Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 13 septembrie 2018privind acordarea unei măsuri de protecţie socială persoanelor concediate din cadrul societăţilor din sectorul crescătorilor de suine a căror activitate a fost afectată de virusul pestei porcine africane
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 794 din 17 septembrie 2018Data intrării în vigoare 17-09-2018

  Având în vedere obligaţiile ce revin României, ca stat membru al Uniunii Europene, în contextul epidemiologic actual al evoluţiei pestei porcine africane în state terţe Uniunii Europene, vecine României, şi pe teritoriul Uniunii Europene în Lituania, Letonia, Estonia, Polonia, Republica Cehă şi România,având în vedere hotărârile nr. 1 din 22.06.2018, nr. 2 din 6.07.2018 şi nr. 3 din 1.08.2018 ale Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă privind necesitatea aplicării urgente a măsurilor adecvate pentru prevenirea răspândirii pestei porcine africane pe teritoriul României,luând în considerare instituirea măsurilor sanitar-veterinare în societăţile din sectorul crescătorilor de suine, pierderile economice ale societăţilor româneşti ca urmare a sacrificării porcilor, la care se adaugă pierderile colaterale, cum ar fi furaje distruse, costurile cu distrugerea în sine - care revin tot acestora, costurile dezinfecţiei ulterioare şi altele, precum şi perioadele de carantină care implică încetarea activităţii, care au condus la concedierea salariaţilor din societăţile din sectorul crescătorilor de suine afectate de pesta porcină africană,ţinând cont de imposibilitatea asigurării resurselor financiare minime în familiile cu persoane disponibilizate de la fermele comerciale afectate de pesta porcină africană,având în vedere faptul că la nivelul societăţilor din sectorul crescătorilor de suine nu există încheiate contracte colective de muncă aplicabile erga omnes la nivelul unităţilor, în conformitate cu prevederile art. 67 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi că prin acest act normativ Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale îşi propune să asigure acordarea unei compensaţii tuturor salariaţilor afectaţi de concedierile colective pentru motive neimputabile,ţinând seama de faptul că apariţia şi extinderea pestei porcine africane reprezintă o situaţie extraordinară şi imprevizibilă, care impune măsuri urgente de contracarare a efectelor sociale generate de închiderea societăţilor respective,
  luând în considerare că prezentul act normativ vizează reglementarea în mod exclusiv a unei situaţii de urgenţă fără precedent, generată de pesta porcină africană, care conduce la concedieri de amploare şi afectează un număr semnificativ de unităţi economice şi de salariaţi,acordarea compensaţiei prevăzute de prezentul act normativ are la bază îndeplinirea unor condiţii minime, printre care şi vechimea de 6 luni la acelaşi angajator, cu scopul de a evita eventuale solicitări abuzive de plată a acestor drepturi, principiu respectat în toate situaţiile în care sunt reglementate măsuri de protecţie socială.Faţă de această situaţie este necesară adoptarea unei măsuri urgente de compensare a angajaţilor concediaţi pentru motive care nu ţin de persoana acestora din cadrul societăţilor afectate de pesta porcină africană.Luând în considerare că nepromovarea prezentului act normativ în regim de urgenţă poate avea consecinţe nefavorabile asupra unei părţi a populaţiei, cu impact negativ asupra veniturilor angajaţilor din sectorul agricol al României, faţă de considerentele expuse, nepromovarea prezentei ordonanţe de urgenţă ar avea consecinţe negative, după cum urmează: – impactul social negativ determinat de deprecierea situaţiei financiare a familiilor persoanelor concediate de la societăţile respective;– trecerea persoanelor concediate de la statutul de salariat la cel de persoană inactivă, care poate deveni în timp persoană asistată social, situaţie care poate conduce la creşterea cheltuielilor suportate de la bugetul de stat;– posibilitatea apariţiei riscului de marginalizare socială a persoanelor concediate prin resimţirea unui grad de sărăcie accentuat şi pierderea încrederii în sine a acestor persoane.În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesele economice ale României şi constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, şi ţinând cont de prevederile art. 67 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.Articolul 1(1) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă reglementează acordarea unei măsuri de protecţie socială pentru persoanele concediate individual sau colectiv, după caz, pentru motive care nu ţin de persoana salariatului, în conformitate cu art. 67 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) sunt concediate din cadrul societăţilor din sectorul crescătorilor de suine a căror activitate a fost afectată de virusul pestei porcine africane, potrivit actului sanitar-veterinar de declarare a bolii, eliberat de medicul veterinar oficial al circumscripţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor oficiale, unde a fost declarată boala.Articolul 2(1) Persoanele concediate prevăzute la art. 1 beneficiază de o compensaţie, neimpozabilă în sensul art. 62 lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în valoare de 500 lei, care se acordă lunar, pentru o perioadă de maximum 6 luni, începând cu data încetării contractului individual de muncă.(2) Compensaţia prevăzută la alin. (1) este exceptată de la plata contribuţiilor sociale obligatorii prevăzute la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.(3) Compensaţia se acordă, la cerere, pentru fiecare persoană concediată cu o vechime în muncă de minimum 6 luni la una dintre societăţile prevăzute la art. 1 alin. (2).
  (4) Persoanele concediate pot beneficia o singură dată de compensaţia prevăzută la alin. (1).
  Articolul 3Plata compensaţiei încetează înainte de expirarea perioadei prevăzute la art. 2 alin. (1):a) la data încadrării în muncă, conform legii, pe perioadă determinată sau pe perioadă nedeterminată prin încheierea unui contract individual de muncă;b) la data decesului beneficiarului.Articolul 4(1) Compensaţia prevăzută la art. 2 alin. (1) se acordă persoanelor concediate, la cerere, cerere care se depune la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti în a cărei rază teritorială îşi au domiciliul sau, după caz, reşedinţa, în termen de 30 de zile de la data încetării contractului individual de muncă. (2) Cererea trebuie însoţită de următoarele documente:a) actul de identitate, în original şi copie;b) adeverinţă emisă de angajator din care să reiasă data încetării contractului individual de muncă şi care să ateste îndeplinirea condiţiei de vechime prevăzute la art. 2 alin. (3), în original;c) decizia de concediere emisă de angajator în condiţiile legii, în original şi copie.(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2) care beneficiază de indemnizaţie de şomaj depun, pentru acordarea compensaţiei, doar cererea prevăzută la alin. (1).(4) În vederea acordării compensaţiei prevăzute la art. 2 alin. (1), Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă solicită la Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor confirmarea existenţei situaţiei de boală la societăţile în cauză, în baza unei proceduri aprobate prin ordin comun al celor două instituţii.
  Articolul 5Compensaţia prevăzută la art. 2 alin. (1) se plăteşte de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, prin structurile sale teritoriale, şi este suportată din bugetul asigurărilor pentru şomaj.Articolul 6(1) Prin excepţie de la prevederile art. 4 alin. (1), pentru persoanele cărora le-a încetat contractul individual de muncă, cu respectarea prevederilor art. 2 alin. (3), înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, termenul este de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), compensaţia prevăzută la art. 2 alin. (1) se acordă, pentru o perioadă de maximum 6 luni, începând cu data depunerii cererii.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
  Lia-Olguţa Vasilescu
  Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,
  Geronimo Răducu Brănescu
  p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
  Dumitru Daniel Botănoiu,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 13 septembrie 2018.Nr. 83.-----