Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (18.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 4.829 din 30 august 2018privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2019-2020
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 13 septembrie 2018Data intrării în vigoare 13-09-2018

  În baza prevederilor art. 94 alin. (2) lit. e) şi ale art. 361 alin. (3) lit. d) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, cu modificările ulterioare,în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările ulterioare,ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.Articolul 1Se aprobă Calendarul admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2019-2020, prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul 2(1) Admiterea absolvenţilor clasei a VIII-a în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2019-2020 se desfăşoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.802/2010 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012.(2) Absolvenţii clasei a VIII-a din serii anterioare care au participat la procesul de admitere în anii precedenţi şi au fost înmatriculaţi într-o unitate de învăţământ, în învăţământul liceal sau profesional, care s-au retras, au întrerupt studiile, au fost declaraţi repetenţi sau doresc să se transfere de la învăţământul profesional la învăţământul liceal sau, în cadrul aceluiaşi tip de învăţământ, de la o/un filieră/domeniu de pregătire/specializare/ calificare profesională la alta/altul, nu participă la procesul de admitere în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2019-2020. Pentru continuarea studiilor de către aceşti absolvenţi se aplică prevederile Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar. (3) Calculul mediei de admitere se face în conformitate cu prevederile punctului I al anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.(4) Metodologia prevăzută la alin. (1) se va aplica în mod corespunzător, cu respectarea Calendarului admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2019-2020.(5) Conform Calendarului admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2019-2020, repartizarea computerizată a absolvenţilor clasei a VIII-a în învăţământul liceal de stat se face într-o singură etapă. Candidaţii care au participat la repartizarea computerizată şi care, din diferite motive, nu au fost repartizaţi computerizat pot fi repartizaţi, de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti, pe locurile rămase libere, în perioada de rezolvare a situaţiilor speciale, respectându-se, în toate cazurile, criteriul referitor la media de admitere, fără a depăşi numărul maxim de 30 de elevi la clasă.
  (6) La înscrierea în unităţi de învăţământ liceal a candidaţilor declaraţi admişi în urma repartizării computerizate, cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de naştere se depun în copie certificată în conformitate cu originalul de către angajatul unităţii de învăţământ învestit cu astfel de competenţe.(7) Comisia Naţională de Admitere poate elabora precizări, instrucţiuni sau proceduri, în vederea organizării şi desfăşurării admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2019-2020.(8) Comisia Naţională de Admitere poate stabili, prin procedură:a) modalitatea de înscriere a candidaţilor care doresc să participe la admiterea computerizată în alt judeţ, care poate diferi de cea menţionată în metodologia prevăzută la alin. (1);b) modalitatea de comunicare a rezultatelor candidaţilor care participă la admiterea în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2019-2020, alta decât cea menţionată în metodologia prevăzută la alin. (1), în acord cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 94/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).(9) În situaţiile prevăzute la alin. (7) şi (8), prin procedură se stabilesc şi modalităţile de completare şi transmitere a fişelor de înscriere, de înregistrare a datelor în baza de date şi de comunicare a rezultatelor acestor candidaţi.
  Articolul 3(1) Probele de aptitudini organizate pentru admiterea în anul şcolar 2019-2020 în liceele vocaţionale se desfăşoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaţionale, prevăzută în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.432/2014, cu modificările ulterioare.(2) În cazul în care, după comunicarea rezultatelor la liceele/clasele la care s-au susţinut probe de aptitudini, există candidaţi admişi care solicită, în scris, că renunţă la locul obţinut pentru a participa la etapa de repartizare computerizată, pe locurile eliberate de aceştia pot fi admişi alţi candidaţi care au susţinut proba respectivă de aptitudini, în ordinea rezultatelor obţinute la această probă.(3) Rezultatele obţinute de candidaţi la probele de aptitudini şi la probele de limbă modernă sau maternă sunt recunoscute în orice judeţ sau în municipiul Bucureşti în care aceştia optează să se înscrie pentru repartizarea computerizată, indiferent de judeţul sau sectorul din municipiul Bucureşti în care candidaţii au susţinut probele respective.Articolul 4(1) Candidaţii care participă la admiterea în colegiile naţionale militare ale Ministerului Apărării Naţionale sunt recrutaţi, pe parcursul anului şcolar 2018-2019, de birourile/oficiile informare-recrutare judeţene/de sector al municipiului Bucureşti şi participă la activitatea de selecţie organizată în centrele zonale de selecţie şi orientare ale Ministerului Apărării Naţionale. Structura, durata, conţinutul şi baremul de evaluare şi notare pentru proba de verificare a cunoştinţelor la disciplinele Limba şi literatura română şi Matematică se stabilesc prin reglementări proprii ale Ministerului Apărării Naţionale.
  (2) Candidaţii care participă la admiterea în învăţământul preuniversitar liceal militar sunt ierarhizaţi şi repartizaţi, pe baza opţiunilor din fişa de înscriere specifică, în limita cifrei de şcolarizare aprobate pentru fiecare colegiu naţional militar, în ordine strict descrescătoare a mediei finale de admitere.(3) Calculul mediei de admitere pentru candidaţii la admiterea în colegiile naţionale militare se face în conformitate cu prevederile punctului II al anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul 5(1) Proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în anul şcolar 2019-2020 în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională se organizează în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probei de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în anul şcolar 2011-2012 în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.802/2010.(2) Candidaţii care promovează, pe parcursul învăţământului gimnazial, examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine pot solicita recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la aceste examene cu proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională.(3) Recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la aceste examene cu proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională se fac, la cerere, dacă certificatul obţinut/diploma obţinută validează un nivel de competenţă lingvistică egal sau superior nivelului A2, corespunzător Cadrului european comun de referinţă pentru limbi.
  (4) Se recunosc şi se echivalează rezultatele obţinute pentru limbile moderne, examenele şi instituţiile menţionate în Lista examenelor cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine care pot fi recunoscute şi echivalate cu proba de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.219/2010, cu modificările ulterioare. De asemenea se recunosc şi se echivalează rezultatele obţinute la examenele care conferă nivelul de competenţă lingvistică A2, organizat de instituţiile prevăzute în lista menţionată, pentru limba modernă la care fiecare instituţie are deja examene prevăzute în listă.(5) Candidaţilor, care, în clasa a VII-a/a VIII-a, au obţinut premiul I, al II-lea, al III-lea sau menţiune la etapa naţională a olimpiadei de limba engleză/franceză/germană/italiană/ spaniolă/rusă, li se recunosc rezultatele obţinute la olimpiadă, în baza diplomei emise de Ministerul Educaţiei Naţionale, şi li se echivalează cu nota 10 la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională.(6) Candidaţii cărora li se recunosc şi li se echivalează rezultatele obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine, conform prevederilor prezentului ordin primesc nota 10 la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională.(7) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), unităţile de învăţământ pot organiza, cu aprobarea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, clase sau grupe cu profil bilingv pentru nivel începători, fără susţinerea de probe de verificare a cunoştinţelor de limba modernă respectivă.(8) Comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti vor aloca coduri distincte pentru clasele menţionate la alin. (7) şi vor menţiona în broşura de admitere faptul că nu se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă.(9) Admiterea candidaţilor la clasele cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională, menţionate la alin. (8), se face prin repartizare computerizată, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere şi în funcţie de opţiuni.
  Articolul 6Candidaţii care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă şi au susţinut evaluarea naţională la limba şi literatura maternă respectivă pot opta pentru stabilirea mediei la evaluarea naţională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă şi literatură maternă. În acest sens, părinţii sau reprezentanţii legali ai acestor candidaţi completează o declaraţie, semnată de părinte sau reprezentant legal şi de candidat, care însoţeşte fişa de înscriere în vederea repartizării computerizate. Aceşti candidaţi, care au optat pentru stabilirea mediei la evaluarea naţională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă şi literatură maternă, nu pot fi înscrişi în învăţământul liceal sau profesional în clase cu predare în limbile minorităţilor naţionale.Articolul 7Direcţia generală învăţământ secundar superior şi educaţie permanentă, Direcţia generală educaţie timpurie, învăţământ primar şi gimnazial, Direcţia minorităţi, Direcţia tehnologia informaţiei şi comunicaţiei, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 8Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educaţiei naţionale,
  Valentin Popa
  Bucureşti, 30 august 2018.Nr. 4.829.Anexa nr. 1Calendarul admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2019-2020
  Data-limită/PerioadaEvenimentul
  Pregătirea admiterii
  1 februarie 2019Elaborarea planului de măsuri judeţean/al municipiului Bucureşti pentru pregătirea şi organizarea admiterii
  28 februarie 2019Anunţarea de către inspectoratele şcolare a metodologiei de organizare a probei de verificare a cunoştinţelor de limbă maternăTransmiterea de către Comisia Naţională de Admitere a modelului fişei de înscriere în clasa a IX-a şi a anexei acesteia, pentru elevii care doresc să participe la probele de aptitudini sau la probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
  13 mai 2019Afişarea ofertei de şcolarizare/ofertei de formare profesională, concretizată în profiluri, domenii şi calificări profesionale, pentru învăţământul liceal, filiera tehnologicăStabilirea codurilor pentru fiecare unitate de învăţământ liceal sau profesional pe filiere, profiluri, specializări/domenii de pregătire, limbă de predareCrearea bazei de date la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ gimnazial şi la nivel judeţean, cuprinzând datele personale ale elevilor de clasa a VIII-a, în Sistemul informatic integrat al învăţământului din România (SIIIR), prin verificarea şi corectarea, după caz, a informaţiilor privind elevii şi formaţiunile de studiu la care aceştia sunt asociaţiTipărirea broşurii care cuprinde informaţiile despre admitere
  15-24 mai 2019Transmiterea în unităţile de învăţământ gimnazial a broşurilor cuprinzând informaţiile legate de admitereTransmiterea de către inspectorate la şcolile gimnaziale a listei centrelor de înscriere, precum şi a şcolilor arondate fiecărui centruAfişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a graficului şedinţelor de completare a opţiunilor de către absolvenţii clasei a VIII-a şi părinţii acestora
  31 mai 2019Transmiterea la Ministerul Educaţiei Naţionale a broşurilor de admitere ale fiecărui judeţ, în versiune electronică şi tipărită
  20 mai-7 iunie 2019Şedinţe de instruire cu părinţii şi elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere şi a planului de şcolarizare
  11 iunie 2019Transmiterea de către fiecare unitate de învăţământ gimnazial către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a, precum şi a listei elevilor corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau exmatriculaţi, prin completarea acestor informaţii în aplicaţia informatică centralizată
  12 iunie 2019Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti către Comisia Naţională de Admitere a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a, prin confirmarea finalizării operaţiunilor specifice completării acestor date în aplicaţia informatică centralizată
  2 iulie 2019Transmiterea de către Comisia Naţională de Admitere către comisiile judeţene a bazei de date cu mediile de admitere şi a ierarhiei judeţene prin activarea, în aplicaţia informatică centralizată, a secţiunilor şi rapoartelor specifice
  3 iulie 2019Completarea de către secretariatele şcolilor a fişelor de înscriere cu numele/codul unităţii de învăţământ gimnazial, cu datele personale ale absolvenţilor claselor a VIII-a, cu mediile generale de absolvire, cu notele şi mediile obţinute la evaluarea naţională din clasa a VIII-a, cu mediile de admitere, prin tipărirea acestora din aplicaţia informatică centralizatăAnunţarea ierarhiei la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti a absolvenţilor claselor a VIII-a, conform procedurii stabilite de Comisia Naţională de Admitere
  Probele de aptitudini
  8-9 mai 2019Eliberarea/Transmiterea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care doresc să participe la probe de aptitudini
  13-14 mai 2019Înscrierea pentru probele de aptitudini
  15-17 mai 2019Desfăşurarea probelor de aptitudini
  20 mai 2019Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudiniDepunerea contestaţiilor la probele de aptitudini (dacă există prevederi metodologice privind contestarea probelor)
  24 mai 2019Comunicarea rezultatelor finale, în urma contestaţiilor, la probele de aptitudiniTransmiterea, în format electronic şi în scris, către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listei candidaţilor declaraţi admişi la probele de aptitudini, prin completarea acestora în aplicaţia informatică centralizată
  11 iunie 2019Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti către unităţile de învăţământ liceal care au organizat probe de aptitudini a listei elevilor corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau exmatriculaţi, prin activarea rapoartelor specifice în aplicaţia informatică centralizatăActualizarea de către comisiile din unităţile de învăţământ liceal vocaţional a listelor candidaţilor declaraţi admişi la probele de aptitudini, prin eliminarea candidaţilor corigenţi, repetenţi, amânaţi sau exmatriculaţi, în aplicaţia informatică centralizată
  2 iulie 2019Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti către unităţile de învăţământ liceal care au organizat probe de aptitudini a bazei de date judeţene cuprinzând mediile de admitere, prin confirmarea finalizării operaţiunilor specifice în aplicaţia informatică centralizată
  3 iulie 2019Validarea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listei candidaţilor admişi la liceele/clasele la care s-au susţinut probe de aptitudini şi comunicarea rezultatelor în unitatea de învăţământ liceal respectivă, prin tipărire din aplicaţia informatică centralizată
  4 iulie 2019Ridicarea/Transmiterea de la liceele vocaţionale a fişelor de înscriere ale candidaţilor care nu au fost admişi la clasele pentru care au susţinut probe de aptitudiniTransmiterea, în format electronic, către Centrul Naţional de Admitere a listei candidaţilor declaraţi admişi, în fiecare judeţ, la clasele pentru care s-au susţinut probe de aptitudini, prin confirmarea încheierii operaţiunilor specifice în aplicaţia informatică centralizată
  Probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
  8-9 mai 2019Eliberarea/Transmiterea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care doresc să participe la probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
  13-14 mai 2019Înscrierea candidaţilor pentru probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă(*)
  15-17 mai 2019Desfăşurarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
  20 mai 2019Comunicarea rezultatelor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternăDepunerea contestaţiilor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă (dacă există prevederi metodologice privind contestarea probelor)
  24 mai 2019Comunicarea rezultatelor finale, după contestaţii, la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternăTransmiterea către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, prin completarea acestora în aplicaţia informatică centralizată
  27-29 mai 2019Ridicarea/Transmiterea anexelor fişelor de înscriere de la unităţile la care candidaţii au susţinut probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
  4 iunie 2019Depunerea/Transmiterea anexelor fişelor de înscriere ale candidaţilor care au participat la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, la unităţile de învăţământ gimnazial absolvite
  5 iunie 2019Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti, în format electronic, către Centrul Naţional de Admitere a listei candidaţilor care au promovat probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă şi a rezultatelor acestora la probe, prin introducerea şi confirmarea finalizării introducerii acestora în aplicaţia informatică centralizată
  Admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi şi a candidaţilor pentru învăţământul special
  15 mai 2019Afişarea locurilor speciale pentru candidaţii romi
  10-14 iunie 2019Primirea cererilor de înscriere a candidaţilor pe locurile speciale pentru romi(**)
  9-10 iulie 2019Repartizarea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi, utilizând aplicaţia informatică centralizată
  9-10 iulie 2019Înscrierea şi repartizarea candidaţilor pentru învăţământul special, utilizând aplicaţia informatică centralizată
  Etapa de repartizare computerizată şi admitere în învăţământul liceal de stat pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2019-2020
  3-7 iulie 2019Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-aCompletarea fişelor de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a care doresc să participe la admitere în alt judeţ şi depunerea/transmiterea fişelor, conform procedurii stabilite de Comisia Naţională de Admitere
  3-7 iulie 2019Introducerea în baza de date computerizată (în aplicaţia informatică centralizată) a datelor din fişele de înscriere
  4-8 iulie 2019Verificarea de către părinţi şi candidaţi a fişelor editate de calculator, corectarea greşelilor în baza de date computerizată şi listarea fişelor corectate din calculator, operaţiuni ce se vor realiza utilizând aplicaţia informatică centralizată
  8 iulie 2019Termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul judeţean de admitere/al municipiului Bucureşti, precum şi a listei absolvenţilor care nu participă la repartizarea computerizată, prin confirmarea operaţiunilor specifice în aplicaţia informatică centralizatăPredarea de către comisia din centrul de înscriere a fişelor de opţiuni originale la centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti
  9 iulie 2019
  Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere judeţene/al municipiului Bucureşti la Centrul Naţional de Admitere prin confirmarea de către acestea a finalizării operaţiunilor specifice în aplicaţia informatică centralizată
  10 iulie 2019Verificarea şi corectarea bazelor de date de către Comisia Naţională de Admitere şi comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti; transmiterea modificărilor la comisia naţională
  10-11 iulie 2019Corectarea erorilor şi confirmarea încheierii modificărilor în aplicaţia informatică centralizată
  12 iulie 2019Repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2019-2020
  12 iulie 2019Comunicarea rezultatelor candidaţilor repartizaţi în învăţământul liceal de stat, conform procedurii stabilite de Comisia Naţională de AdmitereAfişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământ liceal de stat din judeţ/municipiul Bucureşti
  15-18 iulie 2019Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi
  18 iulie 2019Transmiterea de către unităţile de învăţământul liceal de stat a situaţiei locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaţilor admişi în această etapă de admitere
  19, 22 şi 23 iulie 2019Rezolvarea de către comisia judeţeană de admitere/a municipiului Bucureşti a situaţiilor speciale apărute după etapa de repartizare computerizată, a repartizării candidaţilor care nu şi-au depus dosarele de înscriere în termen şi a candidaţilor care nu au participat sau au participat, dar nu au fost repartizaţi în etapa repartizării computerizate
  A doua etapă de admitere în învăţământul liceal de stat pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2019-2020
  23 iulie 2019Afişarea situaţiei locurilor rămase libere, a locului de desfăşurare şi a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă ori maternă
  24-25 iulie 2019
  Înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
  26 şi 29 iulie 2019Desfăşurarea probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
  24-30 iulie 2019Primirea cererilor de înscriere a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizaţi în etapa anterioară, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior etapei anterioare
  31 iulie-1 august 2019Repartizarea absolvenţilor clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizaţi în etapa anterioară, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior etapei anterioare, utilizând aplicaţia informatică centralizată
  1 august 2019Transmiterea către Centrul Naţional de Admitere a rezultatelor repartizării prin confirmarea încheierii operaţiunilor specifice în aplicaţia informatică centralizată
  Admiterea candidaţilor pentru învăţământul seral şi pentru cel cu frecvenţă redusă
  10 mai 2019Anunţarea centrului special de înscriere pentru candidaţii din seriile anterioare care împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2019-2020
  5 iulie 2019Anunţarea calendarului admiterii la învăţământ seral sau cu frecvenţă redusă pentru candidaţii din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2019-2020
  15-18 iulie 2019Înscrierea la învăţământul seral sau cu frecvenţă redusă a candidaţilor din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2019-2020
  19, 22 şi 23 iulie 2019Repartizarea candidaţilor din seriile anterioare care au împlinit vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2019-2020 pe locurile de la învăţământul seral şi cu frecvenţă redusă
  (*) Documentele necesare pentru recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine cu proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională pot fi depuse la unitatea de învăţământ de provenienţă până la data de 14 mai 2019.
  (**) În mod excepţional, cererile de înscriere pe locurile speciale pentru romi se mai pot depune până la data de 28 iunie 2019, cu avizul preşedintelui comisiei de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti.
  Anexa nr. 2I. Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2019-2020, cu excepţia colegiilor naţionale militare1. Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenţilor învăţământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, şi media generală de absolvire a claselor a V-a-a VIII-a, care are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere.2. Calculul mediei de admitere se face astfel:MA = 0,2 x ABS + 0,8 x EN*,* Candidaţii care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă şi au susţinut evaluarea naţională la limba şi literatura maternă respectivă pot opta pentru stabilirea mediei la evaluarea naţională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă şi literatură maternă. În acest sens, părinţii sau reprezentanţii legali ai acestor candidaţi completează o declaraţie, semnată de părinte sau reprezentant legal şi de candidat, care însoţeşte fişa de înscriere în vederea repartizării computerizate. Aceşti candidaţi, care au optat pentru stabilirea mediei la evaluarea naţională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă şi literatură maternă, nu pot fi înscrişi în învăţământul liceal sau profesional în clase cu predare în limbile minorităţilor naţionale.unde:MA = media de admitere;ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a-a VIII-a;EN = media generală obţinută la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-aII.
  Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea în colegiile naţionale militare pentru anul şcolar 2019-2020Media finală de admitere se calculează astfel:MFA = 0,3 MA + 0,7 NTunde:MA = media de admitere calculată conform punctului I;NT = nota la testul tip grilă de verificare a cunoştinţelor la disciplinele Limba şi literatura română şi Matematică;MFA = media finală de admitere.
  -----