Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 748 din 20 septembrie 2018privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în acvacultură
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 21 septembrie 2018Data intrării în vigoare 21-09-2018

  Având în vedere prevederile art. 45 din Regulamentul (UE) nr. 1.388/2014 al Comisiei din 16 decembrie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în producţia, prelucrarea şi comercializarea produselor obţinute din pescuit şi acvacultură ca fiind compatibile cu piaţa internă, în aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1
  (1) Prin prezenta hotărâre se instituie o schemă transparentă de ajutor de stat în conformitate cu prevederile art. 45 din Regulamentul (UE) nr. 1.388/2014 al Comisiei din 16 decembrie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în producţia, prelucrarea şi comercializarea produselor obţinute din pescuit şi acvacultură ca fiind compatibile cu piaţa internă, în aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene. (2) Schemă de ajutor de stat prevăzută la alin. (1) respectă prevederile art. 8 alin. (2) din Directiva 2003/96/CE a Consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice şi a electricităţii.(3) Prezenta schema de ajutor de stat este exceptată de la obligaţia notificării prevăzută la art. 108 alin. (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.(4) Prezenta schemă se aplică pe întreg teritoriul României.
  Articolul 2În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:a) schemă de ajutoare - definită potrivit art. 1 lit. d) din Regulamentul (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene;
  b) întreprinderi mici şi mijlocii sau IMM-uri - întreprinderile care îndeplinesc criteriile prevăzute în Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei privind definirea IMM-urilor;c) lucrări în acvacultură - transport materialul piscicol, puiet în diferite stadii de dezvoltare, remonţi, reproducători, peşte de consum, materii prime şi materiale în interiorul fermei; lucrări agricole în ferme de acvacultură, discuire, însămânţare, cosire masa verde, pe cuvetele heleşteielor; pompare apă cu motopompe; destufizare; transport material piscicol, puiet în diferite stadii de dezvoltare, remonţi, reproducători, peşte de consum, în afara fermei cu auto propriu;d) întreprindere în dificultate - definită potrivit pct. 2.2 din Comunicarea Comisiei Europene referitoare la Orientările privind ajutoarele de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate (2014/C 249/01).
  Capitolul II Beneficiarii, forma ajutorului, criterii de eligibilitate, modul de derulare a ajutorului, durata ajutorului şi bugetul ajutoruluiArticolul 3(1) Beneficiarii schemei sunt întreprinderile mici şi mijlocii care îşi desfăşoară activitatea în acvacultură, respectiv:a) persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, constituie potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016;b) persoane juridice.(2) Schema de ajutor de stat nu se aplică beneficiarilor prevăzuţi la alin. (1) dacă se află în una dintre următoarele situaţii: a) sunt întreprinderi aflate în dificultate conform pct. 2.2 din Comunicarea Comisiei Europene referitoare la Orientările privind ajutoarele de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate (2014/C 249/01);b) sunt întreprinderi care fac obiectul unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a Comisiei prin care un ajutor este declarat ilegal sau incompatibil cu piaţa internă;c) sunt întreprinderi care nu pot solicita sprijin din partea Fondului european pentru pescuit şi afaceri maritime din motivele prevăzute la art. 10 alin. (1)-(3) din Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2.328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1.198/2006 şi (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului şi a Regulamentului (UE) nr. 1.255/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului.
  Articolul 4(1) Schema de ajutor de stat prevăzută la art. 1 reprezintă reducerea accizei, care se acordă sub formă de rambursare, respectiv diferenţa dintre nivelul accizei standard, calculată prin actualizarea nivelului prevăzut la nr. crt. 12 coloanele 4-6 din anexa nr. 1 la titlul VIII „Accize şi alte taxe speciale“ din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit art. 342 alin. (2) - (4) din acelaşi act normativ, şi nivelul accizei reduse prevăzute la alin. (2). (2) Nivelul accizei reduse pentru motorina utilizată la desfăşurarea activităţilor în acvacultură este de 99.498 lei/1.000 litri.(3) În situaţia în care, în perioada 2018-2020, nivelul accizei stabilit la alin. (2) scade sub nivelul obţinut prin transformarea în lei a nivelului de 21 euro/1.000 de litri, utilizând cursul de schimb leu/euro publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în prima zi lucrătoare din luna octombrie a anului precedent, rambursarea se face prin diferenţa între nivelul accizei standard şi nivelul obţinut ca urmare a efectuării acestei transformări.(4) În cazul în care cantităţile de motorină pentru care se solicită plăţi în cadrul schemei de ajutor de stat depăşesc cantităţile prevăzute în anexa nr. 1, cuantumul plăţilor se reduce proporţional.
  Articolul 5Autorităţile competente responsabile cu derularea schemei de ajutor de stat reglementate de prezenta hotărâre sunt direcţiile pentru agricultură judeţene şi Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură, denumită în continuare ANPA, prin structura centrală şi serviciile regionale/Direcţia pentru Politici şi Inspecţii Maritime Constanţa.Articolul 6Pentru a accesa schema de ajutor de stat, beneficiarii prevăzuţi la art. 3 trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:a) sunt înscrişi în Registrul unităţilor de acvacultură, denumit în continuare RUA;b) furnizează date statistice la ANPA privind suprafeţele şi producţiile realizate, în conformitate cu activităţile prevăzute în programele statistice şi actele juridice europene în domeniul sectorului pescăresc.Articolul 7
  (1) Beneficiarii prevăzuţi la art. 3 alin. (1) depun o cerere de acord prealabil pentru finanţare în cursul lunii decembrie, pentru anul următor, la direcţiile pentru agricultură judeţene pe a căror rază teritorială îşi desfăşoară activitatea, conform modelului stabilit în anexa nr. 2. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru anul 2018 cererea de acord prealabil pentru finanţare se depune în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(3) Cererea de acord prealabil pentru finanţare conţine informaţii cu privire la suprafeţele de luciu de apă, inclusiv efectivele piscicole pe care le exploatează şi/sau lucrările şi activităţile în acvacultură pe care beneficiarii le execută până la sfârşitul fiecărui an calendaristic aferent solicitării.(4) Împreună cu cererea de acord prealabil pentru finanţare se depune şi licenţa/licenţele de acvacultură.
  Articolul 8(1) Fiecare dintre autorităţile competente, respectiv direcţiile pentru agricultură judeţene şi serviciile regionale/Direcţia pentru Politici şi Inspecţii Maritime Constanţa ale ANPA, implicate în implementarea schemei de ajutor de stat reglementată de prezenta hotărâre, deschid şi utilizează în format electronic Registrul special de evidenţă a beneficiarilor de sprijin financiar.
  (2) Direcţia pentru agricultură judeţeană notifică Serviciul regional al ANPA/Direcţia pentru Politici şi Inspecţii Maritime Constanţa şi îi transmite, în copie, cererea de acord prealabil pentru finanţare şi licenţa/licenţele de acvacultură, în termen de două zile de la data înregistrării în Registrul special de evidenţă a beneficiarilor de sprijin financiar.(3) Acordul prealabil pentru finanţare se emite în comun de către cele două autorităţi competente responsabile, în termen de 15 zile de la data depunerii solicitării, după verificările criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 6.
  Articolul 9Beneficiarii achiziţionează cantităţile necesare de motorină, conform acordului prealabil pentru finanţare, şi solicită facturi emise de furnizori pe numele beneficiarilor.Articolul 10(1) Plata ajutorului de stat se solicită pe baza unor cereri de plată, însoţite de următoarele documente: a) copie după documentele de identitate şi după documentele de înregistrare ale beneficiarului acordului prealabil;b) documentele justificative care atestă desfăşurarea activităţilor din acvacultură pentru care se solicită ajutorul de stat, respectiv raportul zilnic de activitate, situaţia lucrărilor, foaia de activitate zilnică a utilajelor/mijloacelor auto utilizate, bonuri de consum, avize de însoţire a mărfii, facturi, foi de parcurs, fişa limită de consum, fişa de furajare pe heleşteie, rapoarte de populare şi rapoarte de producţie;c) situaţia centralizatoare a cantităţilor de motorină utilizate pentru obţinerea producţiei realizate în acvacultură, pentru perioada solicitată;d) copie după facturile de cumpărare a motorinei emise de furnizori pe numele solicitanţilor;e) dovadă cont trezorerie.(2) Responsabilitatea privind legalitatea şi valabilitatea documentelor ataşate cererii de plată a ajutorului de stat aparţine beneficiarilor prezentei scheme şi/sau autorităţii care a emis şi/sau a atestat aceste documente, după caz.
  Articolul 11(1) Documentele prevăzute la art. 10 se depun de către beneficiari la direcţiile pentru agricultură judeţene care au emis acordurile prealabile pentru finanţare, în luna următoare perioadei pentru care se solicită rambursarea.(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru anul 2018 documentele prevăzute la art. 10 se depun în termen de 15 zile de la sfârşitul perioadei pentru care se solicită rambursarea ajutorului. Articolul 12(1) Direcţiile pentru agricultură judeţene, împreună cu serviciile regionale ale ANPA/Direcţia pentru Politici şi Inspecţii Maritime Constanţa implicate, analizează solicitările beneficiarilor şi documentele justificative anexate, în limita cantităţilor totale anuale aprobate prin acordul prealabil pentru finanţare prin rambursare, determină cantităţile de motorină pentru care se acordă ajutorul de stat având în vedere cantităţile rezultate din documentele justificative şi cantităţile specifice maxime prevăzute în anexa nr. 1, precum şi valoarea acestuia şi întocmesc situaţii centralizatoare cu beneficiarii, cantităţile de motorină determinate la plată şi valoarea acestora, care se semnează de către conducătorii celor două structuri.(2) Situaţiile centralizatoare prevăzute la alin. (1) se transmit de către direcţiile pentru agricultură judeţene Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi, respectiv, de către serviciile regionale/Direcţia pentru Politici şi Inspecţii Maritime Constanţa ANPA.
  (3) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale întocmeşte situaţia centralizatoare, pe judeţe, cu beneficiarii şi sumele exprimate în lei, fără subdiviziuni, pe baza căreia întocmeşte cererea de deschidere de credite bugetare şi o transmite spre aprobare Ministerului Finanţelor Publice.(4) După aprobarea de către Ministerul Finanţelor Publice a deschiderii creditelor bugetare, din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se alimentează conturile direcţiilor pentru agricultură judeţene cu sumele cuvenite.(5) Direcţiile pentru agricultură judeţene virează sumele cuvenite în conturile beneficiarilor.(6) Sumele reprezentând ajutorul de stat sub formă de rambursare pentru cantităţile de motorină determinate şi aprobate la plată, consumate de beneficiari şi nedecontate în anul de cerere, se decontează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în anul următor anului de cerere, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.
  Articolul 13Perioada de aplicare a schemei de ajutor de stat este de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri şi până la data de 31 decembrie 2020.
  Articolul 14(1) Valoarea totală maximă a schemei de ajutor de stat pentru perioada 2018-2020 este de 22.128,60 mii lei şi se acordă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, de la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare“, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“, articolul 51.01. „Transferuri curente“, alineatul 51.01.01 „Transferuri către instituţii publice“, prin direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, care asigură sumele necesare acordării schemei cu încadrare în prevederile bugetare aprobate la capitolul 83.10 „Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare“, titlul 40 „Subvenţii“, articolul 40.15 „Sprijinirea producătorilor agricoli“.(2) Suma alocată pentru plata ajutorului de stat în anul 2018 este de 5.532,15 mii lei.Articolul 15Ajutorul de stat prevăzut de prezenta hotărâre nu se cumulează cu niciun alt tip de ajutor de minimis în raport cu aceleaşi costuri eligibile dacă un astfel de cumul ar conduce la o intensitate a ajutorului care depăşeşte valorile prevăzute în schema de ajutor de stat.
  Capitolul III Dispoziţii finaleArticolul 16(1) Ajutor utilizat abuziv reprezintă ajutorul de stat folosit de către beneficiar cu încălcarea unei decizii adoptate de Comisia Europeană. (2) Se consideră ajutor utilizat abuziv sumele încasate în temeiul prezentei hotărâri şi utilizate pentru alte scopuri decât cele pentru care au fost solicitate, sumele încasate prin înscrierea sau atestarea de către beneficiari a unor date ori situaţii nereale pe documentele de decontare aferente ajutorului sau cu încălcarea în orice mod a prevederilor prezentei hotărâri.Articolul 17(1) Sumele reprezentând ajutor utilizat abuziv se recuperează de la beneficiarii ajutoarelor de stat, potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. (2)
  Constatarea ajutorului utilizat abuziv, calculul şi individualizarea acestuia se efectuează de către direcţiile pentru agricultură judeţene responsabile împreună cu serviciile regionale ale ANPA/Direcţia pentru Politici şi Inspecţii Maritime Constanţa, autorităţi competente care emit decizii de recuperare a ajutoarelor utilizate abuziv.
  (3) Deciziile de recuperare a ajutoarelor utilizate abuziv, emise potrivit alin. (2), au caracter de titlu executoriu şi produc efecte de la data comunicării acestora către beneficiari.(4) Împotriva deciziilor de recuperare a ajutoarelor utilizate abuziv, emise potrivit alin. (2), se poate introduce plângere prealabilă la organul emitent în termen de 30 de zile de la comunicare, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. (5) Deciziile de recuperare a ajutoarelor utilizate abuziv se transmit, împreună cu confirmarea de primire a acestora de către beneficiari, în termen de 20 de zile lucrătoare de la data emiterii deciziei de recuperare a ajutorului utilizat abuziv, organelor fiscale din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, iar sumele astfel realizate se fac venit la bugetul de stat.(6) Prevederile art. 33 alin. (2)-(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, se aplică şi în cazul deciziilor emise de către autorităţile competente prevăzute la alin. (2).(7) Deciziile prevăzute la alin. (5) cuprind şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii ajutorului de stat, calculată până la data emiterii acestor decizii. Ulterior acestei date şi până la data recuperării integrale a ajutorului de stat utilizat abuziv, cuantumul dobânzii va fi calculat şi comunicat de către organele fiscale din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
  Articolul 18(1) După intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, ANPA comunică prin sistemul de notificare electronică a Comisiei rezumatul informaţiilor privind măsura exceptată.(2) ANPA este responsabilă pentru aplicarea regulilor privind ajutorul de stat în domeniul pescuitului şi acvaculturii, asigură publicarea beneficiarilor schemei de ajutor de stat pe site-ul internet al agenţiei potrivit prevederilor art. 9 din Regulamentul (UE) nr. 1.388/2014 al Comisiei şi îndeplineşte condiţia de realizare a raportului anual conform informaţiilor stabilite în Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE. Articolul 19Modelul documentelor cuprinse în prezenta hotărâre, respectiv Registrul special de evidenţă a beneficiarilor de sprijin financiar, acordul prealabil pentru finanţare, cererea de plată şi situaţiile centralizatoare, se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, în termen de 5 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.Articolul 20Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Monica-Dorina Gheorghiţă,
  secretar de stat
  Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Victor Negrescu
  Bucureşti, 20 septembrie 2018.Nr. 748.Anexa nr. 1CANTITĂŢILE maxime anuale de motorină pentru care se acordă ajutor de stat sub formă de rambursare
  SpecificareCantităţi maxime anuale de motorină (mii litri)
  Activităţi în acvacultură3.900,00
  Specificare lucrăriCantitate specifică maximă/(UM)
  1. transport material piscicol (puiet în diferite stadii de dezvoltare, remonţi, reproducători, peşte de consum), furaje, materii prime şi materiale, în interiorul fermei7 litri/oră funcţionare
  2. lucrări pe cuveta heleşteului (discuire, însămânţare, cosire masa verde), destufizare17 litri/ha
  3. lucrări de întreţinere diguri, canale25 litri/oră funcţionare
  4. pompare apă cu motopompe5 litri/oră funcţionare
  5. transport material piscicol (puiet în diferite stadii de dezvoltare, remonţi, reproducători, peşte de consum) în afara fermei cu auto propriu15 litri/100 km
  Anexa nr. 2(model)
  Direcţia pentru Agricultură Judeţeană …………….Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură Serviciul regional ………………………………
  Nr. de înregistrare Registrul special .......................Nr. de înregistrare Registrul special ....................
  Data …………….
  Data …………….Nr. unic de identificare beneficiar din RUA (ID)……………………………………………..
  CEREREde acord prealabil pentru finanţarePERSOANE JURIDICE/PFA/ÎI/ÎF
  Denumirea persoanei juridice/ PFA/ÎI/ÎF
  Cod unic de înregistrare (CUI)/Cod de identificare fiscală (CIF)
  Numele titularului/administratorului/reprezentantului legalPrenumele titularului/administratorului/reprezentantului legal
  CNP-ul titularului/administratorului/ reprezentantului legal
  Codul ţării şi nr. actului de identitate (pentru altă cetăţenie)
  SEDIUL SOCIAL PJ/ PFA/ÎI/ÎF
  Judeţul/SectorulLocalitatea
  Satul/StradaNr.
  Cod poştalBl.Ap.
  TelefonFaxE-mail
  ÎMPUTERNICIT (pentru cazurile în care cererea este semnată prin împuternicit)
  NumelePrenumele
  CNP
  Nr. şi data împuternicirii/procurii notariale
  În baza Hotărârii Guvernului nr. 748/2018 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în acvacultură, solicit acordul prealabil pentru finanţare prin rambursare a contravalorii diferenţei de acciză pentru cantitatea totală de motorină aferentă anului …………, de ………………litri*)*) = cantitatea de motorină estimată conform calculului pentru anul ………… .Se va completa pentru cantitatea de motorină pentru care se solicită acordul prealabil, ca valoare estimată rezultată din următoarele, după caz:1. transport material piscicol (puiet în diferite stadii de dezvoltare, remonţi, reproducători, peşte de consum), furaje, materii prime şi materiale, în interiorul fermei …………. ore funcţionare;2. lucrări pe cuveta heleşteului (discuire, însămânţare, cosire masa verde) …………. ha;
  3. lucrări de întreţinere diguri, canale …………….. ore funcţionare;4. pompare apă cu motopompe ……………….. ore funcţionare;5. transport material piscicol (puiet în diferite stadii de dezvoltare, remonţi, reproducători, peşte de consum) în afara fermei cu auto propriu ………….. km.– Anexez la prezenta următoarele documente:[Se bifează DA/NU/Nu este cazul, pentru toate documentele depuse. Documentele depuse în copie se certifică de către reprezentantul direcţiei pentru agricultură judeţene (DAJ)/Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură (ANPA) împuternicit cu verificarea şi avizarea solicitării].
  Nr. crt.Documente ataşate cererii de acord prealabilDANUNu este cazul
  1.copie a documentelor de identitate (CI/BI, altele)|_|
  |_|
  2.copie a documentelor de înregistrare (certificat de înregistrare la oficiul registrului comerţului/certificat de înregistrare fiscală, altele)|_||_|
  3.copie licenţă/licenţe acvacultură|_||_|
  Ştampila şi semnătura beneficiarului .........................Data ........................
  Direcţia pentru Agricultură Judeţeană …………….Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură Serviciul regional ………………………………
  Prenumele, numele, semnătura funcţionarului care a preluat cererea ...................Prenumele, numele, semnătura funcţionarului care a preluat cererea ...................
  Prezenta cerere a fost înregistrată în baza electronică de date a Direcţiei pentru Agricultură Judeţene …………...................Prenumele, numele şi semnătura operatorului ......................…………………..Prezenta cerere a fost înregistrată în baza electronică de date a Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură ………..….. Prenumele, numele şi semnătura operatorului .........................…………………..
  Declaraţii şi angajamenteSubsemnatul, .................................., CNP/CUI ............................., administrator/reprezentant legal al .................. (denumirea persoanei juridice sau persoanei fizice autorizate/întreprinderii individuale/întreprinderii familiale) ........................, cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar următoarele:Am luat cunoştinţă de:– condiţiile şi modalităţile de acordare a ajutorului de stat conform reglementărilor naţionale pe care mă angajez să le respect;– notificarea în scris către DAJ şi ANPA, în termen de 10 zile lucrătoare, a oricăror modificări privitoare la informaţiile declarate în cerere, anexând documentele justificative pentru aceste modificări;– faptul că DAJ şi ANPA pot solicita beneficiarului documente justificative suplimentare în orice moment.Drept care declar şi mă angajez la următoarele:– declar că datele înscrise în formularul/formularele de cerere şi în documentele anexate sunt reale, corecte, complete şi perfect valabile;
  – declar că SC/PFA/ÎF/ÎI ......................... se încadrează în categoria „întreprinderi mici şi mijlocii“ şi îndeplineşte criteriile prevăzute în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1.388/2014;– declar că SC/PFA/ÎF/ÎI ......................... nu este întreprindere în dificultate financiară în sensul prevăzut la art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 748/2018 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în acvacultură;– declar că împotriva SC/PFA/ÎF/ÎI ........................ nu a fost emisă o decizie de recuperare a unui ajutor de stat, dacă această decizie de recuperare nu a fost deja executată;– declar că SC/PFA/ÎF/ÎI ........................ nu se află în niciuna dintre situaţiile de mai jos:• a săvârşit o încălcare gravă a normelor PCP identificate ca atare în alte acte juridice adoptate de Parlamentul European şi de Consiliu;• a comis oricare dintre infracţiunile stabilite în Directiva 2008/99/CE din 19 noiembrie 2008 privind protecţia mediului prin intermediul dreptului penal, în cazul în care se prezintă o cerere de sprijin în temeiul titlului V capitolul II din Regulamentul (UE) nr. 508/2014 din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2.328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1.198/2006 şi (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului şi a Regulamentului (UE) nr. 1.255/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului;– mă oblig să utilizez motorina cu acciză redusă numai în scopul destinat, iar în caz contrar mă oblig să restitui ajutorul de stat necuvenit la simpla cerere a DAJ sau a altor instituţii abilitate, fără a prejudicia astfel eventualele urmări ce ar putea fi angajate împotriva mea;– mă oblig să furnizez orice document justificativ care îmi va fi solicitat şi să mă supun oricărui/oricărei control/verificări la faţa locului;– sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date, procesate şi verificate în vederea calculării plăţii şi transmise autorităţilor responsabile în vederea elaborării de studii statistice şi de evaluări economice, precum şi făcute publice cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

  Semnătura titularului/administratorului/reprezentantului legal/împuternicituluiŞtampilaData .............
  -----