Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (18.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 166 din 5 septembrie 2018pentru modificarea şi completarea Procedurii privind desemnarea unui operator de distribuţie a gazelor naturale pentru preluarea operării unui sistem de distribuţie a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 2/2017
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 788 din 13 septembrie 2018Data intrării în vigoare 13-09-2018

  Având în vedere prevederile art. 104 alin. (10) şi ale art. 138 alin. (1) lit. g) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi art. 10 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.Articolul IProcedura privind desemnarea unui operator de distribuţie a gazelor naturale pentru preluarea operării unui sistem de distribuţie a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 2/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 25 ianuarie 2017, se modifică şi se completează după cum urmează:1.
  La articolul 1, literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:b) responsabilităţilor operatorului de distribuţie a gazelor naturale a cărui licenţă de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale urmează a fi retrasă, respectiv a cărui decizie de desemnare îşi încetează valabilitatea sau al cărui contract de concesiune urmează a fi reziliat, în legătură cu predarea activităţii sale de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale dintr-o anumită zonă delimitată - unitate administrativ-teritorială şi a activelor aferente către un operator de distribuţie a gazelor naturale;c) responsabilităţilor operatorului de distribuţie a gazelor naturale care preia operarea sistemului de distribuţie dintr-o anumită zonă delimitată - unitate administrativ-teritorială de la un operator de distribuţie a gazelor naturale a cărui licenţă de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale urmează a fi retrasă, respectiv a cărui decizie de desemnare îşi încetează valabilitatea sau al cărui contract de concesiune urmează a fi reziliat.
  2. La articolul 2 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:d) Direcţie generală de specialitate - Direcţia generală reglementări tehnice licenţe, autorizaţii;3. La articolul 4 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:b) OSD concesionari ai serviciului public de distribuţie a gazelor naturale, amplasaţi la maximum 100 km faţă de zona delimitată - unitatea administrativ-teritorială care face obiectul analizei ANRE;
  4. La articolul 4 alineatul (2), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:c) data preconizată la care ANRE urmează să emită decizia de desemnare.5. La articolul 4, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) În termen de 10 zile lucrătoare de la primirea notificării prevăzute la alin. (1), OSD prevăzuţi la alin. (1) lit. b) comunică ANRE disponibilitatea pentru a fi desemnaţi ca OSD care preia operarea unui SD, motivaţia acesteia, inclusiv prezentarea unor documente din care să rezulte existenţa resurselor financiare necesare operării SD pentru o perioadă de cel puţin o lună, cum ar fi documente privind valoarea profitului brut realizat în anul anterior, capitaluri proprii, disponibilităţi din linii de credit sau contracte de împrumut bancare, contracte de împrumuturi de la acţionari/asociaţi sau orice altă formă care poate include, fără limitare, o scrisoare de confort angajantă emisă de o societate din acelaşi grup de firme sau întreprinderi asociate/întreprinderi afiliate ale solicitantului sau acorduri petroliere încheiate cu statul român.6. La articolul 6 alineatul (1), literele b)-d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:b) selectarea OSD, din lista rezultată în urma analizei prevăzute la lit. a), care deţin în operare conducte de distribuţie şi racorduri de gaze naturale, din oţel şi polietilenă, a căror lungime totală este cel puţin egală cu 75% din lungimea conductelor de distribuţie şi a racordurilor de gaze naturale, din oţel şi polietilenă, operate de OSD care urmează să fie înlocuit;
  c) selectarea OSD, din lista rezultată în urma analizei prevăzute la lit. b), care deţin în operare racorduri de gaze naturale, din oţel şi polietilenă, al căror număr total să fie cel puţin egal 75% din numărul racordurilor de gaze naturale, din oţel şi polietilenă, operate de OSD care urmează să fie înlocuit;d) selectarea OSD, din lista rezultată în urma analizei prevăzute la lit. c), care distribuie o cantitate de gaze naturale cel puţin egală cu 75% din cantitatea de gaze naturale distribuită de OSD care urmează să fie înlocuit;
  7. La articolul 7, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) OSD desemnat va prelua în proprietate, cu acordul OSD desemnat anterior şi al concedentului, bunurile aferente sistemului de distribuţie, în schimbul plăţii unei compensaţii egale cu valoarea reglementată rămasă neamortizată.8. La articolul 9, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:a) OSD a cărui licenţă urmează a fi retrasă, respectiv a cărui decizie de desemnare îşi încetează valabilitatea sau al cărui contract de concesiune urmează a fi reziliat;
  9. La articolul 11, partea introductivă a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 11(1) OSD a cărui licenţă urmează a fi retrasă, respectiv a cărui decizie de desemnare îşi încetează valabilitatea sau al cărui contract de concesiune urmează a fi reziliat are, în principal, următoarele obligaţii referitoare la decizia de desemnare prevăzută la art. 7 alin. (1):10. La articolul 11, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Obligaţiile prevăzute la alin. (1) se realizează până la data prevăzută la art. 7 alin. (2), pe baza unei convenţii încheiate între OSD a cărui licenţă urmează a fi retrasă, respectiv a cărui decizie de desemnare îşi încetează valabilitatea sau al cărui contract de concesiune urmează a fi reziliat şi OSD desemnat.
  11. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 14În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării prevăzute la art. 4 alin. (2), OSD a cărui licenţă urmează să fie retrasă, respectiv a cărui decizie de desemnare îşi încetează valabilitatea sau al cărui contract de concesiune urmează să fie reziliat, are obligaţia să transmită la ANRE documentele necesare pentru actualizarea caracteristicilor tehnice aferente SD, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind acordarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 34/2013, cu modificările şi completările ulterioare.12. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 15În situaţia în care, la expirarea termenului de 2 ani prevăzut la art. 138 alin. (1) lit. g) din Lege, nu a fost finalizată procedura de atribuire a contractului de concesiune a serviciului public de distribuţie pentru zona respectivă, în scopul asigurării continuităţii în alimentarea cu gaze naturale a clienţilor finali, desemnarea unui operator de distribuţie a gazelor naturale pentru preluarea operării unui sistem de distribuţie se realizează cu acordul acestuia, la tarifele stabilite de ANRE
  Articolul IIAutoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei şi operatorii sistemelor de distribuţie a gazelor naturale duc la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin. Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
  Dumitru Chiriţă
  Bucureşti, 5 septembrie 2018.Nr. 166.
  ----