Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (05.06.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 85 din 13 septembrie 2018pentru abrogarea unor dispoziţii legale în domeniul investiţiilor finanţate din fonduri publice
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 20 septembrie 2018Data intrării în vigoare 20-09-2018Având în vedere necesitatea adoptării în regim de urgenţă a unor măsuri de actualizare a cadrului legal în domeniul realizării investiţiilor şi, în mod special, a investiţiilor de infrastructură, pentru creşterea gradului de absorbţie, a eficienţei şi impactului implementării proiectelor realizate din fonduri europene structurale şi a investiţiilor realizate din fonduri publice şi a calităţii acestora,ţinând cont de faptul că standardele de cost aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 1.394/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice din domeniul infrastructurii de transport, cu modificările şi completările ulterioare, au fost definite ca documente de referinţă cu rol de ghidare în promovarea obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice, utilizate pentru fundamentarea indicatorilor tehnico-economici, fundamentarea necesarului de fonduri publice, de ghidare în analiza ofertelor în vederea adjudecării contractelor privind execuţia lucrărilor de construcţii, şi că acestea au fost elaborate fără a avea la bază standarde minime de calitate a construcţiilor şi investiţiilor în infrastructura publică, ale căror costuri să le reflecte, că acestea nu sunt elaborate şi aprobate pentru toate tipurile de investiţii în construcţii, că acestea nu au fost actualizate de la data aprobării şi au la bază soluţii tehnice depăşite din punct de vedere tehnologic, al materialelor utilizate sau al reglementărilor tehnice aplicabile, că acestea se aplică, în practică, pentru toate tipurile de investiţii, prin asimilare şi comparare cu standardele de cost existente, ducând la o tipizare forţată a construcţiilor cu funcţiuni şi caracteristici diferite,ţinând cont de faptul că, prin art. V^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investiţiilor finanţate din fonduri publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 250/2017, s-a instituit obligativitatea realizării obiectivelor/proiectelor de investiţii şi a celorlalte categorii de investiţii finanţate, total sau parţial, din fonduri publice, cu încadrarea în standardele de cost, în vigoare la data aprobării/reaprobării indicatorilor tehnico-economici, în condiţiile în care standardele de cost în vigoare au fost aprobate la nivelul anului 2010, datele statistice utilizate fiind la nivelul anilor 2008 - 2009, fără a mai fi actualizate sau indexate ulterior, şi stabilite în baza unor concepte tehnice şi funcţionale depăşite, fapt ce a generat controverse, blocaje în elaborarea proiectelor, derularea procedurilor de achiziţii publice şi realizarea obiectivelor de investiţii, precum şi scăderea calităţii investiţiilor finanţate din fonduri publice pentru a se încadra în limitele financiare impuse, în toate etapele de realizare a acestora,luând în considerare interesul naţional în asigurarea bunei gestiuni financiare în utilizarea fondurilor publice, iar aceasta se realizează atât prin asigurarea economicităţii, eficacităţii şi eficienţei utilizării fondurilor publice, cât şi prin realizarea unor investiţii publice de calitate care să conducă la investiţii durabile, care să corespundă scopului pentru care au fost realizate, să fie realizate în condiţii optime care să genereze beneficii directe pentru utilizatorii finali şi care să necesite, în perioada de exploatare, costuri minime de întreţinere şi reparaţii,având în vedere faptul că prin standardele actuale se impun limite de cheltuieli, stabilite procentual din valoarea investiţiei de bază, pentru servicii de proiectare, consultanţă, asistenţă tehnică şi că aceasta contravine Directivei nr. 2006/123/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieţei interne, prin care se impune eliminarea oricăror tipuri de preţuri fixe, maximale sau minimale,având în vedere interesul naţional de realizare a investiţiilor publice la standarde de calitate înalte şi de eliminare a riscului de realizare a unor construcţii ce prezintă o calitate arhitecturală slabă şi care nu respectă cerinţele fundamentale, prevăzute de legislaţia în domeniul calităţii în construcţii, se impune în regim de urgenţă intervenţia legislativă pentru crearea cadrului legal în acest sens şi eliminarea dispoziţiilor care, în timp, s-a constatat că generează blocaje investiţionale, conduc la o formalizare excesivă a procesului de implementare, sunt aplicate în afara contextului legal, îngreunează implementarea investiţiilor sau determină realizarea unor investiţii care nu aduc un plus de valoare dezvoltării infrastructurii naţionale.
  Întrucât România este o ţară cu risc seismic ridicat, statul trebuie să ia toate măsurile pentru ca siguranţa cetăţenilor şi a bunurilor să fie respectate şi protejate, inclusiv prin revizuirea periodică a normelor de proiectare seismică a construcţiilor, fapt ce atrage majorarea periodică a costurilor pentru realizarea construcţiilor, standardizarea acestora instituind un model limitativ şi neacoperitor în acest sens.Având în vedere sarcinile privind realizarea construcţiilor impuse de directivele europene - referitoare la comunicaţii electronice, aflate în vigoare, şi la eficienţa energetică - Near Zero Energy Building, ce vor deveni obligatorii din 2020, îndeplinirea acestora impune crearea tuturor condiţiilor, inclusiv din punct de vedere al cadrului legal, pentru corecta lor aplicare, în condiţiile în care pe problematica eficienţei energetice în clădiri există mai multe obligaţii exprese, ca, de exemplu, cele cuprinse în Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficienţa energetică, de modificare a directivelor 2009/125/CE şi 2010/30/UE şi de abrogare a directivelor 2004/8/CE şi 2006/32/CE care se referă la reabilitarea energetică a 3%/an din totalul clădirilor publice, aspecte care afectează direct bugetele instituţiilor publice.Ţinând cont de faptul că sectorul industriei de construcţii este considerat la nivel european ca fiind un sector competitiv care aduce multe beneficii societăţii şi economiei, fiind relaţionat cu alte politici, precum protecţia mediului, eficienţa energetică, siguranţa şi securitatea muncii, fiscalitatea sau achiziţiile publice, fapt ce atrage necesitatea luării măsurilor în vederea stimulării acestuia, cel puţin în domeniile stabilite ca fiind prioritare: asigurarea forţei de muncă suficientă şi calificată, asigurarea proiectării de calitate în domeniul arhitecturii şi ingineriei, finanţarea investiţiilor în renovarea inteligentă a clădirilor, finanţarea adecvată în cercetare şi inovare pentru un mediu construit sustenabil, inteligent şi incluziv, utilizarea eficientă a resurselor,ţinând cont de interesul naţional în asigurarea cadrului legal pentru ca industria construcţiilor şi, implicit, produsele rezultate - construcţiile să fie de calitate, să respecte codurile de proiectare, normativele tehnice, progresul tehnic, să fie eficiente energetic, să fie uşor de întreţinut şi cu costuri optime pe toată durata de viaţă de minimum 50 de ani, se impune eliminarea standardelor de cost ca element de referinţă pentru promovarea investiţiilor publice, prevăzute de acte normative în vigoare.În considerarea faptului că elementele mai sus menţionate vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.Articolul ILa data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă:a) articolul V^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investiţiilor finanţate din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 25 ianuarie 2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 250/2017;b) Hotărârea Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 12 mai 2010, cu modificările şi completările ulterioare;c) Hotărârea Guvernului nr. 1.394/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice din domeniul infrastructurii de transport, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 85 din 2 februarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare;d)
  orice prevedere din actele normative prin care se reglementează realizarea unor obiective/proiecte de investiţii şi alte categorii de investiţii care intră sub incidenţa art. V^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investiţiilor finanţate din fonduri publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 250/2017, referitoare la „încadrarea în standardele de cost în vigoare“ sau „cu respectarea standardelor de cost în vigoare“.
  Articolul IIÎn termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, autorităţile de management responsabile pentru managementul şi implementarea asistenţei financiare nerambursabile acordate de Uniunea Europeană în perioada de programare 2014-2020 vor proceda la revizuirea ghidurilor solicitantului aferente fondurilor europene structurale şi de investiţii gestionate, dacă este cazul, cu indicarea detaliată a impactului aplicării prevederilor art. I asupra beneficiarilor proiectelor finanţate din fonduri europene, în funcţie de stadiul accesării fondurilor europene.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
  Paul Stănescu
  Ministrul transporturilor,
  Lucian Şova
  Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Graţiela Leocadia Gavrilescu

  p. Ministrul educaţiei naţionale,
  Petru Andea,
  secretar de stat
  p. Ministrul fondurilor europene,
  Mihaela Virginia Toader,
  secretar de stat
  p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
  Dumitru Daniel Botănoiu,
  secretar de stat
  Ministrul sănătăţii,
  Sorina Pintea
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 13 septembrie 2018.Nr. 85.-----