Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (18.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 4.830 din 30 august 2018privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2019
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 788 din 13 septembrie 2018Data intrării în vigoare 13-09-2018

  Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 77 alin. (5) şi ale art. 361 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, cu modificările ulterioare,ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.Articolul 1Se aprobă Calendarul examenului de bacalaureat naţional - 2019, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul 2(1) Examenul de bacalaureat naţional - 2019 se desfăşoară în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat - 2011, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat - 2011, cu modificările ulterioare, şi cu prevederile prezentului ordin.(2) Comisiile de bacalaureat îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu atribuţiile membrilor comisiilor de bacalaureat, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010, cu modificările ulterioare, şi cu prevederile prezentului ordin.(3) Lista disciplinelor la care candidaţii susţin examenul de bacalaureat în sesiunile anului 2019 este cea aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.800/2010 privind aprobarea listei disciplinelor şi a programelor pentru examenul de bacalaureat - 2011.(4) Pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale se asigură susţinerea probelor de examen adaptate la prevederile procedurii privind asigurarea condiţiilor de egalizare a şanselor pentru elevii cu deficienţe de vedere/deficienţe de auz/tulburare de spectru autist care susţin examenele naţionale: evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi examenul naţional de bacalaureat, elaborată de Ministerul Educaţiei Naţionale, şi ale art. 27 din Metodologia pentru asigurarea suportului necesar elevilor cu tulburări de învăţare, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.124/2017.
  Articolul 3(1) Programele de bacalaureat pentru disciplinele limba şi literatura italiană maternă şi matematică, valabile în sesiunile examenului de bacalaureat naţional din anul 2019, sunt cele prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.430/2014 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2015, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Programele de bacalaureat pentru evaluarea competenţelor digitale, pentru limba şi literatura română şi pentru limba şi literatura slovacă maternă, valabile în sesiunile examenului de bacalaureat naţional din anul 2019, sunt cele prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.923/2013 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2014.(3) Programele de bacalaureat pentru disciplinele fizică, logică, argumentare şi comunicare, economie, valabile în sesiunile anului 2019, sunt cele prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.610/2012 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2013.(4) Programa de bacalaureat pentru disciplina chimie, valabilă în sesiunile anului 2019, este cea prevăzută în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.070/2016 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2017.(5) Programele pentru disciplinele examenului de bacalaureat, altele decât cele menţionate la alin. (1), (2), (3) şi (4), valabile în sesiunile anului 2019, sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.800/2010.
  Articolul 4Recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale se fac în conformitate cu metodologiile de recunoaştere şi echivalare şi cu lista examenelor aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.219/2010 privind recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale cu probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat, cu modificările ulterioare.Articolul 5Probele specifice susţinute de elevii claselor a XII-a din secţiile speciale din România, finalizate cu diplomă de acces general în învăţământul superior german şi diplomă de bacalaureat, secţii care funcţionează în baza Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania cu privire la colaborarea în domeniul şcolar, se desfăşoară în conformitate cu Regulamentul de desfăşurare a examenului în vederea obţinerii Diplomei de acces general în învăţământul superior german şi a Diplomei de bacalaureat de către absolvenţii secţiilor/şcolilor speciale germane din România, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 5.262/2009 privind secţiile/şcolile speciale germane din România, finalizate cu Diplomă de acces general în învăţământul superior german şi Diplomă de bacalaureat.Articolul 6(1) Inspectoratul şcolar va aronda elevii din clasele terminale cu specializări/calificări autorizate să funcţioneze provizoriu la o unitate de învăţământ liceal de stat din localitate/ judeţ/sector/municipiul Bucureşti în care funcţionează specializări/ calificări acreditate identice cu cele ale elevilor arondaţi. (2) În cazul în care la nivelul unui judeţ există unităţi de învăţământ liceal de stat în care funcţionează clase cu specializări/calificări autorizate să funcţioneze provizoriu şi la nivelul judeţului respectiv nu există nicio altă unitate de învăţământ liceal de stat care să aibă specializări/calificări identice acreditate, elevii din clasele autorizate să funcţioneze provizoriu vor fi arondaţi de către inspectoratul şcolar, cu acordul Comisiei Naţionale de Bacalaureat, la unităţi de învăţământ de stat din judeţe apropiate care au acreditate specializările/ calificările respective.
  (3) Pentru a permite candidaţilor arondaţi să susţină probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale în unităţile de învăţământ în care funcţionează ca elevi, în cadrul comisiei de bacalaureat pentru evaluarea competenţelor lingvistice şi digitale de la nivelul unităţii de învăţământ în care sunt arondaţi elevii de la specializările/calificările autorizate provizoriu se va constitui o subcomisie care îşi va desfăşura activitatea în unitatea de învăţământ de unde provin aceşti elevi, în care vor fi incluşi obligatoriu profesori examinatori din această unitate.(4) Candidaţii care au finalizat specializări/calificări autorizate să funcţioneze provizoriu vor susţine probele scrise în centrele de examen la care sunt arondate unităţile de învăţământ de provenienţă ale acestora sau chiar la unităţile de învăţământ de provenienţă dacă acestea au fost desemnate centre de examen, fiind repartizaţi în săli separate de ceilalţi candidaţi din centru. La nivelul fiecărui centru de examen în care susţin probe scrise candidaţii care au finalizat specializări/calificări autorizate să funcţioneze provizoriu se constituie câte o subcomisie care va fi inclusă în decizia centrului de examen la care aceşti candidaţi sunt arondaţi.
  Articolul 7(1) Comisiile de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti asigură dotarea cu camere de supraveghere video şi audio funcţionale a sălilor în care se desfăşoară activităţi specifice examenului de bacalaureat: susţinerea probelor, descărcarea şi multiplicarea subiectelor, predarea şi preluarea lucrărilor scrise, amestecarea, numerotarea şi introducerea în plicuri a lucrărilor, evaluarea acestora, depozitarea bagajelor.(2) Până la începerea probelor de examen, comisiile de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti iau/ia toate măsurile, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale, pentru asigurarea dotării tuturor sălilor de examen cu camere funcţionale de supraveghere video şi audio.(3) Activitatea de monitorizare a desfăşurării examenului de bacalaureat prin intermediul camerelor de supraveghere se va desfăşura în conformitate cu o procedură stabilită de Comisia Naţională de Bacalaureat.
  (4) În vederea asigurării desfăşurării corecte a examenului de bacalaureat, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare, comisiile de bacalaureat din centrele de examen şi comisiile de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti verifică, prin sondaj, înregistrările audiovideo din sălile de examen, după încheierea probei scrise. În cazul în care, la verificarea prin sondaj, se constată nereguli, fraude sau tentative de fraudă ori în cazul în care există sesizări privitoare la nereguli, fraude sau tentative de fraude, verificarea se face pentru înregistrările din toate sălile de examen menţionate la alin. (1) din centrul respectiv.(5) Dacă, în urma verificărilor menţionate la alin. (4), se constată existenţa unor nereguli, fraude sau tentative de fraudă, respectiv nerespectarea reglementărilor privitoare la organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat, comisia de bacalaureat din centrul de examen ia măsurile ce se impun, care pot merge până la eliminarea candidaţilor din examen. Comisia de bacalaureat din centrul de examen anunţă comisia de bacalaureat judeţeană/a municipiului Bucureşti, care propune eventualele măsuri de sancţionare şi anunţă, după caz, Comisia Naţională de Bacalaureat.
  Articolul 8(1) Preşedinţii comisiilor de bacalaureat din centrele de examen şi din centrele zonale de evaluare sunt cadre didactice din învăţământul preuniversitar. Comisia Naţională de Bacalaureat elaborează procedura de selecţie şi numire a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar în calitate de preşedinţi ai comisiilor de bacalaureat din centrele de examen şi din centrele zonale de evaluare.(2) Preşedintele comisiei din centrul regional de contestaţii este numit de către comisia de bacalaureat judeţeană/a municipiului Bucureşti din judeţul unde a fost stabilit sediul centrului de contestaţii, cu acordul Comisiei Naţionale de Bacalaureat.(3) Comisia Naţională de Bacalaureat poate elabora şi alte instrucţiuni/proceduri în vederea bunei organizări şi desfăşurări a examenului de bacalaureat - 2019.
  Articolul 9(1) Comisiile de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti răspund(e) pentru buna organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat.(2) Comisiile de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti stabilesc/stabileşte componenţa comisiilor din centrele de examen cu cel mult 48 de ore înainte de începerea probelor scrise, prin tragere la sorţi în şedinţă publică, la care sunt invitaţi în scris, în mod obligatoriu, reprezentanţi ai consiliului judeţean/municipiului Bucureşti al elevilor, ai asociaţiilor reprezentative ale elevilor, ai organizaţiilor reprezentative la nivel naţional ale părinţilor şi ai sindicatelor afiliate la federaţiile sindicale reprezentative din învăţământ, ai presei scrise şi audiovizuale.(3) Cadrele didactice care fac parte din comisiile din centrele de examen, inclusiv persoanele de contact/informaticienii, sunt selectate din alte unităţi de învăţământ decât cele din care provin candidaţii arondaţi centrelor, în conformitate cu prevederile alin. (2).(4) Cadrele didactice nominalizate ca profesori evaluatori sunt selectate din rândul cadrelor didactice abilitate în domeniul evaluării, prin cursuri de formare recunoscute de Ministerul Educaţiei Naţionale. Profesorii evaluatori dintr-un judeţ/ municipiul Bucureşti nu evaluează lucrări ale candidaţilor din propriul judeţ/municipiu.(5) Nu vor fi nominalizate în comisiile de bacalaureat persoane care, în sesiunile anterioare ale examenelor naţionale, nu şi-au îndeplinit corespunzător atribuţiile, care au săvârşit abateri, respectiv au fost sancţionate.
  Articolul 10Comisia Naţională de Bacalaureat stabileşte prin procedură specifică modalitatea de evaluare a lucrărilor, de soluţionare a contestaţiilor şi de transmitere a lucrărilor, modelul tipizatului de examen, modalitatea de secretizare şi securizare a lucrărilor scrise şi consemnarea în documentele de examen a rezultatelor obţinute de candidaţi la examenul de bacalaureat, precum şi modul de comunicare a rezultatelor.Articolul 11(1) În procesul de evaluare iniţială a lucrărilor scrise şi de rezolvare a contestaţiilor, după validarea finalizării evaluării de către cei doi profesori evaluatori, în cazul în care diferenţa dintre notele celor doi evaluatori este de cel mult un punct, este calculată nota finală, ca medie aritmetică cu două zecimale a notelor acordate de evaluatori, fără rotunjire, fiind înregistrată în catalogul de bacalaureat.(2) În cazul în care diferenţa dintre notele acordate de cei doi profesori evaluatori este mai mare de 1 punct, acestea nu se transcriu pe lucrare şi se procedează astfel:– preşedintele comisiei nominalizează alţi doi profesori evaluatori pentru recorectarea lucrării;– după finalizarea recorectării lucrării, notele acordate de fiecare din cei patru evaluatori se trec pe lucrare şi se semnează de către evaluatori;– preşedintele comisiei calculează nota finală din cele 4 (patru) note, după eliminarea celor două note - valori extreme, ca medie aritmetică cu două zecimale fără rotunjire, a celor două note - valori centrale. Media rezultată reprezintă nota finală pe care o trece pe lucrare şi semnează. (3) În cadrul etapei de soluţionare a contestaţiilor, după încheierea evaluării lucrărilor, nota finală se calculează cu respectarea prevederilor alin. (1) şi (2). În situaţia în care, după desecretizarea lucrării, se constată o diferenţă de notare mai mare de 1,5 puncte, în plus sau în minus, între nota de la evaluarea iniţială şi cea de la contestaţii, lucrarea se resecretizează şi este transmisă spre a fi reevaluată altor doi profesori evaluatori. Nota finală, ca urmare a reevaluării în etapa de soluţionare a contestaţiei, este calculată cu respectarea prevederilor alin. (1) şi (2).(4) Nota definitivă, acordată în conformitate cu procedura menţionată la alin. (1), (2) şi (3), nu mai poate fi modificată şi reprezintă nota obţinută de candidat la proba respectivă.Articolul 12(1) Candidaţii care depun contestaţii completează şi semnează o declaraţie-tip în care se menţionează faptul că au luat cunoştinţă că nota acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei poate modifica, după caz, nota iniţială, prin creştere sau descreştere.
  (2) Comisia Naţională de Bacalaureat va transmite comisiei de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti modelul cererii-tip pentru depunerea contestaţiei, care include şi declaraţia-tip menţionată la alin. (1).
  Articolul 13(1) Se interzice candidaţilor la examenul de bacalaureat să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete şi altele asemenea, candidaţii având obligaţia de a lăsa obiectele menţionate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia de bacalaureat în acest scop.(2) Candidaţii care refuză depozitarea obiectelor menţionate la alin. (1) în sala stabilită de comisia de bacalaureat în acest scop nu sunt primiţi în examen.(3) Se interzice candidaţilor la examenul de bacalaureat să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălţăminte, în penare şi altele asemenea sau în băncile în care sunt aşezaţi în sălile de examen, orice fel de lucrări: manuale, cărţi, dicţionare, culegeri, formulare, memoratoare, notiţe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidaţi etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.(4) Se interzice candidaţilor să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălţăminte, în penare şi altele asemenea sau în băncile în care sunt aşezaţi în sălile de examen, telefoane mobile, căşti audio, precum şi orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la reţele de socializare, ce ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare cu alţi candidaţi/asistenţi din centrul/centrele de examen sau cu exteriorul.
  (5) Se interzice candidaţilor la examenul de bacalaureat să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare între candidaţi sau cu exteriorul.(6) Candidaţii care încalcă regulile menţionate la alin. (3), (4) şi (5) sunt eliminaţi din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceştia ori de alţi candidaţi, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane şi indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise.(7) Încălcarea regulilor menţionate la alin. (3), (4) şi (5) va fi considerată tentativă de fraudă, iar candidaţii respectivi nu mai pot participa la probele următoare şi sunt declaraţi „eliminaţi din examen“, fără posibilitatea recunoaşterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării, inclusiv a probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale. Aceşti candidaţi nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat. Calculul celor două sesiuni la care candidaţii „eliminaţi din examen“ nu mai au dreptul de a participa se face fără luarea în considerare a sesiunii speciale a examenului de bacalaureat.(8) Înainte de începerea probelor, asistenţii prezintă candidaţilor prevederile metodologice care vizează organizarea şi desfăşurarea corectă a examenului de bacalaureat şi prevederile alin. (1)-(7) şi le solicită să predea toate eventualele materiale şi obiecte care, potrivit reglementărilor în vigoare pentru examenul de bacalaureat, sunt interzise în sala de examen.(9) După parcurgerea etapelor menţionate la alin. (8), candidaţii vor semna un proces-verbal în care se regăsesc prevederile alin. (1)-(7) şi menţiunea că au luat cunoştinţă de faptul că nerespectarea regulilor menţionate la alin. (3), (4) şi (5) are drept consecinţă măsurile menţionate la alin. (6) şi (7).
  Articolul 14Completarea şi eliberarea actelor de studii se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar în vigoare.Articolul 15Prevederile contrare prezentului ordin se abrogă.Articolul 16Direcţia generală învăţământ secundar superior şi educaţie permanentă, Direcţia minorităţi, Direcţia generală economică, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Articolul 17Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul educaţiei naţionale,
  Valentin Popa
  Bucureşti, 30 august 2018.Nr. 4.830.ANEXĂ CALENDARULexamenului de bacalaureat naţional - 2019Sesiunea iunie-iulie 2019
  27-31 mai 2019Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen
  31 mai 2019Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
  3-4 iunie 2019Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A
  5-6 iunie 2019
  Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B
  7, 10*-11 iunie 2019* Candidaţii de altă confesiune decât cea ortodoxă, care în data de 10 iunie 2019 sărbătoresc Rusaliile, pot fi programaţi pentru susţinerea probei D în datele de 7 şi 11 iunie 2019.Evaluarea competenţelor digitale - proba D
  12-13 iunie 2019Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională - proba C
  1 iulie 2019Limba şi literatura română - proba E.a) - proba scrisă
  2 iulie 2019Limba şi literatura maternă - proba E.b) - proba scrisă
  3 iulie 2019Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - proba scrisă
  4 iulie 2019Proba la alegere a profilului şi specializării - proba E.d) - proba scrisă
  8 iulie 2019Afişarea rezultatelor (până la ora 12,00) şi depunerea contestaţiilor (orele 12,00-16,00)
  9-12 iulie 2019Rezolvarea contestaţiilor
  13 iulie 2019Afişarea rezultatelor finale
  Sesiunea august-septembrie 2019
  15-19 iulie 2019Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen
  26 iulie 2019Înscrierea candidaţilor care au promovat examenele de corigenţe
  21 august 2019Limba şi literatura română - proba E.a) - proba scrisă
  22 august 2019Limba şi literatura maternă - proba E.b) - proba scrisă
  23 august 2019Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - proba scrisă
  26 august 2019Proba la alegere a profilului şi specializării - proba E.d) - proba scrisă
  27, 28 august 2019Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A
  29 august 2019Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B
  30 august, 2 septembrie 2019Evaluarea competenţelor digitale - proba D
  2-3 septembrie 2019Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională - proba C
  3 septembrie 2019Afişarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12,00) şi depunerea contestaţiilor (orele 12,00-16,00)
  3-6 septembrie 2019Rezolvarea contestaţiilor
  7 septembrie 2019Afişarea rezultatelor finale
  NOTĂ:La solicitarea comisiilor de bacalaureat judeţene/comisiei de bacalaureat a municipiului Bucureşti sau din proprie iniţiativă, Comisia Naţională de Bacalaureat poate aproba în situaţii excepţionale prelungirea perioadelor de susţinere a probelor de evaluare a competenţelor digitale sau lingvistice, de evaluare a lucrărilor scrise ori de afişare a rezultatelor, precum şi reducerea perioadei de afişare a rezultatelor.
  ----