Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 923 din 21 septembrie 2018privind aprobarea Metodologiei privind executarea creanţelor reprezentând venituri proprii ale Administraţiei Naţionale "Apele Române"
EMITENT
 • MINISTERUL APELOR ŞI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 10 octombrie 2018Data intrării în vigoare 10-10-2018


  În temeiul prevederilor art. 81 alin. (3^2) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, prevederilor art. 342 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 20/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere avizul Ministerului Finanţelor Publice comunicat prin Adresa nr. 771.699 din 6.09.2018,ministrul apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.Articolul 1Se aprobă Metodologia privind executarea creanţelor reprezentând venituri proprii ale Administraţiei Naţionale „Apele Române“, prevăzută în anexa nr. 1 la prezentul ordin.
  Articolul 2(1) Se aprobă modelele, precum şi caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi de păstrare a următoarelor formulare:1. Adresă de înfiinţare a popririi asigurătorii asupra disponibilităţilor băneşti, prevăzută în anexa nr. 2 la prezentul ordin;2. Adresă de înfiinţare a popririi asigurătorii asupra sumelor datorate debitorului de către terţi, prevăzută în anexa nr. 3 la prezentul ordin;3. Proces-verbal de sechestru asigurător pentru bunuri mobile, precum şi anexa la Procesul-verbal de sechestru asigurător pentru bunuri mobile, prevăzut în anexa nr. 4 la prezentul ordin;4. Proces-verbal de sechestru asigurător pentru bunuri imobile, precum şi anexa la Procesul-verbal de sechestru asigurător pentru bunuri imobile, prevăzut în anexa nr. 5 la prezentul ordin;5. Proces-verbal de constatare a împlinirii termenului de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită, prevăzut în anexa nr. 6 la prezentul ordin;
  6. Somaţie, prevăzută în anexa nr. 7 la prezentul ordin;7. Adresă de înştiinţare privind înfiinţarea popririi, prevăzută în anexa nr. 8 la prezentul ordin;8. Proces-verbal de sechestru pentru bunuri mobile, precum şi anexa la procesul-verbal de sechestru pentru bunuri mobile, prevăzut în anexa nr. 9 la prezentul ordin;9. Proces-verbal de instituire a administratorului-sechestru, prevăzut în anexa nr. 10 la prezentul ordin;10. Anunţ privind vânzarea bunurilor mobile, prevăzut în anexa nr. 11 la prezentul ordin;11. Anunţ privind vânzarea bunurilor imobile/ansamblului de bunuri imobile, prevăzut în anexa nr. 12 la prezentul ordin;12.
  Proces-verbal privind desfăşurarea şi rezultatul licitaţiei pentru valorificarea bunurilor mobile, prevăzut în anexa nr. 13 la prezentul ordin;
  13. Proces-verbal privind desfăşurarea şi rezultatul licitaţiei pentru valorificarea bunurilor imobile/ansamblului de bunuri imobile, prevăzut în anexa nr. 14 la prezentul ordin;14. Proces-verbal de adjudecare pentru bunuri imobile/ansamblului de bunuri imobile, prevăzut în anexa nr. 15 la prezentul ordin;15. Proces-verbal de adjudecare pentru bunuri mobile, prevăzut în anexa nr. 16 la prezentul ordin;16. Proces-verbal privind cheltuielile de executare silită, prevăzut în anexa nr. 17 la prezentul ordin;17. Proces-verbal privind eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executare silită, prevăzut în anexa nr. 18 la prezentul ordin.
  (2)
  Formularele utilizate în activitatea de executare silită se emit de către Administraţia Naţională „Apele Române“, în condiţiile legii.
  Articolul 3Anexele nr. 1-18 fac parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul apelor şi pădurilor,
  Adriana Petcu,
  secretar de stat
  Bucureşti, 21 septembrie 2018.Nr. 923.Anexa nr. 1 Deschideți METODOLOGIEprivind executarea creanţelor reprezentând venituri proprii ale Administraţiei Naţionale "Apele Române"Anexa nr. 2I. Adresă de înfiinţare a popririi asigurătorii asupra disponibilităţilor băneştiANTET^1^1 Se vor trece sigla, denumirea şi adresa Administraţiei Naţionale „Apele Române“/administraţiei bazinale de apă emitente a prezentului act.Dosar fiscal nr. ................................Nr. .................... din ........................Către .......................................^2^2 Se vor menţiona denumirea şi sediul băncii.
  ADRESĂ de înfiinţare a popririi asigurătorii asupra disponibilităţilor băneştiÎn baza art. 213 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi a ................................................^3 nr. ............. din ....................., emis(ă) de ..........................................^4, se indisponibilizează de îndată, în limita sumei estimate/stabilite, sumele existente, precum şi cele viitoare provenite din încasările zilnice în conturile în lei şi/sau valută deschise la unitatea dumneavoastră, de către debitorul ......................................................^5.^3 Se va menţiona decizia de instituire a măsurilor asigurătorii sau orice alt act prin care s-a dispus instituirea de măsuri asigurătorii, emis de Administraţia Naţională „Apele Române“/administraţia bazinală de apă.^4 Se va completa denumirea entităţii emitente Administraţia Naţională „Apele Române“/administraţia bazinală de apă, instanţa judecătorească sau alte organe competente, potrivit legii.^5 Se vor menţiona numele, prenumele/denumirea şi domiciliul fiscal; codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz; alte date de identificare a debitorului.Din momentul indisponibilizării, respectiv de la data şi ora primirii prezentei, nu veţi mai proceda la decontarea documentelor de plată primite, respectiv la debitarea conturilor debitorului, şi nu veţi mai accepta alte plăţi din conturile acestuia până la data ridicării măsurii asigurătorii sau până la achitarea integrală a obligaţiilor bugetare, cu excepţia plăţilor dispuse pentru stingerea sumelor prevăzute la art. 236 alin. (14) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru stingerea obligaţiilor bugetare aferente bugetelor administrate de către Administraţia Naţională „Apele Române“/administraţia bazinală de apă care a înfiinţat poprirea.Despre luarea acestor măsuri veţi înştiinţa Administraţia Naţională „Apele Române“/administraţia bazinală de apă.Măsura asigurătorie dispusă, dacă nu a fost desfiinţată în condiţiile legii, rămâne valabilă pe toată perioada executării silite, fără îndeplinirea altor formalităţi, potrivit dispoziţiilor art. 213 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, până la primirea de noi dispoziţii de la Administraţia Naţională „Apele Române“/administraţia bazinală de apă.În cazul începerii procedurii de executare silită, Administraţia Naţională „Apele Române“/administraţia bazinală de apă va dispune ca suma indisponibilizată să fie virată în contul ..................... deschis la unitatea de Trezorerie a Statului ......................, pe numele ....................................................., în limita sumei estimate/stabilite în cuantum total de ........................ lei.Poprirea asigurătorie se consideră înfiinţată din momentul primirii prezentei adrese de către dumneavoastră. În acest sens, aveţi obligaţia să înregistraţi atât ziua, cât şi ora primirii adresei de înfiinţare a popririi asigurătorii.Potrivit art. 25 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, nerespectarea obligaţiilor terţului poprit atrage răspunderea solidară a acestuia cu debitorul, în limita sumelor sustrase indisponibilizării.Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătoreasca competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, sub sancţiunea decăderii, în conformitate cu prevederile art. 213 alin. (14), coroborate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, audierea contribuabilului nu este obligatorie.Vă mulţumim pentru cooperare.Administraţia Naţională „Apele Române“/Administraţia Bazinală de Apă ..................Numele şi prenumele ....................Semnătura ..........
  L.S.
  II. Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi de păstrare a formularului „Adresă de înfiinţare a popririi asigurătorii asupra disponibilităţilor băneşti“1. Denumire: Adresă de înfiinţare a popririi asigurătorii asupra disponibilităţilor băneşti2. Format: A4/t13. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic.4. Se utilizează: în baza art. 213 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.5. Se întocmeşte în 3 exemplare de către executorii fiscali din cadrul Administraţiei Naţionale „Apele Române“/administraţiei bazinale de apă.6. Circulă:– 1 exemplar la bancă;– 1 exemplar la debitor.7. Se arhivează 1 exemplar la dosarul de executare.
  Anexa nr. 3
  I. Adresă de înfiinţare a popririi asigurătorii asupra sumelor datorate debitorului de către terţiANTET^1^1 Se vor trece sigla, denumirea şi adresa Administraţiei Naţionale „Apele Române“/administraţiei bazinale de apă emitente a prezentului act.Dosar fiscal nr. ................................Nr. .................... din ........................Către ............................................^2^2 Se vor menţiona numele, prenumele/denumirea şi domiciliul fiscal al terţului poprit.ADRESĂ de înfiinţare a popririi asigurătorii asupra sumelor datorate debitorului de către terţiÎn baza art. 213 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi a ..................................^3 nr. .......... din ......................, emis(ă) de .....................................^4, se înfiinţează poprirea asigurătorie asupra sumelor de bani datorate de dumneavoastră cu orice titlu debitorului .....................................^5^3 Se va menţiona decizia de instituire a măsurilor asigurătorii sau orice alt act prin care s-a dispus instituirea de măsuri asigurătorii, emis de Administraţia Naţională „Apele Române“/administraţia bazinală de apă.^4 Se va completa denumirea entităţii emitente Administraţia Naţională „Apele Române“/administraţia bazinală de apă, instanţa judecătorească sau alte organe competente, potrivit legii.^5 Se vor menţiona numele, prenumele/denumirea şi domiciliul fiscal; codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz, alte date de identificare a debitorului.Sumele deţinute şi/sau datorate cu orice titlu debitorului vor fi virate, de îndată sau după data la care creanţa devine exigibilă, în contul de garanţii .................................^6 deschis la unitatea de Trezorerie a Statului ............................., pe numele ......................^5, după cum urmează:^6 Suma virată reprezintă o garanţie în sensul art. 211 lit. a) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
  Denumirea creanţei bugetareCategoria sumei de plată^7Suma estimată/stabilită (lei)
     
     
     
  TOTAL  
  ^7 Se va menţiona categoria de sumă: D - debit, M - majorare de întârziere/DO - dobândă, A - amendă, P - penalitate, PI - penalitate de întârziere, PN - penalitate de nedeclarare, după caz.Poprirea asigurătorie se consideră înfiinţată din momentul primirii prezentei adrese de către dumneavoastră. În acest sens, aveţi obligaţia să înregistraţi atât ziua, cât şi ora primirii adresei de înfiinţare a popririi asigurătorii.În conformitate cu prevederile art. 236 alin. (10) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care la data comunicării prezentei adrese nu datoraţi vreo sumă de bani debitorului .......... sau nu veţi datora în viitor asemenea sume în temeiul unor raporturi juridice existente, veţi înştiinţa despre acest fapt Administraţia Naţională „Apele Române“/administraţia bazinală de apă în termen de 5 zile de la primirea prezentei adrese.Măsura asigurătorie dispusă, dacă nu a fost desfiinţată în condiţiile legii, rămâne valabilă pe toată perioada executării silite, fără îndeplinirea altor formalităţi, potrivit dispoziţiilor art. 213 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, până la primirea de noi dispoziţii de la Administraţia Naţională „Apele Române“/administraţia bazinală de apă.Potrivit art. 25 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, nerespectarea obligaţiilor terţului poprit atrage răspunderea solidară a acestuia cu debitorul, în limita sumelor sustrase indisponibilizării.Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 213 alin. (14), coroborate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, audierea contribuabilului nu este obligatorie.Vă mulţumim pentru cooperare.Administraţia Naţională „Apele Române“/Administraţia bazinală de apă
  Numele şi prenumele ..........Semnătura ..........L.S.
  II. Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi de păstrare a formularului „Adresă de înfiinţare a popririi asigurătorii asupra sumelor datorate debitorului de către terţi“1. Denumire: Adresă de înfiinţare a popririi asigurătorii asupra sumelor datorate debitorului de către terţi2. Format: A4/t13. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic.4. Se utilizează în baza art. 213 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.5.
  Se întocmeşte în 3 exemplare de către executorii fiscali din cadrul Administraţiei Naţionale „Apele Române“/administraţiei bazinale de apă.
  6. Circulă:– 1 exemplar la terţul poprit;– 1 exemplar la debitor.7. Se arhivează 1 exemplar la dosarul de executare.
  Anexa nr. 4I. Proces-verbal de sechestru asigurător pentru bunuri mobileANTET^1^1 Se vor trece sigla, denumirea şi adresa Administraţiei Naţionale „Apele Române“/administraţiei bazinale de apă emitente a prezentului act.Dosar fiscal nr. ..............................Nr. ................ din ...........................PROCES-VERBALde sechestru asigurător pentru bunuri mobileÎncheiat astăzi, .............. luna .......... anul ........, ora ......., în localitatea ....................., str. ................................ nr. ...........În temeiul art. 213 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi al ...................^2 nr. ...... din ....................., emisă de ...........................^3, subsemnatul ............................, executor fiscal în cadrul Administraţiei Naţionale „Apele Române“/administraţiei bazinale de apă, cu Legitimaţia nr. ............., Delegaţia nr. ............., am procedat la aplicarea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile ale debitorului ..........................^4, cu domiciliul fiscal în localitatea ............................., str. ............................ nr. .........., sectorul .........., bl. .........., sc. .........., ap. .........., judeţul ................., cod de identificare fiscală .............................^5, care înregistrează obligaţii de plată, constând în:^2 Se va menţiona decizia de instituire a măsurilor asigurătorii sau orice alt act prin care s-a dispus instituirea de măsuri asigurătorii, emis de Administraţia Naţională „Apele Române“/administraţia bazinală de apă.^3 Se va completa denumirea entităţii emitente Administraţia Naţională „Apele Române“/administraţia bazinală de apă, instanţa judecătorească sau alte organe competente, potrivit legii.^4 Se vor menţiona numele şi prenumele/denumirea debitorului.^5 Se va menţiona codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.
  Denumirea creanţei bugetareCategoria sumei de plată^6Suma estimată/stabilită (lei)
   
    
     
     
  TOTAL  
  ^6 Se va menţiona categoria de sumă: D - debit, M - majorare de întârziere/DO - dobândă, A - amendă, P - penalitate, PI - penalitate de întârziere, PN - penalitate de nedeclarare, după caz.
  S-a procedat la aplicarea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile ale debitorului prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul proces-verbal. Creanţele bugetare menţionate în tabelul anterior au fost stabilite/estimate de ...........^3, conform prevederilor legale prevăzute de ...........^7^7 Se vor menţiona prevederile legale în baza cărora au fost stabilite/estimate creanţele bugetare pentru care se instituie sechestru asigurător.Potrivit art. 238 alin. (8) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, prin sechestrul înfiinţat asupra bunurilor mobile creditorul fiscal dobândeşte un drept de gaj care conferă acestuia în raport cu alţi creditori aceleaşi drepturi ca şi dreptul de gaj în sensul prevederilor dreptului comun.În cazul valorificării bunurilor mobile sechestrate se va aplica regimul corespunzător de taxă pe valoarea adăugată, în conformitate cu regimul TVA aplicabil pentru livrările de bunuri prevăzut de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.În cazul în care executorul fiscal din cadrul Administraţiei Naţionale „Apele Române“/administraţiei bazinale de apă nu poate estima valoarea bunurilor mobile ale debitorului pentru care s-a dispus sechestrul asigurător, deoarece aceasta necesită cunoştinţe de specialitate, evaluarea se va face înaintea începerii procedurii de valorificare, cu excepţia bunurilor perisabile sau supuse degradării.Sechestrul asigurător s-a aplicat în prezenţa următoarelor persoane:– .........................................., domiciliat în .............................., legitimat cu ................., în calitate de ..............................;
  – .........................................., domiciliat în .............................., legitimat cu ................., în calitate de ..............................
  Drepturi reale şi sarcini care grevează bunurile mobile: .......................................................................................................În legătură cu bunurile mobile sechestrate asigurător, debitorul face următoarele menţiuni privind existenţa sau inexistenţa unui drept de gaj, ipotecă ori privilegiu, după caz, constituite în favoarea unei alte persoane pentru bunurile sechestrate, după cum urmează: ...........................................................................................................................................................Persoanele de faţă la aplicarea sechestrului asigurător formulează următoarele obiecţii: ...................................................Măsurile asigurătorii dispuse, dacă nu au fost desfiinţate în condiţiile legii, rămân valabile pe toată perioada executării silite, fără îndeplinirea altor formalităţi.Alte menţiuni^8: .......................................................................................................................................................................^8 Se va face menţiunea dacă vreuna dintre persoanele care au fost de faţă la sechestrare nu poate sau nu vrea să semneze procesul-verbal de sechestru asigurător.Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 213 alin. (14), coroborate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, audierea contribuabilului nu este obligatorie.Administraţia Naţională „Apele Române“/administraţia bazinală de apăNumele şi prenumele ...............................Semnătura .......................................Debitorul (sau persoana majoră cu care locuieşte)Numele şi prenumele ...............................Semnătura .......................................MartoriNumele şi prenumele ...............................Semnătura .......................................CustodeNumele şi prenumele ...............................Semnătura .......................................ANEXĂla Procesul-verbal de sechestru asigurător pentru bunuri mobile nr. ........ din ..........
  Bunurile pentru care se dispune sechestru asigurătorDate de identificare^9 Descriere sumară CantitateaMenţiuni privind măsurile spre neschimbare dispuse^10Menţiuni privind custodiaValoarea (exclusiv TVA) (lei)
  Numele, prenumele şi adresa persoanei căreia i s-au lăsat bunurile în custodieLocul de depozitare
  Bunurile mobile care nu sunt direct folosite în activitatea ce constituie principala sursă de venit     
  Bunuri care nu sunt nemijlocit predestinate pentru desfăşurarea activităţii care constituie principala sursă de venit     
  Bunurile mobile ce se află temporar în deţinerea altor persoane, în baza contractelor de arendă, de împrumut, de închiriere, de concesiune, de leasing şi altele     
  Ansamblu de bunuri în condiţiile prevederilor art. 246 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare     
  Maşini-unelte, utilaje, materii prime şi materiale şi alte bunuri mobile, precum şi bunuri mobile ce servesc activităţii care constituie principala sursă de venit     
  Produse finite     
  Bunuri perisabile sau supuse degradării     
  Bunuri deţinute de către debitor în proprietate comună cu terţe persoane, pentru cota-parte deţinută de acesta     
  TOTAL     
  ^9 Se vor face cel puţin următoarele menţiuni pentru fiecare bun: denumirea bunurilor mobile, descriere, stare de uzură, semne particulare de identificare.^10 Se va menţiona punerea de sigilii, custodia ori ridicarea de la locul unde se află sau măsura de administrare sau de conservare a acestora, după caz.Administraţia Naţională „Apele Române“/Administraţia Bazinală de Apă .............................Numele şi prenumele ...........................Semnătura .................................
  Debitorul (sau persoana majoră cu care locuieşte)Numele şi prenumele ...........................Semnătura .................................MartoriNumele şi prenumele ...........................Semnătura .................................CustodeNumele şi prenumele ...........................Semnătura .................................
  II. Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi de păstrare a formularului „Proces-verbal de sechestru asigurător pentru bunuri mobile“1. Denumire: Proces-verbal de sechestru asigurător pentru bunuri mobile2. Format: A4/t1 + A4/t1
  3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic.4. Se utilizează în baza prevederilor art. 213 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.5. Se întocmeşte în 2 sau mai multe exemplare, după caz, de către executorii fiscali din cadrul Administraţiei Naţionale „Apele Române“/administraţiei bazinale de apă.6. Circulă:– 1 exemplar la debitor;– 1 exemplar la custode (dacă este cazul);– câte un exemplar pentru fiecare creditor, în cazul în care bunurile sechestrate asigurător sunt gajate şi pentru garantarea creanţelor altor creditori.
  7. Se arhivează 1 exemplar la dosarul de executare silită.
  Anexa nr. 5I. Proces-verbal de sechestru asigurător pentru bunuri imobileANTET^1^1 Se vor trece sigla, denumirea şi adresa Administraţiei Naţionale „Apele Române“/administraţiei bazinale de apă emitente a prezentului act.Dosar fiscal nr. ..............Nr. ........... din ...........PROCES-VERBAL
  de sechestru asigurător pentru bunuri imobile
  Încheiat astăzi, ................ luna ....... anul ........., ora ........, în localitatea ..................., str. ...................................... nr. ..........În temeiul prevederilor art. 213 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi al ...........^2 nr. ........ din .............., emisă de .................^3, subsemnatul ......................, executor fiscal în cadrul Administraţiei Naţionale „Apele Române“/administraţiei bazinale de apă, cu Legitimaţia nr. ............., Delegaţia nr. ................, am procedat la aplicarea sechestrului asigurător asupra bunurilor imobile ale debitorului .........................^4, cu domiciliul fiscal în localitatea ......................., str. ......................... nr. ......, sectorul ......, bl. ....., sc. ......, ap. ......, judeţul .................., cod de identificare fiscală ...................^5, care înregistrează obligaţii de plată, constând în:^2 Se va menţiona decizia de instituire a măsurilor asigurătorii sau orice alt act prin care s-a dispus instituirea de măsuri asigurătorii, emis de Administraţia Naţională „Apele Române“/administraţia bazinală de apă.^3 Se va completa denumirea entităţii emitente care a dispus măsurile asigurătorii, potrivit legii, cum ar fi: Administraţia Naţională „Apele Române“/administraţia bazinală de apă, instanţa judecătorească sau alte organe competente, potrivit legii.^4 Se vor/va menţiona numele şi prenumele/denumirea debitorului.^5 Se va menţiona codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.
  Denumirea creanţei bugetareCategoria sumei de plată^6Suma estimată/stabilită (lei)
     
     
  TOTAL  
  ^6 Se va menţiona categoria de sumă: D - debit, M - majorare de întârziere/DO - dobândă, A - amendă, P - penalitate, PI - penalitate de întârziere, PN - penalitate de nedeclarare, după caz.
  S-a procedat la aplicarea sechestrului asigurător asupra bunurilor imobile ale debitorului prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.Potrivit art. 213 alin. (6) coroborat cu art. 242 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, sechestrul aplicat asupra bunurilor imobile constituie ipotecă legală.În conformitate cu dispoziţiile art. 242 alin. (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, dreptul de ipotecă conferă creditorului fiscal în raport cu alţi creditori aceleaşi drepturi ca şi dreptul de ipotecă, în sensul prevederilor dreptului comun.În cazul valorificării bunurilor imobile sechestrate se va aplica regimul corespunzător de taxă pe valoarea adăugată, în conformitate cu regimul TVA aplicabil pentru livrările de bunuri prevăzut de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.În cazul în care executorul fiscal din cadrul Administraţiei Naţionale „Apele Române“/administraţiei bazinale de apă nu poate estima valoarea bunurilor imobile ale debitorului pentru care s-a dispus sechestrul asigurător, deoarece aceasta necesită cunoştinţe de specialitate, evaluarea se va face înaintea începerii procedurii de valorificare.Sechestrul asigurător s-a aplicat în prezenţa următoarelor persoane:– .........................................., domiciliat în .............................., legitimat cu ................., în calitate de ..............................;– .........................................., domiciliat în .............................., legitimat cu ................., în calitate de ............................. .Drepturi reale şi sarcini care grevează bunurile imobile: ..........^2^2 Se va menţiona decizia de instituire a măsurilor asigurătorii sau orice alt act prin care s-a dispus instituirea de măsuri asigurătorii, emis de Administraţia Naţională „Apele Române“/administraţia bazinală de apă.În legătură cu bunurile imobile sechestrate asigurător, debitorul face următoarele menţiuni privind existenţa sau inexistenţa unui drept de gaj, ipotecă ori privilegiu, după caz, constituit în favoarea unei alte persoane pentru bunurile sechestrate, după cum urmează:.......................................................................................................................................... Creanţele bugetare menţionate în tabelul anterior au fost stabilite/estimate de ...........................^3, conform prevederilor legale prevăzute de ..............................................^7^3 Se va completa denumirea entităţii emitente care a dispus măsurile asigurătorii, potrivit legii, cum ar fi: Administraţia Naţională „Apele Române“/administraţia bazinală de apă, instanţa judecătorească sau alte organe competente, potrivit legii.^7 Se vor menţiona prevederile legale în baza cărora au fost stabilite/estimate creanţele bugetare pentru care se instituie sechestru asigurător.Persoanele de faţă la aplicarea sechestrului asigurător formulează următoarele obiecţii: ....................................................Măsurile asigurătorii dispuse, dacă nu au fost desfiinţate în condiţiile legii, rămân valabile pe toată perioada executării silite, fără îndeplinirea altor formalităţi.Alte menţiuni: .........................................................................................................................................................................^8^8 Se va completa în cazul în care există cereri de retrocedare, litigii aflate pe rolul instanţelor de judecată sau orice alt viciu despre care debitorul are ştiinţă.Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 213 alin. (14), coroborate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală, cu modificările şi completările ulterioare^9, audierea contribuabilului nu este obligatorie.Administraţia Naţională „Apele Române“/Administraţia Bazinală de Apă ....Numele şi prenumele ...........................Semnătura .................................Debitorul (sau persoana majoră cu care locuieşte)Numele şi prenumele ...........................Semnătura .................................MartoriNumele şi prenumele ...........................Semnătura .................................ANEXĂla Procesul-verbal de sechestru asigurător pentru bunuri imobile nr. .......... din ..........
  Bunurile pentru care se dispune sechestru asigurătorDate de identificare^9 Descriere sumarăMenţiuni privind măsurile spre neschimbare dispuse^10Valoarea (exclusiv TVA) (lei)
  Bunurile imobile care nu sunt direct folosite în activitatea ce constituie principala sursă de venit   
  Bunuri care nu sunt nemijlocit predestinate pentru desfăşurarea activităţii care constituie principala sursă de venit   
  Bunurile imobile ce se află temporar în deţinerea altor persoane, în baza contractelor de arendă, de împrumut, de închiriere, de concesiune, de leasing şi altele   
  Ansamblu de bunuri în condiţiile prevederilor art. 246 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare   
  Bunuri imobile ce servesc activităţii care constituie principala sursă de venit   
  Bunuri deţinute de către debitor în proprietate comună cu terţe persoane, pentru cota-parte deţinută de acesta   
  TOTAL:   
  ^9 Se vor face cel puţin următoarele menţiuni pentru fiecare bun: denumirea bunurilor imobile, descrierea, locul în care sunt situate, actul care atestă proprietatea asupra bunului, starea de uzură, semnele particulare de identificare, precum şi:a) în cazul terenului se vor menţiona felul acestuia şi suprafaţa aferentă, precum şi locul unde acesta este situat;
  b) în cazul clădirilor se vor menţiona suprafaţa, componenţa şi materialele din care sunt acestea construite.
  ^10 Se va menţiona punerea de sigilii sau măsura de administrare sau de conservare a acestora, după caz.Administraţia Naţională „Apele Române“/Administraţia Bazinală de Apă ...Numele şi prenumele ...........................Semnătura .................................Debitorul (sau persoana majoră cu care locuieşte)Numele şi prenumele ...........................Semnătura .................................MartoriNumele şi prenumele ...........................Semnătura .................................
  II. Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi de păstrare a formularului „Proces-verbal de sechestru asigurător pentru bunuri imobile“1. Denumire: Proces-verbal de sechestru asigurător pentru bunuri imobile2. Format: A4/t13. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic.4. Se utilizează în baza prevederilor art. 213 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.5. Se întocmeşte în 3 exemplare de către executorii fiscali din cadrul Administraţiei Naţionale „Apele Române“/administraţiei bazinale de apă.6. Circulă:– 1 exemplar la debitor;
  – 1 exemplar la oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară.
  7. Se arhivează 1 exemplar la dosarul de executare silită.
  Anexa nr. 6I. Proces-verbal de constatare a împlinirii termenului de prescripţie a dreptului de a cere executarea silităANTET^1^1 Se vor trece sigla, denumirea şi adresa Administraţiei Naţionale „Apele Române“/administraţiei bazinale de apă emitente a prezentului act.
  Dosar de executare nr. ........................Nr. ...................... din ...........................Aprobat,Administraţia Naţională „Apele Române“/Administraţia Bazinală de Apă ...Numele şi prenumele .......................Semnătura .............................L.S.Avizat,Compartiment juridicNumele şi prenumele ......................Semnătura ............................PROCES-VERBAL de constatare a împlinirii termenului de prescripţie a dreptului de a cere executarea silităÎn baza prevederilor art. 215 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere că debitorul .............................., cu domiciliul fiscal în localitatea .............................., str. ......................... nr. ......, bl. .........., sc. .........., et. ......., ap. ....., cod de identificare fiscală ........................^2, a fost înscris în evidenţa fiscală cu obligaţii bugetare restante, în urma verificărilor efectuate s-a constatat că s-a împlinit termenul de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită a acestuia, conform tabelului:^2 Se va menţiona codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.
  Denumirea creanţei bugetareCategoria sumei de plată^3Începerea termenului de prescripţie (scadenţa sau titlul executoriu)Suma datorată (lei)
  Perioada de întrerupere/ suspendare a termenului de prescripţieSuma pentru care s-a împlinit termenul de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită (lei)
  AnulLunaZiua
          
          
  TOTAL  
       
  ^3 Se va menţiona categoria de sumă: D - debit, A - amendă, M - majorare de întârziere/DO - dobândă, P - penalitate, PI - penalitate de întârziere, PN - penalitate de nedeclarare, după caz.
  Se anexează următoarele documente justificative: ................................................................................................................Prezentul proces-verbal s-a încheiat în ............... exemplare.Şef compartiment evidenţă pe plătitoriNumele şi prenumele .......................Semnătura ............................. Şef compartiment executare silităNumele şi prenumele .......................Semnătura ............................. Executor fiscalNumele şi prenumele .......................Semnătura .............................
  II. Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi de păstrare a formularului „Proces-verbal de constatare a împlinirii termenului de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită“1. Denumire: Proces-verbal de constatare a împlinirii termenului de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită2. Format: A4/t13. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic.4. Se utilizează în baza prevederilor art. 215 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.5. Se întocmeşte în 2 exemplare de către executorii fiscali din cadrul Administraţiei Naţionale „Apele Române“/ administraţiei bazinale de apă.6. Circulă 1 exemplar la compartimentul de evidenţă pe plătitori.
  7. Se arhivează 1 exemplar la dosarul de executare silită.
  Anexa nr. 7 I. SomaţieANTET^1^1 Se vor trece sigla, denumirea şi adresa Administraţiei Naţionale „Apele Române“/administraţiei bazinale de apă emitente a prezentului act.Dosar de executare nr. ...........................Nr. .............. din .....................................Către^2 .....................................................^2 Se vor/va menţiona numele şi prenumele/denumirea debitorului.cod de identificare fiscală ......................str. .................................. nr. ....., bl. .....,
  sc. ....., et. ......, ap. ......, sector ............,localitatea ..............................................judeţul ......................, cod poştal ..........
  SOMAŢIEÎn baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă înştiinţăm că figuraţi în evidenţa fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise de ........................ anexat/anexate.
  Denumirea creanţei bugetareCategorie suma de plată^3Titlul executoriu nr./data^4Suma datorată (lei)Contul în care urmează a se vira suma
       
       
  TOTAL  
    
  ^3 Se va menţiona categoria de sumă: D - debit, M - majorare de întârziere/DO - dobândă, A - amendă, P - penalitate, PI - penalitate de întârziere, PN - penalitate de nedeclarare, după caz.^4 În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.Dacă în termen de 15 zile de la primirea prezentei somaţii nu veţi achita sumele menţionate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veţi face dovada stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se va proceda la continuarea măsurilor de executare silită.Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor menţionate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somaţii prin poştă, vor fi suportate de către dumneavoastră.Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, audierea contribuabilului nu este obligatorie.Administraţia Naţională „Apele Române“/Administraţia Bazinală de Apă ...Numele şi prenumele ...................Semnătura ...................L.S.
  II. Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi de păstrare a formularului „Somaţie“1. Denumire: Somaţie2.
  Format: A4/t1
  3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistem informatic.4. Se utilizează în baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.5. Se întocmeşte în 2 exemplare de către executorii fiscali din cadrul Administraţiei Naţionale „Apele Române“/administraţiei bazinale de apă.6. Circulă 1 exemplar la debitor.7. Se arhivează 1 exemplar la dosarul de executare silită.
  Anexa nr. 8I. Adresă de înştiinţare privind înfiinţarea popririiANTET^1^1 Se vor trece sigla, denumirea şi adresa Administraţiei Naţionale „Apele Române“/administraţiei bazinale de apă emitente a prezentului act.Dosar de executare nr. ...........................Nr. .............. din .....................................Către^2 .....................................................^2 Se vor menţiona numele, prenumele/denumirea şi domiciliul fiscal; codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz, alte date de identificare a debitorului. În cazul sediilor secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, se va menţiona contribuabilul/plătitorul care le-a înfiinţat.cod de identificare fiscală ......................str. .................................. nr. ....., bl. .....,sc. ....., et. ......, ap. ......, sector ............,localitatea ..............................................judeţul ......................, cod poştal ..........ADRESĂde înştiinţare privind înfiinţarea popririi
  În baza art. 236 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă comunicăm că s-a luat măsura indisponibilizării sumelor existente, precum şi a celor viitoare provenite din încasările zilnice în conturile în lei şi/sau în valută deschise la: .................................^3, precum şi pentru orice sume reprezentând venituri şi disponibilităţi băneşti în lei şi valută, titluri de valoare sau alte bunuri mobile necorporale deţinute şi/sau datorate, cu orice titlu, dumneavoastră de către: ...............................................^4 sau pe care le va datora şi/sau deţine în viitor în temeiul unor raporturi juridice existente.^3 Se vor menţiona denumirea şi sediul băncii.^4 Se va menţiona denumirea terţului poprit.Sumele urmăribile vor fi reţinute şi virate în conturile deschise la unitatea de Trezorerie a Statului ....................., pe numele debitorului ....................^5, pentru a stinge creanţele bugetare datorate de acesta, după cum urmează:^5 Se va menţiona debitorul care înregistrează creanţe bugetare restante conform titlurilor executorii menţionate în tabel, respectiv: persoane fizice, persoane juridice, sedii secundare sau orice altă entitate pentru care s-a emis titlu executoriu.
  Denumirea creanţei bugetareCategorie sumei de plată^6Titlul executoriu nr./data^7Suma datorată (lei)Contul în care urmează a se vira suma
       
       
  TOTAL    
  ^6 Se va menţiona categoria de sumă: D - debit, M - majorare de întârziere/DO - dobândă, A - amendă, P - penalitate, PI - penalitate de întârziere, PN - penalitate de nedeclarare.^7 În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
  În temeiul art. 233 alin. (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care popririle înfiinţate de Administraţia Naţională „Apele Române“/administraţia bazinală de apă generează imposibilitatea de a vă continua activitatea economică, cu consecinţe sociale deosebite, vă puteţi adresa creditorului fiscal care poate dispune, la cererea dumneavoastră şi ţinând seama de motivele invocate, fie suspendarea temporară totală, fie suspendarea parţială a executării silite prin poprire. Suspendarea se poate dispune, o singură dată, pe parcursul a 2 ani calendaristici pentru o perioadă de cel mult 6 luni consecutive de la data comunicării către bancă sau alt terţ poprit a actului de suspendare a popririi.Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătoreasca competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.Administraţia Naţională „Apele Române“/Administraţia Bazinală de ApăNumele şi prenumele ....................Semnătură ..........................L.S.
  II. Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi de păstrare a formularului „Adresă de înştiinţare privind înfiinţarea popririi“1. Denumire: Adresă de înştiinţare privind înfiinţarea popririi2. Format: A4/t13. Caracteristici de tipărire: se editează din sistem informatic.4. Se utilizează în baza art. 236 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.5. Se întocmeşte în 2 exemplare de către executorii fiscali din cadrul Administraţiei Naţionale „Apele Române“/administraţiei bazinale de apă.6. Circulă 1 exemplar la debitor.7. Se arhivează 1 exemplar la dosarul de executare silită.
  Anexa nr. 9I. Proces-verbal de sechestru pentru bunuri mobileANTET^1^1 Se vor trece sigla, denumirea şi adresa Administraţiei Naţionale „Apele Române“/administraţiei bazinale de apă emitente a prezentului act.Dosar de executare nr. ...........Nr. .............. din ...........PROCES-VERBALde sechestru pentru bunuri mobileÎncheiat astăzi, ......... luna ...... anul ......., ora .........., în localitatea ............................, str. ................................. nr. ..........În temeiul prevederilor art. 238 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, subsemnatul ....................., executor fiscal în cadrul Administraţiei Naţionale „Apele Române“/administraţiei bazinale de apă, cu Legitimaţia nr. ........., Delegaţia nr. ......., am procedat la sechestrarea bunurilor mobile ale debitorului .............^2, cu domiciliul fiscal în localitatea .............., str. ............. nr. ...., sector ......., bl. ....., sc. ....., ap. ...., judeţ ........., cod de identificare fiscală .................^3, care, deşi i s-a comunicat Somaţia nr. ........ din ........., nu a efectuat plata sumelor datorate conform titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise de ..............^4 constând în:^2 Se vor menţiona numele, prenumele/denumirea debitorului.^3 Se va menţiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.^4 Se va completa denumirea entităţii emitente Administraţia Naţională „Apele Române“/administraţia bazinală de apă, instanţa judecătorească sau alte organe competente, potrivit legii.
  Nr. crt.Denumirea creanţei bugetareCategorie sumă de plată^5Titlul executoriu nr./data^6Suma datorată (lei)
      
   
       
  TOTAL 
  ^5 Se va menţiona categoria de sumă: D - debit, M - majorare de întârziere/DO - dobândă, A - amendă, P - penalitate, PI - penalitate de întârziere, PN - penalitate de nedeclarare, după caz.^6 În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
  Creanţele bugetare menţionate în tabelul anterior au fost stabilite conform prevederilor legale prevăzute de ...........................^7.^7 Se vor menţiona prevederile legale în baza cărora au fost stabilite creanţele bugetare pentru care a/au fost emis(e) titlul executoriu/titlurile executorii.Pentru stingerea creanţelor bugetare s-a procedat la sechestrarea bunurilor mobile ale debitorului prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.Potrivit prevederilor art. 238 alin. (8) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, prin sechestrul înfiinţat asupra bunurilor mobile creditorul fiscal dobândeşte un drept de gaj care conferă acestuia în raport cu alţi creditori aceleaşi drepturi ca şi dreptul de gaj în sensul prevederilor dreptului comun.În cazul valorificării bunurilor mobile sechestrate se va aplica regimul corespunzător de taxă pe valoarea adăugată, în conformitate cu regimul TVA aplicabil pentru livrările de bunuri prevăzut de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.În cazul în care executorul fiscal din cadrul Administraţiei Naţionale „Apele Române“/administraţiei bazinale de apă nu poate estima valoarea bunurilor mobile ale debitorului pentru care s-a dispus sechestrul, deoarece aceasta necesită cunoştinţe de specialitate, evaluarea se va face înaintea începerii procedurii de valorificare, cu excepţia bunurilor perisabile sau supuse degradării.Sechestrul s-a aplicat în prezenţa următoarelor persoane:........................................., domiciliat în ..............................., legitimat cu ...................., în calitate de .....................................,........................................., domiciliat în ..............................., legitimat cu ...................., în calitate de ............................... .Drepturi reale şi sarcini care grevează bunurile mobile .......................
  În legătură cu bunurile mobile sechestrate, debitorul face următoarele menţiuni privind existenţa sau inexistenţa unui drept de gaj, ipotecă ori privilegiu, după caz, constituite în favoarea unei alte persoane pentru bunurile sechestrate, după cum urmează:................................................................................................................................Persoanele de faţă la aplicarea sechestrului formulează următoarele obiecţii:................................................................................................................................Bunurile mobile sechestrate sunt indisponibilizate cât timp durează executarea silită.În cazul în care în termen de 15 zile de la data încheierii procesului-verbal de sechestru debitorul nu plăteşte creanţele bugetare, se procedează la valorificarea bunurilor sechestrate.Alte menţiuni^8: .......................................................^8 Se va face menţiunea dacă vreuna dintre persoanele care au fost de faţă la sechestrare nu poate sau nu vrea să semneze procesul-verbal de sechestru.Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătoreasca competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, audierea contribuabilului nu este obligatorie.Executor fiscalNumele şi prenumele ............Semnătura ..........................Debitorul (sau persoana majoră cu care locuieşte)Numele şi prenumele ....................Semnătura ..................MartoriNumele şi prenumele ....................Semnătura ..........................CustodeNumele şi prenumele ....................
  Semnătura ..........................
  ANEXĂla Procesul-verbal de sechestru pentru bunuri mobile nr. ............. din ...............
  Bunurile pentru care se dispune sechestruDate de identificare Descriere sumară Cantitatea^9Menţiuni privind măsurile spre neschimbare dispuse^10Menţiuni privind custodiaValoarea (exclusiv TVA) (lei)
  Numele, prenumele şi adresa persoanei căreia i s-au lăsat bunurile în custodieLocul de depozitare
  Bunurile mobile care nu sunt direct folosite în activitatea ce constituie principala sursă de venit     
  Bunuri care nu sunt nemijlocit predestinate pentru desfăşurarea activităţii care constituie principala sursă de venit     
  Bunurile mobile ce se află temporar în deţinerea altor persoane, în baza contractelor de arendă, de împrumut, de închiriere, de concesiune, de leasing şi altele    
   
  Ansamblu de bunuri în condiţiile prevederilor art. 246 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare     
  Maşini-unelte, utilaje, materii prime şi materiale şi alte bunuri mobile, precum şi bunuri mobile ce servesc activităţii care constituie principala sursă de venit     
  Produse finite     
  Bunuri perisabile sau supuse degradării    
   
  TOTAL:     
  ^9 Se vor face cel puţin următoarele menţiuni pentru fiecare bun: denumirea bunurilor mobile, descrierea, starea de uzură, semnele particulare de identificare.^10 Se va menţiona punerea de sigilii, custodia ori ridicarea de la locul unde se află sau măsura de administrare sau de conservare a acestora, după caz.Executor fiscalNumele şi prenumele ..............................Semnătura ..........................Debitorul (sau persoana majoră cu care locuieşte)Numele şi prenumele ..............................Semnătura ..................MartoriNumele şi prenumele ..............................Semnătura ..........................CustodeNumele şi prenumele ..............................Semnătura ..........................
  II. Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi de păstrare a formularului „Proces-verbal de sechestru pentru bunuri mobile“1. Denumire: Proces-verbal de sechestru pentru bunuri mobile2. Format: A4/t1 + A4/t13. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic.4. Se utilizează în baza prevederilor art. 238 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.5. Se întocmeşte în 2 sau mai multe exemplare, după caz, de către executorii fiscali din cadrul Administraţiei Naţionale „Apele Române“/administraţiei bazinale de apă6. Circulă:– 1 exemplar la debitor;– 1 exemplar la custode (dacă este cazul);– câte 1 exemplar pentru fiecare creditor, în cazul în care bunurile sechestrate sunt gajate şi pentru garantarea creanţelor altor creditori.7. Se arhivează 1 exemplar la dosarul de executare silită.
  Anexa nr. 10I. Proces-verbal de instituire a administratorului-sechestruANTET^1^1 Se vor trece sigla, denumirea şi adresa Administraţiei Naţionale „Apele Române“/administraţiei bazinale de apă emitente a prezentului act.Dosar de executare nr. ...............Nr. ............. din ................PROCES-VERBALde instituire a administratorului-sechestruÎncheiat astăzi, ...... luna .......... anul .............În baza prevederilor art. 243 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, subsemnatul, ............, executor fiscal în cadrul Administraţiei Naţionale „Apele Române“/administraţiei bazinale de apă, cu Legitimaţia nr. ........., Delegaţia nr. ......., având în vedere că pentru debitorul ..............^2, cu domiciliul fiscal în localitatea ............................., str. ................................. nr. .............., sector ............, bl. ........, sc. ........, et. ........, ap. ......., judeţul ........................, cod de identificare fiscală ................^3, s-a instituit sechestru asupra unor bunuri, pentru administrarea acestora, am procedat la numirea administratorului-sechestru ..............^4 din localitatea ................., str............... nr. ................, bl. ............, sc. ............, ap. ............., cod de identificare fiscală ...............^3^2 Se vor menţiona numele şi prenumele/denumirea debitorului.^3 Se va menţiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz^4 Se vor/va menţiona numele şi prenumele/denumirea administratorului-sechestru.Debitorul are obligaţii de plată individualizate în titlul executoriu/titlurile executorii, după cum urmează:
  Denumirea creanţei bugetareCategorie suma de plată^5Titlul executoriu nr./data^6Suma datorată (lei)
   
     
      
  TOTAL   
  ^5 Se va menţiona categoria de sumă: D - debit, M - majorare de întârziere/DO - dobândă, A - amendă, P - penalitate, PI - penalitate de întârziere, PN - penalitate de nedeclarare, după caz.^6 În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
  Bunurile sechestrate pentru care se numeşte administrator-sechestru sunt cuprinse în Procesul-verbal de sechestru pentru bunuri imobile/Procesul-verbal adiţional de sechestru pentru bunuri imobile nr. ................/.................^7, respectiv:^7 În cazul în care s-au emis mai multe procese-verbale de sechestru, se vor menţiona fiecare cu indicarea numărului şi a datei emiterii.– clădire în suprafaţă de ................., compusă din ................., construită din ................., situată în localitatea ................., str. ................. nr. ..........., bl. ................, et. ..........., sc. ................, ap. .........., evaluată la suma de ................. lei (exclusiv TVA);– teren în suprafaţă de ................., felul terenului ..............., situat în localitatea ........., str. .................. nr. .............., evaluat la suma de ................. lei (exclusiv TVA);
  – alte bunuri (fructe neculese şi recolte prinse de rădăcini).................;– bunuri mobile (care fac parte dintr-un ansamblu de bunuri)................. .
  Administratorul-sechestru este numit prin prezentul proces-verbal pentru:[ ] administrarea bunului urmărit;[ ] administrarea chiriilor;[ ] administrarea arendei;[ ] administrarea altor venituri obţinute din administrarea bunului urmărit;[ ] apărarea în litigii privind bunul respectiv.Administratorul-sechestru consemnează veniturile încasate din chirii, arendă şi din alte venituri obţinute din administrarea bunurilor pentru care a fost numit la unităţile abilitate şi depune recipisa la Administraţia Naţională „Apele Române“/administraţia bazinală de apă.Ori de câte ori este necesar, administratorul-sechestru este obligat să prezinte Administraţiei Naţionale „Apele Române“/administraţiei bazinale de apă situaţia veniturilor şi a cheltuielilor făcute cu administrarea bunului sechestrat.În cazul în care administrator-sechestru este numită altă persoană fizică sau juridică decât debitorul sau creditorul Administraţia Naţională „Apele Române“/Administraţia Bazinală de Apă... va fixa o indemnizaţie administratorului-sechestru ţinând seama de activitatea depusă.Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, audierea contribuabilului nu este obligatorie.Prezentul proces-verbal a fost întocmit în trei exemplare, din care un exemplar este înmânat administratorului-sechestru, iar un alt exemplar se comunică debitorului.Executor fiscalNumele şi prenumele .................
  Semnătura .................
  Am primit în păstrare în calitate de administrator-sechestru bunurile arătate în prezentul proces-verbal de care răspund şi am luat cunoştinţă de obligaţiile pe care le am.Obligaţiile administratorului-sechestru sunt cele prevăzute în art. 243 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.Administrator-sechestruNumele şi prenumele/denumirea ........Semnătura .......................L.S.
  II. Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi de păstrare a formularului „Proces-verbal de instituire a administratorului-sechestru“1. Denumire: Proces-verbal de instituire a administratorului-sechestru2. Format: A4/t13.
  Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic.
  4. Se utilizează în baza prevederilor art. 243 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.5. Se întocmeşte în 3 exemplare de către executorii fiscali din cadrul Administraţiei Naţionale „Apele Române“/administraţiei bazinale de apă.6. Circulă:– 1 exemplar la debitor;– 1 exemplar la administratorul-sechestru.7. Se arhivează 1 exemplar la dosarul de executare silită.
  Anexa nr. 11 I. Anunţ privind vânzarea bunurilor mobileANTET^1^1 Se vor trece sigla, denumirea şi adresa Administraţiei Naţionale „Apele Române“/administraţiei bazinale de apă emitente a prezentului act.Dosar de executare nr. ................Nr. ................ din ..............ANUNŢprivind vânzarea bunurilor mobileAnul ................. luna ................. ziua ............În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de ........, luna ..........., anul ........, ora ......, în localitatea ................, str. ............................. nr. ................, se vor vinde la licitaţie următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului/terţei persoane .................... ^2, prima licitaţie/licitaţia a ....... - a.^2 Se vor menţiona numele şi prenumele/denumirea debitorului/terţei persoane.

  Denumirea bunului mobil Descriere sumarăDrepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazulPreţul de evaluare sau de pornire a licitaţiei^3, exclusiv TVA (lei)Cota TVA/neimpozabil/scutit^4
  1. ...............   
  2. ...............   
  3. ...............   
  4. ...............   
  ^3 Se va menţiona pentru prima licitaţie preţul de evaluare a bunului mobil, iar pentru celelalte licitaţii se va menţiona preţul de pornire reprezentând preţul de evaluare, diminuat cu 25% pentru a doua licitaţie şi cu 50% pentru următoarele licitaţii.^4 Regimul TVA aplicabil pentru livrarea de bunuri este cel prevăzut de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre acesta Administraţia Naţională „Apele Române“/administraţia bazinală de apă, înainte de data stabilită pentru vânzare.Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:a) oferta de cumpărare;b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN .................., deschis la ..............................., beneficiar Administraţia Naţională „Apele Române“/Administraţia Bazinală de Apă ..........................., cod de identificare fiscală ...................;c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
  h) declaraţia pe propria răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.
  Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, respectiv: ........................................................................Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: .......................................................................................................Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon .............................. .Data afişării: ..............................Administraţia Naţională „Apele Române“/Administraţia Bazinală de Apă ............................Numele şi prenumele .................Semnătura .......................L.S.
  II. Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi de păstrare a formularului „Anunţ privind vânzarea bunurilor mobile“ 1. Denumire: Anunţ privind vânzarea bunurilor mobile2.
  Format: A4/t1
  3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic.4. Se utilizează în baza prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.5. Se întocmeşte în mai multe exemplare de către executorii fiscali din cadrul Administraţiei Naţionale „Apele Române“/administraţiei bazinale de apă.6. Circulă câte 1 exemplar la sediul organului de executare silită al primăriei în a cărei rază teritorială se află bunurile sechestrate, la sediul şi domiciliul debitorului, la locul vânzării, dacă acesta este altul decât cel unde se află bunurile sechestrate, pe pagina de internet.7. Se arhivează 1 exemplar la dosarul de executare silită.
  Anexa nr. 12I. Anunţ privind vânzarea bunurilor imobile/ansamblului de bunuri imobileANTET^1^1 Se va trece sigla, denumirea şi adresa Administraţiei Naţionale „Apele Române“/administraţiei bazinale de apă emitente a prezentului act.Dosar de executare nr. .......................Nr. ............... din .................................ANUNŢprivind vânzarea bunurilor imobile/ansamblului de bunuri imobileAnul ................. luna ................. ziua ..........În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de ........ luna ......., ora ......., anul ......., în localitatea ....................., str. .......................... nr. ........, se vor vinde la licitaţie următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului/terţei persoane .......... ^2, prima licitaţie/licitaţia a .........................^2 Numele şi prenumele/Denumirea debitorului/terţei persoane.a) clădire/părţi de clădire/ansamblu de clădiri în suprafaţă de ............. compusă/compuse/compus din .................... şi construită/construite/construit din .......... şi teren aferent în suprafaţă de ............., situate în localitatea ..................., str. ............................ nr. ........., preţ de evaluare/de pornire a licitaţiei^3 ............ lei (exclusiv TVA^4), grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:
  Creditori^5Sarcini^6
  ^3 Se va menţiona pentru prima licitaţie preţul de evaluare a bunului mobil, iar pentru celelalte licitaţii se va menţiona preţul de pornire reprezentând preţul de evaluare, diminuat cu 25% pentru a doua licitaţie şi cu 50% pentru următoarele licitaţii.^4 Regimul TVA aplicabil pentru livrările de bunuri este cel prevăzut de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.^5 Numele şi prenumele/Denumirea, precum şi domiciliul sau sediul creditorilor urmăritori.^6 Se vor arăta drepturile reale şi privilegiile existente asupra bunurilor imobile şi orice alte sarcini înscrise la biroul de carte funciară, precum şi titularii şi domiciliul/sediul acestora.
  b) teren care nu este aferent clădirii/părţii de clădire/ansamblului de clădiri ............. ^7, în suprafaţă de .........., situat în localitatea ............... str. ................ nr. ................, preţ de evaluare/de pornire a licitaţiei^3 ............ lei (exclusiv TVA^4), grevat de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:^7 Se va menţiona felul terenului.
  Creditori^5Sarcini^6
  c) alte bunuri ................. ^8, preţ de evaluare/de pornire a licitaţiei^3 .............. lei (exclusiv TVA^4), grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz: ^8 Se vor menţiona alte bunuri ce fac obiectul valorificării (cum ar fi fructe neculese şi recolte prinse de rădăcini), respectiv denumirea, descrierea acestora, precum şi locul unde acestea se află.
  Creditori^5Sarcini^6
  Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta Administraţia Naţională „Apele Române“/administraţia bazinală de apă, înainte de data stabilită pentru vânzare.Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:a) oferta de cumpărare;b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN .........................deschis la ........................, beneficiar Administraţia Naţională „Apele Române“/administraţia bazinală de apă, cod de identificare fiscală .......c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
  f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;h) declaraţia pe propria răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.
  Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, respectiv: ........................................................................... .Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: ..........................................................................................................Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon ............................... .Data afişării: ........................Administraţia Naţională „Apele Române“/Administraţia Bazinală de ApăNumele şi prenumele .................Semnătura .................L.S.
  II. Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi de păstrare a formularului „ Anunţ privind vânzarea bunurilor imobile/ansamblului de bunuri imobile“1. Denumire: Anunţ privind vânzarea bunurilor imobile/ansamblului de bunuri imobile2. Format: A4/t13. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic.4. Se utilizează: în baza prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.5. Se întocmeşte în mai multe exemplare de către executorii fiscali din cadrul Administraţiei Naţionale „Apele Române“/administraţiei bazinale de apă.6. Circulă câte 1 exemplar la locul unde se află imobilul, la sediul organului de executare, al primăriei în a cărei rază teritorială se află bunurile sechestrate, la sediul şi domiciliul debitorului, la locul vânzării, dacă acesta este altul decât cel unde se află bunurile sechestrate, pe imobilul scos la vânzare, pe pagina de internet.7. Se arhivează 1 exemplar la dosarul de executare silită.
  Anexa nr. 13I. Proces-verbal privind desfăşurarea şi rezultatul licitaţiei pentru valorificarea bunurilor mobileANTET^1^1 Se vor trece sigla, denumirea şi adresa Administraţiei Naţionale „Apele Române“/administraţiei bazinale de apă emitente a prezentului act.Dosar de executare nr. ................Nr. ................ din ..............PROCES-VERBALprivind desfăşurarea şi rezultatul licitaţiei pentru valorificarea bunurilor mobile
  Încheiat astăzi, ................. luna ................., anul ................., ora ................., în localitatea .........., str. ................. nr. ...........În temeiul prevederilor art. 251 alin. (10) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, s-a întocmit prezentul proces-verbal privind desfăşurarea şi rezultatul licitaţiei organizate, care are ca obiect valorificarea bunului mobil/bunurilor mobile pentru care s-a efectuat publicitatea prin Anunţul de vânzare nr. .................. din data de ............................. . Pentru stingerea creanţelor bugetare datorate de debitorul ............................ ^2 din localitatea ......................, str. .................. nr. ........, cod de identificare fiscală ............ ^3, în sumă de ......... lei, individualizate în titlul executoriu/titlurile executorii nr. /data ................. ^4, emis/emise de ............, s-a/s-au sechestrat bunul mobil/bunurile mobile înscris(e) în Procesul-verbal de sechestru nr. ................. din ................., întocmit de ......................... ^5/s-a încheiat Actul în formă autentică nr. ........ din ............... prin care s-au adus bunuri mobile în garanţie de către terţa persoană ..............................^6.^2 Se vor/va menţiona numele şi prenumele/denumirea debitorului.^3 Se va menţiona codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.^4 În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.^5 Se va menţiona Administraţia Naţională „Apele Române“/administraţia bazinală de apă care a întocmit procesul-verbal de sechestru.^6 Se vor menţiona datele de identificare ale terţei persoane: numele şi prenumele/denumirea, domiciliul fiscal şi codul de identificare fiscală.Executorul a dat citire la momentul organizării licitaţiei mai întâi anunţului de vânzare şi apoi ofertelor scrise primite, potrivit legii.Informaţii despre participanţii la licitaţie şi sumele oferite de fiecare participant:1. ...........................................................................................................................................................................................2. ...........................................................................................................................................................................................3. ...........................................................................................................................................................................................4.
  ...........................................................................................................................................................................................
  Ca urmare a organizării licitaţiei pentru valorificarea bunului mobil/bunurilor mobile pentru care s-a făcut publicitatea prin anunţul de vânzare pentru care s-a dat citire, rezultatul acesteia este următorul:[ ] - nu s-a realizat vânzarea pentru următoarele bunuri:
  Denumirea bunului mobil Descriere sumarăPreţul bunului mobil^7, exclusiv TVA - lei -Motivul pentru care nu s-a realizat valorificarea bunului mobil, după caz
  Preţul de evaluarePreţul de pornire
  1. ................... 2. ................... 3. ................... 4. ...................................... ................... ................... ...................................... ................... ................... ...................
  ................... ................... ................... ...................
  ^7 Se va menţiona pentru prima licitaţie preţul de evaluare a bunului mobil, iar pentru celelalte licitaţii se va menţiona preţul de pornire reprezentând preţul de evaluare, diminuat cu 25% pentru a doua licitaţie şi cu 50% pentru următoarele licitaţii.
  [ ] - a fost/au fost adjudecat(e) următorul/următoarele bun/bunuri:
  Denumirea bunului mobil adjudecat Descriere sumarăDrepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazulPreţul bunului mobil^7 exclusiv TVA - lei -Valoare TVA^8, după caz, aferentă preţului de adjudecare - lei -Date de identificare ale adjudecatarului^6
  Preţul de evaluarePreţul de pornirePreţul de adjudecare
  1. .............. 2. .............. 3. .............. 4. ........................... .............. .............. ............................ .............. .............. ............................ .............. .............. ............................ .............. .............. ............................ .............. .............. ............................ .............. .............. ..............
  ^8 Regimul TVA aplicabil pentru livrările de bunuri este cel prevăzut de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
  Adjudecatarul va plăti preţul de adjudecare, diminuat cu contravaloarea taxei de participare la licitaţie, în lei, în numerar sau prin decontare bancară, în cel mult 5 zile de la data adjudecării, în contul IBAN................., deschis la……, beneficiar Administraţia Naţională „Apele Române“/administraţia bazinală de apă, cod de identificare fiscală …………… .Cu privire la vânzarea la licitaţie s-au făcut următoarele obiecţii: .................. .
  În conformitate cu prevederile art. 252 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, dacă adjudecatarul nu plăteşte în termenul stabilit, acesta este obligat să achite cheltuielile prilejuite de o nouă licitaţie şi, în cazul în care preţul obţinut la noua licitaţie va fi mai mic, diferenţa de preţ.Adjudecatarul va putea să achite la următoarea licitaţie preţul oferit iniţial, caz în care va fi obligat numai la plata cheltuielilor cauzate de noua licitaţie.Dacă la următoarea licitaţie bunul nu va fi vândut, adjudecatarul este obligat să plătească toate cheltuielile prilejuite de urmărirea acestuia.Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, audierea contribuabilului nu este obligatorie.Prezentul proces-verbal de licitaţie s-a încheiat în ................. exemplare.Comisia de licitaţie:Numele ..................................Prenumele .............................Semnătura .............................L.S.Participanţi:Numele ..................................Prenumele .............................Semnătura .............................L.S.
  II.
  Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi de păstrare a formularului „Proces-verbal privind desfăşurarea şi rezultatul licitaţiei pentru valorificarea bunurilor mobile“1. Denumire: Proces-verbal privind desfăşurarea şi rezultatul licitaţiei pentru valorificarea bunurilor mobile2. Format: A4/t13. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic.4. Se utilizează în baza prevederilor art. 251 alin. (10) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.5. Se întocmeşte în 3 exemplare de către comisia de licitaţie.6. Circulă:– 1 exemplar la adjudecatar (sau reprezentantul său legal);– 
  1 exemplar la debitor.
  7. Se arhivează 1 exemplar la dosarul de executare silită.
  Anexa nr. 14I. Proces-verbal privind desfăşurarea şi rezultatul licitaţiei pentru valorificarea bunurilor imobile/ansamblului de bunuri imobileANTET^1^1 Se vor trece sigla, denumirea şi adresa Administraţiei Naţionale „Apele Române“/administraţiei bazinale de apă emitente a prezentului act.Dosar de executare nr. .................
  Nr. ................ din ...............PROCES-VERBAL privind desfăşurarea şi rezultatul licitaţiei pentru valorificarea bunurilor imobile/ansamblului de bunuri imobileÎncheiat astăzi, .......... luna .......... anul ........., ora ........, în localitatea ..........................., str. ........................., nr. ..............În temeiul prevederilor art. 251 alin. (10) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, s-a întocmit prezentul proces-verbal privind desfăşurarea şi rezultatul licitaţiei organizate, care are ca obiect valorificarea bunului imobil/bunurilor imobile/ansamblurilor de bunuri imobile pentru care s-a efectuat publicitatea prin Anunţul de vânzare nr. ....................... din data de ................................ .Pentru stingerea creanţelor bugetare datorate de debitorul .........................^2 din localitatea ......................., str. ...................., nr. ......, cod de identificare fiscală ......................^3, în sumă de ................. lei, individualizate în titlul executoriu/titlurile executorii nr. ......../data .................^4, emis/emise de .................., s-a/s-au sechestrat bunul imobil/bunurile imobile/ansamblul de bunuri imobile înscris(e) în Procesul-verbal de sechestru nr. ............... din ................. întocmit de .................^5/s-a încheiat Actul în formă autentică nr. ................ din ........................ prin care s-au adus bunuri imobile/ansambluri de bunuri imobile în garanţie de către terţa persoană .................^6.^2 Se vor menţiona numele şi prenumele/denumirea debitorului.^3 Se va menţiona codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.^4 În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.^5 Se vor menţiona Administraţia Naţională „Apele Române“/administraţia bazinală de apă care a întocmit procesul-verbal de sechestru.^6 Se vor menţiona datele de identificare ale terţei persoane: numele şi prenumele/denumirea, domiciliul fiscal şi codul de identificare fiscală.Executorul a dat citire la momentul organizării licitaţiei mai întâi anunţului de vânzare şi apoi ofertelor scrise primite, potrivit legii.Informaţii despre participanţii la licitaţie şi sumele oferite de fiecare participant:1. ...........................................................................................................................................................................................2. ...........................................................................................................................................................................................Ca urmare a organizării licitaţiei pentru valorificarea bunului imobil/bunurilor imobile/ansamblului de bunuri imobile pentru care s-a făcut publicitatea prin anunţul de vânzare pentru care s-a dat citire, rezultatul acesteia este următorul:[ ] - nu s-a realizat vânzarea pentru următoarele bunuri:a) clădire/părţi de clădire/ansamblu de clădiri în suprafaţă de ................., compusă/compuse/compus din ................. şi construită/construite/construit din ................., şi teren aferent în suprafaţă de ............, situate în localitatea ................., str. ................. nr. ..........., preţ de evaluare/de pornire a licitaţiei^7 ................. lei (exclusiv TVA^8), din următoarele motive: .................;^7 Se va menţiona pentru prima licitaţie preţul de evaluare a bunului mobil, iar pentru celelalte licitaţii se va menţiona preţul de pornire reprezentând preţul de evaluare, diminuat cu 25% pentru a doua licitaţie şi cu 50% pentru următoarele licitaţii.^8 Regimul TVA aplicabil pentru livrările de bunuri este cel prevăzut de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.b) teren care nu este aferent clădirii/părţii de clădire/ansamblului de clădiri .................^9, în suprafaţă de ................., situat în localitatea ................., str. ................ nr. .........., preţ de evaluare/de pornire a licitaţiei^7 ................. lei (exclusiv TVA^8), din următoarele motive: .................;^9 Se va menţiona felul terenului.c) alte bunuri ................^10, preţ de evaluare/de pornire a licitaţiei^7 ................. lei (exclusiv TVA^8) din următoarele motive: .................;^10 Se vor menţiona alte bunuri ce fac obiectul valorificării (cum ar fi fructe neculese şi recolte prinse de rădăcini), respectiv denumirea, descrierea acestora, precum şi locul unde acestea se află.[ ] - a fost/au fost adjudecat(e) următorul/următoarele bun/bunuri:a) clădire/părţi de clădire/ansamblu de clădiri în suprafaţă de ............., compusă/compuse/compus din ............. şi construită/construite/construit din ...................., şi teren aferent în suprafaţă de ................., situate în localitatea ........................, str. .......................... nr. ................, preţ de evaluare/de pornire a licitaţiei^7 ................. lei (exclusiv TVA^8), grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:^7 Se va menţiona pentru prima licitaţie preţul de evaluare a bunului mobil, iar pentru celelalte licitaţii se va menţiona preţul de pornire reprezentând preţul de evaluare, diminuat cu 25% pentru a doua licitaţie şi cu 50% pentru următoarele licitaţii.
  Creditori^11Sarcini^12
  Adjudecarea s-a făcut în favoarea ................^13, la preţul de adjudecare de ................. lei, pentru care s-a calculat TVA în valoare de ................. lei, după caz;
  b) teren care nu este aferent clădirii/părţii de clădire/ansamblului de clădiri .............^9, în suprafaţă de ............, situat în localitatea ............. str. ................ nr. ............, preţ de evaluare/de pornire a licitaţiei^7 ............ lei (exclusiv TVA^8), grevat de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:^8 Regimul TVA aplicabil pentru livrările de bunuri este cel prevăzut de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.^9 Se va menţiona felul terenului.
  Creditori^11Sarcini^12
  Adjudecarea s-a făcut în favoarea ................^13, la preţul de adjudecare de ................. lei, pentru care s-a calculat TVA în valoare de ................. lei, după caz;
  c) alte bunuri ..................^10, preţ de evaluare/de pornire a licitaţiei^7 ................. lei (exclusiv TVA^8), grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:^10 Se vor menţiona alte bunuri ce fac obiectul valorificării (cum ar fi fructe neculese şi recolte prinse de rădăcini), respectiv denumirea, descrierea acestora, precum şi locul unde acestea se află.
  Creditori^11Sarcini^12
  ^11 Se vor/va menţiona numele şi prenumele/denumirea, precum şi domiciliul sau sediul creditorilor urmăritori.
  ^12 Se vor arăta drepturile reale şi privilegiile existente asupra bunurilor imobile şi orice alte sarcini înscrise la biroul de carte funciară, precum şi titularii şi domiciliul/sediul acestora.Adjudecarea s-a făcut în favoarea ................^13, la preţul de adjudecare de ................. lei, pentru care s-a calculat TVA în valoare de ................. lei, după caz.^13 Se vor menţiona datele de identificare ale adjudecatarului: numele şi prenumele/denumirea, domiciliul fiscal şi codul de identificare fiscală.
  Adjudecatarul va plăti preţul de adjudecare, diminuat cu contravaloarea taxei de participare la licitaţie, în lei, în numerar sau prin decontare bancară, în cel mult 5 zile de la data adjudecării, în contul IBAN................., deschis la……, beneficiar Administraţia Naţională „Apele Române“/administraţia bazinală de apă, cod de identificare fiscală …………… .Cu privire la vânzarea la licitaţie s-au făcut următoarele obiecţii: .................. .În conformitate cu prevederile art. 252 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, dacă adjudecatarul nu plăteşte în termenul stabilit, acesta este obligat să achite cheltuielile prilejuite de o nouă licitaţie şi, în cazul în care preţul obţinut la noua licitaţie va fi mai mic, diferenţa de preţ.Adjudecatarul va putea să achite la următoarea licitaţie preţul oferit iniţial, caz în care va fi obligat numai la plata cheltuielilor cauzate de noua licitaţie.Dacă la următoarea licitaţie bunul nu va fi vândut, adjudecatarul este obligat să plătească toate cheltuielile prilejuite de urmărirea acestuia.Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, când urmează să se ia măsuri de executare silită, audierea contribuabilului nu este obligatorie.Prezentul proces-verbal de licitaţie s-a încheiat în ................. exemplare.Comisia de licitaţie:Numele ....................Prenumele .................Semnătura .................L.S.
  Participanţi:Numele ......................Prenumele ...................Semnătura...............L.S.
  II. Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi de păstrare a formularului „Proces-verbal privind desfăşurarea şi rezultatul licitaţiei pentru valorificarea bunurilor imobile/ansamblului de bunuri imobile“1. Denumire: Proces-verbal privind desfăşurarea şi rezultatul licitaţiei pentru valorificarea bunurilor imobile/ansamblului de bunuri imobile2. Format: A4/t13. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic.4. Se utilizează în baza prevederilor art. 251 alin. (10) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
  5. Se întocmeşte în 3 exemplare de către comisia de licitaţie.6. Circulă:– 1 exemplar la adjudecatar (sau reprezentantul său legal);– 1 exemplar la debitor.7. Se arhivează 1 exemplar la dosarul de executare silită.
  Anexa nr. 15I. Proces-verbal de adjudecare pentru bunuri imobile/ansamblu de bunuri imobileANTET^1^1 Se vor trece sigla, denumirea şi adresa Administraţiei Naţionale „Apele Române“/administraţiei bazinale de apă emitente a prezentului act.Dosar executare nr. ................Nr. ................ din ...........PROCES-VERBALde adjudecare pentru bunuri imobile/ansamblu de bunuri imobileÎncheiat astăzi, ........... luna ......... anul .........., ora ............În temeiul prevederilor art. 254 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, s-a întocmit prezentul proces-verbal de adjudecare pentru bunul imobil/ansamblul de bunuri imobile valorificat prin vânzare la licitaţie conform Procesului-verbal privind desfăşurarea şi rezultatul licitaţiei pentru valorificarea bunurilor imobile/ansamblurilor de bunuri imobile nr. ................. din data de ................., emis de ................. .I. Date de identificare ale cumpărătorului^2: .................^2 Se vor menţiona datele de identificare: numele şi prenumele/denumirea, domiciliul fiscal şi codul de identificare fiscală.II.
  Date de identificare ale debitorului/terţei persoane^2: .................
  III. Date de identificare ale bunului imobil/ansamblului de bunuri imobile/altor bunuri:a) clădire/părţi de clădire/ansamblu de clădiri în suprafaţă de ................., compusă/compuse/compus din ............., construită/construite/construit din ..........................., stare de uzură/elemente particulare ................., şi teren aferent în suprafaţă de ................., situate în localitatea ................., str. ................. nr. .................;Adjudecarea s-a făcut la preţul de adjudecare de ................. lei, pentru care s-a calculat TVA în sumă de ................. lei^3;^3 Regimul TVA aplicabil pentru livrările de bunuri este cel prevăzut de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.b) teren care nu este aferent clădirii/părţii de clădire/ansamblului de clădiri .................^4, în suprafaţă de ................., situat în ................., str. ................. nr. ................;^4 Se va menţiona felul terenului.Adjudecarea s-a făcut la preţul de adjudecare de ................. lei, pentru care s-a calculat TVA în sumă de ................. lei^3;c) alte bunuri ..................^5.^5 Se vor menţiona alte bunuri ce fac obiectul valorificării (cum ar fi fructe neculese şi recolte prinse de rădăcini), respectiv denumirea, descrierea acestora, precum şi locul unde acestea se află.Adjudecarea s-a făcut la preţul de adjudecare de ................. lei, pentru care s-a calculat TVA în sumă de ................. lei^3.
  1. În cazul vânzării cu plata preţului în întregime, s-au achitat sumele:– .............. lei, reprezentând taxa de participare la licitaţie, cu Chitanţa/Ordinul de plată nr./data............, în contul IBAN ......, deschis la ………………..;– .............. lei, reprezentând preţul de adjudecare diminuat cu valoarea taxei de participare la licitaţie, exclusiv TVA aferentă, cu Chitanţă/Ordin de plată nr./data ................., IBAN ......, deschis la …………;– .................. lei, reprezentând TVA aferentă, cu Chitanţa/Ordinul de plată nr./data .................., în contul IBAN ......, deschis la ………… .2. În cazul vânzării cu plata preţului în rate:a) sume achitate:– ................. lei, reprezentând taxa de participare la licitaţie, cu Chitanţă/Ordin de plată nr./data ..................., IBAN ......, deschis la …………;– ................. lei, reprezentând avansul, exclusiv TVA, diminuat cu valoarea taxei de participare la licitaţie aferentă avansului, cu Chitanţă/Ordin de plată nr. /data ................., IBAN ......, deschis la …………;– ................. lei, reprezentând TVA aferentă avansului, cu Chitanţa/Ordinul de plată nr. /data .................., IBAN ......, deschis la …………;– ................. lei, reprezentând suma taxei pe valoarea adăugată datorate pentru vânzarea bunului imobil sau altor bunuri, calculată pentru întreaga valoare a vânzării la preţul de adjudecare, din care s-a scăzut TVA aferentă avansului, cu Chitanţă/Ordin de plată nr. /data.................., în contul IBAN ......, deschis la …………;b) suma rămasă de plată:................. lei se va plăti în contul IBAN ......, deschis la …………, conform următorului grafic:
  Nr. crt.Termen de platăRata lunară (lei)Dobânda aferentă (lei)Total de plată (lei)
  01234 = 2 + 3
  1    
  2    
  3    
  4    
  5    
  6    
  7    
  8    
  9    
  10    
  11    
  12    
  TOTAL    
  În conformitate cu prevederile art. 254 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, prezentul proces-verbal de adjudecare constituie titlu de proprietate, pe baza căruia se face înscrierea în registrul de carte funciară.Prezentul proces-verbal de adjudecare constituie documentul pe baza căruia se emite titlul executoriu împotriva cumpărătorului care nu plăteşte diferenţa de preţ, în cazul în care vânzarea s-a făcut cu plata preţului în rate.Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, audierea contribuabilului nu este obligatorie.Prezentul proces-verbal de adjudecare s-a încheiat în .......... exemplare.Administraţia Naţională „Apele Române“/Administraţia bazinală de apăNumele şi prenumele ................Semnătura ......................L.S.Cumpărătorul(sau reprezentantul său legal)Numele şi prenumele .................Semnătura .......................
  L.S.
  II. Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi de păstrare a formularului „Proces-verbal de adjudecare pentru bunuri imobile/ansamblu de bunuri imobile“1. Denumire: Proces-verbal de adjudecare pentru bunuri imobile/ansamblu de bunuri imobile2. Format: A4/t13. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic.4. Se utilizează în baza prevederilor art. 254 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
  5. Se întocmeşte în 4 exemplare de către executorii fiscali din cadrul Administraţiei Naţionale „Apele Române“/administraţiei bazinale de apă, după caz.6. Circulă:– 1 exemplar la cumpărător (sau reprezentantul său legal);– 1 exemplar la debitor.7. Se arhivează:– 1 exemplar la organul de executare silită competent;– 1 exemplar la organul de executare silită coordonator.
  Anexa nr. 16I. Proces-verbal de adjudecare pentru bunuri mobileANTET^1^1 Se vor trece sigla, denumirea şi adresa Administraţiei Naţionale „Apele Române“/administraţiei bazinale de apă emitente a prezentului act.Dosar executare nr. ................Nr. ................ din ...........PROCES-VERBALde adjudecare pentru bunuri mobileÎncheiat astăzi, ............. luna ........ anul .........., ora ...........În temeiul prevederilor art. 254 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, s-a întocmit prezentul proces-verbal de adjudecare pentru bunul mobil valorificat prin vânzare la licitaţie, conform Procesului-verbal privind desfăşurarea şi rezultatul licitaţiei pentru valorificarea bunurilor mobile nr. .......... din data de ..........., emis de .............. .I. Date de identificare ale cumpărătorului^2: ...............................................^2 Se vor menţiona datele de identificare, respectiv numele şi prenumele/denumirea, domiciliul fiscal şi codul de identificare fiscală.
  II. Date de identificare ale debitorului/terţei persoane^2 ..............................................III. Date de identificare ale bunului mobil:– denumirea bunului mobil .................– descrierea sumară .......................Adjudecarea s-a făcut la preţul de adjudecare de ................. lei, pentru care s-a calculat TVA în sumă de ................. lei^3.^3 Regimul TVA aplicabil pentru livrările de bunuri este cel prevăzut de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.Cumpărătorul a efectuat plata preţului în întregime, în numerar sau cu ordin de plată, după cum urmează:– ................. lei, reprezentând taxa de participare la licitaţie, cu Chitanţa/Ordinul de plată nr./data .................., în contul IBAN .................., deschis la ............................;– ................. lei, reprezentând preţul de adjudecare diminuat cu valoarea taxei de participare la licitaţie, exclusiv TVA aferentă, cu Chitanţa/Ordinul de plată nr./data .................., în contul IBAN ......, deschis la ............;– ................. lei, reprezentând TVA aferentă, cu Chitanţa/Ordinul de plată nr./data ..............., în contul IBAN ......, deschis la ............În conformitate cu prevederile art. 254 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, prezentul proces-verbal de adjudecare constituie titlu de proprietate.Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, audierea contribuabilului nu este obligatorie.Prezentul proces-verbal de adjudecare s-a încheiat în ................. exemplare.Administraţia Naţională „Apele Române“/Administraţia bazinală de apăNumele şi prenumele .................Semnătura .......................L.S.Cumpărătorul(sau reprezentantul său legal)Numele şi prenumele .................Semnătura .......................L.S.
  II. Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi de păstrare a formularului „Proces-verbal de adjudecare pentru bunuri mobile“1. Denumire: Proces-verbal de adjudecare pentru bunuri mobile2. Format: A4/t13. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic.4. Se utilizează în baza prevederilor art. 254 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.5. Se întocmeşte în 4 exemplare de către executorii fiscali din cadrul Administraţiei Naţionale „Apele Române“/administraţiei bazinale de apă, după caz.6. Circulă:– 
  1 exemplar la cumpărător (sau reprezentantul său legal);
  – 1 exemplar la debitor.
  7. Se arhivează:– 1 exemplar la organul de executare silită competent;– 1 exemplar la organul de executare silită coordonator.
  Anexa nr. 17I. Proces-verbal privind cheltuielile de executare silităANTET^1^1 Se vor trece sigla, denumirea şi adresa Administraţiei Naţionale „Apele Române“/administraţiei bazinale de apă emitente a prezentului act.Dosar de executare nr. ........Nr. ......... din ..........PROCES-VERBALprivind cheltuielile de executare silităÎn temeiul prevederilor art. 256 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, pentru stingerea creanţelor bugetare stabilite în sarcina debitorului.......... ^2 din localitatea .......... str. .......... nr. ......., bl. ........, sc. ...., ap. ........., cod de identificare fiscală .......... ^3, în temeiul titlului executoriu/titlurilor executorii nr./dată .......... ^4, emis/emise de ..........., s-a aplicat procedura de executare silită pentru care s-au efectuat cheltuieli de executare silită în cuantum de .......... lei.^2 Se vor menţiona numele şi prenumele/denumirea debitorului.^3 Se va completa codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.^4 În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.Potrivit art. 256 alin. (2) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, cheltuielile generate de comunicarea somaţiei şi a adresei de înfiinţare a popririi sunt suportate de Administraţia Naţională „Apele Române“/administraţia bazinală de apă.În conformitate cu prevederile art. 256 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, prezentul înscris constituie titlu executoriu.Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
  Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, audierea contribuabilului nu este obligatorie.Prezentul proces-verbal produce efecte juridice faţă de dumneavoastră, de la data comunicării acestuia, potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.Administraţia Naţională „Apele Române“/Administraţia bazinală de apăNumele şi prenumele ..........Semnătura ..........L.S.
  II. Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi de păstrare a formularului „Proces-verbal privind cheltuielile de executare silită“1. Denumire: Proces-verbal privind cheltuielile de executare silită2. Format: A4/t13. Caracteristici de tipărire: se editează din sistem informatic.4.
  Se utilizează în baza prevederilor art. 256 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
  5. Se întocmeşte în 2 exemplare de către executorii fiscali din cadrul Administraţiei Naţionale „Apele Române“/administraţiei bazinale de apă.6. Circulă 1 exemplar la debitor.7. Se arhivează 1 exemplar la dosarul de executare silită.
  Anexa nr. 18
  I. Proces-verbal privind eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executare silităANTET^1^1 Se vor trece sigla, denumirea şi adresa Administraţiei Naţionale „Apele Române“/administraţiei bazinale de apă emitente a prezentului act.Dosar de executare nr. .........Nr. ......... din ..........PROCES-VERBALprivind eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executare silităÎn temeiul prevederilor art. 259 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, pentru stingerea obligaţiilor datorate de către debitorul ........^2 din localitatea .........., str. .......... nr. ......., cod de identificare fiscală .........^3, s-a procedat la distribuirea sumei în cuantum de ........... lei, rezultată din vânzarea bunului, pentru următorii creditori care au participat la executarea silită ori şi-au depus titlurile până la data încheierii prezentului proces-verbal, astfel:^2 Se vor/va menţiona numele şi prenumele/denumirea debitorului.^3 Se vor completa codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.
  Nr. crt.Numele şi prenumele/Denumirea creditoruluiDomiciliul fiscalDenumirea creanţei bugetareTitlul executoriu (nr. şi data)Suma datorată (lei)Suma distribuită (lei)Contul în care se distribuie suma
     
       
          
  TOTAL       
  În temeiul art. 259 alin. (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la modul de distribuire a sumei rezultate prin executare silită, persoanele prezente formulează următoarele obiecţii:..................................................................................................................................Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Prezentul proces-verbal produce efecte de la data comunicării acestuia, potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.Administraţia Naţională „Apele Române“/Administraţia bazinală de apăNumele şi prenumele ......................Semnătura ......................L.S.Creditorii...................................................Reprezentanţi ai creditorilor prezenţi la distribuireNumele, prenumele şi semnătura .......Numele, prenumele şi semnătura .......Numele, prenumele şi semnătura .......Executor fiscalNumele ..........Prenumele ..........Semnătura ..........
  II. Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi de păstrare a formularului „Proces-verbal privind eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executare silită“1. Denumire: Proces-verbal privind eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executare silită2. Format: A4/t13. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic.4. Se utilizează în baza prevederilor art. 259 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.5. Se întocmeşte în 2 sau mai multe exemplare, după caz, de Administraţia Naţională „Apele Române“/administraţia bazinală de apă.
  6. Circulă:– 1 exemplar la debitor;– câte 1 exemplar pentru creditorii care au participat la executare sau care şi-au depus titlurile până la data încheierii procesului-verbal, după caz.7. Se arhivează 1 exemplar la dosarul de executare silită.
  -----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!