Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (18.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 1.357 din 10 septembrie 2018pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 83/2018 pentru aprobarea Procedurii privind scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităţilor, precum şi pentru aprobarea Procedurii privind restituirea tarifului achitat la Fondul de ameliorare a fondului funciar
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 13 septembrie 2018Data intrării în vigoare 13-09-2018

  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 292.699/2018 al Direcţiei îmbunătăţiri funciare şi fond funciar,în baza prevederilor art. 92, art. 93 alin. (1)-(2^1) şi art. 93^1 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. IV din Legea nr. 231/2018 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991,în temeiul art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările ulterioare,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:Articolul IAnexa nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 83/2018 pentru aprobarea Procedurii privind scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităţilor, precum şi pentru aprobarea Procedurii privind restituirea tarifului achitat la Fondul de ameliorare a fondului funciar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 28 februarie 2018, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 1Prezenta procedură reglementează modul de aprobare şi conţinutul documentaţiei necesare obţinerii aprobării scoaterii definitive sau temporare din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităţilor, în conformitate cu prevederile art. 90-92, art. 93 alin. (1)-(2^1), art. 93^1, 94, 96 şi art. 101 alin. (2) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege, precum şi în conformitate cu dispoziţiile art. IV din Legea nr. 231/2018 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.2. La articolul 3, partea introductivă a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 3(1) Scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilan se aprobă după cum urmează:
  3. La articolul 4 alineatul (1), după litera m) se introduce o nouă literă, litera m^1), cu următorul cuprins:m^1) avizul emis de structura de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b);4. La articolul 4, alineatul (5) se modifică şi se completează şi va avea următorul cuprins:(5) Documentele prevăzute la alin. (1) se prezintă în original, însoţite de copiile acestora care se certifică pentru conformitate de către reprezentanţii direcţiei pentru agricultură judeţene, cu excepţia documentelor prevăzute la alin. (1) lit. m), care se prezintă în copie, şi a documentului prevăzut la alin. (1) lit. m^1) care se emite de către structura de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.5. La articolul 5, alineatul (1) şi partea introductivă a alineatului (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:Articolul 5(1) Aprobarea scoaterii temporare din circuitul agricol a terenurilor agricole situate în extravilan se face pentru perioada prevăzută la art. 93 alin. (1) din lege.
  (2) Perioada prevăzută la alin. (1) se poate prelungi în condiţiile prevăzute la art. 93 alin. (2) din lege, cu respectarea dispoziţiilor prevăzute la art. 3, în baza următoarei documentaţii:
  6. La articolul 5 alineatul (2), după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:h) avizul emis de structura de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b);7. La articolul 5, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) şi (2^2), cu următorul cuprins:(2^1) În situaţia în care se solicită aprobarea scoaterii definitive din circuitul agricol la expirarea perioadei de scoatere temporară din circuitul agricol, beneficiarul are obligaţia de a achita jumătate din tariful prevăzut în anexa nr. 1 la lege, cu respectarea dispoziţiilor art. 92 alin. (6) din lege. Aprobarea scoaterii definitive se emite în baza documentaţiei prevăzute la alin. (2), completată cu următoarele documente:a) actul de proprietate sau alt act de deţinere a terenului valabil încheiat;
  b) copia deciziei eliberată pentru aprobarea scoaterii temporare din circuitul agricol a terenului pentru care se solicită scoaterea definitive;c) memoriu justificativ pentru solicitarea scoaterii definitive din circuitul agricol.
  (2^2) În situaţia în care scoaterea temporară din circuitul agricol s-a realizat înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 186/2017 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, beneficiarii pot solicita aprobarea scoaterii definitive din circuitul agricol, cu transferul garanţiei, precum şi al dobânzii aferente în contul deschis pentru încasarea tarifului la Fondul de ameliorare a fondului funciar. Aprobarea scoaterii definitive se emite în baza documentaţiei prevăzute la alin. (2), completată cu următoarele documente:a) actul de proprietate sau alt act de deţinere a terenului valabil încheiat;b) copia deciziei eliberată pentru aprobarea scoaterii temporare din circuitul agricol a terenului pentru care se solicită scoaterea definitivă;c) acordul pentru transferul garanţiei, precum şi al dobânzii aferente în contul deschis pentru încasarea tarifului la Fondul de ameliorare a fondului funciar;d) memoriu justificativ pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol.
  8. La articolul 5, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) Documentele prevăzute la alin. (2)-(2^2) se prezintă în original, însoţite de copiile acestora care se certifică pentru conformitate de către reprezentanţii direcţiei pentru agricultură judeţene, cu excepţia documentului prevăzut la alin. (2) lit. h) care se emite de către structura de specialitate din Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.9. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 6(1) În situaţia în care se solicită aprobarea scoaterii temporare din circuitul agricol a terenurilor care nu sunt înscrise în sistemul informatic integrat de cadastru şi carte funciară, documentaţia prevăzută la art. 4 alin. (1) şi art. 5 alin. (2) se completează cu planul topografic pe care sunt evidenţiate suprafeţele solicitate pentru scoaterea temporară din circuitul agricol, recepţionat tehnic cu privire la corectitudinea datelor topografice de către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în condiţiile legii, însoţit de tabelul centralizator semnat şi ştampilat de primăria unităţii administrativ-teritoriale pe a cărei rază se află terenul.(2)
  Tabelul centralizator prevăzut la alin. (1) cuprinde numele şi prenumele/denumirea proprietarului/beneficiarului, semnătura acestuia, codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscală, seria şi numărul CI/BI, suprafeţele măsurate care se scot temporar din circuitul agricol, numerele cadastrale ale imobilelor în cazul în care acestea au fost alocate. Tabelul centralizator va fi însoţit de copia planului parcelar semnat şi ştampilat de primărie şi recepţionat de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară competent în cazul terenurilor care au făcut obiectul legilor proprietăţii. În cazul celorlalte terenuri, tabelul centralizator va fi însoţit de un plan de încadrare tarla, semnat şi ştampilat de primărie cu menţiunea «terenurile nu au făcut obiectul legilor proprietăţii», cu identificarea zonei pentru care se solicită scoaterea temporară din circuitul agricol.
  10. La articolul 7, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Direcţia pentru agricultură judeţeană, după verificarea documentaţiei şi a încasării tarifului la Fondul de ameliorare a fondului funciar în condiţiile prevăzute la art. 11, emite, după caz, decizia de scoatere definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităţilor sau nota de completare a documentaţiei, în termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrare, şi o comunică beneficiarului.11. La articolul 8, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:Articolul 8(1) Documentaţia pentru emiterea deciziei privind scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor agricole prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) se depune de către beneficiar la direcţia pentru agricultură judeţeană, cu excepţia avizului emis de structura de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. În termen de 3 zile lucrătoare de la înregistrare, direcţia pentru agricultură judeţeană transmite documentaţia la structura de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
  (2) Structura de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, după verificarea documentaţiei şi a încasării tarifului la Fondul de ameliorare a fondului funciar, în condiţiile prevăzute la art. 11, emite, după caz, avizul necesar aprobării scoaterii definitive sau temporare din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităţilor sau nota de completare a documentaţiei şi o transmite către direcţia pentru agricultură judeţeană, pentru a fi comunicată beneficiarului.
  12. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 11(1) Scoaterea definitivă sau temporară a terenurilor situate în extravilanul localităţilor se face la solicitarea beneficiarilor, cu plata tarifelor datorate la Fondul de ameliorare a fondului funciar, în conformitate cu dispoziţiile art. 92 alin. (5) din lege şi ale art. II din Legea nr. 186/2017 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.(2) Plata tarifului la Fondul de ameliorare a fondului funciar se face conform notei de calcul întocmită de către direcţia pentru agricultură judeţeană, calculat în baza dispoziţiilor anexei nr. 1 la lege, cu respectarea valorilor tarifului indexat cu coeficientul de inflaţie, aprobate anual prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, în baza documentaţiei depuse de către beneficiar.(3) Prin excepţie de la alin. (1) nu se datorează tarifele pentru cazurile prevăzute de dispoziţiile art. 92 alin. (6) din lege.(4) Tariful prevăzut la alin. (1) se achită în contul deschis pentru această activitate pe numele MADR la Trezoreria operativă a municipiului Bucureşti, cod fiscal 4221187, cod IBAN RO39 TREZ 7005057X XX00 0354.(5) Pentru verificarea şi confirmarea încasării tarifelor la Fondul de ameliorare a fondului funciar, structura de specialitate cu atribuţii în desfăşurarea activităţilor de natură financiar-contabilă din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale are obligaţia de a transmite, în format electronic, la solicitarea direcţiei pentru agricultură judeţeană şi/sau a structurii de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale care emite avizul, extrasul de cont privind încasarea.(6) Răspunderea pentru întocmirea notei de calcul pentru plata tarifului la Fondul de ameliorare a fondului funciar, în conformitate cu prevederile alin. (2), revine direcţiei pentru agricultură judeţene.
  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  Bucureşti, 10 septembrie 2018.Nr. 1.357.-----