Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (18.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 5.617 din 4 septembrie 2018pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor administrativ-teritoriale în condiţiile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al ministrului finanţelor publice nr. 4.597/1.698/2018
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Nr. 5.617 din 4 septembrie 2018
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Nr. 2.459 din 2 iulie 2018
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 788 din 13 septembrie 2018Data intrării în vigoare 13-09-2018

  Având în vedere prevederile art. 1 alin. (13) şi (16) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,în temeiul prevederilor art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 51/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi ministrul finanţelor publice emit următorul ordin:Articolul INormele metodologice privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor administrativ-teritoriale în condiţiile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al ministrului finanţelor publice nr. 4.597/1.698/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 370 din 27 aprilie 2018, se modifică şi se completează după cum urmează:1.
  La articolul 3 alineatul (1) litera d), după punctul (iv) se introduce un nou punct, punctul (v), cu următorul cuprins:(v) că unitatea administrativ-teritorială a făcut demersurile necesare în vederea identificării posibilităţii şi a condiţiilor şi termenilor aferenţi contractării unui împrumut din piaţa financiară, însă a decis asupra oportunităţii contractării împrumutului conform prevederilor art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018.
  2. Anexa nr. 5 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
  Paul Stănescu
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  ANEXĂ(Anexa nr. 5 la normele metodologice)D E C L A R A Ţ I ESubsemnatul/a, .................................., reprezentant legal al ....................^1) .......................^2), în calitate de ordonator principal de credite, declar pe propria răspundere că .............................. ^1) ........................^2) are în derulare următoarele finanţări rambursabile interne şi/sau externe contractate şi/sau garantate:
  FinanţatorValoare finanţare rambursabilă (în valuta de contract)Destinaţie finanţare rambursabilă*)ÎmprumutatGarantData contractării/ garantării finanţăriiDurată finanţare rambursabilă - ani -Rata anuală a dobânziiComisioane
  perioadă de graţieperioadă de rambursare
  Totodată, declar pe propria răspundere că ............................^1) ........................^2):– 
  nu are obligaţii de plată restante decurgând din împrumuturile contractate de la Trezoreria Statului, la data depunerii documentaţiei pentru autorizarea contractării unui împrumut din venituri din privatizare în valoare de ..................... lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
  – nu înregistrează excedent la 31 decembrie 2017, determinat conform prevederilor art. 1 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018;– nu înregistrează deficit al secţiunii de funcţionare la finele anului 2017;– a făcut demersurile necesare în vederea identificării posibilităţii şi a condiţiilor şi termenilor aferenţi contractării unui împrumut din piaţa financiară, însă a decis asupra oportunităţii contractării împrumutului conform prevederilor art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018.
  Prezenta declaraţie face parte din documentaţia pentru autorizarea contractării unui împrumut din venituri din privatizare în valoare de ..................... lei în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018 şi răspund, conform dispoziţiilor art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru fals în declaraţii.
  Data: .........................Ordonator principal de credite,
  ...........................................
  (prenumele şi numele)
  L.S.
  *) În cazul finanţărilor rambursabile contractate/garantate pentru pre/cofinanţarea proiectelor care beneficiază de fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană, se înscrie şi acronimul programului prin care se acordă aceste fonduri (de exemplu: PNDR pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, POR pentru Programul operaţional regional, POS Mediu pentru Programul operaţional sectorial Mediu, PCT HU-RO pentru Programul de cooperare transfrontalieră Ungaria-România, PCT BG-RO pentru Programul de cooperare transfrontalieră Bulgaria-România, PCT Serbia-România pentru Programul de cooperare transfrontalieră Serbia-România etc.).^1) Se înscrie categoria unităţii administrativ-teritoriale solicitante.^2) Se înscrie denumirea unităţii administrativ-teritoriale solicitante.
  ----