a debitorului, în scopul identificării terţilor care datorează sau deţin în păstrare venituri ori bunuri ale debitorului;b) să intre în toate încăperile în care se găsesc bunuri sau valori ale debitorului, persoană fizică, precum şi să cerceteze toate locurile în care acesta îşi păstrează bunurile;
  c) să solicite şi să cerceteze orice document sau element material care poate constitui o probă în determinarea bunurilor proprietate a debitorului;d) să ia măsurile legale de conservare a bunurilor urmăribile ce pot fi executate silit, dacă există pericolul ca debitorul să le înstrăineze, să le substituie sau să le deterioreze.
  (5) Executorul fiscal poate intra în încăperile ce reprezintă domiciliul sau reşedinţa unei persoane fizice, cu consimţământul acesteia, iar în caz de refuz, organul de executare cere autorizarea instanţei judecătoreşti competente, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare.(6) Accesul executorului fiscal în locuinţă, în incinta de afaceri sau în orice altă încăpere a debitorului, persoană fizică sau juridică, se poate efectua între orele 6,00 şi 20,00, în orice zi lucrătoare. Executarea începută va putea continua în aceeaşi zi sau în zilele următoare. În cazuri temeinic justificate de pericolul înstrăinării unor bunuri, accesul în încăperile debitorului va avea loc şi la alte ore decât cele menţionate, precum şi în zilele nelucrătoare, în baza solicitării sprijinului organelor de poliţie, al jandarmeriei sau al altor agenţi ai forţei publice.(7) În absenţa debitorului sau dacă acesta refuză accesul în oricare dintre încăperile prevăzute la alin. (4) lit. a) şi b) executorul fiscal poate să pătrundă în acestea în prezenţa unui reprezentant al poliţiei ori al jandarmeriei sau a altui agent al forţei publice şi a doi martori majori, fiind aplicabile prevederile alin. (5) şi (6).
  Articolul 6Executarea titlurilor executorii, aşa cum sunt prevăzute la art. 2 alin. (3), încheiate de către reprezentanţii legali ai A.N.A.R. şi ai administraţiilor bazinale de apă, revine executorilor fiscali, potrivit prezentului act normativ.-----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!