Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.08.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 664 din 6 septembrie 2018privind finanţarea din fonduri publice a proiectelor şi programelor sportive
EMITENT
 • MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 19 septembrie 2018Data intrării în vigoare 19-09-2018

  În conformitate cu prevederile Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul tineretului şi sportului emite prezentul ordin.Articolul 1
  (1) Programele sportive de utilitate publică în cadrul cărora se pot finanţa proiecte din fonduri publice sunt: programul „Promovarea sportului de performanţă“ (P1), programul „Sportul pentru toţi“ (P2), programul „Întreţinerea, funcţionarea şi dezvoltarea bazei materiale sportive“ (P3), programul „Redescoperă oina“ (P4) şi programul „România în mişcare“ (P5).(2) Scopul şi obiectivele programelor menţionate la alin. (1) sunt prevăzute în anexa nr. 1.
  Articolul 2(1) Finanţarea proiectelor sportive iniţiate de către structurile sportive de drept privat şi asociaţiile pe ramură de sport judeţene şi ale municipiului Bucureşti, din cadrul programelor sportive de utilitate publică prevăzute la art. 1, se efectuează prin finanţare nerambursabilă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare, cu dispoziţiile prezentului ordin şi cu celelalte dispoziţii legale în materie.(2) Finanţarea programelor sportive, iniţiate de către organizaţiile sportive aşa cum sunt enumerate la art. 18^1 alin. (2) din Legea nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, din cadrul programelor sportive de utilitate publică prevăzute la art. 1, se acordă în baza unei proceduri aprobate prin hotărâre a autorităţilor deliberative în conformitate cu dispoziţiile art. 67^1 alin. (3) din Legea nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
  Articolul 3Principiile şi criteriile întocmirii metodologiei/ regulamentului de finanţare, precum şi condiţiile de acces la fondurile publice pentru finanţarea proiectelor/programelor sportive sunt prevăzute în anexa nr. 2.Articolul 4Cererea de finanţare-cadru pentru finanţarea proiectelor/programelor sportive este prevăzută în anexa nr. 3. Articolul 5Contractul-cadru de finanţare pentru finanţarea proiectelor/programelor sportive este prevăzută în anexa nr. 4.Articolul 6
  Criteriile specifice de evaluare a proiectelor şi programelor sportive în vederea atribuirii contractului de finanţare se stabilesc de către autoritatea finanţatoare.
  Articolul 7Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 8La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport nr. 130/2006 privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor pe ramură de sport judeţene şi ale municipiului Bucureşti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 325 din 11 aprilie 2006, cu modificările ulterioare.Articolul 9Dispoziţiile prezentului ordin se aplică de către autorităţile finanţatoare, aşa cum sunt ele definite de Legea nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare, pentru finanţarea proiectelor structurilor sportive menţionate la art. 2.
  Articolul 10Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.
  p. Ministrul tineretului şi sportului,
  Cosmin Răzvan Butuza,
  secretar de stat
  Bucureşti, 6 septembrie 2018.Nr. 664.Anexa nr. 1SCOPUL ŞI OBIECTIVELE programelor sportive de utilitate publicăI. Scopul şi obiectivele generale1.
  Proiectele şi programele sportive de utilitate publică care pot fi finanţate din fonduri publice au drept scop general:a) valorificarea aptitudinilor individuale într-un sistem organizat de selecţie, pregătire şi competiţie care să asigure autodepăşirea continuă, realizarea de recorduri naţionale şi internaţionale, precum şi obţinerea victoriei;b) menţinerea unei bune stări de sănătate şi consolidarea socializării cetăţenilor prin crearea unui cadru social şi organizatoric favorizant;c) dezvoltarea infrastructurii sportive prin construirea de noi baze sportive, modernizarea şi întreţinerea acestora, respectarea condiţiilor de acces şi securitate în conformitate cu legislaţia şi regulamentele în vigoare;d) premierea şi recompensarea unor rezultate sportive, încurajarea practicării sportului de performanţă.
  2. Obiectivele generale ale programelor sportive de utilitate publică sunt următoarele:a) evidenţierea contribuţiei semnificative şi constante a sportului de performanţă la reprezentarea şi sporirea prestigiului comunităţilor locale şi ale României pe plan naţional şi internaţional;b) susţinerea disciplinelor şi a probelor sportive, în funcţie de tradiţia şi de gradul de dezvoltare a fiecăreia la nivel local, naţional şi internaţional;
  c) susţinerea activităţii de performanţă la nivelul copiilor şi juniorilor în paralel cu activitatea desfăşurată şi dezvoltarea programelor sportive dedicate categoriilor defavorizate;d) perfecţionarea sistemelor de selecţie, pregătire şi competiţionale pentru fiecare ramură de sport;e) susţinerea procesului de redresare a jocurilor sportive, în funcţie de valoarea, tradiţia şi gradul de dezvoltare a fiecăruia la nivel local, naţional şi internaţional;f) încurajarea practicării activităţilor fizice şi sportive, în mod continuu, de cât mai mulţi cetăţeni, în special în rândul tinerilor până în 18 ani;g) atragerea şi stimularea tuturor categoriilor de cetăţeni, fără nicio discriminare, în mod liber şi voluntar, independent sau în cadru organizat, pentru practicarea activităţilor fizice şi sportive;h) crearea de condiţii optime de pregătire şi participare la competiţii a sportivilor în baze sportive moderne, posibilitatea de organizare de evenimente sportive naţionale şi internaţionale care să aducă beneficii reale comunităţilor locale şi României.
  II. Scopul şi obiectivele specifice programelor sportive de utilitate publicăA. Programul „Promovarea sportului de performanţă“ reprezintă un program naţional de promovare a practicării şi dezvoltării sportului de performanţă. Programul sportiv este un complex de acţiuni care au ca scop comun îndeplinirea unor obiective de performanţă cu caracter sportiv pentru un eveniment sportiv secvenţial sau un sezon competiţional, pentru o competiţie organizată pe o perioadă stabilită printr-un regulament, înscris(ă) în calendarul asociaţiei judeţene pe ramură de sport/asociaţiei municipiului Bucureşti pe ramură de sport sau în calendarul federaţiei române pe ramură de sport. Categoriile de acţiuni care constituie activitatea sportivă din cadrul unui program sportiv sunt: acţiunile de pregătire sportivă, competiţiile sportive şi alte acţiuni sportive, denumite împreună acţiuni sportive. Programele sportive aprobate de către autoritatea finanţatoare sunt denumite „programe sportive de utilitate publică“.1. Scop: valorificarea aptitudinilor individuale într-un sistem organizat de selecţie, pregătire şi competiţie care să asigure autodepăşirea continuă, realizarea de recorduri naţionale şi internaţionale, precum şi obţinerea victoriei.2. Obiective:a) evidenţierea contribuţiei semnificative şi constante a sportului de performanţă la reprezentarea şi sporirea prestigiului comunităţilor locale şi ale României pe plan internaţional;b) susţinerea şi dezvoltarea ramurilor sportive, în funcţie de tradiţia şi de gradul de dezvoltare a fiecăreia la nivel naţional şi internaţional;c) susţinerea şi dezvoltarea activităţii de performanţă la nivelul copiilor şi juniorilor, dezvoltarea sportului şcolar şi a sportului universitar;d) perfecţionarea sistemelor de selecţie, pregătire şi competiţionale pentru fiecare ramură de sport;e) mărirea numărului de practicanţi şi sportivi legitimaţi, dezvoltarea masei critice pentru aplicarea criteriilor specifice de selecţie pe ramură de sport, identificarea de sportivi valoroşi care să obţină rezultate sportive notabile pentru comunitatea locală şi ţara noastră pe plan internaţional;f) susţinerea procesului de redresare a jocurilor sportive, în funcţie de valoarea, tradiţia şi gradul de dezvoltare a fiecăruia la nivel naţional şi internaţional;g) susţinerea sporturilor de iarnă în vederea amplificării la nivel naţional şi internaţional, promovarea practicării şi participarea comunităţilor locale activ la dezvoltarea acestui fenomen;h) susţinerea sporturilor nautice (înotului, săriturilor în apă, pentatlonului, triatlonului etc.) ca forme de activităţi fizice care contribuie la educaţia generală şi dezvoltarea individului, dar şi în vederea amplificării la nivel naţional şi internaţional a participării ţării noastre la competiţiile de mare anvergură, participarea activă a comunităţilor locale la dezvoltarea acestui fenomen;i) susţinerea sporturilor de combat, a boxului, luptelor, artelor marţiale, ca forme de activităţi fizice care contribuie la educaţia generală şi dezvoltarea individului, dar şi în vederea amplificării la nivel naţional şi internaţional a participării ţării noastre la competiţiile de mare anvergură, participarea activă a comunităţilor locale la dezvoltarea acestui fenomen;j) susţinerea ramurilor de sport de tradiţie, care au adus rezultate notabile ţării noastre, participarea activă a comunităţilor locale la dezvoltarea acestor sporturi.
  B. Programul „Sportul pentru toţi“ reprezintă un program naţional de promovare a practicării şi dezvoltării sportului pentru toţi. Programul sportiv este un complex de acţiuni care au ca scop comun îndeplinirea unor obiective cu caracter sportiv şi indicatori, pentru un eveniment sportiv secvenţial, pentru o competiţie organizată pe o perioadă stabilită printr-un regulament înscris(ă) în calendarul asociaţiei judeţene „Sportul pentru toţi“/Asociaţiei Municipiului Bucureşti „Sportul pentru Toţi“ sau al Federaţiei Române „Sportul pentru Toţi“. Categoriile de acţiuni care constituie activitatea sportivă din cadrul unui program sportiv sunt: acţiunile de pregătire sportivă, competiţiile sportive şi alte acţiuni sportive, denumite împreună acţiuni sportive. Programele sportive aprobate de către autoritatea finanţatoare sunt denumite „programe sportive de utilitate publică“.1. Scop: menţinerea unei bune stări de sănătate şi consolidarea socializării cetăţenilor prin crearea unui cadru social şi organizatoric favorizant.2. Obiective:a) încurajarea practicării activităţilor fizice şi sportive, în mod continuu şi susţinut, de cât mai mulţi membri ai comunităţii locale;b) atragerea şi stimularea tuturor categoriilor de cetăţeni, fără nicio discriminare, în mod liber şi voluntar, independent sau în cadru organizat, pentru practicarea activităţilor fizice şi sportive;c) încurajarea structurilor sportive să dezvolte conceptul de fitness sub toate aspectele sale de practicare, ca formă de întreţinere a stării generale de sănătate şi dezvoltare a individului;d) încurajarea practicării sporturilor de iarnă şi a sporturilor/activităţilor denumite „de agrement“: schi, patinaj, sanie/săniuş, sărituri cu schiurile etc.;
  e) încurajarea practicării nataţiei, sporturilor nautice şi a sporturilor/activităţilor denumite „de agrement“.
  C. Programul „Întreţinerea, funcţionarea şi dezvoltarea bazei materiale sportive“ reprezintă un program naţional de dezvoltare a infrastructurii şi bazei materiale sportive. Programul sportiv este un complex de acţiuni care au ca scop comun îndeplinirea unor obiective cu caracter administrativ, de construire, întreţinere şi modernizare a infrastructurii sportive şi bazei materiale sportive. Categoriile de acţiuni care stau la baza materializării unui program de construire, modernizare, întreţinere a infrastructurii sportive şi bazei materiale sportive sunt: studiul de fezabilitate, nota de fundamentare, actul de proprietate al terenului şi bazei sportive, dacă este cazul, schiţa cadastrală, devizul, caietul de sarcini, proiectul arhitectural, avizele şi autorizaţiile de construcţie, dovada cofinanţării lucrărilor, procesul-verbal de predare/primire, dacă este cazul, în ordinea etapizată stabilită de legislaţia în vigoare şi autoritatea finanţatoare. Programele sportive aprobate de către autoritatea finanţatoare sunt denumite „programe sportive de utilitate publică“.1. Scop: dezvoltarea infrastructurii şi asigurarea condiţiilor optime pentru desfăşurarea activităţilor de pregătire şi competiţionale ale sportivilor şi ale altor categorii de populaţie în bazele sportive aflate în domeniul public sau privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale.2. Obiective:a) întreţinerea şi funcţionarea bazei materiale sportive pentru asigurarea condiţiilor necesare practicării activităţilor fizice şi sportive;b) construirea de noi baze sportive pentru lărgirea ariei de practicare a activităţilor fizice şi sportive, precum şi pentru organizarea de evenimente sportive naţionale şi internaţionale care să aducă beneficii reale comunităţilor locale şi ţării noastre în contextul dezvoltării sportului în lume.
  D. Programul „Redescoperă oina“ reprezintă un program naţional care constă într-un complex de activităţi necesare susţinerii practicării şi promovării jocului de oină, desfăşurat prin intermediul Federaţiei Române de Oină. Programele sportive aprobate de către autoritatea finanţatoare sunt denumite „programe sportive de utilitate publică“.1. Scop: valorificarea aptitudinilor individuale într-un sistem organizat de selecţie pentru ramura de sport oină, de pregătire şi participare la competiţie, care să asigure autodepăşirea continuă, precum şi obţinerea victoriei2. Obiective:a) promovarea jocului de oină ca sport naţional al României, susţinerea procesului de redresare a acestei ramuri sportive;b) evidenţierea contribuţiei semnificative şi constante a oinei la reprezentarea tradiţiilor şi sporirea prestigiului comunităţilor locale şi al României pe plan internaţional;c) susţinerea şi dezvoltarea practicării oinei la nivelul copiilor şi juniorilor, dezvoltarea sistemelor competiţionale în mediul şcolar şi universitar;d) perfecţionarea în timp a sistemelor de selecţie, pregătire şi competiţionale pentru ramura de sport oină.
  E. Programul „România în mişcare“ încurajează practicarea sportului în structuri sportive, deoarece acesta este mediul care asigură siguranţa practicanţilor, precum şi furnizarea de servicii sportive care respectă standardele de calitate în vederea formării şi pregătirii în ramura sportivă dorită. Beneficiarii programului sunt cetăţeni din toate categoriile sociale, începând cu vârsta de 6 ani, în egală măsură femei şi bărbaţi/fete şi băieţi, din mediul urban şi rural, persoane cu oportunităţi reduse şi cu dizabilităţi. Programul „România în mişcare“ este format din trei subprograme, după cum urmează:– „Finanţarea nerambursabilă a structurilor sportive“, concurs de proiecte sportive la nivel judeţean;– „Calendar competiţional“, susţinerea şi dezvoltarea unui calendar competiţional şcolar adresat elevilor din clasele V-VIII la nivel judeţean;– „Sport pentru sănătate“, sistem competiţional pe probe atipice, neclasice, pe categorii de vârstă, începând cu elevi din clasa I până la persoane cu vârsta de peste 50 de ani, cu finalizare la nivel naţional.1. Scop: Scopul Programului naţional de utilitate publică „România în mişcare“ este de a îmbunătăţi accesul la sport organizat pentru cetăţenii români, indiferent de vârstă, gen sau de profilul socioeconomic.2. Obiective:a) creşterea numărului de participanţi din rândul populaţiei generale la activităţi sportive desfăşurate în cadrul structurilor sportive din România;
  b) creşterea gradului de participare la activităţi sportive desfăşurate în cadrul structurilor sportive din România pentru persoanele din mediul rural, cu oportunităţi reduse din punct de vedere socioeconomic şi cu dizabilităţi;c) creşterea numărului de participanţi din rândul populaţiei şcolare din România la competiţiile sportive destinate sistemului şcolar;d) creşterea numărului de evenimente şi acţiuni cu caracter sportiv de nivel judeţean;e) stimularea activităţilor de voluntariat ca instrument de susţinere şi promovare a structurilor sportive de la nivel local;f) creşterea gradului de conştientizare a populaţiei cu privire la beneficiile şi oportunităţile de practicare a sportului în cadrul structurilor sportive;g) întărirea capacităţii structurilor sportive de a selecţiona sportivi din rândul tuturor categoriilor de vârstă începând cu 6 ani;h) diversificarea surselor de finanţare a structurilor sportive din România.
  Anexa nr. 2PRINCIPIILE ŞI CRITERIILEîntocmirii metodologiei/regulamentului de finanţare, precum şi condiţiile de acces la fondurile publice pentru finanţarea proiectelor şi programelor sportive1. Criteriile şi condiţiile de acces la fondurile publice care trebuie îndeplinite de către structurile sportive, unităţile şi instituţiile de învăţământ pentru asociaţiile sportive şcolare şi universitare, alte organizaţii şi instituţii pentru proiecte şi programe sportive, aşa cum sunt enumerate la art. 18^1 alin. (2) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sunt următoarele:a) să fie o structură sportivă recunoscută în condiţiile legii sau o instituţie/organizaţie îndreptăţită să solicite finanţarea, în condiţiile legii;b) să facă, dacă este cazul, dovada afilierii la federaţia sportivă naţională de specialitate şi/sau la asociaţia pe ramură de sport judeţeană/a municipiului Bucureşti, după caz;
  c) să facă dovada depunerii situaţiei financiare la data de 31 decembrie a anului precedent la organul fiscal competent;d) să nu aibă obligaţii de plată exigibile din anul anterior la instituţia publică căreia îi solicită atribuirea unui contract de finanţare;e) să nu aibă obligaţii de plată exigibile privind impozitele şi taxele către stat, precum şi contribuţiile către asigurările sociale de stat;f) să nu se afle în litigiu cu instituţia publică căreia îi solicită atribuirea unui contract de finanţare;g) să nu furnizeze informaţii false în documentele care însoţesc cererea de finanţare;h) să nu se afle în situaţia de nerespectare a dispoziţiilor statutare, a actelor constitutive, a regulamentelor proprii, precum şi a legii;i) să participe cu o contribuţie financiară de minimum 10% din valoarea totală a finanţării;j) să nu facă obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori să nu se afle deja în stare de dizolvare sau de lichidare în conformitate cu prevederile legale în vigoare;k) să depună cererea de finanţare completă în termenul stabilit de autoritatea finanţatoare.
  2. Termenii şi expresiile enumerate mai jos vor fi folosite la întocmirea metodologiei/regulamentului de finanţare şi au următoarea semnificaţie:a) autoritate finanţatoare - autoritate publică centrală sau locală care acordă o finanţare pentru proiecte/programe sportive, în condiţiile legii;b) beneficiar - solicitantul căruia i se atribuie contractul de finanţare în urma aplicării procedurii selecţiei publice de proiecte de finanţare a programelor sportive;c) activitate generatoare de profit - activitate care produce profit în mod direct pentru o persoană fizică sau juridică;d)
  cheltuieli eligibile - cheltuieli care pot fi luate în considerare pentru finanţare în cadrul unui proiect/program sportiv;
  e) contract de finanţare - contract încheiat, în condiţiile legii, între o autoritate publică, denumită în continuare autoritate finanţatoare, şi un beneficiar structură sportivă de drept public sau de drept privat cu personalitate juridică sau alte instituţii şi organizaţii conform legislaţiei în vigoare;f) contract de activitate sportivă - contract încheiat, în condiţiile legii, între structura sportivă şi o persoană fizică independentă (PIF) care poate fi: sportiv, antrenor, kinetoterapeut, maseur, doctor sportiv, asistent medical sportiv, manager sportiv, director tehnic, statistician, operator video, organizator de competiţii, personal auxiliar, alte persoane care contribuie la realizarea acţiunilor sportive dintr-un program sportiv de utilitate publică;g) structură sportivă - structură sportivă cu personalitate juridică, de drept public sau privat, deţinătoare a certificatului de identitate sportivă, căruia i-a fost atribuit un număr de înregistrare în Registrul sportiv;h) unitate de învăţământ - unitate de învăţământ cu personalitate juridică care are înfiinţată, în condiţiile legii, o asociaţie sportivă şcolară fără personalitate juridică, deţinătoare a certificatului de identitate sportivă, căruia i-a fost atribuit un număr de înregistrare în Registrul sportiv şi care solicită finanţarea unui proiect/program sportiv, în condiţiile legii;i) instituţie de învăţământ - instituţie de învăţământ superior cu personalitate juridică, care are înfiinţată, în condiţiile legii, o asociaţie sportivă universitară fără personalitate juridică, deţinătoare a certificatului de identitate sportivă, căruia i-a fost atribuit un număr de înregistrare în Registrul sportiv, care solicită finanţarea unui proiect/program sportiv, în condiţiile legii;j) finanţare - alocare financiară din fonduri publice pentru implementarea proiectelor/programelor sportive iniţiate de către structurile sportive, unităţile şi instituţiile de învăţământ pentru asociaţiile sportive şcolare şi universitare, alte organizaţii şi instituţii pentru proiecte şi programe sportive, aşa cum sunt enumerate la art. 18^1 alin. (2) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, de către autorităţile deliberative, în conformitate cu prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile Legii nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, cu dispoziţiile Ordinului ministrului tineretului şi sportului nr. 664/2018 privind finanţarea din fonduri publice a proiectelor şi programelor sportive (ordin) şi cu celelalte dispoziţii legale în materie pentru programele sportive de utilitate publică;
  k) finanţare nerambursabilă - alocare financiară din fonduri publice pentru materializarea proiectelor/programelor structurilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor pe ramură de sport judeţene şi ale municipiului Bucureşti, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare, cu dispoziţiile ordinului şi cu celelalte dispoziţii legale în materie pentru programele sportive de utilitate publică;l) fonduri publice - sume alocate din bugetul autorităţilor centrale sau locale pentru finanţarea proiectelor/programelor sportive, în condiţiile legii;m) solicitant - structură sportivă înfiinţată în condiţiile legislaţiei în vigoare, instituţie sau organizaţie îndreptăţită să solicite finanţarea şi să depună o cerere de finanţare pentru un proiect/program sportiv;n) proiect sportiv - plan sau intenţie de a întreprinde/ organiza un complex de activităţi cu caracter sportiv ce vizează testarea, selecţia, iniţierea, pregătirea de sportivi într-o anumită ramură sau disciplină sportivă, eveniment sportiv secvenţial din cadrul unui program/calendar al unei structuri sportive;o) program sportiv - complex de acţiuni care au ca scop comun îndeplinirea unor obiective de performanţă cu caracter sportiv pentru un eveniment sportiv secvenţial sau un sezon competiţional, cu caracter administrativ (de implementare, întreţinere şi modernizare) în cazul programului de dezvoltare a infrastructurii sportive. Categoriile de acţiuni care constituie activitatea sportivă din cadrul unui program sportiv sunt: acţiunile de pregătire sportivă, competiţiile sportive şi alte acţiuni sportive, denumite împreună acţiuni sportive. Categoriile de acţiuni care stau la baza materializării unui program de construire, modernizare, întreţinere de infrastructură sportivă sunt: studiul de fezabilitate, actul de proprietate al terenului şi bazei sportive, dacă este cazul, schiţa cadastrală, procesul-verbal de predare/primire, dacă este cazul, devizul, caietul de sarcini, proiectul arhitectural, avizele şi autorizaţiile de construcţie, dovada cofinanţării lucrărilor, în ordinea etapizată stabilită de legislaţia în vigoare, şi autoritatea finanţatoare. Programele sportive aprobate de către autoritatea deliberativă sunt denumite „programe sportive de utilitate publică“;p) sezon competiţional - complex de acţiuni sportive însumate în cadrul unui program sportiv, organizat de către o structură sportivă înfiinţată în condiţiile legislaţiei în vigoare la sporturi individuale sau jocuri sportive, însemnând: acţiuni pregătitoare, cantonamente de pregătire, competiţii sportive amicale şi oficiale, turnee de pregătire şi calificare, alte acţiuni specifice de pregătire, promovare şi închidere a unui program sportiv (festivitate/eveniment de premiere);q) acţiune de pregătire sportivă - acţiune sportivă desfăşurată în ţară sau în străinătate, realizată în baza unui program stabilit, sub supravegherea uneia sau mai multor persoane calificate, având ca scop dezvoltarea psihomotrică a individului şi participarea la competiţii sportive;
  r) competiţie sportivă - acţiune sportivă organizată de structuri sportive şi/sau de alte entităţi competente, în baza unui regulament, care are ca obiective ameliorarea rezultatelor sportive, realizarea de recorduri şi/sau obţinerea victoriei;s) competiţie sportivă internă - competiţie sportivă la care, conform regulamentului de desfăşurare, pot participa numai sportivi din cadrul structurilor sportive din România;– competiţie sportivă internă de nivel naţional - competiţie sportivă internă care are ca obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea unui câştigător la nivel naţional;– competiţie sportivă internă de nivel zonal sau interjudeţean - competiţie sportivă internă care are ca obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea unui câştigător la nivel zonal ori interjudeţean sau promovarea în eşalonul valoric superior;– competiţie sportivă internă de nivel judeţean - competiţie sportivă internă care are ca obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea unui câştigător la nivel judeţean sau promovarea în eşalonul valoric superior;– competiţie sportivă internă de nivel comunal, orăşenesc sau municipal - competiţie sportivă internă care are ca obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea unui câştigător la nivel comunal, orăşenesc sau municipal;– competiţie sportivă internaţională - competiţie sportivă la care, conform regulamentelor de desfăşurare, pot participa sportivi din cadrul unor organizaţii sportive din mai multe ţări;
  ş) alte acţiuni sportive - acţiuni care prezintă interes pentru activitatea sportivă, altele decât competiţiile sportive şi cele de pregătire sportivă, desfăşurate în ţară sau în străinătate, cum ar fi: congrese, conferinţe, simpozioane, seminare, colocvii ori alte reuniuni, întâlniri de lucru, schimburi de experienţă, gale, expoziţii, cursuri şi stagii de practică şi specializare sau perfecţionare şi altele asemenea, precum şi acţiuni de cercetare, documentare, informare, promovare, consultanţă şi altele asemenea;t) organizaţii sportive - structuri sportive, persoane juridice de drept public ori privat, asociaţii sportive şcolare şi universitare fără personalitate juridică care, potrivit actului de înfiinţare sau statutului, pot organiza, participa şi/sau finanţa, după caz, acţiuni sportive;ţ) perioada precompetiţională - perioada de pregătire a sezonului competiţional intern şi internaţional;u) perioada competiţională - perioada în care Federaţia Română şi Federaţia Internaţională pe ramură de sport organizează competiţii;
  3. Procedura de atribuire a contractelor de finanţarea) Atribuirea contractelor de finanţare se face prin hotărâre/decizie a autorităţii finanţatoare, prin selecţie publică de proiecte/programe sportive, procedură care permite atribuirea unui contract de finanţare din fonduri publice, prin selectarea acestuia de către o comisie, cu respectarea principiilor de atribuire a contractelor de finanţare. Rezultatele evaluării în urma selecţiei publice de proiecte/programe sportive, precum şi sumele alocate finanţării proiectelor/programelor eligibile vor fi supuse aprobării în condiţiile legii.
  b) Autoritatea finanţatoare poate organiza anual una sau mai multe sesiuni de selecţie a proiectelor/programelor sportive, în funcţie de bugetul disponibil.c) Procedura de evaluare şi selecţie de proiecte/programe sportive, organizată de administraţia publică, va fi stabilită de către autoritatea finanţatoare.
  4. Principii de atribuire a contractelor de finanţarePrincipiile care stau la baza atribuirii contractelor de finanţare sunt:a) libera concurenţă, respectiv asigurarea condiţiilor pentru ca structurile sportive de drept public sau privat să aibă dreptul de a deveni, în condiţiile legii, beneficiari;b) eficacitatea utilizării fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurenţial şi a criteriilor care să facă posibilă evaluarea propunerilor şi a specificaţiilor tehnice şi financiare pentru atribuirea contractelor de finanţare;c) transparenţa, respectiv punerea la dispoziţia tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractelor de finanţare;d) tratamentul egal, respectiv aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selecţie şi a criteriilor pentru atribuirea contractelor de finanţare, astfel încât orice structură sportivă de drept public sau privat să aibă şanse egale de a i se atribui contractul respectiv;
  e) excluderea cumulului, în sensul că aceeaşi activitate urmărind realizarea unui interes general, regional sau local nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de finanţare de la aceeaşi autoritate finanţatoare în decursul unui an fiscal;f) neretroactivitatea, respectiv excluderea posibilităţii destinării fondurilor financiare unei activităţi a cărei executare a fost deja începută sau finalizată la data încheierii contractului de finanţare, cu excepţia fondurilor financiare cheltuite de beneficiar pentru continuarea programului sportiv aflat în derulare;g) cofinanţarea, în sensul că atribuirea finanţării trebuie însoţită de o contribuţie din partea beneficiarului de minimum 10% din valoarea totală a finanţării;h) anualitatea, în sensul derulării întregii proceduri de finanţare în cadrul anului calendaristic în care s-a acordat finanţarea, pentru evenimente sportive secvenţiale;i) sezonalitatea, în sensul derulării procedurii de finanţare, în cadrul sezoanelor competiţionale sportive desfăşurate pe perioada a mai multor ani calendaristici la jocurile sportive în care s-a acordat finanţarea, dar pentru care se vor încheia contracte de finanţare secvenţiale în fiecare an fiscal.
  5.
  Cheltuieli eligibile1. cheltuieli de transport;2. cheltuieli de cazare;3. cheltuieli de masă;4. cheltuieli privind alimentaţia de efort;5. cheltuieli privind plata arbitrilor, medicilor şi a altor persoane;6. cheltuieli privind asigurarea persoanelor, materialelor, a echipamentului sportiv şi a altor bunuri;7. cheltuieli pentru achiziţionarea de materiale şi echipament sportiv;8. cheltuieli medicale şi pentru controlul doping;9. cheltuieli cu premiile, indemnizaţiile, veniturile contractuale (CAS) ale participanţilor la activitatea sportivă, primele şi indemnizaţiile sportive, alte drepturi;10. alte categorii de cheltuieli (taxe de legitimare şi transfer, prestări servicii de impresariat şi reprezentare sportivă, altele).Pentru organizarea, participarea, respectiv desfăşurarea acţiunilor sportive, beneficiarii pot efectua, după caz, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate şi alocate prin contractul de finanţare, cheltuieli şi pentru:a) cheltuieli cu indemnizaţiile şi veniturile de natură contractuală stabilite prin contractul de activitate sportivă (CAS) încheiate între structura sportivă şi sportivi/membrii staffului tehnic (antrenori, preparatori fizici, medici, asistenţi medicali, statisticieni, kinetoterapeuţi, maseuri, cameramani, directori tehnici, alte persoane participante la procesul de pregătire şi participare la competiţii) care au dobândit statutul de PIF (persoană fizică independentă), în condiţiile legislaţiei în vigoare;b) închiriere de locuinţe pentru cazare sportivi şi personal tehnic participant la acţiunile de pregătire şi participare la competiţii, la preţul pieţei libere. Pentru participarea la acţiuni de pregătire (cantonamente, turnee, alte acţiuni) sau acţiuni sportive din calendarul oficial pe ramură de sport se vor deconta doar cazări în locaţii cotate cu maximum 3 stele);c) cheltuieli de transport ocazionate de prezentarea/sosirea şi plecarea, sportivilor, precum şi a membrilor staffului tehnic din localitatea/ţara de domiciliu la locaţia stabilită pentru pregătire şi retur, în conformitate cu prevederile contractului de activitate sportivă dintre părţi;d)
  servicii de închiriere de baze sportive, săli de conferinţă, spaţii, aparatură birotică şi alte bunuri necesare organizării acţiunilor;
  e) refacere după efort, recuperare şi igienă personală, cum ar fi saună, masaj şi altele asemenea;f) asigurarea serviciilor medicale, a ordinii publice şi a respectării normelor de pază şi protecţie contra incendiilor, la locul de desfăşurare a acţiunilor sportive;g) achiziţionarea de panouri şi materiale publicitare, materiale pentru pavoazare, rechizite şi alte materiale consumabile, aranjamente florale;h) cheltuieli de închiriere domenii website, întreţinere şi promovare a acţiunilor sportive în mediul online;i) taxe de înscriere şi/sau de participare la acţiunile sportive, taxe de organizare a acţiunilor, în condiţiile stabilite de organizatori, taxe de formare, legitimare şi transfer;j) obţinerea vizelor de intrare în ţările în care au loc acţiunile;
  k) cheltuieli medicale pentru vaccinuri şi medicamente specifice unor ţări sau localităţi, cheltuieli pentru asigurarea medicală a persoanelor;l) activităţi culturale;m) plata lectorilor şi a translatorilor;n) taxe de parcare şi servicii de protocol la acţiunile sportive internaţionale;o) comisioane şi taxe bancare pentru obţinerea valutei;p) alte cheltuieli în limitele financiare stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările şi completările ulterioare.
  Pentru realizarea acţiunilor de cercetare, documentare, informare, promovare, consultanţă în domeniul sportului, pentru formarea şi perfecţionarea personalului de specialitate, precum şi a celorlalte acţiuni sportive, beneficiarii, în limita prevederilor bugetare aprobate, mai pot efectua:a)
  cheltuieli pentru studii de cercetare şi documentare în domeniul educaţiei fizice şi sportului;
  b) cheltuieli pentru procurarea de cărţi şi alte publicaţii cu profil sportiv;c) cheltuieli pentru traducerea, tipărirea, multiplicarea şi altele asemenea a materialelor de specialitate din domeniu;d) cheltuieli pentru realizarea materialelor audiovideo metodice şi de promovare a activităţii sportive;e) cheltuieli pentru servicii de consultanţă în domeniul sportului;f) achiziţii de licenţe pentru software de bază şi upgrade, servicii de programare şi de întreţinere pentru aplicaţii software în domeniul sportului;g) cursuri de formare şi perfecţionare a specialiştilor.
  Anexa nr. 3Structura sportivă ........Nr. ......... din .............CERERE DE FINANŢARE-CADRUpentru finanţarea proiectelor/programelor sportiveA. Date privind structura sportivă1. Denumirea structurii sportive ......................................................2.
  Adresa ....................................................................................
  3. Certificat de identitate sportivă nr. ...............................................4. Cont nr. ........................, deschis la ..........................................5. Cod fiscal ...............................................................................6. Alte date de identificare:Telefon ............................................ E-mail ..............................................Fax ..................................................Web .................................................7. Echipa responsabilă de derularea proiectului (numele şi prenumele, funcţia în cadrul structurii sportive, telefon)7.1.
  Coordonator ............................................................................
  7.2. Responsabil financiar .................................................................7.3. Responsabil cu probleme tehnice .................................................7.4. Alţi membri, după caz ................................................................
  B. Date privind proiectul/programul1. Denumirea proiectului/programului ................................................2.
  Scopul ...................................................................................
  3. Obiective specifice ...................................................................4. Activităţi/Acţiuni din cadrul proiectului/programului ..........................5. Perioada de derulare/acţiune/activitate ........................................6. Locul de desfăşurare/acţiune/activitate ........................................7. Participanţi (numărul şi structura)/acţiune/activitate ......................8. Costurile estimate ale proiectului/programului (Se va detalia pe acţiuni/activităţi, categorii de cheltuieli şi surse de finanţare.), conform tabelului de mai jos:
  Nr. crt.Proiectul/Programul, acţiunea/activitatea, categoriile de cheltuieli^1Valoarea totalădin care:
  Sumă solicitată din fonduri publicevenituri proprii ale structurii sportive
  1I. Programul/Proiectul …………......…...…, total …………………………………………. 1. Acţiunea/Activitatea ……………..…….., total ………………....………………………, din care: - - - - (Se detaliază pe categorii de cheltuieli.) 1.2. Acţiunea/Activitatea ……….........……, total ……………………….…………………, din care: - - - - sumă solicitată din fonduri publicevenituri proprii ale structurii sportive
  ^1 Categoriile de cheltuieli ce se pot finanţa din fonduri publice pentru proiecte/programe sunt cele prevăzute în Normele privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007, privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările şi completările ulterioare.
  C.
  Resurse umane şi financiare ale structurii sportive, angrenate în realizarea acţiunilor/activităţilor din cadrul proiectului/programului1. Resurse umane1.1. Număr de personal salariat - total ................, din care antrenori (pentru cluburile sportive) ..................................................1.2. Număr de secţii pe ramură de sport (pentru cluburile sportive) .............1.3. Număr de sportivi legitimaţi pe secţii ..............................................1.4. Număr de cluburi sportive afiliate la asociaţia pe ramură de sport judeţeană/a municipiului Bucureşti .......................................1.5. Număr de asociaţii fără personalitate juridică afiliate la asociaţia pe ramură de sport judeţeană/a municipiului Bucureşti ........................2. Resurse financiare2.1.
  Venituri proprii realizate în anul precedent - total ............ lei, din care:– donaţii, sponsorizări ......................... lei;– venituri din activităţi economice (închirieri, prestări de servicii, reclamă, publicitate etc.) ......................... lei;– cotizaţii, taxe, penalităţi etc. .......................... lei;– alte venituri ......................... lei.
  2.2. Venituri proprii estimate a se realiza în anul curent - total ........................ lei, din care:– donaţii, sponsorizări ......................... lei;– venituri din activităţi economice (prestări de servicii, închirieri, reclamă, publicitate etc.) ......................... lei;
  – cotizaţii, taxe, penalităţi etc. .......................... lei;– alte venituri ......................... lei.
  D. La prezenta cerere de finanţare se anexează în mod obligatoriu următoarele documente:1. raport de activitate, cuprinzând datele relevante pentru susţinerea cererii de finanţare;2. declaraţia de imparţialitate, în conformitate cu anexa la Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare;
  3. declaraţie conform modelului de mai jos.
  DECLARAŢIESubsemnaţii, ......................................................., reprezentanţi legali ai structurii sportive ......................................................, declarăm pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, că structura sportivă pe care o reprezentăm îndeplineşte condiţiile prevăzute de Ordinul ministrului tineretului şi sportului nr. 664/2018 privind finanţarea din fonduri publice a proiectelor sportive, respectiv:a) este structură sportivă recunoscută în condiţiile legii;b) a publicat, în extras, raportul de activitate şi situaţia financiară pe anul ........... în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. .............; a înregistrat raportul de activitate în Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial cu nr. ..........;c) nu are obligaţii de plată exigibile şi nu este în litigiu cu instituţia finanţatoare;d) nu are obligaţii de plată exigibile privind impozitele şi taxele către stat, precum şi contribuţiile către asigurările sociale de stat;e)
  informaţiile furnizate instituţiei finanţatoare în vederea obţinerii finanţării sunt veridice;
  f) nu se află în situaţia de nerespectare a dispoziţiilor statutare, a actelor constitutive şi a regulamentelor proprii;g) se obligă să participe cu o contribuţie financiară de minimum 10% din valoarea totală a finanţării;h) nu face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare şi nu se află în stare de dizolvare ori de lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;i) nu beneficiază de un alt contract de finanţare din fonduri publice pentru acelaşi proiect de la aceeaşi autoritate finanţatoare în cursul anului fiscal curent;j) nu a beneficiat/a beneficiat în anul fiscal în curs de finanţare nerambursabilă de la instituţia .........................., în sumă de .......................... lei.
  Data ............................Reprezentanţi legali:
  ...................................................(numele, prenumele, funcţia, semnătura şi ştampila structurii sportive)
  Anexa nr. 4CONTRACT-CADRUprivind finanţarea acţiunilor/activităţilor din cadrul proiectului/programului^1 ................................. în anul ............^1 Se va menţiona proiectul/programul în cadrul căruia se regăsesc acţiunile/activităţile finanţate.Capitolul I PărţileInstituţia finanţatoare ............................., cu sediul în .................., str. ................... nr. ...., judeţul/sectorul ..................., codul fiscal ............................, cont ....................., deschis la ..........................., reprezentată prin .............................................., în calitate de ....................... şi ............................., în calitate de .........................., denumită în continuare instituţia finanţatoare, şistructura sportivă ................, cu sediul în localitatea ............................, str. .............. nr. ......., judeţul/sectorul .................., telefon ..............., cont ...................., deschis la ..................., certificat de identitate sportivă nr. .............., reprezentată prin ...................., în calitate de ..............., şi ..........................., în calitate de ................, denumită în continuare structură sportivă,în baza dispoziţiilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 şi ale Ordinului ministrului tineretului şi sportului nr. 664/2018 privind finanţarea din fonduri publice a proiectelor şi programelor sportive, au convenit încheierea prezentului contract.
  Capitolul II Obiectul şi valoarea contractuluiArticolul 1Obiectul prezentului contract îl constituie finanţarea proiectului/programului, respectiv a acţiunilor/activităţilor din cadrul proiectului/programului sportiv ...................................., prevăzute în anexa nr. 1.Articolul 2Instituţia finanţatoare repartizează structurii sportive suma de .................................... lei, pentru finanţarea acţiunilor/activităţilor prevăzute la art. 1.Capitolul III Durata contractuluiArticolul 3Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părţi şi este valabil până la data de ....................Capitolul IV Drepturile şi obligaţiile părţilorArticolul 4Structura sportivă are următoarele drepturi şi obligaţii:a) să utilizeze suma prevăzută la art. 2 exclusiv pentru finanţarea cheltuielilor aferente acţiunilor/activităţilor prevăzute în anexa nr. 1, potrivit destinaţiei stabilite prin contract în anexa nr. 2 şi în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;b) să realizeze acţiunile/activităţile prevăzute la art. 1, obiectivele şi indicatorii prevăzuţi în anexa nr. 3;c) să promoveze denumirea instituţiei finanţatoare în cadrul acţiunilor/activităţilor finanţate prin modalităţile convenite între părţi;
  d) să permită persoanelor delegate de instituţia finanţatoare să efectueze controlul privind modul de utilizare a fondurilor prevăzute la art. 2;e) să contribuie cu minimum 10% din valoarea totală de finanţare a programului;f) să întocmească şi să transmită instituţiei finanţatoare, în termen de .................. zile calendaristice de la data încheierii acţiunilor/activităţilor, următoarele documente:– raport privind realizarea obiectivului/obiectivelor, după caz, şi a indicatorilor prevăzuţi în contract;– raport financiar însoţit de documentele justificative de cheltuieli;g) să restituie, în situaţia nerespectării dispoziţiilor legale şi a prevederilor prezentului contract, în termen de 15 zile de la data comunicării somaţiei de plată din partea organului de control, sumele primite, precum şi penalităţile aferente acestora, calculate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;h)
  să respecte prevederile actului constitutiv şi ale statutului propriu, precum şi statutul şi regulamentele federaţiei sportive naţionale la care este afiliată;
  i) să promoveze spiritul de fairplay, să întreprindă măsurile necesare pentru prevenirea şi combaterea violenţei şi dopajului în cadrul acţiunilor/activităţilor finanţate potrivit prezentului contract.
  Articolul 5Instituţia finanţatoare are următoarele drepturi şi obligaţii:a) să supravegheze şi să controleze modul de utilizare a sumei repartizate, precum şi modul de respectare a dispoziţiilor legale;b) să plătească suma prevăzută la art. 2, astfel:– în avans, ......................, din valoarea contractului/acţiunii/ activităţii, după caz;– în termen de ........ zile calendaristice de la prezentarea documentelor prevăzute la art. 4 lit. f);
  c) în cazul în care structura sportivă nu respectă prevederile prezentului contract, instituţia finanţatoare are dreptul de a solicita restituirea sumelor acordate, precum şi sistarea virării sau diminuarea sumei repartizate, după caz.
  Capitolul V Răspunderea contractualăArticolul 6(1) Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate prin prezentul contract, partea în culpă răspunde în condiţiile prezentului contract şi ale dispoziţiilor legale în vigoare.(2)
  Pentru nedepunerea în termenul convenit prin prezentul contract a documentelor prevăzute la art. 4 lit. f), instituţiile finanţatoare au dreptul să perceapă penalităţi de întârziere de ..........% pentru fiecare zi de întârziere, calculate la valoarea avansului acordat sau la suma datorată, după caz.
  Articolul 7Forţa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, în condiţiile legii.
  Capitolul VI LitigiiArticolul 8Divergenţele care pot apărea între părţi pe parcursul derulării prezentului contract vor face obiectul unei concilieri pe cale amiabilă. În situaţia în care aceasta nu s-a realizat, partea nemulţumită se poate adresa instanţei de judecată competente, în condiţiile legii.
  Capitolul VII Dispoziţii finaleArticolul 9Regimul de gestionare a sumelor repartizate de instituţia finanţatoare şi controlul financiar se realizează în condiţiile legii. Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor efectuate de structura sportivă în baza prezentului contract se fac potrivit normelor privind finanţele publice.Articolul 10Prevederile prezentului contract au putere deplină pentru părţi şi se constituie în norme cu caracter tehnic, financiar şi administrativ.Articolul 11Modificarea clauzelor prezentului contract se face cu acordul părţilor numai pentru acţiuni viitoare şi se consemnează într-un act adiţional.
  Articolul 12Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezentul contract. Articolul 13Prezentul contract se încheie în 3 exemplare, dintre care două exemplare pentru instituţia finanţatoare şi un exemplar pentru structura sportivă.
  Instituţia finanţatoare………………………Conducătorul instituţiei, ………………………..
  Compartimentul financiar-contabil ................................................Compartimentul de specialitate/Compartimentul juridic..........................................................Structura sportivă………………………(reprezentanţi legali)………………………….
  Anexa nr. 1 la contractul-cadruStructura sportivă ...........................Acţiunile/Activităţile din cadrul proiectului/programului …………………………..............................................................................................
  Nr. crt.Denumirea acţiunii/activităţiiLocul de desfăşurarePerioada acţiuniiNr. de participanţiCostul acţiuniiAlte menţiuni
         
         
       
    
         
  Reprezentanţi legali:…………………………………………………(numele, prenumele, funcţia, semnătura şi ştampila structurii sportive)
  Anexa nr. 2 la contractul-cadru
  Structura sportivă ............................Bugetul acţiunii/activităţii din cadrul proiectului/programului ..................................
  Nr. crt.Acţiunea/Activitatea/Categoriile de cheltuieliValoarea totalădin care
  din fonduri publicedin venituri proprii ale structurii sportive
  1Acţiunea/Activitatea ………………..................……………………, total ……………………….............……, din care: a)^1 ………..................................................……………………… b)^1 ……....………………………….............................…………… Exemplu: a) cazare: 10 persoane x 50 lei/zi x 5 zile = 2.500 lei   
   Acţiunea/Activitatea ……………….....................…………………, total ……………………………........…, din care: a) ………………….....................................................................… b) …………………....................................................……………….   
  TOTAL   
  ^1 Categorii de cheltuieli.Reprezentanţi legali:............................................(numele, prenumele, funcţia, semnătura şi ştampila structurii sportive)
  Anexa nr. 3 la contractul-cadruStructura sportivă ............................Scopul, obiectivele şi indicatorii de evaluare ai proiectului/programuluiA.
  Scopul:..............................................................................................
  B. Obiective: Obiectivul general: ....................................................................Obiective specifice: ...................................................................…………………………….....................................................................C. IndicatoriC1. Indicatori de eficienţă (denumire, unitate de măsură):a) ..............................................................................................b) .............................................................................................…………………………….....................................................................
  C2. Indicatori fizici (denumire, unitate de măsură):a) …............................................................................................b) .............................................................................................……………………………......................................................................C3. Indicatori de rezultat (denumire, unitate de măsură):a) .............................................................................................b) ..............................................................................................……………………………....................................................................
  Reprezentanţi legali:........................................................................................(numele, prenumele, funcţia, semnătura şi ştampila structurii sportive)
  -----