Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.11.2018), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 692 din 5 septembrie 2018pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 158/2018 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2018-2019
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 13 septembrie 2018Data intrării în vigoare 13-09-2018

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată.Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICHotărârea Guvernului nr. 158/2018 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2018-2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 10 aprilie 2018, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 6, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (2) şi (3), cu următorul cuprins:(2)
  Instituţiile de învăţământ superior vor asigura în continuare şcolarizarea studenţilor deja înmatriculaţi la specializările/programele intrate în lichidare.
  (3) Instituţiile de învăţământ superior nu vor înmatricula noi studenţi, indiferent de modalitatea de înmatriculare, respectiv prin transfer, continuare de studii, la specializările/programele intrate în lichidare.
  2. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 6^1, cu următorul cuprins:Articolul 6^1Se aprobă specializările/programele de studii universitare de licenţă prevăzute în anexa nr. 7, care cuprinde numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi începând cu anul universitar 2019-2020.3. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 8
  Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  4. Anexele nr. 1-6 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-6 la prezenta hotărâre.5. După anexa nr. 6 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 7, al cărei cuprins este prevăzut în anexa nr. 7 la prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul educaţiei naţionale,
  Valentin Popa

  Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
  Lia-Olguţa Vasilescu
  Bucureşti, 5 septembrie 2018.Nr. 692.Anexa nr. 1(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 158/2018)Nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare
  Cod DFIDomeniul fundamental (DFI)Cod RSIRamura de ştiinţă (RSI)Cod DSU_D/MDomeniul de studii universitare de doctorat/masterat (DSU_D/M)Cod DLDomeniul de licenţă (DL)Cod SSpecializarea (S)
  Număr de credite (ECTS)
  1234567891011
  10Matematică şi ştiinţe ale naturii10Matematică10Matematică10Matematică
  10Matematică180
  20Matematici aplicate180
  30Matematică informatică180
  50Informatică20Informatică40Informatică10Informatică180
  20Informatică aplicată
  180
  20Fizică10Fizică20Fizică10Fizică180
  20Fizică medicală180
  30Biofizică180
  40Fizică informatică180
  30
  Chimie şi inginerie chimică 10Chimie30Chimie10Chimie180
  20Biochimie tehnologică180
  30Radiochimie180
  40Chimie informatică180
  50Chimie medicală180
  60Chimie farmaceutică180
  20Inginerie chimică50Inginerie chimică10Ingineria substanţelor anorganice şi protecţia mediului240
  20Chimia şi ingineria substanţelor organice, petrochimie şi carbochimie240
  30Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice şi nanomateriale240
  40Ştiinţa şi ingineria polimerilor240
  50
  Ingineria şi informatica proceselor chimice şi biochimice240
  60Inginerie chimică240
  70Controlul şi securitatea produselor alimentare240
  80Inginerie biochimică240
  90Ingineria fabricaţiei hârtiei240
  100Tehnologia chimică a produselor din piele şi înlocuitori240
          110Tehnologie chimică textilă240
  120Chimie alimentară şi tehnologii biochimice240
  130Prelucrarea petrolului şi petrochimie240
  140^) 
  150Chimie militară240
  40Ştiinţele pământului şi atmosferei 10Geografie20Geografie10Geografie180
  20Geografia turismului180
  30Cartografie180
  40Hidrologie şi meteorologie180
  50Planificare teritorială180
  10Geologie30Geologie10Geologie180
  20
  Geochimie180
  10Ştiinţa mediului40Ştiinţa mediului10Chimia mediului180
  20Ecologie şi protecţia mediului180
  30Geografia mediului180
  40Fizica mediului180
  50Ştiinţa mediului
  180
  60Management şi audit de mediu %)180
  20Ştiinţe inginereşti10Inginerie civilă 10Inginerie civilă şi instalaţii60Inginerie civilă10Construcţii civile, industriale şi agricole240
  20Căi ferate, drumuri şi poduri240
  30Construcţii şi fortificaţii
  240
  40Amenajări şi construcţii hidrotehnice240
  50Construcţii miniere240
  60Inginerie sanitară şi protecţia mediului240
  70Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală240
  80Inginerie civilă240
  90Inginerie urbană şi dezvoltare regională240
  100
  Infrastructura transporturilor metropolitane240
  110Drumuri, poduri şi infrastructuri militare240
  70Ingineria instalaţiilor10Instalaţii pentru construcţii240
  20Instalaţii şi echipamente pentru protecţia atmosferei240
  30Instalaţii pentru construcţii - pompieri240
    20Inginerie electrică, electronică şi telecomunicaţii10Inginerie electrică90Inginerie electrică10Sisteme electrice240
  20Electronică de putere şi acţionări electrice240
  30Electrotehnică240
  40Instrumentaţie şi achiziţii de date240
  50Electromecanică240
  60Inginerie electrică şi calculatoare240
  70Informatică aplicată în inginerie electrică240
  20Inginerie energetică110Inginerie energetică10Ingineria sistemelor electroenergetice240
  20Hidroenergetică240
  30Termoenergetică240
  40Energetică industrială240
  50
  Energetică şi tehnologii nucleare240
  60Managementul energiei240
  70Energetică şi tehnologii de mediu240
  80Energetică şi tehnologii informatice%240
  10Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale100Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale10Electronică aplicată240
  20Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii
  240
  30Reţele şi software de telecomunicaţii240
  40Microelectronică, optoelectronică şi nanotehnologii240
  50Telecomenzi şi electronică în transporturi240
  60Echipamente şi sisteme electronice militare240
  70Comunicaţii pentru apărare şi securitate240
  80Echipamente şi sisteme electronice militare, electronică - radioelectronică de aviaţie240
  30
  Inginerie geologică, mine, petrol şi gaze10Inginerie geologică120Inginerie geologică10Inginerie geologică240
  20Geologia resurselor miniere240
  30Geologia resurselor petroliere240
  40Geofizică240
  20Inginerie geodezică30
  Inginerie geodezică10Măsurători terestre şi cadastru240
  20Topogeodezie şi automatizarea asigurării topogeodezice240
  30Cadastru şi managementul proprietăţilor240
  40Geodezie şi geoinformatică240
  10Mine, petrol şi gaze260Mine, petrol şi gaze10Inginerie minieră240
  20Prepararea substanţelor minerale utile240
          30Topografie minieră240
  40Inginerie de petrol şi gaze240
  50Transportul, depozitarea şi distribuţia hidrocarburilor240
  40Ingineria transporturilor10Inginerie aerospaţială40Inginerie aerospaţială10Construcţii aerospaţiale
  240
  20Sisteme de propulsie240
  30Echipamente şi instalaţii de aviaţie240
  40Inginerie şi management aeronautic240
  50Aeronave şi motoare de aviaţie240
  60Navigaţie aeriană (Air Navigation)240
  70Design aeronautic 240
  20Ingineria autovehiculelor160Ingineria autovehiculelor10Construcţii de autovehicule240
  20Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehicule240
  30Autovehicule rutiere240
  40Echipamente şi sisteme de comandă şi control pentru autovehicule240
  50Blindate, automobile şi tractoare240
  30Ingineria transporturilor
  240Ingineria transporturilor10Ingineria transporturilor şi a traficului240
  20Ingineria sistemelor de circulaţie feroviară240
  30Ingineria sistemelor de circulaţie rutieră240
  50Ingineria resurselor vegetale şi animale10Agronomie10Agronomie10Agricultură240
  20Ştiinţele solului240
  30Montanologie240
  40Protecţia plantelor240
  50Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi industria alimentară240
  20Horticultură20Horticultură10Horticultură240
  20
  Peisagistică240
  30Inginerie forestieră140Inginerie forestieră10Ingineria prelucrării lemnului240
  20Ingineria şi designul produselor finite din lemn240
  40Silvicultură30Silvicultură10Silvicultură240
  20
  Exploatări forestiere240
  30Cinegetică240
      50Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală10Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală10Inginerie economică în agricultură240
  20Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism240
  10Biotehnologii50Biotehnologii10
  Inginerie genetică240
  20Biotehnologii*10)240
  10Ingineria produselor alimentare150Ingineria produselor alimentare10Ingineria produselor alimentare240
  20Tehnologia prelucrării produselor agricole240
  30Controlul şi expertiza produselor alimentare240
  40Pescuit şi industrializarea peştelui
  240
  50Protecţia consumatorului şi a mediului240
  60Extracte şi aditivi naturali alimentari240
  70Tehnologie şi control în alimentaţie publică240
  10Zootehnie40Zootehnie10Zootehnie240
  20Piscicultură şi acvacultură240
  60Ingineria sistemelor, calculatoare şi tehnologia informaţiei10Calculatoare şi tehnologia informaţiei 10Calculatoare şi tehnologia informaţiei 10Calculatoare240
  20Tehnologia informaţiei240
  30Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională240
  40Ingineria informaţiei240
  20Ingineria sistemelor 220Ingineria sistemelor 10Automatică şi informatică aplicată240
  20Ingineria şi securitatea sistemelor informatice militare240
  30Ingineria sistemelor multimedia240
  70Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială şi management10Inginerie mecanică180Inginerie mecanică10Sisteme şi echipamente termice240
  20Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice240
  30Mecanică fină şi nanotehnologii240
  40Maşini şi echipamente miniere240
  50Inginerie mecanică240
  60Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie alimentară240
  70Utilaje petroliere şi petrochimice240
  80Utilaje pentru transportul şi depozitarea hidrocarburilor
  240
  90Echipamente pentru procese industriale240
  100Utilaje tehnologice pentru construcţii240
          110Ingineria şi managementul resurselor tehnologice în construcţii240
  120Utilaje pentru textile şi pielărie240
  130Vehicule pentru transportul feroviar240
  140Instalaţii şi echipamente portuare şi marine240
  150
  Ingineria designului de produs (Product Design Engineering)240
  160Sisteme de transport operaţional ^%)240
  10Inginerie industrială130Inginerie industrială10Tehnologia construcţiilor de maşini240
  20Sisteme de producţie digitală^^)240
  30Ingineria sudării240
  40Design industrial
  240
  50Ingineria şi managementul calităţii240
  60Ingineria securităţii în industrie240
  70Nanotehnologii şi sisteme neconvenţionale240
  80Tehnologia şi designul produselor textile240
  90Tehnologia şi designul confecţiilor din piele şi înlocuitori240
  100Ingineria sistemelor de energii regenerabile240
  110
  Tehnologia tricotajelor şi confecţiilor240
  120Ingineria prelucrării materialelor polimerice, textile şi compozite240
  130Logistică industrială240
  140Inginerie industrială (Industrial Engineering)240
  150Informatică aplicată în inginerie industrială240
  20Inginerie navală şi navigaţie210Inginerie marină şi navigaţie10Navigaţie şi transport maritim şi fluvial
  240
  20Navigaţie, hidrografie şi echipamente navale240
  30Electromecanică navală240
  30Ştiinţe inginereşti aplicate270Ştiinţe inginereşti aplicate10Inginerie medicală240
  20Optometrie240
  30Biotehnologii industriale240
          40Inginerie fizică240
  50Informatică industrială240
  60^) 
  70^) 
  80Matematică şi informatică aplicată în inginerie240
  90Fizică tehnologică240
  100Bioinginerie240
  110Biomateriale şi dispozitive medicale240
  120Echipamente şi sisteme medicale240
  40Arhitectură navală200Arhitectură navală10Arhitectură navală240
  20Sisteme şi echipamente navale240
  10Mecatronică şi robotică250Mecatronică şi robotică10
  Mecatronică240
  20Robotică240
  30Mecatronica sistemelor biotehnice %240
  10Ingineria materialelor170Ingineria materialelor10Ştiinţa materialelor240
  20Ingineria elaborării materialelor metalice240
  30Ingineria procesării materialelor
  240
  40Informatică aplicată în ingineria materialelor240
  50Ingineria biomaterialelor240
  10Ingineria mediului190Ingineria mediului10Ingineria şi protecţia mediului în industrie240
  20Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice240
  30Ingineria şi protecţia mediului în industria chimică şi petrochimică240
  40Ingineria şi protecţia mediului în agricultură240
  50Ingineria dezvoltării rurale durabile240
  60Ingineria mediului240
  70Ingineria valorificării deşeurilor240
  80Reconstrucţie ecologică240
  90Informatică aplicată în ingineria mediului %240
  10Inginerie şi management
  230Inginerie şi management10Inginerie economică industrială240
  20Inginerie economică în domeniul mecanic240
  30Inginerie economică în construcţii240
          40Inginerie şi management naval şi portuar240
  50Inginerie economică în domeniul transporturilor240
  60Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic240
  70Inginerie economică în industria chimică şi de materiale240
  80^) 
  90^) 
  100Inginerie şi management în industria turismului240
  110Inginerie şi management forestier240
  120Ingineria şi managementul afacerilor240
  130Inginerie şi management în domeniul comunicaţiilor militare 240
  10
  Inginerie genistică, Inginerie de armament, rachete şi muniţii20Inginerie genistică10Maşini şi utilaje de geniu240
  20Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri şi mascare240
  80Inginerie de armament, rachete şi muniţii10Armament, rachete, muniţii de aviaţie şi sisteme de salvare240
  20Muniţii, rachete, explozivi şi pulberi240
  30Armament, aparatură artileristică şi sisteme de conducere a focului240
  40Sisteme integrate de armament şi muniţie240
  50Materiale energetice şi apărare CBRN240
  30Ştiinţe biologice şi biomedicale10Biologie10Biologie10Biologie10Biologie180
  20Biologie ambientală180
  20Biochimie10Biochimie10Biologie20Biochimie180
  30Medicină 10Medicină10Sănătate10Medicină 1)360
  40Asistenţă medicală generală 1)
  240
  50Moaşe 1)240
  20Sănătate10Radiologie şi imagistică180
  20Laborator clinic180
  30Balneofiziokinetoterapie şi recuperare180
  70Audiologie şi protezare auditivă180
  90Nutriţie şi dietetică
  180
  40Medicină veterinară10Medicină veterinară10Medicină veterinară10Medicină veterinară 1)360
    50Medicină dentară10Medicină dentară 10Sănătate20Medicină dentară 1)360
  20
  Sănătate40Tehnică dentară180
  50Asistenţă dentară180
  80Asistenţă de profilaxie stomatologică180
  60Farmacie10Farmacie10Sănătate30Farmacie 1)300
  20
  Sănătate60Asistenţă de farmacie180
  100Cosmetică medicală şi tehnologia produsului cosmetic180
  40Ştiinţe sociale 10Ştiinţe juridice10Drept10Drept10Drept240
  20Drept european şi internaţional
  240
  20Ştiinţe administrative10Ştiinţe administrative50Ştiinţe administrative10Administraţie publică180
  20Administraţie europeană180
  30Asistenţă managerială şi administrativă 180
  40Poliţie locală180
  50
  Servicii şi politici de sănătate publică (Public Health)180
  60Leadership în sectorul public (în limba engleză) 180
  30Ştiinţe ale comunicării10Ştiinţe ale comunicării60Ştiinţe ale comunicării10Jurnalism180
  20Comunicare şi relaţii publice180
  30Publicitate180
  40Ştiinţe ale informării şi documentării180
  50^) 
  60Media digitală180
  40Sociologie10Sociologie10Sociologie10Sociologie180
  20Antropologie180
  30Resurse umane180
  20Asistenţă socială20Asistenţă socială10Asistenţă socială180
  50Ştiinţe politice10Relaţii internaţionale şi studii europene40Relaţii internaţionale şi studii europene10Relaţii internaţionale şi studii europene180
  20
  Ştiinţe politice30Ştiinţe politice10Ştiinţe politice180
  20Studii de securitate180
  60Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică10Informaţii şi securitate naţională10Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică60Comunicare şi relaţii publice - informaţii180
  70Psihologie - informaţii
  180
  90Securitate şi apărare180
  110Comunicare publică şi interculturală în domeniul securităţii şi apărării180
          120Sisteme informaţionale180
  130Studii de securitate şi informaţii180
  20Ordine publică şi siguranţă naţională10Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică160Ordine şi siguranţă publică*^12)180
  30Ştiinţe militare 10Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică 10Conducere interarme - forţe terestre180
  20Conducere interarme - forţe navale180
  30Conducere interarme - forţe aeriene180
  40Logistică180
  50Managementul organizaţiei180
  80
  Management economico-financiar180
  100Conducere militară180
  140Managementul traficului aerian180
  150Management în aviaţie180
  160Managementul sistemelor de rachete şi artilerie antiaeriene180
  170Managementul sistemelor de comunicaţii militare180
  180Managementul sistemelor de supraveghere aeriană180
  190Leadership militar180
  70Ştiinţe economice10Administrarea afacerilor30Administrarea afacerilor10Administrarea afacerilor180
  20Economia firmei180
  30Economia comerţului, turismului şi serviciilor180
  40Merceologie şi managementul calităţii
  180
  50Economia comerţului, turismului, serviciilor şi managementul calităţii180
  60Administrarea afacerilor în servicii de ospitalitate180
  70Administrarea afacerilor în comerţ, turism, servicii, merceologie şi managementul calităţii180
  80Administrarea afacerilor în alimentaţia publică180
  10Cibernetică şi statistică50Cibernetică, statistică şi informatică economică10Cibernetică economică180
  30Statistică şi previziune economică180
  20Informatică economică50Cibernetică, statistică şi informatică economică20Informatică economică180
  10Contabilitate40Contabilitate10Contabilitate şi informatică de gestiune180
  10Economie10Economie10Economie generală180
  20Economie agroalimentară180
          30Economia mediului180
  40Economie şi comunicare economică în afaceri180
  50Economie agroalimentară şi a mediului180
  60Economie generală şi comunicare economică180
  70
  Economie şi finanţe (în limba engleză - Economics and finance)180
  10Finanţe20Finanţe10Finanţe şi bănci180
  10Management70Management10Management180
  20Managementul dezvoltării rurale durabile180
  10
  Marketing80Marketing10Marketing180
  10Economie şi afaceri internaţionale60Economie şi afaceri internaţionale10Economie internaţională180
  20Afaceri internaţionale180
  30Economie şi afaceri internaţionale180
  80
  Psihologie şi ştiinţe comportamentale10Psihologie80Psihologie10Psihologie180
  20Terapie ocupaţională180
  10Ştiinţe ale educaţiei70Ştiinţe ale educaţiei10Pedagogie180
  20Psihopedagogie specială
  180
  30Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar180
  40Pedagogie socială180
  50Ştiinţe umaniste şi arte10Filologie10Filologie20Limbă şi literatură10Limba şi literatura română*1)180
  20Limbă şi literatură*2)
  180
  30Limba şi literatura modernă*3)180
  40Literatură universală şi comparată*11)180
  50Filologie clasică*4)180
  30Limbi moderne aplicate10Traducere şi interpretare180
  20Limbi moderne aplicate180
  20Filosofie
  10Filosofie10Filosofie10Filosofie180
  30Istorie10Istorie40Istorie10Istorie180
  20Arheologie180
  30
  Arhivistică180
  40Muzeologie180
  50Istoria artei180
  50Studiul patrimoniului (Heritage Studies)10Studiul patrimoniului şi managementul bunurilor culturale180
          20Arheologie, studii antice şi antropologie istorică180
  30Turism cultural şi studii muzeale180
  40Teologie 10Teologie 10Teologie10Teologie pastorală*5)240
  20Teologie didactică*5)180
  30^) 
  40Teologie asistenţă socială*5)180
  50Studii religioase180
  50
  Studii culturale10Studii culturale50Studii culturale10Etnologie180
  20Studii iudaice180
  30Studii americane180
  40Studii culturale180
  50Studii europene180
  60Turism cultural180
  60Arhitectură şi urbanism 10Arhitectură10Arhitectură10Arhitectură 1)360
  20Arhitectură de interior300
  30Design de produs300
  40Conservare şi restaurare de arhitectură
  180
  50Arhitectura peisajului180
  60Mobilier şi amenajări interioare180
  70Tehnologie arhitecturală180
  20Urbanism20Urbanism10Proiectare şi planificare urbană240
  20Urbanism şi administrarea teritoriului180
  30Amenajarea şi planificarea peisajului240
  70Arte*13)10Arte vizuale40Arte vizuale10Arte plastice*9)180
  20Arte decorative180
  30Design180
  40Conservare şi restaurare
  180
  50Artă murală180
  60Pedagogia artelor plastice şi decorative180
  80Ceramică - sticlă - metal180
  90Arte textile - design textil180
  100Modă - design vestimentar180
  110Scenografie şi eveniment artistic180
  120
  Design ambiental180
  130Artă monumentală180
  140Artă sacră180
      20Istoria şi teoria artei*^13)40Arte vizuale 70Istoria şi teoria artei180
  10Teatru şi artele spectacolului 10Teatru şi artele spectacolului10
  Artele spectacolului *6)180
  20Teatrologie *7)180
  30Scenografie180
  20Cinematografie şi media20Cinematografie şi media10Cinematografie, fotografie, media*8)180
  20Filmologie180
  30Comunicare audiovizuală-multimedia180
  40Fotografie %)180
  10Muzică30Muzică10Muzică180
  20Muzică religioasă180
  30Muzicologie240
  40Interpretare muzicală - canto240
  50Interpretare muzicală - instrumente240
  60Compoziţie muzicală240
  70Dirijat240
  80Artele spectacolului muzical240
  60Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice10Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice10Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice10Educaţie fizică şi sport
  10Educaţie fizică şi sportivă180
  20Sport şi performanţă motrică180
  20Kinetoterapie10Kinetoterapie şi motricitate specială180
  *1) Se poate adăuga: în combinaţie cu o limbă şi literatură modernă/clasică/literatură universală şi comparată.*2) Se adaugă: limba şi literatura maghiară, limba pentru care se organizează programul de studii, în combinaţie cu limba şi literatura română/o limbă şi literatură modernă/clasică/literatură universală şi comparată.*3) Se adaugă: limba pentru care se studiază, în combinaţie cu o altă limbă şi literatură modernă/clasică sau în combinaţie cu limba şi literatura română/clasică/literatură universală şi comparată.*4) Se elimină „în combinaţie cu limba şi literatura română sau o limbă şi literatură modernă/clasică/literatură universală şi comparată“.*5) Se referă, după caz, la Teologie ortodoxă, Teologie romano-catolică, Teologie greco-catolică, Teologie reformată, Teologie baptistă, Teologie protestantă, Teologie penticostală, Teologie adventistă, Teologie creştină după evanghelie.*6) Se adaugă, după caz: Actorie, Regie, Păpuşi-Marionete, Coregrafie.*7) Se adaugă, după caz: Management cultural, Jurnalism teatral.*8) Se adaugă, după caz: Regie de film şi TV; Imagine de film şi TV; Multimedia: sunet-montaj; Comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate media; Filmologie; Animaţie.*9) Se adaugă, după caz: Pictură, Sculptură, Grafică, Fotografie - videoprocesarea computerizată a imaginii.
  *10) Se adaugă, după caz: agricole, medical-veterinare, pentru industria alimentară.*11) Se poate adăuga: în combinaţie cu o limbă şi literatură modernă/clasică/limba şi literatura română.*12) Ofiţer de poliţie, poliţie de frontieră, jandarmi, penitenciare; specializarea trece din domeniul Ştiinţe juridice la domeniul Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică.*13) Se poate susţine doctorat ştiinţific în domeniul de studii universitare de doctorat „Istoria şi teoria artei“ pentru toţi absolvenţii de studii universitare de licenţă şi master aparţinând programelor de studii din ramura de ştiinţă „Arte“.^) Specializare eliminată în reglementările anterioare^) Schimbarea denumirii specializării „Maşini-unelte şi sisteme de producţie“ din cadrul domeniului de licenţă „Inginerie industrială“ în „Sisteme de producţie digitale“ cu încadrarea în acelaşi domeniu de licenţă „Inginerie industrială“%) Se înfiinţează o nouă specializare cu denumirea „Energetică şi tehnologii informatice“ în cadrul domeniului de licenţă Inginerie energetică.%) Se înfiinţează o nouă specializare cu denumirea „Sisteme de transport operaţional“ în cadrul domeniului de licenţă Inginerie mecanică.%) Se înfiinţează o nouă specializare cu denumirea „Mecatronica sistemelor biotehnice“ în cadrul domeniului de licenţă Mecatronică şi robotică.%) Se înfiinţează o nouă specializare cu denumirea „Informatică aplicată în ingineria mediului“ în cadrul domeniului de licenţă Ingineria mediului.%) Se înfiinţează o nouă specializare cu denumirea „Fotografie“ în cadrul domeniului de licenţă Cinematografie şi media.%) Se înfiinţează o nouă specializare cu denumirea „Management şi audit de mediu“ în cadrul domeniului de licenţă Ştiinţa mediului.1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene: Medicină, Asistenţă medicală generală, Moaşe, Medicină dentară, Farmacie, Medicină veterinară, Arhitectură.
  Anexa nr. 2(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 158/2018)Structura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu,locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare,formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2018-2019

  1. UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREŞTI
  Nr. crt.FacultateaDomeniul de licenţăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licenţă (locaţia geografică de desfăşurare şi limba de predare)*AAcreditare (A)/ Autorizare de funcţionare provizorie (AP)Forma de învăţământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi
  1Facultatea de Inginerie ElectricăInginerie electricăElectronică de putere şi acţionări electriceAIF240120
  Instrumentaţie şi achiziţii de dateAIF24060
  Sisteme electriceAIF240120
  Informatică aplicată în inginerie electricăAIF24060
  Inginerie şi managementInginerie economică în domeniul electric, electronic şi energeticAIF240
  30
  2Facultatea de EnergeticăInginerie energeticăEnergetică şi tehnologii de mediuAIF24090
  Energetică şi tehnologii nucleareAIF24050
  Energetică şi tehnologii informaticeAPIF24060
  Hidroenergetică
  AIF24090
  Ingineria sistemelor electroenergeticeAIF24065
  Managementul energieiAIF24090
  TermoenergeticăAIF24060
  Inginerie şi managementInginerie economică în domeniul electric, electronic şi energeticAIF24050
  Ştiinţe inginereşti aplicateInformatică industrialăAIF24060
  3Facultatea de Automatică şi CalculatoareCalculatoare şi tehnologia informaţieiCalculatoareAIF240500
  Tehnologia informaţiei
  AIF240100
  Ingineria sistemelorAutomatică şi informatică aplicatăAIF240400
  4Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia InformaţieiCalculatoare şi tehnologia informaţieiIngineria informaţieiAIF240120
  Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionaleElectronică aplicată
  AIF240150
  Electronică aplicată (în limba engleză)AIF24060
  Microelectronică, optoelectronică şi nanotehnologiiAIF240150
  Reţele şi software de telecomunicaţiiAIF240150
  Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii
  AIF240150
  Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii (în limba engleză)AIF24060
  5Facultatea de Inginerie Mecanică şi MecatronicăInginerie industrialăDesign industrialAIF24045
  Inginerie mecanicăEchipamente pentru procese industrialeA
  IF24060
  Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumaticeAIF24060
  Mecanică fină şi nanotehnologiiAIF240100
  Sisteme şi echipamente termiceAIF24075
  Inginerie şi managementInginerie economică în domeniul mecanic
  AIF24065
  Mecatronică şi roboticăMecatronicăAIF240100
  Ştiinţe inginereşti aplicateOptometrieAIF24050
  6Facultatea de Ingineria şi Managementul Sistemelor TehnologiceInginerie industrialăIngineria securităţii în industrie
  AIF24060
  Ingineria sudăriiAIF24060
  Ingineria şi managementul calităţiiAIF24090
  Logistică industrialăAIF24090
  Sisteme de producţie digitale
  AIF24090
  Nanotehnologii şi sisteme neconvenţionaleAIF24050
  Tehnologia construcţiilor de maşiniAIF240200
  Inginerie industrială (în limba engleză - Industrial engineering)APIF240100
  Informatică aplicată în inginerie industrialăAPIF24090
  Inginerie şi managementInginerie economică industrialăAIF240150
  Mecatronică şi roboticăRoboticăAIF24090
  7Facultatea de Ingineria Sistemelor BiotehniceIngineria mediuluiIngineria dezvoltării rurale durabile
  AIF24075
  Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologiceAIF24095
  Informatică aplicată în ingineria mediuluiAPIF24060
  Ingineria produselor alimentareIngineria produselor alimentareAIF24090
  Inginerie mecanicăMaşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie alimentarăAIF240115
  Sisteme de transport operaţionalAPIF24060
  Mecatronică şi roboticăMecatronica sistemelor biotehniceAPIF24060
  8Facultatea de TransporturiIngineria autovehiculelor
  Autovehicule rutiereAIF240175
  Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehiculeAPIF24050
  Ingineria transporturilorIngineria transporturilor şi a traficuluiAIF240160
  Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionaleTelecomenzi şi electronică în transporturiAIF
  240100
  Inginerie mecanicăVehicule pentru transportul feroviarAIF24090
  9Facultatea de Inginerie AerospaţialăInginerie aerospaţialăConstrucţii aerospaţialeAIF24060
  Echipamente şi instalaţii de aviaţieAIF240
  60
  Inginerie şi management aeronauticAIF24050
  Navigaţie aeriană (în limba engleză - Air navigation)AIF24060
  Sisteme de propulsieAIF24040
  Design aeronauticAPIF240
  50
  10Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria MaterialelorIngineria materialelorIngineria elaborării materialelor metaliceAIF24060
  Ingineria procesării materialelorAIF24060
  Ştiinţa materialelorAIF24060
  Ingineria mediului
  Ingineria şi protecţia mediului în industrieAIF24060
  Inginerie şi managementInginerie economică în industria chimică şi de materialeAIF24060
  Ştiinţe inginereşti aplicateInginerie medicalăAIF24060
  11Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa MaterialelorIngineria mediuluiIngineria şi protecţia mediului în industria chimică şi petrochimicăAIF24060
  Ingineria valorificării deşeurilorAPIF24030
  Ingineria produselor alimentareControlul şi expertiza produselor alimentareAIF24060
  Inginerie chimicăChimia şi ingineria substanţelor organice, petrochimie şi carbochimieAIF
  24060
  Chimie alimentară şi tehnologii biochimiceAIF24060
  Ingineria şi informatica proceselor chimice şi biochimiceAIF24060
  Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice şi nanomaterialeAIF240100
  Ştiinţa şi ingineria polimerilorAIF
  24060
  Ştiinţe inginereşti aplicateBiotehnologii industrialeAPIF24050
  12Facultatea de Inginerie în Limbi StrăineCalculatoare şi tehnologia informaţieiIngineria informaţiei (în limba engleză)AIF24090
  Ingineria informaţiei (în limba franceză)AIF240
  60
  Ingineria materialelorŞtiinţa materialelor (în limba engleză)AIF24030
  Inginerie chimicăInginerie chimică (în limba engleză)AIF24025
  Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionaleElectronică aplicată (în limba engleză)AIF24060
  Electronică aplicată (în limba franceză)
  AIF24060
  Electronică aplicată (în limba germană)AIF24060
  Inginerie mecanicăInginerie mecanică (în limba engleză)AIF24025
  Inginerie mecanică (în limba franceză)AIF24025
  Inginerie mecanică (în limba germană)*)AIF2400
  Inginerie şi managementInginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic (în limba germană)AIF24025
  Inginerie economică în domeniul mecanic (în limba germană)AIF24030
  13Facultatea de Ştiinţe AplicateŞtiinţe inginereşti aplicateInginerie fizică
  AIF24050
  Matematică şi informatică aplicată în inginerieAIF24090
  14Facultatea de Inginerie MedicalăŞtiinţe inginereşti aplicateBiomateriale şi dispozitive medicaleAIF240200
  Echipamente şi sisteme medicaleAIF
  240200
  Inginerie medicală*)AIF2400
  15Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria şi Managementul AfacerilorInginerie şi managementIngineria şi managementul afacerilorAIF240150
  Ingineria şi managementul afacerilor (în limba engleză)APIF24075
  Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energeticAIF240100
  Inginerie economică în industria chimică şi de materialeAIF24040
  *) Specializări/Programe de studii universitare de licenţă pentru care nu se organizează admitere în anul universitar 2018-2019.
  2. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII DIN BUCUREŞTI
  Nr. crt.FacultateaDomeniul de licenţăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licenţă (locaţia geografică de desfăşurare şi limba de predare)*AAcreditare (A)/ Autorizare de funcţionare provizorie (AP)Forma de învăţământNumăr de credite de studii transferabile
  Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi
  1Facultatea de Construcţii Civile, Industriale şi AgricoleInginerie civilăConstrucţii civile, industriale şi agricoleAIF240450
  Inginerie urbană şi dezvoltare regionalăAIF240100
  Inginerie şi managementInginerie economică în construcţiiAIF24075
  2Facultatea de HidrotehnicăIngineria mediuluiIngineria mediuluiAIF24050
  Ingineria sistemelorAutomatică şi informatică aplicatăAIF24050
  Inginerie civilăAmenajări şi construcţii hidrotehniceAIF240120
  Inginerie sanitară şi protecţia mediuluiAIF240100
  3Facultatea de Căi Ferate, Drumuri şi PoduriInginerie civilăCăi ferate, drumuri şi poduriAIF240150
  Infrastructura transporturilor metropolitaneAIF24075
  4Facultatea de Inginerie a Instalaţiilor
  Ingineria instalaţiilorInstalaţii pentru construcţiiAIF240325
  Instalaţii pentru construcţii (în limba franceză)AIF24060
  Instalaţii şi echipamente pentru protecţia atmosfereiAIF240120
  5Facultatea de Utilaj TehnologicInginerie mecanicăIngineria şi managementul resurselor tehnologice în construcţii
  AIF24070
  Utilaje tehnologice pentru construcţiiAIF240150
  Mecatronică şi roboticăMecatronicăAPIF24060
  6Facultatea de GeodezieInginerie geodezicăMăsurători terestre şi cadastruA
  IF240250
  Geodezie şi geoinformaticăAPIF240200
  Cadastru şi managementul proprietăţilorAPIF240200
  7Facultatea de Inginerie în Limbi StrăineInginerie civilăInginerie civilă (în limba engleză)AIF240
  100
  Inginerie civilă (în limba franceză)AIF24060
  Limbi moderne aplicateTraducere şi interpretare (engleză - franceză/germană/spaniolă)AIF180100
  3. UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM „ION MINCU“ DIN BUCUREŞTI
  Nr. crt.FacultateaDomeniul de licenţăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licenţă(locaţia geografică de desfăşurare şi limba de predare)*AAcreditare (A)/ Autorizare de funcţionare provizorie (AP)Forma de învăţământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi
  1Facultatea de ArhitecturăArhitecturăArhitectură*^1)AIF360320
  Arhitectură (în limba engleză)*^1)APIF36050
  Conservare şi restaurare de arhitectură (la Sibiu)AIF18025
  2Facultatea de Arhitectură de InteriorArhitecturăArhitectură de interiorAIF30060
  Design de produsAIF30040
  Mobilier şi amenajări interioareAIF18025
  3Facultatea de Urbanism
  UrbanismAmenajarea şi planificarea peisajuluiAIF24050
  Proiectare şi planificare urbanăAIF24060
  Urbanism şi administrarea teritoriului (la Sibiu)APIF18030
  *^1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.
  4. UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREŞTI
  Nr. crt.Facultatea
  Domeniul de licenţăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licenţă (locaţia geografică de desfăşurare şi limba de predare)*AAcreditare (A)/ Autorizare de funcţionare provizorie (AP)Forma de învăţământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi
  1Facultatea de AgriculturăAgronomieAgriculturăAIF240250
  AgriculturăAPIFR240100
  BiologieBiologieAIF180100
  BiologieAIFR18075
  SilviculturăSilviculturăAIF24060
  2Facultatea de HorticulturăHorticultură
  HorticulturăAIF240150
  HorticulturăAID240100
  PeisagisticăAIF24075
  3Facultatea de Ingineria şi Gestiunea Producţiilor AnimaliereZootehnieZootehnieA
  IF24090
  Piscicultură şi acvaculturăAIF24050
  Ingineria produselor alimentareTehnologia prelucrării produselor agricoleAIF240100
  Protecţia consumatorului şi a mediuluiAPIF24060
  Silvicultură
  CinegeticăAIF24050
  4Facultatea de Medicină VeterinarăMedicină veterinarăMedicină veterinară*^1)AIF360300
  Medicină veterinară (în limba engleză)*^1)APIF36030
  Medicină veterinară (în limba franceză)*^1)APIF36030
  Ingineria produselor alimentareControlul şi expertiza produselor alimentareAIF240120
  5Facultatea de Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria MediuluiInginerie civilăÎmbunătăţiri funciare şi dezvoltare ruralăAIF24090
  Ingineria mediuluiIngineria şi protecţia mediului în agriculturăA
  IF240150
  Ingineria şi protecţia mediului în agriculturăAIFR240150
  Inginerie şi managementInginerie economică în construcţiiAIF24060
  Inginerie geodezicăMăsurători terestre şi cadastruAIF240150
  Măsurători terestre şi cadastruAPIFR240150
  6Facultatea de BiotehnologiiBiotehnologiiBiotehnologii agricoleAIF24050
  Biotehnologii medical-veterinareAIF24040
  Biotehnologii pentru industria alimentarăA
  IF24060
  7Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură şi Dezvoltare RuralăInginerie şi management în agricultură şi dezvoltare ruralăInginerie economică în agriculturăAIF240200
  Inginerie economică în agriculturăAID240225
  Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturismAIF240
  400
  Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturismAID240250
  8Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură şi Dezvoltare Rurală - Filiala SlatinaInginerie şi management în agricultură şi dezvoltare ruralăInginerie economică în agriculturăAIF240100
  9Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură şi Dezvoltare Rurală - Filiala CălăraşiInginerie şi management în agricultură şi dezvoltare ruralăInginerie economică în agriculturăAIF
  240120
  *^1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.
  5. UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
  Nr. crt.FacultateaDomeniul de licenţăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licenţă (locaţia geografică de desfăşurare şi limba de predare)*AAcreditare (A)/ Autorizare de funcţionare provizorie (AP)Forma de învăţământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi
  1Facultatea de Administraţie şi AfaceriAdministrarea afacerilorAdministrarea afacerilorAIF180200
  Administrarea afacerilor (în limba engleză - Business administration)APIF18075
  MarketingMarketingAIF180150
  Ştiinţe administrativeAdministraţie publicăAIF180250
  Cibernetică, statistică şi informatică economicăCibernetică economicăAP
  IF18075
  2Facultatea de BiologieBiologieBiochimieAIF18080
  BiologieAIF180120
  Ştiinţa mediuluiEcologie şi protecţia mediuluiAIF18060
  3Facultatea de ChimieChimieBiochimie tehnologicăAIF18035
  ChimieAIF180155
  Chimie medicalăAPIF18035
  Chimie farmaceuticăAPIF18035
  Ştiinţa mediuluiChimia mediuluiAIF18075
  4Facultatea de DreptDreptDreptAIF240600
  Drept
  AID240400
  5Facultatea de FilosofieFilosofieFilosofieAIF180180
  6Facultatea de FizicăFizicăBiofizicăAIF18050
  FizicăAIF18050
  Fizică (în limba engleză)AIF18040
  Fizică informaticăAIF18050
  Fizică medicalăAIF18050
  Ştiinţe inginereşti aplicateFizică tehnologicăAIF24050
  7Facultatea de GeografieGeografieCartografieAIF180100
  Geografia turismuluiAIF180200
  Geografia turismului
  AID180100
  Geografia turismului (la Călimăneşti)AIF18030
  Geografia turismului (la Drobeta-Turnu Severin)AIF18050
  GeografieAIF180150
  Hidrologie şi meteorologie
  AIF18080
  Planificare teritorialăAIF180100
  Planificare teritorială (la Drobeta-Turnu Severin)AIF18050
  Ştiinţa mediuluiGeografia mediuluiAIF180120
  8Facultatea de Geologie şi GeofizicăGeologieGeologieAIF18060
  Inginerie geologicăGeofizicăAIF24060
  Inginerie geologicăAIF240120
  9Facultatea de IstorieIstorieIstoria arteiAIF18075
  IstorieAIF180250
  IstorieAID18050
  Relaţii internaţionale şi studii europeneRelaţii internaţionale şi studii europeneA
  IF180120
  10Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele ComunicăriiŞtiinţe ale comunicăriiComunicare şi relaţii publiceAIF180120
  Comunicare şi relaţii publiceAID18075
  JurnalismAIF180
  130
  JurnalismAID18050
  PublicitateAIF18075
  PublicitateAPID18050
  11Facultatea de LitereLimbă şi literaturăLimba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă
  AIF180400
  Literatură universală şi comparată - O limbă şi literatură modernă (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, portugheză, rusă)/Limba şi literatura latinăAIF18075
  Studii culturaleEtnologieAIF180100
  Studii europeneAIF180120
  Ştiinţe administrativeAsistenţă managerială şi administrativăAIF18075
  Ştiinţe ale comunicăriiComunicare şi relaţii publiceAIF180130
  Comunicare şi relaţii publiceAIFR18075
  Ştiinţe ale informării şi documentăriiAIF
  18060
  12Facultatea de Limbi şi Literaturi StrăineLimbă şi literaturăLimba şi literatura neogreacă - Limba şi literatura modernă (catalană/coreeană/engleză/franceză/ germană/hindi/italiană/neerlandeză/ persană/portugheză/rusă/spaniolă/ suedeză)/Limba şi literatura românăAIF18030
  Limba şi literatura rromani - Limba şi literatura română/O limbă şi literatură modernăAIF18021
  Limbă şi literatură modernă - Limba şi literatura coreeană (B)AIF18025
  Limbă şi literatură modernă - Limba şi literatura catalană (B)AIF18025
  O limbă şi literatură modernă - Limba şi literatura română/Limba şi literatura neogreacăAIF18030
  O limbă şi literatură modernă (A) - O limbă şi literatură modernă (B)/Limba şi literatura românăAIF180850
  Limba şi literatura suedeză - Limba şi literatura modernă (engleză/germană/neerlandeză/franceză/spaniolă/italiană/portugheză/catalană/ rusă/persană/hindi/coreeană)/Limba şi literatura latină/Limba şi literatura românăAPIF18035
  Filologie clasică (Limba şi literatura latină - Limba şi literatura greacă veche)AIF18050
  Limbi moderne aplicateLimbi moderne aplicateAIF180270
  Traducere şi interpretareAIF180180
  Studii culturaleStudii americaneAIF18050
  Studii iudaiceAIF18025
  13Facultatea de Matematică şi InformaticăCalculatoare şi tehnologia informaţieiTehnologia informaţieiAIF240100
  InformaticăInformaticăAIF180
  300
  InformaticăAID18075
  MatematicăMatematicăAIF180180
  Matematică informaticăAIF18075
  Matematici aplicateAIF
  18075
  14Facultatea de Sociologie şi Asistenţă SocialăAsistenţă socialăAsistenţă socialăAIF180300
  Asistenţă socialăAID18050
  SociologieAntropologieAIF180
  100
  Resurse umaneAIF180200
  SociologieAIF180400
  15Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele EducaţieiPsihologiePsihologieAIF180300
  Ştiinţe ale educaţiei
  Pedagogia învăţământului primar şi preşcolarAIF180120
  Pedagogia învăţământului primar şi preşcolarAID180125
  Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Buzău)AIF18050
  Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Focşani)AIF18050
  PedagogieAIF18070
  Pedagogie (în limba engleză)APIF18030
  Psihopedagogie specialăAIF18090
  16Facultatea de Ştiinţe PoliticeŞtiinţe politiceStudii de securitateA
  IF180100
  Ştiinţe politiceAIF180200
  Ştiinţe politice (în limba engleză)AIF180150
  Ştiinţe politice (în limba franceză)AIF18060
  Relaţii internaţionale şi studii europeneRelaţii internaţionale şi studii europene (în limba engleză)
  APIF180100
  17Facultatea de Teologie BaptistăTeologieTeologie baptistă asistenţă socialăAIF18035
  18Facultatea de Teologie OrtodoxăArte vizualeArtă sacrăAIF18060
  TeologieTeologie ortodoxă asistenţă socialăAIF18060
  Teologie ortodoxă didacticăAIF18060
  Teologie ortodoxă pastoralăAIF240230
  Teologie ortodoxă pastorală (la Roma, Italia)APIF240
  50
  19Facultatea de Teologie Romano-CatolicăTeologieTeologie romano-catolică asistenţă socialăAIF18050
  Studii religioaseAPIF18050
  6. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „CAROL DAVILA“ DIN BUCUREŞTI
  Nr. crt.FacultateaDomeniul de licenţăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licenţă (locaţia geografică de desfăşurare şi limba de predare)*A
  Acreditare (A)/ Autorizare de funcţionare provizorie (AP)Forma de învăţământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi
  1Facultatea de MedicinăSănătateMedicină**)*^1)AIF3601.266
  Medicină (în limba engleză)*^1)AIF360300
  2Facultatea de Medicină DentarăSănătate
  Medicină dentară**)*^1)AIF360334
  3Facultatea de FarmacieSănătateFarmacie**)*^1)AIF300225
  4Facultatea de Moaşe şi Asistenţă MedicalăSănătateAsistenţă medicală generală*^1)AIF240
  100
  Balneofiziokinetoterapie şi recuperareAIF18050
  Moaşe*^1)AIF24015
  Tehnică dentarăAIF18050
  **) Se şcolarizează şi la cererea Ministerului Apărării Naţionale.
  *^1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.
  7. ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI
  Nr. crt.
  FacultateaDomeniul de licenţăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licenţă (locaţia geografică de desfăşurare şi limba de predare)*AAcreditare (A)/ Autorizare de funcţionare provizorie (AP)Forma de învăţământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi
  1Facultatea de Economie Teoretică şi AplicatăEconomieEconomie şi comunicare economică în afaceriAIF180300
  2Facultatea de Economie Agroalimentară şi a MediuluiEconomieEconomie agroalimentară şi a mediului
  AIF180375
  Economie agroalimentară şi a mediuluiAPID180100
  Economie agroalimentară şi a mediului (la Tulcea)APID180100
  3Facultatea de Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi străineAdministrarea afacerilorAdministrarea afacerilor (în limba engleză)AIF
  180350
  Administrarea afacerilor (în limba franceză)AIF180180
  Administrarea afacerilor (în limba germană)AIF180180
  4Facultatea de Business şi TurismAdministrarea afacerilorAdministrarea afacerilor în comerţ, turism, servicii, merceologie şi managementul calităţiiAIF180500
  Administrarea afacerilor în comerţ, turism, servicii, merceologie şi managementul calităţii (în limba engleză)AIF180100
  5Facultatea de ManagementManagementManagementAIF180650
  Management (în limba engleză)AIF180100
  ManagementA
  ID180100
  Management (la Piatra-Neamţ)AID18050
  Management (la Deva)APID18075
  6Facultatea de MarketingMarketingMarketingAIF180
  450
  Marketing (în limba engleză)AIF180100
  MarketingAID180125
  MarketingAIFR180100
  7Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică EconomicăCibernetică, statistică şi informatică economicăCibernetică economică
  AIF180350
  Informatică economicăAIF180450
  Informatică economică (în limba engleză)AIF180150
  Informatică economicăAID180125
  Statistică şi previziune economică
  AIF180150
  8Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de ValoriFinanţeFinanţe şi bănciAIF180500
  Finanţe şi bănci (în limba engleză)AIF180100
  Finanţe şi bănciAID
  180100
  Finanţe şi bănci (la Buzău)AID18050
  9Facultatea de Contabilitate şi Informatică de GestiuneContabilitateContabilitate şi informatică de gestiuneAIF180550
  Contabilitate şi informatică de gestiuneAID180150
  Contabilitate şi informatică de gestiune (în limba engleză)AIF180120
  Contabilitate şi informatică de gestiune (la Deva)APID18075
  10Facultatea de Relaţii Economice InternaţionaleEconomie şi afaceri internaţionaleEconomie şi afaceri internaţionaleAIF180460
  Economie şi afaceri internaţionale (în limba engleză)A
  IF180125
  Limbi moderne aplicateLimbi moderne aplicate (engleză, franceză)AIF180100
  11Facultatea de Administraţie şi Management PublicŞtiinţe administrativeAdministraţie publicăAIF180350
  SociologieResurse umaneAIF180120
  12Facultatea Bucharest Business School (Şcoala de Afaceri)Administrarea afacerilorMBA Româno-Canadian (în limba engleză)**)AIF12050
  MBA Româno-Francez INDE (în limba engleză)**)AIF12050
  MBA Româno-Francez INDE (în limba engleză)**)AIFR120
  50
  MBA Româno-German „Management antreprenorial“ (în limba germană)**)AIF12025
  ManagementDezvoltarea economică a întreprinderii**)AIF12060
  **) Programe de studii universitare de master.
  8. UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE MUZICĂ DIN BUCUREŞTI
  1Facultatea de Interpretare MuzicalăMuzicăInterpretare muzicală - cantoAIF
  24025
  Interpretare muzicală - instrumenteAIF24090
  2Facultatea de Compoziţie, Muzicologie şi Pedagogie MuzicalăMuzicăCompoziţie muzicalăAIF24045
  DirijatAIF24010
  Muzică religioasăAIF18012
  MuzicologieAIF24012
  MuzicăAIF18050
  9. UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE DIN BUCUREŞTI
  Nr. crt.FacultateaDomeniul de licenţăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licenţă
  (locaţia geografică de desfăşurare şi limba de predare)*A
  Acreditare (A)/ Autorizare de funcţionare provizorie (AP)Forma de învăţământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi
  1Facultatea de Arte PlasticeArte vizualeArte plastice (fotografie - videoprocesarea computerizată a imaginii)AIF18045
  Arte plastice (pictură, sculptură, grafică)AIF180160
  Pedagogia artelor plastice şi decorativeAP
  IF18030
  2Facultatea de Arte Decorative şi DesignArte vizualeArtă muralăAIF18040
  Arte textile - design textilAIF18040
  Ceramică - sticlă - metalAIF180
  40
  DesignAIF18075
  Modă - design vestimentarAIF18060
  Scenografie şi eveniment artisticAIF18030
  3Facultatea de Istoria şi Teoria ArteiArte vizualeConservare şi restaurare
  AIF18025
  Istoria şi teoria arteiAIF18030
  10. UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTĂ TEATRALĂ ŞI CINEMATOGRAFICĂ „I. L. CARAGIALE“ DIN BUCUREŞTI
  Nr. crt.FacultateaDomeniul de licenţăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licenţă (locaţia geografică de desfăşurare şi limba de predare)*AAcreditare (A)/ Autorizare de funcţionare provizorie (AP)Forma de învăţământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi
  1Facultatea de TeatruTeatru şi artele spectacoluluiArtele spectacolului (Actorie, Regie, Păpuşi - Marionete, Coregrafie)AIF180120
  ScenografieAIF18020
  Teatrologie (Management cultural, Jurnalism teatral)AIF18020
  2Facultatea de FilmCinematografie şi media
  Cinematografie, fotografie, media (Regie de film şi TV, Imagine de film şi TV, Multimedia: sunet-montaj, Comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate media, filmologie)AIF18095
  Cinematografie, fotografie, media (Animaţie)APIF1809
  FotografieAPIF18015
  11. UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT DIN BUCUREŞTI
  Nr. crt.FacultateaDomeniul de licenţăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licenţă
  (locaţia geografică de desfăşurare şi limba de predare)*A
  Acreditare (A)/ Autorizare de funcţionare provizorie (AP)Forma de învăţământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi
  1Facultatea de Educaţie Fizică şi SportEducaţie fizică şi sportEducaţie fizică şi sportivăAIF180200
  Educaţie fizică şi sportivă (în limba franceză)AIF18050
  Sport şi performanţă motricăA
  IF180150
  Sport şi performanţă motrică (în limba engleză)APIF18050
  Sport şi performanţă motricăAIFR18075
  2Facultatea de KinetoterapieKinetoterapieKinetoterapie şi motricitate specialăAIF180
  200
  12. ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE DIN BUCUREŞTI
  Nr. crt.FacultateaDomeniul de licenţăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licenţă (locaţia geografică de desfăşurare şi limba de predare)*AAcreditare (A)/ Autorizare de funcţionare provizorie (AP)Forma de învăţământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi
  1Facultatea de Administraţie PublicăŞtiinţe administrativeAdministraţie europeanăAIF180150
  Administraţie publică
  AIF180200
  Administraţie publicăAID180100
  2Facultatea de Ştiinţe PoliticePsihologiePsihologieAIF18050
  Relaţii internaţionale şi studii europeneRelaţii internaţionale şi studii europeneA
  IF180150
  SociologieSociologieAIF18050
  Ştiinţe politiceŞtiinţe politiceAIF180200
  3Facultatea de Comunicare şi Relaţii PubliceŞtiinţe ale comunicăriiComunicare şi relaţii publiceA
  IF180300
  PublicitateAIF180150
  4Facultatea de ManagementManagementManagementAIF180100
  Management (în limba engleză)APIF18025
  NOTĂ: Pentru absolvenţii Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice, învăţământ universitar de lungă durată, înmatriculaţi în anul I de studii în anii universitari 1998-1999, 1999-2000 şi 2000-2001, profilul şi specializarea obţinute sunt „Ştiinţe ale comunicării“, respectiv „Comunicare socială şi relaţii publice“.
  13. UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918“ DIN ALBA IULIA
  Nr. crt.FacultateaDomeniul de licenţăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licenţă (locaţia geografică de desfăşurare şi limba de predare)*AAcreditare (A)/ Autorizare de funcţionare provizorie (AP)Forma de învăţământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi
  1Facultatea de Istorie şi FilologieIstorieArheologieAIF180
  30
  Arheologie (în limba engleză)APIF18075
  IstorieAIF18070
  Limbă şi literaturăLimba şi literatura franceză - Limba şi literatura englezăAIF18050
  Limba şi literatura română - Limba şi literatura englezăAIF
  18075
  Limba şi literatura română - Limba şi literatura francezăAIF18075
  Limbi moderne aplicateTraducere şi interpretareAPIF180100
  2Facultatea de Ştiinţe EconomiceAdministrarea afacerilorAdministrarea afacerilorAIF180
  75
  Administrarea afacerilor (în limba engleză)APIF18060
  Administrarea afacerilorAID18075
  Economia comerţului, turismului şi serviciilorAIF18075
  Economia comerţului, turismului şi serviciilorAID180
  75
  ContabilitateContabilitate şi informatică de gestiuneAIF180100
  Contabilitate şi informatică de gestiuneAID18075
  FinanţeFinanţe şi bănciAIF18075
  MarketingMarketing
  AIF18050
  3Facultatea de Ştiinţe Exacte şi InginereştiInformaticăInformaticăAIF180125
  Informatică (în limba engleză)APIF18075
  Ingineria civilăInginerie urbană şi dezvoltare regionalăAP
  IF24030
  Ingineria mediuluiIngineria mediuluiAIF24060
  Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionaleElectronică aplicatăAIF24050
  Inginerie geodezicăMăsurători terestre şi cadastruAIF240
  60
  4Facultatea de Drept şi Ştiinţe SocialeAsistenţă socialăAsistenţă socialăAIF18075
  DreptDreptAIF240150
  Educaţie fizică şi sportEducaţie fizică şi sportivăAIF18050
  PsihologieTerapie ocupaţionalăAIF18060
  SociologieSociologieAIF18050
  Ştiinţe administrativeAdministraţie publicăAIF18050
  Ştiinţe ale educaţiei
  Pedagogia învăţământului primar şi preşcolarAIF18075
  Pedagogia învăţământului primar şi preşcolarAPID18050
  KinetoterapieKinetoterapie şi motricitate specialăAPIF18050
  5Facultatea de Teologie OrtodoxăTeologieTeologie ortodoxă pastorală
  AIF240150
  Arte vizualeArtă sacrăAPIF18030
  MuzicăMuzică religioasăAPIF18030
  14. UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU“ DIN ARAD
  1Facultatea de InginerieIngineria autovehiculelor
  Autovehicule rutiereAIF24080
  Ingineria sistemelorAutomatică şi informatică aplicatăAIF24060
  Inginerie industrialăTehnologia construcţiilor de maşiniAIF240100
  Tehnologia şi designul produselor textileAIF
  24050
  Tehnologia tricotajelor şi confecţiilorAIF24050
  Ingineria sudăriiAPIF24060
  Inginerie şi managementInginerie economică industrialăAIF24050
  2Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism şi Protecţia Mediului
  Ingineria mediuluiIngineria sistemelor biotehnice şi ecologiceAIF24060
  Ingineria produselor alimentareControlul şi expertiza produselor alimentareAIF24060
  Ingineria produselor alimentareAIF24060
  Protecţia consumatorului şi a mediuluiAPIF
  24060
  Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare ruralăInginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturismAIF24060
  3Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi SocialeLimbă şi literaturăLimba şi literatura română - Limba şi literatura englezăAIF18080
  Ştiinţe administrativeAdministraţie publicăAIF
  18060
  Ştiinţe ale comunicăriiJurnalismAIF18030
  TeologieTeologie penticostală didacticăAIF18030
  4Facultatea de Ştiinţe EconomiceAdministrarea afacerilorEconomia comerţului, turismului şi serviciilorAIF18075
  ContabilitateContabilitate şi informatică de gestiuneAIF180100
  FinanţeFinanţe şi bănciAIF18075
  ManagementManagementAIF180100
  5Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea“TeologieTeologie ortodoxă pastoralăAIF24075
  6Facultatea de Ştiinţe ExacteInformaticăInformaticăAIF18075
  Informatică aplicată (în limba engleză)APIF180
  75
  MatematicăMatematică informaticăAIF18075
  7Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă SocialăAsistenţă socialăAsistenţă socialăAIF18075
  PsihologiePsihologieAIF180
  75
  Ştiinţe ale educaţieiPedagogia învăţământului primar şi preşcolarAIF180130
  Psihopedagogie specialăAIF18060
  8Facultatea de Educaţie Fizică şi SportEducaţie fizică şi sportEducaţie fizică şi sportivăAIF18060
  9Facultatea de DesignArte vizualeDesignAIF18025
  Design ambientalAPIF18025
  Modă - design vestimentarAIF18025
  15. UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI“ DIN BACĂU
  1
  Facultatea de InginerieCalculatoare şi tehnologia informaţieiTehnologia informaţieiAIF24060
  Ingineria mediuluiIngineria şi protecţia mediului în industrieAIF240100
  Ingineria dezvoltării rurale durabileAPIF24050
  Ingineria produselor alimentareIngineria produselor alimentare
  AIF24060
  Inginerie chimicăInginerie biochimicăAIF24060
  Inginerie energeticăEnergetică industrialăAIF24050
  Inginerie industrialăDesign industrialAIF
  24030
  Ingineria şi managementul calităţiiAPIF24075
  Tehnologia construcţiilor de maşiniAIF24075
  Inginerie mecanicăEchipamente pentru procese industrialeAIF24050
  Inginerie şi managementInginerie economică în domeniul mecanicAIF24060
  Mecatronică şi roboticăMecatronicăAIF24060
  2Facultatea de LitereLimbă şi literaturăLimba şi literatura engleză - Limba şi literatura francezăAIF18050
  Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (engleză, franceză)A
  IF18050
  Limbă şi literatură modernă (engleză, franceză) - Limba şi literatura românăAIF18075
  Limbi moderne aplicateTraducere şi interpretare (engleză, franceză)AIF18040
  Ştiinţe ale comunicăriiComunicare şi relaţii publiceAIF18075
  Ştiinţe ale educaţieiPedagogia învăţământului primar şi preşcolarAIF18075
  3Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi SănătăţiiEducaţie fizică şi sportEducaţie fizică şi sportivăAIF18090
  Educaţie fizică şi sportivăAIFR18060
  Sport şi performanţă motrică
  AIF18050
  KinetoterapieKinetoterapie şi motricitate specialăAIF18090
  Kinetoterapie şi motricitate specialăAIFR18060
  PsihologieTerapie ocupaţionalăAIF180
  60
  4Facultatea de ŞtiinţeBiologieBiologieAIF18050
  InformaticăInformaticăAIF18080
  InformaticăAIFR18075
  MatematicăMatematicăAIF18050
  FizicăFizică informaticăAPIF18030
  Ştiinţa mediuluiEcologie şi protecţia mediuluiAIF18050
  5Facultatea de Ştiinţe Economice
  Administrarea afacerilorAdministrarea afacerilorAIF180100
  ContabilitateContabilitate şi informatică de gestiuneAIF180200
  Contabilitate şi informatică de gestiuneAIFR180100
  MarketingMarketingA
  IF180100
  MarketingAID18060
  16. UNIVERSITATEA „TRANSILVANIA“ DIN BRAŞOV
  1Facultatea de Inginerie MecanicăIngineria autovehiculelorAutovehicule rutiereAIF240150
  Autovehicule rutiereAIFR240150
  Autovehicule rutiere (în limba engleză)AIF24060
  Ingineria transporturilorIngineria transporturilor şi a traficuluiAIF24090
  Inginerie mecanicăInginerie mecanicăAIF24090
  Inginerie mecanică
  APIFR24060
  Inginerie mecanică (în limba engleză)APIF24030
  2Facultatea de Inginerie Tehnologică şi Management IndustrialInginerie aerospaţialăConstrucţii aerospaţialeAIF24060
  Inginerie industrialăIngineria şi managementul calităţiiA
  IF24060
  Sisteme de producţie digitaleAIF24050
  Inginerie şi managementTehnologia construcţiilor de maşiniAIF240120
  Ingineria şi managementul afacerilorAIF24090
  Inginerie economică industrială
  AIF24090
  Inginerie economică industrialăAID240100
  3Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria MaterialelorIngineria materialelorŞtiinţa materialelorAIF24050
  Ingineria biomaterialelorAPIF
  24060
  Inginerie industrialăIngineria securităţii în industrieAIF24060
  Ingineria sudăriiAIF24060
  Inginerie şi managementInginerie economică în domeniul mecanicAIF24060
  4
  Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa CalculatoarelorCalculatoare şi tehnologia informaţieiCalculatoareAIF24050
  Tehnologia informaţieiAIF24050
  Ingineria sistemelorAutomatică şi informatică aplicatăAIF240100
  Inginerie electricăElectrotehnică
  AIF24050
  Inginerie electrică şi calculatoare (în limba engleză)AIF24060
  Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionaleElectronică aplicatăAIF24050
  Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţiiAIF24075
  Mecatronică şi roboticăRoboticăAIF24060
  5Facultatea de Silvicultură şi Exploatări ForestiereInginerie geodezicăMăsurători terestre şi cadastruAIF24050
  SilviculturăCinegeticăAIF240100
  CinegeticăAID240100
  Exploatări forestiereAIF240110
  SilviculturăAIF240110
  6Facultatea de Ingineria LemnuluiInginerie forestierăIngineria prelucrării lemnuluiA
  IF24080
  Ingineria prelucrării lemnuluiAIFR24075
  Ingineria şi designul produselor finite din lemnAIF24075
  Ingineria şi designul produselor finite din lemn (în limba engleză) APIF24030
  7Facultatea de Construcţii
  Ingineria instalaţiilorInstalaţii pentru construcţiiAIF24060
  Inginerie civilăCăi ferate, drumuri şi poduriAIF24030
  Construcţii civile, industriale şi agricoleAIF24075
  8Facultatea de Alimentaţie şi TurismIngineria produselor alimentare
  Controlul şi expertiza produselor alimentareAIF24060
  Ingineria produselor alimentareAIF24060
  Inginerie mecanicăMaşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie alimentarăAIF24060
  Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare ruralăInginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturismAIF
  24075
  Inginerie şi managementInginerie şi management în industria turismuluiAIF24060
  9Facultatea de Matematică şi InformaticăInformaticăInformaticăAIF180100
  InformaticăAID180
  75
  MatematicăInformatică aplicatăAIF18075
  Informatică aplicată (în limba germană) AIF18050
  Matematică informaticăAIF18050
  10Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrarea AfacerilorAdministrarea afacerilor
  Administrarea afacerilor (în limba engleză)AIF18050
  Economia comerţului, turismului şi serviciilorAIF180100
  Economia comerţului, turismului şi serviciilorAID18075
  Cibernetică, statistică şi informatică economicăInformatică economicăAIF180
  75
  ContabilitateContabilitate şi informatică de gestiuneAIF18075
  Contabilitate şi informatică de gestiuneAID18075
  Economie şi afaceri internaţionaleAfaceri internaţionaleAIF18075
  Afaceri internaţionaleAID18075
  FinanţeFinanţe şi bănciAIF18075
  ManagementManagementAIF18075
  ManagementAID18075
  MarketingMarketingAIF180100
  MarketingAID18075
  11Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele EducaţieiPsihologiePsihologieAIF180100
  Psihologie
  AID18060
  Ştiinţe ale educaţieiPedagogia învăţământului primar şi preşcolarAIF180120
  Pedagogia învăţământului primar şi preşcolarAID18075
  Psihopedagogie specialăAIF18060
  12Facultatea de Educaţie Fizică şi Sporturi MontaneEducaţie fizică şi sportEducaţie fizică şi sportivăAIF18080
  Educaţie fizică şi sportivăAIFR18030
  Sport şi performanţă motricăAIF18050
  Sport şi performanţă motricăA
  IFR18060
  KinetoterapieKinetoterapie şi motricitate specialăAIF18075
  13Facultatea de MuzicăMuzicăInterpretare muzicală - cantoAPIF24010
  Interpretare muzicală - instrumenteAIF
  24025
  Muzică AIF18020
  14Facultatea de MedicinăSănătateAsistenţă medicală generală*^1)AIF240150
  Laborator clinicAIF18045
  Balneofiziokinetoterapie şi recuperareAIF18060
  Medicină*^1)AIF360100
  15Facultatea de LitereLimbă şi literaturăLimba şi literatura engleză - O limbă şi literatură modernă (franceză, germană)/Limba şi literatura românăAIF180150
  Limba şi literatura chineză - Limba şi literatura română/O limbă şi literatură modernă (engleză/franceză/germană)AP
  IF18030
  Limba şi literatura romană - O Limbă şi literatură modernă (engleză, franceză, germană)AIF180200
  Limba şi literatura romană - O limbă şi literatură modernă (engleză, franceză)AID180100
  Limbi moderne aplicateLimbi moderne aplicate (franceză - engleză)AIF18050
  Limbi moderne aplicate (germană - engleză)AIF18030
  Studii culturaleStudii americane (în limba engleză)AIF18060
  16Facultatea de DreptDreptDreptAIF240300
  DreptA
  IFR240100
  17Facultatea de Sociologie şi ComunicareAsistenţă socialăAsistenţă socialăAIF180100
  SociologieSociologieAIF180100
  Resurse umaneAIF
  180100
  Ştiinţe ale comunicăriiComunicare şi relaţii publiceAIF180100
  Media digitală APIF18075
  18Facultatea de Design de Produs şi MediuIngineria mediuluiIngineria şi protecţia mediului în industrieAIF240
  60
  Ingineria valorificării deşeurilorAIF24030
  Inginerie industrialăDesign industrialAIF24060
  Design industrial (în limba engleză)AIF24060
  Ingineria sistemelor de energii regenerabileAIF
  24060
  Inginerie mecanicăIngineria designului de produs (în limba engleză)AIF24060
  Mecatronică şi roboticăMecatronicăAIF24065
  Ştiinţe inginereşti aplicateInginerie medicalăAIF24060
  OptometrieAIF24060
  *^1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.
  17. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA
  1Facultatea de Arhitectură şi UrbanismArhitecturăArhitectură*^1)AIF360100
  2Facultatea de Automatică şi CalculatoareCalculatoare şi tehnologia informaţieiCalculatoareA
  IF240150
  Calculatoare (în limba engleză)AIF240150
  Tehnologia informaţieiAIF240160
  Ingineria sistemelorAutomatică şi informatică aplicatăAIF240210
  Automatică şi informatică aplicată (în limba engleză)
  AIF24090
  Automatică şi informatică aplicată (la Satu Mare)AIF24045
  3Facultatea de ConstrucţiiInginerie civilăAmenajări şi construcţii hidrotehniceAIF24060
  Căi ferate, drumuri şi poduriAIF240130
  Construcţii civile, industriale şi agricoleAIF240200
  Construcţii civile, industriale şi agricole (în limba engleză)AIF24050
  Construcţii civile, industriale şi agricole (la Baia Mare)AIF24050
  Inginerie urbană şi dezvoltare regionalăAIF
  24060
  Inginerie geodezicăMăsurători terestre şi cadastruAIF24050
  Inginerie şi managementInginerie economică în construcţiiAIF24060
  4Facultatea de Construcţii de MaşiniInginerie industrialăDesign industrialAIF
  24060
  Sisteme de producţie digitale (la Bistriţa)AIF24060
  Tehnologia construcţiilor de maşiniAIF24090
  Tehnologia construcţiilor de maşini (în limba germană) AIF24060
  Tehnologia construcţiilor de maşini (la Alba Iulia)AIF
  24070
  Tehnologia construcţiilor de maşini (la Satu Mare)AIF24060
  Tehnologia construcţiilor de maşini (la Zalău)AIF24060
  Tehnologia construcţiilor de maşini (în limba engleză)APIF24060
  Inginerie şi managementInginerie economică industrialăA
  IF24075
  Inginerie economică industrială (la Bistriţa)AIF24050
  Inginerie economică industrială (în limba engleză)AIF240100
  Inginerie economică industrială (la Alba Iulia)AIF24050
  Inginerie economică industrială (la Satu Mare)A
  IF24050
  Mecatronică şi roboticăRoboticăAIF24060
  Robotică (în limba engleză)AIF24060
  Robotică (la Bistriţa)AIF24060
  5
  Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia InformaţieiInginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionaleElectronică aplicatăAIF240120
  Electronică aplicată (în limba engleză)AIF24060
  Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţiiAIF240120
  Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii (în limba engleză)AIF
  24060
  Inginerie şi managementInginerie economică în domeniul electric, electronic şi energeticAIF24060
  6Facultatea de Inginerie ElectricăInginerie electricăElectromecanicăAIF24050
  Electronică de putere şi acţionări electriceAIF24060
  ElectrotehnicăAIF24060
  Instrumentaţie şi achiziţii de dateAIF24060
  Inginerie energeticăManagementul energieiAIF24075
  Inginerie şi managementInginerie economică în domeniul electric, electronic şi energeticA
  IF24060
  Ştiinţe inginereşti aplicateInginerie medicalăAIF24075
  Inginerie medicală (la Bistriţa)AIF24050
  7Facultatea de InstalaţiiIngineria instalaţiilorInstalaţii pentru construcţiiAIF
  240200
  8Facultatea de Autovehicule Rutiere, Mecatronică şi Mecanică Ingineria autovehiculelorAutovehicule rutiereAIF240180
  Ingineria transporturilorIngineria transporturilor şi a traficuluiAIF24060
  Inginerie mecanicăMaşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie alimentarăAIF
  24040
  Mecanică fină şi nanotehnologiiAIF24060
  Sisteme şi echipamente termiceAIF24050
  Sisteme şi echipamente termice (la Alba Iulia)AIF24050
  Mecatronică şi roboticăMecatronicăA
  IF24090
  9Facultatea de Ingineria Materialelor şi a MediuluiIngineria materialelorIngineria procesării materialelorAIF24050
  Ingineria procesării materialelor (la Zalău)AIF24060
  Ştiinţa materialelorAIF240
  60
  Ingineria mediuluiIngineria şi protecţia mediului în industrieAIF24075
  Inginerie mecanicăEchipamente pentru procese industrialeAPIF24060
  10Facultatea de Inginerie**Calculatoare şi tehnologia informaţieiCalculatoareAIF240
  50
  Inginerie electricăElectromecanicăAIF24050
  Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionaleElectronică aplicatăAIF24045
  Inginerie energeticăIngineria sistemelor electroenergeticeAIF24045
  Inginerie industrială
  Tehnologia construcţiilor de maşiniAIF24046
  Inginerie mecanicăEchipamente pentru procese industrialeAIF24035
  Inginerie şi managementInginerie economică în domeniul mecanicAIF24060
  Ingineria materialelorIngineria procesării materialelorAIF24030
  Ingineria mediuluiIngineria şi protecţia mediului în industrieAIF24050
  Mine, petrol şi gazeInginerie minierăAIF24030
  Mecatronică şi roboticăRoboticăAPIF240
  27
  11Facultatea de Litere**Arte vizualeArte plastice (pictură)AIF18026
  Asistenţă socialăAsistenţă socialăAIF180100
  FilosofieFilosofieAIF180
  35
  Limbă şi literaturăLimba şi literatura românăAIF18050
  Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (engleză, franceză)AIF18080
  Limbi moderne aplicateLimbi moderne aplicate (engleză-franceză/germană)AIF18050
  Studii culturale
  EtnologieAIF18030
  Ştiinţe ale comunicăriiJurnalismAIF18075
  Ştiinţe ale comunicăriiComunicare şi relaţii publiceAPIF18060
  Ştiinţe ale educaţieiPedagogia învăţământului primar şi preşcolarA
  IF18060
  Teologie ortodoxă pastoralăAIF24050
  12Facultatea de Ştiinţe**Administrarea afacerilorEconomia firmeiAIF18090
  BiologieBiologieAIF
  18040
  ChimieChimieAIF18025
  Cibernetică, statistică şi informatică economicăInformatică economicăAIF18075
  InformaticăInformaticăAIF18075
  Ingineria produselor alimentareControlul şi expertiza produselor alimentareAIF24025
  Ingineria produselor alimentareAIF24050
  ManagementManagementAIF18090
  ManagementAIFR
  18075
  FizicăFizicăAIF18040
  MatematicăMatematică informaticăAIF18040
  MatematicăAIF18025
  **) Funcţionează în cadrul Centrului Universitar Nord din Baia Mare (CUNBM).
  *^1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.
  18. UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN CLUJ-NAPOCA
  1Facultatea de AgriculturăAgronomieAgriculturăAIF240120
  AgriculturăAID24075
  Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi industria alimentarăAIF24045
  MontanologieAIF24060
  BiologieBiologieAIF18050
  Ingineria mediuluiIngineria mediuluiAIF24060
  Ingineria mediuluiAID
  24050
  2Facultatea de HorticulturăHorticulturăHorticulturăAIF240110
  HorticulturăAID24050
  PeisagisticăAIF240100
  Inginerie geodezicăMăsurători terestre şi cadastruAIF24060
  Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare ruralăInginerie economică în agriculturăAIF24075
  Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturismAIF24090
  Inginerie şi managementInginerie şi management în industria turismuluiA
  IF24060
  SilviculturăSilviculturăAIF240100
  3Facultatea de Zootehnie şi BiotehnologiiBiotehnologiiBiotehnologii agricoleAIF24040
  Biotehnologii medical-veterinareAPIF
  24035
  Biotehnologii pentru industria alimentarăAIF24050
  ZootehniePiscicultură şi acvaculturăAIF24045
  ZootehnieAIF240150
  ZootehnieA
  ID24050
  4Facultatea de Medicină VeterinarăMedicină veterinarăMedicină veterinară*^1)AIF360235
  Medicină veterinară (în limba engleză)*^1)AIF36045
  Medicină veterinară (în limba franceză)*^1)APIF360
  45
  5Facultatea de Ştiinţa şi Tehnologia AlimentelorIngineria produselor alimentareControlul şi expertiza produselor alimentareAIF24090
  Ingineria produselor alimentareAIF24090
  Tehnologia prelucrării produselor agricoleAIF240100
  Tehnologia prelucrării produselor agricoleAID24050
  *^1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.
  19. UNIVERSITATEA „BABEŞ-BOLYAI“ DIN CLUJ-NAPOCA
  Nr. crt.FacultateaDomeniul de licenţăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licenţă (locaţia geografică de desfăşurare şi limba de predare)*AAcreditare (A)/ Autorizare de funcţionare provizorie (AP)Forma de învăţământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi
  1Facultatea de Matematică şi InformaticăInformaticăInformaticăA
  IF180200
  Informatică (în limba engleză)AIF180200
  Informatică (în limba maghiară)AIF180125
  Informatică (în limba germană)APIF18075
  MatematicăMatematică
  AIF180100
  Matematică (în limba maghiară)AIF18025
  Matematică informaticăAIF180200
  Matematică informatică (în limba maghiară)AIF18050
  Matematică informatică (în limba engleză)
  APIF180100
  2Facultatea de FizicăFizicăFizicăAIF18036
  Fizică (în limba maghiară)AIF18025
  Fizică informaticăAIF
  18025
  Fizică informatică (în limba maghiară)AIF18025
  Fizică medicalăAIF18050
  Ştiinţe inginereşti aplicateFizică tehnologicăAIF24020
  Fizică tehnologică (în limba maghiară)A
  IF24015
  3Facultatea de Chimie şi Inginerie ChimicăChimieChimieAIF18060
  Chimie (în limba maghiară)AIF18045
  Inginerie chimicăChimia şi ingineria substanţelor organice, petrochimie şi carbochimieAIF
  24040
  Chimia şi ingineria substanţelor organice, petrochimie şi carbochimie (în limba maghiară)AIF24025
  Chimie alimentară şi tehnologii biochimiceAIF24045
  Ingineria substanţelor anorganice şi protecţia mediuluiAIF24045
  Ingineria şi informatica proceselor chimice şi biochimiceAIF
  24045
  Inginerie biochimicăAIF24040
  Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice şi nanomaterialeAIF24045
  4Facultatea de Biologie şi GeologieBiologieBiochimieAIF18050
  BiologieAIF18080
  Biologie (în limba maghiară)AIF18050
  Biologie ambientalăAPIF18030
  GeologieGeologieAIF180
  40
  Geologie (în limba maghiară)APIF18030
  Inginerie geologicăInginerie geologicăAIF24050
  Ştiinţa mediuluiEcologie şi protecţia mediuluiAIF18025
  Ecologie şi protecţia mediului (în limba germană)A
  IF18015
  Ecologie şi protecţia mediului (în limba maghiară)AIF18025
  Ştiinţe inginereşti aplicateBiotehnologii industrialeAIF24050
  5Facultatea de GeografieGeografieCartografieAIF
  18070
  Geografia turismuluiAIF180400
  Geografia turismuluiAID18075
  Geografia turismului (în limba maghiară)AIF18075
  Geografia turismului (în limba maghiară, la Gheorgheni)AIF
  18050
  Geografia turismului (la Bistriţa)AIF18085
  Geografia turismului (la Gheorgheni)AIF18025
  Geografia turismului (la Sighetu Marmaţiei)AIF180100
  Geografia turismului (la Zalău)AIF
  18050
  Geografia turismului (în limba germană)APIF18050
  GeografieAIF18080
  Geografie (în limba germană)AIF18020
  Geografie (în limba maghiară)AIF
  18050
  Hidrologie şi meteorologieAIF18050
  Planificare teritorialăAIF18050
  Planificare teritorială (în limba maghiară)AIF18030
  6Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria MediuluiIngineria mediului
  Ingineria mediuluiAIF24060
  Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologiceAIF24030
  Ştiinţa mediuluiGeografia mediuluiAIF18025
  Ştiinţa mediuluiAIF180140
  Ştiinţa mediului (în limba maghiară)AIF18040
  Ştiinţa mediului (în limba maghiară, la Sfântu Gheorghe)APIF18040
  Management şi audit de mediuAPIF18050
  7Facultatea de DreptDreptDrept
  AIF240550
  DreptAID240150
  8Facultatea de LitereLimbă şi literaturăFilologie clasicăAIF18050
  Limba şi literatura chineză - Limba şi literatura română/maghiară/modernă (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă, norvegiană, finlandeză, japoneză, coreeană, ucraineană)/latină/greacă veche/ebraică/Literatura universală şi comparatăAIF
  18040
  Limba şi literatura coreeană - Limba şi literatura română/maghiară/modernă (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă, norvegiană, finlandeză, japoneză, chineză, ucraineană)/latină/greacă veche/ebraică/Literatura universală şi comparatăAIF18040
  Limba şi literatura finlandeză - Limba şi literatura română/Limba şi literatura maghiară/Limba şi literatura modernă (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, rusă, norvegiană, japoneză, chineză, coreeană, ebraică)/Limba latină/Limba greacă veche/Literatura universală şi comparatăAIF18030
  Limba şi literatura maghiară AIF18030
  Limba şi literatura maghiară/modernă (engleză, germană, franceză, rusă, italiană, spaniolă) - Limba şi literatura română/Limba şi literatura maghiară/modernă (engleză, germană, franceză, rusă, italiană, spaniolă, ucraineană, norvegiană, finlandeză, japoneză)/latină/greacă veche/ebraică/Literatura universală şi comparatăAIF
  180700
  Limba şi literatura română - Limba şi literatura maghiară/modernă (engleză, germană, franceză, rusă, italiană, spaniolă, ucraineană, norvegiană, finlandeză, japoneză)/latină/greacă veche/ebraică/Literatura universală şi comparatăAIF180150
  Limba şi literatura română/Limba şi literatura maghiară/Literatură universală şi comparată/Limba şi literatura modernă (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, rusă, ucraineană, norvegiană, finlandeză, japoneză)/Limba şi literatura latină - Limba şi literatura chinezăAIF18030
  Limba şi literatura română/Limba şi literatura maghiară/Literatură universală şi comparată/Limba şi literatura modernă (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, rusă, ucraineană, norvegiană, finlandeză, japoneză)/Limba şi literatura latină - Limba şi literatura coreeanăAIF18050
  Limba şi literatura ucraineană - Limba şi literatura română/maghiară/modernă (engleză, germană, franceză, rusă, italiană, spaniolă, ebraică, norvegiană, finlandeză, japoneză)//latină/greacă veche/Literatura universală şi comparatăAIF
  18050
  Limbă şi literatură japoneză - Limba şi literatura română/maghiară/modernă (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă, norvegiană, finlandeză, coreeană, chineză, ucraineană)/latină/greacă veche/ebraică/Literatura universală şi comparatăAIF18040
  Limba şi literatura norvegiană - Limba şi literatura română/maghiară/modernă (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă, coreeană, finlandeză, japoneză, chineză, ucraineană)/latină/greacă veche/ebraică/Literatura universală şi comparatăAIF18040
  Literatură universală şi comparată - Limba şi literatura română/Limba şi literatura maghiară/Limba şi literatura modernă (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, rusă, ucraineană, norvegiană, finlandeză, japoneză, chineză, coreeană, ebraică)/Limba latină/Limba greacă vecheAIF18070
  Limbă şi literatură maghiară/Limbă şi literatură română/Limbă şi literatură modernă (engleză, germană, franceză, rusă, italiană, spaniolă, ucraineană, norvegiană, finlandeză, japoneză, chineză, coreeană) - Literatura universală şi comparată (în limba maghiară)APIF
  18035
  Limbi moderne aplicateLimbi moderne aplicate (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, rusă)AIF180200
  Studii culturaleEtnologie (în limba maghiară)AIF18020
  Studii culturale (în limba maghiară)APIF18030
  9
  Facultatea de Istorie şi FilosofieFilosofieFilosofieAIF18075
  FilosofieAID18025
  Filosofie (în limba maghiară)AIF18050
  IstorieArheologieA
  IF18050
  Arheologie (în limba maghiară)AIF18025
  ArhivisticăAIF18020
  Arhivistică (în limba maghiară)AIF18015
  Istoria arteiAIF18030
  Istoria artei (în limba maghiară)AIF18020
  IstorieAIF180210
  IstorieAID18050
  Istorie (în limba maghiară)A
  IF18040
  Istorie (în limba maghiară)AID18050
  Relaţii internaţionale şi studii europeneRelaţii internaţionale şi studii europeneAIF180125
  Relaţii internaţionale şi studii europene (în limba maghiară)AIF18040
  Studii culturale
  Etnologie AIF18015
  Turism culturalAIF18075
  Turism cultural (în limba maghiară)AIF18040
  Ştiinţe ale comunicăriiŞtiinţe ale informării şi documentăriiAIF180
  25
  Ştiinţe ale informării şi documentării (în limba maghiară)AIF18020
  Ştiinţe politiceStudii de securitateAIF180200
  Studii de securitateAPID18050
  Studii de securitate (în limba engleză)APIF
  180100
  10Facultatea de Sociologie şi Asistenţă SocialăAsistenţă socialăAsistenţă socialăAIF180150
  Asistenţă socialăAID180125
  Asistenţă socială (în limba maghiară)AIF18035
  Asistenţă socială (în limba maghiară)AID18030
  SociologieAntropologieAIF18050
  Antropologie (în limba maghiară)AIF18025
  Resurse umaneAIF180
  125
  Resurse umane (în limba maghiară)AIF18030
  SociologieAIF180125
  Sociologie (în limba maghiară)AIF18030
  11Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale EducaţieiPsihologiePsihologie
  AIF180350
  PsihologieAID180200
  Psihologie (în limba maghiară)AIF18080
  Psihologie (în limba maghiară)AID180100
  Ştiinţe ale educaţieiPedagogia învăţământului primar şi preşcolarAIF180100
  Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar AID180125
  Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (în limba maghiară)AIF18060
  Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (în limba maghiară)AID18050
  Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (în limba maghiară, la Odorheiu Secuiesc)AIF18050
  Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (în limba maghiară, la Târgu Mureş)APIF18050
  Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (în limba maghiară, la Târgu Secuiesc)AIF18025
  Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Năsăud)AIF18080
  Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Năsăud)AID18050
  Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Sighetu Marmaţiei)AIF18060
  Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Sighetu Marmaţiei)AID18050
  Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Târgu Mureş)AIF18080
  Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Târgu Mureş)AID18075
  Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (în limba germană)AIF18050
  Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (în limba maghiară, la Odorheiu Secuiesc)AID18030
  Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (în limba maghiară, la Satu Mare)AIF18030
  PedagogieAIF18050
  Psihopedagogie specialăAIF18075
  Psihopedagogie specialăAID18050
  Psihopedagogie specială (în limba maghiară)AIF18065
  12Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea AfacerilorAdministrarea afacerilorEconomia comerţului, turismului şi serviciilorAIF180150
  Economia comerţului, turismului şi serviciilorAID18075
  Economia comerţului, turismului şi serviciilor (în limba maghiară, la Sfântu Gheorghe) AIF18050
  Economia comerţului, turismului şi serviciilor (la Sfântu Gheorghe)A
  IF18050
  Economia firmei (în limba maghiară, la Sfântu Gheorghe)AIF18050
  Economia firmei (în limba maghiară, la Sfântu Gheorghe)AID18050
  Administrarea afacerilor (în limba germană)APIF180100
  Cibernetică, statistică şi informatică economicăInformatică economică
  AIF180240
  Informatică economicăAID180125
  Informatică economică (în limba maghiară)APIF18050
  Statistică şi previziune economicăAIF18060
  ContabilitateContabilitate şi informatică de gestiuneAIF180250
  Contabilitate şi informatică de gestiuneAID180100
  Contabilitate şi informatică de gestiune (în limba engleză) AIF18050
  Contabilitate şi informatică de gestiune (în limba franceză) AIF18050
  Contabilitate şi informatică de gestiune (la Sighetu Marmaţiei)AIF18050
  Contabilitate şi informatică de gestiune (la Sighetu Marmaţiei)AID18030
  EconomieEconomie agroalimentară şi a mediuluiAIF18075
  Economie generalăAIF180
  90
  Economie şi afaceri internaţionaleEconomie şi afaceri internaţionaleAIF180150
  Economie şi afaceri internaţionaleAID18050
  Economie şi afaceri internaţionale (în limba engleză)APIF18050
  FinanţeFinanţe şi bănciA
  IF180240
  Finanţe şi bănciAID180100
  Finanţe şi bănci (în limba engleză)AIF18050
  Finanţe şi bănci (în limba maghiară)AIF18075
  ManagementManagement
  AIF180150
  ManagementAID180100
  Management (în limba engleză)AIF18050
  Management (în limba maghiară)AIF18075
  Management (în limba maghiară)
  AID18050
  MarketingMarketingAIF180150
  MarketingAID180100
  Marketing (în limba maghiară)AIF18050
  Marketing (la Sfântu Gheorghe)APIF18025
  13Facultatea de Studii EuropeneManagementManagementAIF18075
  Relaţii internaţionale şi studii europeneRelaţii internaţionale şi studii europeneAIF180375
  Relaţii internaţionale şi studii europene
  AID180100
  Relaţii internaţionale şi studii europene (în limba engleză) AIF180100
  Relaţii internaţionale şi studii europene (în limba germană)AIF180100
  Ştiinţe administrativeAdministraţie europeanăAIF18075
  14Facultatea de BusinessAdministrarea afacerilorAdministrarea afacerilorAIF180200
  Administrarea afacerilorAID180150
  Administrarea afacerilor (în limba engleză)AIF18075
  Administrarea afacerilor (la Bistriţa)AP
  IF18075
  Administrarea afacerilor în servicii de ospitalitateAIF180100
  Administrarea afacerilor în servicii de ospitalitateAID18050
  Administrarea afacerilor în servicii de ospitalitate (în limba engleză)APIF18050
  15Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării
  Ştiinţe administrativeAdministraţie publicăAIF180250
  Administraţie publicăAID180100
  Administraţie publică (în limba maghiară)APIF18050
  Administraţie publică (în limba maghiară, la Satu Mare)AIF180
  50
  Administraţie publică (în limba maghiară, la Sfântu Gheorghe)AIF18050
  Administraţie publică (la Bistriţa)AIF180100
  Administraţie publică (la Bistriţa)AID18050
  Administraţie publică (la Satu Mare)AIF180
  50
  Administraţie publică (la Satu Mare)AID18030
  Administraţie publică (la Sfântu Gheorghe)AIF180100
  Servicii şi politici de sănătate publică (Public Health) (în limba engleză)AIF18050
  Leadership în sectorul public (în limba engleză)APIF180
  50
  Ştiinţe ale comunicăriiComunicare şi relaţii publiceAIF180150
  Comunicare şi relaţii publiceAID18075
  Comunicare şi relaţii publice (în limba germană)AIF18050
  Comunicare şi relaţii publice (în limba maghiară)AIF
  18060
  JurnalismAIF180200
  JurnalismAID18050
  Jurnalism (în limba engleză)AIF18050
  Jurnalism (în limba germană)AIF
  18030
  Jurnalism (în limba maghiară)AIF18025
  PublicitateAIF180100
  Media digitală APIF18070
  Ştiinţe politiceŞtiinţe politiceAIF180100
  Ştiinţe politiceAID18050
  Ştiinţe politice (în limba maghiară)AIF18025
  Ştiinţe politice (în limba engleză)AIF18040
  16Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
  Educaţie fizică şi sportEducaţie fizică şi sportivăAIF180175
  Educaţie fizică şi sportivăAIFR18075
  Educaţie fizică şi sportivă (în limba maghiară)AIF18050
  Educaţie fizică şi sportivă (la Bistriţa)AIF180
  40
  Sport şi performanţă motricăAIF18070
  Sport şi performanţă motrică (în limba maghiară)AIF18030
  KinetoterapieKinetoterapie şi motricitate specialăAIF180100
  Kinetoterapie şi motricitate specială (în limba maghiară)AIF
  18040
  17Facultatea de Teologie OrtodoxăArte vizualeArtă sacrăAIF18040
  TeologieTeologie ortodoxă asistenţă socialăAIF18030
  Teologie ortodoxă didactică AIF180
  50
  Teologie ortodoxă pastoralăAIF240150
  18Facultatea de Teologie Greco-CatolicăTeologieTeologie greco-catolică asistenţă socialăAIF18030
  Teologie greco-catolică didactică AIF18030
  Teologie greco-catolică pastorală
  AIF24030
  Teologie greco-catolică pastorală (la Blaj)AIF24030
  Teologie greco-catolică pastorală (la Oradea)AIF24050
  19Facultatea de Teologie ReformatăMuzicăMuzică (în limba maghiară)AIF
  18025
  TeologieTeologie reformată didactică (în limba maghiară)AIF18090
  20Facultatea de Teologie Romano-CatolicăTeologieStudii religioase (în limba maghiară)AIF18030
  Teologie romano-catolică asistenţă socială (în limba maghiară)AIF180
  30
  Teologie romano-catolică didactică (în limba maghiară)AIF18050
  Teologie romano-catolică pastorală (în limba maghiară, la Alba Iulia)AIF24025
  21Facultatea de Teatru şi Film Cinematografie şi mediaCinematografie, fotografie, media (Regie de film şi TV, Imagine film şi TV, Multimedia: sunet-montaj, Comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate, media) AIF18030
  Cinematografie, fotografie, media (Regie de film şi TV, Imagine film şi TV, Multimedia: sunet-montaj, Comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate, media) (în limba maghiară)AIF18025
  FilmologieAIF18015
  Teatru şi artele spectacoluluiArtele spectacolului (actorie) AIF18030
  Artele spectacolului (actorie) (în limba maghiară)AIF18015
  Artele spectacolului (regie) AIF18010
  Teatrologie (Jurnalism teatral, Management cultural) (în limba maghiară)AIF18010
  Teatrologie (Jurnalism teatral, Management cultural)AIF18015
  20. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „IULIU HAŢIEGANU“ DIN CLUJ-NAPOCA
  Nr. crt.FacultateaDomeniul de licenţăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licenţă (locaţia geografică de desfăşurare şi limba de predare)*A
  Acreditare (A)/ Autorizare de funcţionare provizorie (AP)Forma de învăţământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi
  1Facultatea de MedicinăSănătateAsistenţă medicală generală*^1)AIF240150
  Balneofiziokinetoterapie şi recuperareAIF180100
  Laborator clinicAIF
  18030
  Medicină*^1)AIF360550
  Medicină (în limba engleză)*^1)AIF360200
  Medicină (în limba franceză)*^1)AIF360180
  Moaşe*^1)AIF
  24025
  Radiologie şi imagisticăAIF18050
  2Facultatea de Medicină DentarăSănătateMedicină dentară*^1)AIF360100
  Medicină dentară (în limba engleză)*^1)AIF36050
  Medicină dentară (în limba franceză)*^1)AIF36050
  Tehnică dentarăAIF18050
  3Facultatea de FarmacieSănătateFarmacie*^1)AIF300165
  Farmacie (în limba engleză)*^1)A
  IF30040
  Farmacie (în limba franceză)*^1)AIF30080
  Nutriţie şi dieteticăAIF18050
  *^1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.
  21. ACADEMIA DE MUZICĂ „GHEORGHE DIMA“ DIN CLUJ-NAPOCA
  Nr. crt.FacultateaDomeniul de licenţăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licenţă (locaţia geografică de desfăşurare şi limba de predare)*AAcreditare (A)/ Autorizare de funcţionare provizorie (AP)
  Forma de învăţământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi
  1Facultatea de Interpretare MuzicalăMuzicăArtele spectacolului muzicalAIF24012
  Interpretare muzicală - cantoAIF24025
  Interpretare muzicală - cantoAID24050
  Interpretare muzicală - canto (la Piatra-Neamţ)AIF2408
  Interpretare muzicală - instrumenteAIF24075
  Interpretare muzicală - instrumenteAID24050
  Interpretare muzicală - instrumente (la Piatra-Neamţ)AIF240
  8
  2Facultatea TeoreticăMuzicăCompoziţie muzicalăAIF2406
  DirijatAIF24011
  MuzicologieAIF24012
  Muzică
  AIF18050
  Muzică (în limba engleză)APIF18030
  Muzică AID18050
  Muzică (la Piatra-Neamţ)AIF18015
  22. UNIVERSITATEA DE ARTĂ ŞI DESIGN DIN CLUJ-NAPOCA
  Nr. crt.FacultateaDomeniul de licenţăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licenţă (locaţia geografică de desfăşurare şi limba de predare)*AAcreditare (A)/ Autorizare de funcţionare provizorie (AP)Forma de învăţământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi
  1Facultatea de Arte PlasticeArte vizualeArte plastice (fotografie - videoprocesarea computerizată a imaginii)AIF18050
  Arte plastice (grafică)AIF180
  61
  Arte plastice (pictură)AIF18025
  Arte plastice (sculptură)AIF18020
  Conservare şi restaurareAIF18015
  Pedagogia artelor plastice şi decorativeAPIF180
  30
  2Facultatea de Arte Decorative şi DesignArte vizualeArte textile - design textilAIF18030
  Ceramică - sticlă - metalAIF18020
  DesignAIF18050
  Modă - design vestimentar
  AIF18035
  Istoria şi teoria arteiAPIF18030
  23. UNIVERSITATEA „OVIDIUS“ DIN CONSTANŢA
  Nr. crt.FacultateaDomeniul de licenţăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licenţă (locaţia geografică de desfăşurare şi limba de predare)*AAcreditare (A)/ Autorizare de funcţionare provizorie (AP)Forma de învăţământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi
  1Facultatea de Litere
  Limbă şi literaturăLimba şi literatura franceză - Limba şi literatura modernă (italiană/engleză/germană/turcă)APIF18030
  Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura modernă (germană/turcă/franceză/italiană)A IF180120
  Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (engleză, italiană)AIFR18075
  Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (engleză, germană, franceză, italiană turcă)AIF18090
  Studii culturaleStudii americane (în limba engleză)AIF18050
  Ştiinţe ale comunicăriiJurnalismAIF18075
  2Facultatea de TeologieTeologieTeologie ortodoxă asistenţă socialăAIF180
  50
  Teologie ortodoxă didactică AIF18050
  Teologie ortodoxă pastoralăAIF24080
  MuzicăMuzică religioasăAPIF18040
  3Facultatea de Istorie şi Ştiinţe PoliticeIstorie
  IstorieAIF18035
  Relaţii internaţionale şi studii europeneRelaţii internaţionale şi studii europeneAIF18050
  Ştiinţe politiceŞtiinţe politiceAIF18050
  4Facultatea de Drept şi Ştiinţe AdministrativeDrept
  DreptAIF240200
  DreptAIFR24075
  Ştiinţe administrativeAdministraţie publicăAIF18060
  Administraţie publicăAIFR180
  50
  Asistenţă managerială şi administrativăAIF18050
  Poliţie localăAIF18050
  5Facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi Ştiinţe AgricoleAgronomieAgriculturăAIF24040
  Agricultură
  AIFR24050
  BiologieBiologieAIF18050
  GeografieGeografia turismuluiAIF180130
  GeografieAIF180
  50
  HorticulturăHorticulturăAIF24040
  Ştiinţa mediuluiEcologie şi protecţia mediuluiAIF18075
  6Facultatea de Educaţie Fizică şi SportEducaţie fizică şi sportEducaţie fizică şi sportivăAIF180
  70
  Educaţie fizică şi sportivăAIFR18050
  Sport şi performanţă motricăAPIF18050
  KinetoterapieKinetoterapie şi motricitate specialăAIF18040
  7Facultatea de Ştiinţe Aplicate şi InginerieChimieChimieAIF18050
  Chimie medicalăAPIF18030
  Inginerie chimicăChimie alimentară şi tehnologii biochimiceAIF24045
  Prelucrarea petrolului şi petrochimieAIF240
  60
  Ştiinţe inginereşti aplicateFizică tehnologicăAIF24030
  8Facultatea de Matematică şi InformaticăInformaticăInformaticăAIF180150
  Informatică (în limba engleză)APIF18060
  MatematicăMatematicăAIF18050
  Matematică informaticăAIF18075
  9Facultatea de Ştiinţe EconomiceAdministrarea afacerilorEconomia comerţului, turismului şi serviciilorAIF18090
  Economia comerţului, turismului şi serviciilor
  AID18050
  Economia firmeiAIF18090
  ContabilitateContabilitate şi informatică de gestiuneAIF18090
  Contabilitate şi informatică de gestiuneAID18050
  Economie şi afaceri internaţionaleAfaceri internaţionaleAIF18090
  Afaceri internaţionaleAID18075
  FinanţeFinanţe şi bănciAIF18090
  Finanţe şi bănciAID
  18050
  ManagementManagementAIF180100
  MarketingMarketingAIF18090
  10Facultatea de MedicinăSănătateAsistenţă medicală generală*^1)AIF
  24030
  Balneofiziokinetoterapie şi recuperareAIF18090
  Medicină*^1)AIF360225
  Medicină (în limba engleză)*^1)AIF360125
  11Facultatea de Medicină DentarăSănătate
  Medicină dentară*^1)AIF36050
  Tehnică dentarăAIF18050
  12Facultatea de FarmacieSănătateAsistenţă de farmacieAIF18050
  Farmacie*^1)AIF300100
  13Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială şi MaritimăArhitectură navalăSisteme şi echipamente navaleAIF24075
  Ingineria autovehiculelorAutovehicule rutiereAIF24060
  Autovehicule rutiereAIFR
  24075
  Inginerie energeticăEnergetică industrialăAIF24037
  Inginerie industrialăIngineria sudăriiAIF24040
  Inginerie mecanicăInstalaţii şi echipamente portuare şi marineAIF24050
  Inginerie şi managementInginerie economică în domeniul mecanicAIF24060
  Inginerie economică în domeniul mecanicAIFR24075
  14Facultatea de ConstrucţiiInginerie civilăAmenajări şi construcţii hidrotehniceAIF24050
  Construcţii civile, industriale şi agricole
  AIF24075
  Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare ruralăAIF24040
  15Facultatea de ArteArte vizualePedagogia artelor plastice şi decorativeAIF18025
  MuzicăInterpretare muzicală - cantoA
  IF2408
  Muzică AIF18015
  Teatru şi artele spectacoluluiArtele spectacolului (actorie)AIF18015
  Artele spectacolului (coregrafie)AIF18010
  16
  Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele EducaţieiAsistenţă socialăAsistenţă socialăAIF18060
  PsihologiePsihologieAIF180100
  Ştiinţe ale educaţieiPedagogia învăţământului primar şi preşcolarAIF18080
  Psihopedagogie specială
  AIF18060
  *^1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.
  24. UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANŢA
  Nr. crt.FacultateaDomeniul de licenţăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licenţă (locaţia geografică de desfăşurare şi limba de predare)*AAcreditare (A)/ Autorizare de funcţionare provizorie (AP)Forma de învăţământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi
  1Facultatea de Navigaţie şi Transport NavalInginerie marină şi navigaţieNavigaţie şi transport maritim şi fluvial A
  IF240225
  Navigaţie şi transport maritim şi fluvialAIFR240125
  Navigaţie şi transport maritim şi fluvial (în limba engleză)AIF240100
  Inginerie şi managementInginerie economică în domeniul transporturilor AIF24060
  2Facultatea de Electromecanică NavalăIngineria mediuluiIngineria şi protecţia mediului în industrie AIF24060
  Inginerie electricăElectrotehnicăAIF240100
  ElectrotehnicăAIFR240100
  Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionaleTehnologii şi sisteme de telecomunicaţii
  AIF24050
  Inginerie marină şi navigaţieElectromecanică navalăAIF240200
  Electromecanică navalăAIFR240125
  Electromecanică navală (în limba engleză)AIF240100
  25. UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
  Nr. crt.FacultateaDomeniul de licenţăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licenţă(locaţia geografică de desfăşurare şi limba de predare)*AAcreditare (A)/ Autorizare de funcţionare provizorie (AP)Forma de învăţământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi
  1Facultatea de ŞtiinţeChimieBiochimie tehnologicăAIF18050
  ChimieA
  IF18050
  Chimie farmaceuticăAPIF18030
  FizicăFizicăAIF18040
  Fizică informaticăAIF18050
  Fizică medicală
  AIF18045
  InformaticăInformaticăAIF180200
  MatematicăMatematicăAIF18050
  Matematică informaticăAIF180
  50
  Ştiinţa mediuluiChimia mediuluiAIF18030
  GeografieGeografia turismuluiAIF18080
  GeografieAIF180150
  2Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
  Educaţie fizică şi sportEducaţie fizică şi sportivăAIF180150
  Educaţie fizică şi sportivă (la Drobeta-Turnu Severin)AIF18060
  KinetoterapieKinetoterapie şi motricitate specialăAIF180150
  Kinetoterapie şi motricitate specială (la Drobeta-Turnu Severin)AIF
  18060
  3Facultatea de LitereLimbă şi literaturăLimba şi literatura română - Limba şi literatura latinăAIF18015
  Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (engleză, franceză, italiană, germană, spaniolă)AIF180120
  Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (engleză, franceză, italiană, germană, spaniolă)AID18075
  Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (franceză, engleză) (la Drobeta-Turnu Severin)AIF18040
  Limba şi literatura modernă A (engleză/franceză) - Limba şi literatura modernă B (franceză/engleză/germană/ italiană/spaniolă)/Limba şi literatura latinăAIF180190
  Limbi moderne aplicateTraducere şi interpretare (engleză, franceză)AIF18090
  MuzicăInterpretare muzicală - cantoAIF
  2408
  Interpretare muzicală - instrumenteAIF2408
  Muzică AIF18015
  Ştiinţe ale comunicăriiComunicare şi relaţii publiceAIF18090
  JurnalismA
  IF18050
  Ştiinţe ale educaţieiPedagogia învăţământului primar şi preşcolarAIF18060
  Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Drobeta-Turnu Severin)AIF18060
  Teatru şi artele spectacoluluiArtele spectacolului (actorie)AIF18015
  Cinematografie şi media >Cinematografie, fotografie, media (Comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate media, filmologie)APIF18012
  4Facultatea de Teologie OrtodoxăArte vizualeArtă sacrăAIF18030
  Arte plastice (pictură şi sculptură)APIF18030
  Teologie
  Teologie ortodoxă pastoralăAIF240100
  5Facultatea de DreptDreptDreptAIF240450
  DreptAIFR240150
  Ştiinţe administrativeAdministraţie publică
  AIF180100
  Administraţie publică (la Drobeta-Turnu Severin)AIF180100
  6Facultatea de Ştiinţe SocialeIstorieIstorieAIF18050
  Relaţii internaţionale şi studii europeneRelaţii internaţionale şi studii europeneA
  IF18075
  Asistenţă socialăAsistenţă socialăAIF180100
  FilosofieFilosofieAIF18050
  SociologieSociologieAIF180
  100
  Ştiinţe politiceŞtiinţe politiceAIF180100
  7Facultatea de Economie şi Administrarea AfacerilorAdministrarea afacerilorAdministrarea afacerilor (la Drobeta-Turnu Severin)AIF18050
  Economia comerţului, turismului şi serviciilorAIF180100
  Cibernetică, statistică şi informatică economicăInformatică economicăAIF18090
  Statistică şi previziune economicăAIF18060
  ContabilitateContabilitate şi informatică de gestiuneAIF180150
  Contabilitate şi informatică de gestiuneAID
  18050
  Contabilitate şi informatică de gestiune (la Drobeta-Turnu Severin)AIF18050
  Economie şi afaceri internaţionaleEconomie şi afaceri internaţionaleAIF180100
  Economie şi afaceri internaţionale (în limba engleză)AIF18050
  FinanţeFinanţe şi bănci
  AIF180180
  Finanţe şi bănci (în limba engleză)AIF18030
  Finanţe şi bănciAID18050
  Finanţe şi bănci (la Drobeta-Turnu Severin)AIF18085
  Management
  ManagementAIF180150
  ManagementAID180125
  Management (la Drobeta-Turnu Severin)AIF18075
  MarketingMarketingAIF180
  100
  8Facultatea de MecanicăIngineria autovehiculelorAutovehicule rutiereAIF240120
  Ingineria materialelorŞtiinţa materialelor (la Drobeta-Turnu Severin)AIF24030
  Ingineria mediuluiIngineria şi protecţia mediului în industrie (la Drobeta-Turnu Severin)AIF240
  50
  Ingineria transporturilorIngineria transporturilor şi a traficuluiAIF24090
  Inginerie civilăConstrucţii civile, industriale şi agricoleAPIF24060
  Inginerie industrialăTehnologia construcţiilor de maşiniAIF24090
  Inginerie marină şi navigaţie
  Navigaţie şi transport maritim şi fluvial (la Drobeta-Turnu Severin)AIF24030
  Inginerie şi managementInginerie economică industrială (la Drobeta-Turnu Severin)AIF24060
  Inginerie economică în domeniul mecanicAIF24050
  9Facultatea de Inginerie ElectricăIngineria mediuluiIngineria şi protecţia mediului în industrie
  AIF24060
  Inginerie aerospaţialăEchipamente şi instalaţii de aviaţieAIF24060
  Inginerie electricăElectromecanicăAIF24075
  ElectromecanicăAIFR24050
  Inginerie electrică şi calculatoareAIF24075
  Informatică aplicată în inginerie electricăAIF24050
  Inginerie energeticăIngineria sistemelor electroenergeticeAIF24060
  10Facultatea de Automatică, Calculatoare şi ElectronicăCalculatoare şi tehnologia informaţiei
  CalculatoareAIF24090
  Calculatoare (în limba engleză)AIF24090
  Ingineria sistemelorAutomatică şi informatică aplicatăAIF240120
  Ingineria sistemelor multimediaAIF240
  60
  Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionaleElectronică aplicatăAIF24060
  Mecatronică şi roboticăMecatronicăAIF24060
  RoboticăAIF24045
  11Facultatea de Agronomie
  AgronomieAgriculturăAIF240100
  AgriculturăAPIFR24075
  MontanologieAIF24060
  Ingineria produselor alimentareControlul şi expertiza produselor alimentareAIF
  24050
  Inginerie geodezicăMăsurători terestre şi cadastruAIF24050
  SilviculturăSilviculturăAIF24050
  12Facultatea de HorticulturăBiologieBiologieAIF
  18060
  HorticulturăHorticulturăAIF24060
  PeisagisticăAIF24040
  Ingineria mediuluiIngineria şi protecţia mediului în agriculturăAIF24060
  Ingineria produselor alimentare
  Tehnologia prelucrării produselor agricoleAIF24060
  26. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA
  Nr. crt.FacultateaDomeniul de licenţăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licenţă (locaţia geografică de desfăşurare şi limba de predare)*AAcreditare (A)/ Autorizare de funcţionare provizorie (AP)Forma de învăţământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi
  1Facultatea de MedicinăSănătateMedicină*^1)A
  IF360320
  Medicină (în limba engleză)*^1)APIF36050
  2Facultatea de Moaşe şi Asistenţă MedicalăSănătateAsistenţă medicală generală*1)AIF240125
  Balneofiziokinetoterapie şi recuperareAIF18030
  Moaşe*1)AIF24050
  3Facultatea de Medicină DentarăSănătateMedicină dentară*^1)AIF360110
  Tehnică dentarăAIF18045
  4
  Facultatea de FarmacieSănătateFarmacie*^1)AIF300125
  Farmacie (în limba engleză)*^1)APIF30030
  *^1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.
  27. UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS“ DIN GALAŢI
  Nr. crt.FacultateaDomeniul de licenţăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licenţă (locaţia geografică de desfăşurare şi limba de predare)*AAcreditare (A)/ Autorizare de funcţionare provizorie (AP)
  Forma de învăţământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi
  1Facultatea de InginerieIngineria autovehiculelorAutovehicule rutiereAIF24040
  Inginerie industrialăIngineria sudăriiAIF24040
  Tehnologia construcţiilor de maşiniAIF
  24060
  Ingineria securităţii în industrieAPIF24060
  Inginerie mecanicăInginerie mecanicăAIF24030
  Sisteme şi echipamente termiceAIF24035
  Ştiinţe inginereşti aplicateInginerie medicală
  APIF24060
  Inginerie şi managementInginerie economică industrialăAIF24050
  Mecatronică şi roboticăMecatronicăAIF24060
  Ingineria materialelorŞtiinţa materialelorAIF
  24060
  Informatică aplicată în ingineria materialelorAPIF24060
  Ingineria mediuluiIngineria şi protecţia mediului în industrieAIF24060
  2Facultatea de Arhitectură NavalăArhitectură navalăArhitectură navală**)AIF240
  80
  Arhitectură navală (în limba engleză)APIF24080
  Sisteme şi echipamente navaleAIF24080
  3Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi ElectronicăCalculatoare şi tehnologia informaţieiCalculatoareAIF240120
  Ingineria sistemelor
  Automatică şi informatică aplicatăAIF24075
  Inginerie electricăElectromecanicăAIF24075
  Electromecanică (în limba franceză)APIF24060
  Electronică de putere şi acţionări electriceAIF24075
  Inginerie electrică şi calculatoareAPIF24030
  Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionaleElectronică aplicatăAIF24075
  4Facultatea de Inginerie şi Agronomie din BrăilaAgronomieAgriculturăAIF24050
  Ingineria mediuluiIngineria sistemelor biotehnice şi ecologiceAIF24060
  Inginerie mecanicăIngineria şi managementul resurselor tehnologice în construcţiiAIF24060
  Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie alimentară APIF24060
  Utilaje tehnologice pentru construcţiiAIF
  24060
  Inginerie şi managementInginerie economică în domeniul mecanicAIF24060
  5Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria AlimentelorIngineria produselor alimentareControlul şi expertiza produselor alimentareAIF24060
  Controlul şi expertiza produselor alimentare (în limba engleză)APIF240
  50
  Ingineria produselor alimentareAIF24090
  Ingineria produselor alimentare (în limba engleză)APIF24050
  Pescuit şi industrializarea peşteluiAIF24050
  Tehnologie şi control în alimentaţie publică APIF240
  50
  ZootehniePiscicultură şi acvaculturăAPIF24050
  Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare ruralăInginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturismAIF24050
  Ştiinţa mediuluiEcologie şi protecţia mediuluiAIF18060
  Biotehnologii
  Biotehnologii pentru industria alimentarăAIF24050
  6Facultatea de Medicină şi FarmacieSănătateAsistenţă medicală generală*1)AIF240125
  Asistenţă medicală generală (Enna - Italia)*^1)APIF24025
  Farmacie*^1)A
  IF30075
  Medicină*^1)AIF36080
  Medicină (Enna - Italia)*^1)APIF36075
  Medicină dentară*^1)AIF36050
  Moaşe*^1)AP
  IF24040
  7Facultatea de Ştiinţe şi MediuFizicăFizică medicalăAPIF18050
  ChimieChimieAIF18050
  MatematicăMatematică informaticăAIF18050
  Ştiinţa mediuluiŞtiinţa mediuluiAIF18075
  8Facultatea de LitereLimbă şi literaturăLimba şi literatura română - Limba şi literatura englezăAIF180100
  Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (engleză)AID
  18075
  Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (franceză)AIF18060
  Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura francezăAIF18050
  Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura românăAPIF18050
  Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura românăAPIF
  18050
  Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura englezăAPIF18050
  Limbi moderne aplicateLimbi moderne aplicate (engleză - franceză)APIF18050
  Ştiinţe ale comunicăriiJurnalismAIF18060
  9
  Facultatea de Istorie, Filosofie şi TeologieFilosofieFilosofieAIF18035
  IstorieIstorieAIF18070
  SociologieSociologieAIF18050
  Resurse umane
  APIF18050
  TeologieTeologie ortodoxă asistenţă socialăAIF18050
  Teologie ortodoxă didactică AIF18050
  Relaţii internaţionale şi studii europeneRelaţii internaţionale şi studii europeneAPIF180
  50
  Arte vizualeArtă sacrăAPIF18030
  10Facultatea de ArteArte vizualeArte plastice (pictură)AIF18030
  MuzicăInterpretare muzicală - cantoAIF240
  25
  Teatru şi artele spectacoluluiArtele spectacolului (actorie)AIF18025
  11Facultatea de Economie şi Administrarea AfacerilorAdministrarea afacerilorEconomia comerţului, turismului şi serviciilorAIF18075
  Administrarea afacerilor în alimentaţia publicăAPIF18050
  Cibernetică, statistică şi informatică economicăInformatică economicăAIF18060
  ContabilitateContabilitate şi informatică de gestiuneAIF18050
  EconomieEconomie agroalimentarăAIF18050
  Economie şi afaceri internaţionaleAfaceri internaţionaleAIF18050
  FinanţeFinanţe şi bănciAIF18075
  ManagementManagementAIF18075
  MarketingMarketingAIF
  18075
  12Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi PoliticeDreptDreptAIF240125
  DreptAIFR24060
  Ştiinţe administrativeAdministraţie publicăAIF180
  75
  13Facultatea de Educaţie Fizică şi SportEducaţie fizică şi sportEducaţie fizică şi sportivăAIF180130
  KinetoterapieKinetoterapie şi motricitate specialăAIF18075
  Ştiinţe ale educaţieiPedagogia învăţământului primar şi preşcolarAIF180
  100
  14Facultatea Transfrontalieră Educaţie fizică şi sportEducaţie fizică şi sportivă (la Cahul)AIF18050
  Educaţie fizică şi sportivă (la Chişinău)APIF18050
  Ingineria produselor alimentareIngineria produselor alimentare (la Cahul)AIF24060
  Inginerie electricăElectromecanică (la Cahul)AIF24030
  Limbi moderne aplicateLimbi moderne aplicate (la Cahul)AIF18050
  ZootehniePiscicultură şi acvacultură (la Cahul)AIF24030
  Relaţii internaţionale şi studii europeneRelaţii internaţionale şi studii europene (la Cahul)
  APIF180100
  Ingineria materialelorIngineria procesării materialelor (la Cahul)APIF24060
  Economie şi afaceri internaţionaleAfaceri internaţionale (la Cahul)APIF18050
  *^1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.
  **) Se şcolarizează şi la cererea Ministerului Apărării Naţionale.
  28. UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI“ DIN IAŞI
  Nr. crt.
  FacultateaDomeniul de licenţăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licenţă (locaţia geografică de desfăşurare şi limba de predare)*AAcreditare (A)/ Autorizare de funcţionare provizorie (AP)Forma de învăţământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi
  1Facultatea de Automatică şi CalculatoareIngineria sistemelorAutomatică şi informatică aplicatăAIF240150
  Calculatoare şi tehnologia informaţieiCalculatoareAIF
  24095
  Tehnologia informaţieiAIF24095
  2Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului „Cristofor Simionescu“Ingineria mediuluiIngineria şi protecţia mediului în industrieAIF24075
  Inginerie chimicăChimia şi ingineria substanţelor organice, petrochimie şi carbochimieAIF24050
  Chimie alimentară şi tehnologii biochimiceAIF24030
  Ingineria fabricaţiei hârtieiAIF24030
  Ingineria substanţelor anorganice şi protecţia mediuluiAIF24030
  Inginerie biochimicăAIF240
  30
  Inginerie chimicăAIF24060
  Ştiinţa şi ingineria polimerilorAIF24050
  Inginerie şi managementInginerie economică în industria chimică şi de materialeAIF24030
  3Facultatea de Construcţii şi InstalaţiiInginerie civilă
  Inginerie civilă (în limba engleză)AIF240120
  Construcţii civile, industriale şi agricoleAIF240420
  Căi ferate, drumuri şi poduriAIF240100
  Ingineria instalaţiilorInstalaţii pentru construcţiiAIF240
  100
  4Facultatea de Construcţii de Maşini şi Management IndustrialInginerie industrialăTehnologia construcţiilor de maşiniAIF24090
  Sisteme de producţie digitaleAIF24060
  Ingineria sudăriiAIF24030
  Inginerie mecanică
  Mecanică fină şi nanotehnologiiAIF24060
  Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumaticeAIF24060
  Inginerie şi managementInginerie economică în domeniul mecanicAIF24090
  5Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia InformaţieiInginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionaleElectronică aplicată
  AIF240105
  Microelectronică, optoelectronică şi nanotehnologiiAIF240105
  Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţiiAIF240105
  Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii (în limba engleză)APIF24050
  6
  Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică AplicatăInginerie electricăElectronică de putere şi acţionări electriceAIF24070
  Sisteme electriceAIF24060
  Instrumentaţie şi achiziţii de dateAIF24060
  Inginerie electrică şi calculatoare (în limba engleză)APIF
  24060
  Informatică aplicată în inginerie electricăAIF24060
  Inginerie energeticăIngineria sistemelor electroenergeticeAIF24075
  Managementul energieiAIF24050
  Inginerie şi managementInginerie economică în domeniul electric, electronic şi energeticAIF24050
  7Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria MediuluiInginerie civilăAmenajări şi construcţii hidrotehniceAIF240100
  Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare ruralăAIF240150
  Inginerie geodezicăMăsurători terestre şi cadastruA
  IF240100
  Ingineria mediuluiIngineria şi protecţia mediului în agriculturăAIF24060
  8Facultatea de MecanicăIngineria autovehiculelorAutovehicule rutiereAIF24090
  Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehiculeAIF
  24050
  Construcţii de autovehiculeAPIF24060
  Inginerie mecanicăInginerie mecanicăAIF24060
  Sisteme şi echipamente termiceAIF24060
  Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie alimentarăA
  IF24075
  Mecatronică şi roboticăMecatronicăAIF24070
  RoboticăAIF24060
  9Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria MaterialelorIngineria materialelorIngineria procesării materialelorAIF
  24060
  Ştiinţa materialelorAIF24075
  Inginerie industrialăIngineria securităţii în industrieAIF24050
  Inginerie mecanicăEchipamente pentru procese industrialeAIF24050
  10
  Facultatea de Textile - Pielărie şi Management IndustrialInginerie industrialăTehnologia şi designul produselor textileAIF24060
  Tehnologia tricotajelor şi confecţiilorAIF24090
  Tehnologia şi designul confecţiilor din piele şi înlocuitoriAIF24025
  Design industrialAIF
  24060
  Design industrial (în limba engleză - Industrial Design)APIF24050
  Inginerie chimicăTehnologie chimică textilăAIF24040
  Tehnologia chimică a produselor din piele şi înlocuitoriAIF24025
  Inginerie şi managementInginerie economică industrială
  AIF24080
  Ingineria şi managementul afacerilorAPIF24060
  11Facultatea de Arhitectură „G. M. Cantacuzino“ArhitecturăArhitectură*^1)AIF360100
  *^1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.
  29. UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ „ION IONESCU DE LA BRAD“ DIN IAŞI
  Nr. crt.FacultateaDomeniul de licenţăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licenţă (locaţia geografică de desfăşurare şi limba de predare)*AAcreditare (A)/ Autorizare de funcţionare provizorie (AP)Forma de învăţământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi
  1Facultatea de AgriculturăAgronomieAgriculturăAIF240150
  AgriculturăAID240
  75
  MontanologieAIF24050
  Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi industrie alimentarăAPIF24075
  BiologieBiologieAIF18030
  Ingineria produselor alimentareTehnologia prelucrării produselor agricoleA
  IF240100
  Protecţia consumatorului şi a mediuluiAPIF24075
  Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare ruralăInginerie economică în agriculturăAIF24075
  Inginerie economică în agriculturăAID24075
  2
  Facultatea de HorticulturăHorticulturăHorticulturăAIF240125
  HorticulturăAID24075
  PeisagisticăAIF24075
  BiotehnologiiBiotehnologii agricoleAP
  IF24050
  Ingineria mediuluiIngineria mediuluiAIF24060
  3Facultatea de ZootehnieIngineria produselor alimentareControlul şi expertiza produselor alimentareAIF24075
  Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare ruralăInginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturismA
  IF24075
  ZootehniePiscicultură şi acvaculturăAIF24050
  ZootehnieAIF240150
  ZootehnieAID24050
  4
  Facultatea de Medicină VeterinarăMedicină veterinarăMedicină veterinară*^1)AIF360200
  Medicină veterinară (în limba engleză)*^1)APIF36050
  *^1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.
  30. UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA“ DIN IAŞI
  Nr. crt.FacultateaDomeniul de licenţăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licenţă (locaţia geografică de desfăşurare şi limba de predare)*AAcreditare (A)/ Autorizare de funcţionare provizorie (AP)
  Forma de învăţământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi
  1Facultatea de BiologieBiologieBiochimieAIF18070
  BiologieAIF180150
  Ştiinţa mediuluiEcologie şi protecţia mediuluiAIF180150
  2Facultatea de ChimieChimieBiochimie tehnologicăAIF18050
  ChimieAIF180110
  Chimie medicalăAPIF18075
  3Facultatea de DreptDreptDreptAIF240300
  DreptAIFR240150
  4Facultatea de Economie şi Administrarea AfacerilorAdministrarea afacerilorAdministrarea afacerilor (în limba engleză)AIF180
  100
  Economia comerţului, turismului şi serviciilorAIF180200
  Economia comerţului, turismului şi serviciilor (Bălţi - Republica Moldova)AIF180100
  Economia comerţului, turismului şi serviciilor (la Piatra-Neamţ)AIF18075
  Cibernetică, statistică şi informatică economicăInformatică economicăAIF
  180150
  Statistică şi previziune economicăAIF18075
  ContabilitateContabilitate şi informatică de gestiuneAIF180250
  Contabilitate şi informatică de gestiuneAID180150
  EconomieEconomie şi finanţe (în limba engleză - Economics and finance)
  APIF180100
  Economie şi afaceri internaţionaleEconomie şi afaceri internaţionaleAIF180200
  FinanţeFinanţe şi bănciAIF180250
  Finanţe şi bănciAID180
  75
  ManagementManagementAIF180200
  ManagementAID180175
  MarketingMarketingAIF180200
  Ştiinţe administrativeAdministraţie publică
  AIF180200
  Administraţie publicăAID180100
  5Facultatea de Educaţie Fizică şi SportEducaţie fizică şi sportEducaţie fizică şi sportivăAIF180100
  Sport şi performanţă motrică APIF
  18050
  KinetoterapieKinetoterapie şi motricitate specialăAIF18075
  6Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-PoliticeAsistenţă socialăAsistenţă socialăAIF180315
  Asistenţă socialăAID18050
  FilosofieFilosofieAIF18040
  Relaţii internaţionale şi studii europeneRelaţii internaţionale şi studii europeneAIF180120
  SociologieResurse umaneAPIF18060
  Sociologie
  AIF180100
  Ştiinţe ale comunicăriiComunicare şi relaţii publiceAIF180130
  Comunicare şi relaţii publiceAID18050
  Ştiinţe politiceŞtiinţe politiceAIF180
  100
  Ştiinţe politiceAID18050
  7Facultatea de FizicăFizicăBiofizicăAIF18040
  FizicăAIF18040
  Fizică informatică
  AIF18040
  Fizică medicalăAIF18040
  Ştiinţe inginereşti aplicateFizică tehnologicăAIF24030
  Fizică tehnologică (Bălţi - Republica Moldova)APIF24080
  8Facultatea de Geografie şi GeologieGeografieGeografia turismuluiAIF180220
  Geografia turismului (în limba franceză)AIF18030
  GeografieAIF180150
  Hidrologie şi meteorologieA
  IF18060
  Planificare teritorialăAIF18060
  GeologieGeochimieAIF18090
  Inginerie geologicăInginerie geologicăAIF24055
  Ştiinţa mediuluiGeografia mediuluiAIF18080
  9Facultatea de InformaticăInformaticăInformaticăAIF180450
  Informatică (în limba engleză)APIF180100
  10
  Facultatea de IstorieIstorieArheologieAIF18050
  ArhivisticăAPIF18040
  IstorieAIF180120
  IstorieAID18050
  11Facultatea de LitereLimbă şi literaturăFilologie clasică (Limba latină - Limba greacă veche)AIF18040
  Limba şi literatura română - Literatură universală şi comparatăAIF18050
  Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă)AIF180250
  Literatură universală şi comparată - Limbă şi literatură modernăAIF18030
  O limbă şi literatură modernă A (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă) - Limba şi literatura românăAIF180200
  O limbă şi literatură modernă A (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă) - O limbă şi literatură modernă B (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă)AIF180400
  O limbă şi literatură modernă A - Literatură universală şi comparată AIF18030
  Limbi moderne aplicateTraducere şi interpretareAIF180100
  Studii culturaleStudii americane (în limba engleză)AIF18050
  Ştiinţe ale comunicăriiJurnalismAIF180125
  12Facultatea de Matematică
  MatematicăMatematicăAIF180120
  Matematică (în limba engleză)AIF18030
  Matematică informaticăAIF180150
  13Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale EducaţieiPsihologiePsihologie
  AIF180300
  PsihologieAID180100
  Ştiinţe ale educaţieiPedagogia învăţământului primar şi preşcolarAIF180120
  Pedagogia învăţământului primar şi preşcolarAPID18060
  PedagogieAIF180125
  Psihopedagogie specialăAIF18070
  Pedagogie socială APIF18060
  14Facultatea de Teologie OrtodoxăArte vizualeArtă sacrăA
  IF18060
  TeologieTeologie ortodoxă asistenţă socialăAIF18050
  Teologie ortodoxă didacticăAIF18060
  Teologie ortodoxă pastoralăAIF240200
  15
  Facultatea de Teologie Romano-CatolicăTeologieTeologie romano-catolică asistenţă socială AIF18050
  Teologie romano-catolică didacticăAIF18030
  Teologie romano-catolică pastoralăAIF24050
  31. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „GRIGORE T. POPA“ DIN IAŞI
  Nr. crt.FacultateaDomeniul de licenţăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licenţă (locaţia geografică de desfăşurare şi limba de predare)*AAcreditare (A)/ Autorizare de funcţionare provizorie (AP)Forma de învăţământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi
  1Facultatea de MedicinăSănătateAsistenţă medicală generală*^1)AIF240200
  Medicină*^1)AIF360550
  Medicină (în limba engleză)*^1)AIF360200
  Medicină (în limba franceză)*^1)AIF360150
  Nutriţie şi dieteticăAIF18050
  2Facultatea de Medicină DentarăSănătateMedicină dentară*^1)A
  IF360180
  Medicină dentară (în limba engleză)*^1)AIF36070
  Medicină dentară (în limba franceză)*^1)AIF360100
  Tehnică DentarăAIF18080
  3Facultatea de Farmacie
  SănătateFarmacie*^1)AIF300220
  Farmacie (în limba engleză)*^1)AIF30070
  4Facultatea de Bioinginerie MedicalăSănătateBalneofiziokinetoterapie şi recuperareAIF180120
  Balneofiziokinetoterapie şi recuperare (în limba engleză)
  APIF18045
  Ştiinţe inginereşti aplicateBioinginerieAIF24090
  *^1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.
  32. UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE „GEORGE ENESCU“ DIN IAŞI
  Nr. crt.FacultateaDomeniul de licenţăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licenţă (locaţia geografică de desfăşurare şi limba de predare)*AAcreditare (A)/ Autorizare de funcţionare provizorie (AP)Forma de învăţământNumăr de credite de studii transferabile
  Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi
  1Facultatea de Interpretare, Compoziţie şi Studii Muzicale TeoreticeMuzicăCompoziţie muzicalăAIF2408
  DirijatAIF2407
  Interpretare muzicală - cantoAIF24020
  Interpretare muzicală - instrumente
  AIF24045
  Muzică religioasăAIF18015
  MuzicologieAIF2405
  Muzică AIF18020
  2
  Facultatea de TeatruTeatru şi artele spectacoluluiArtele spectacolului (actorie, păpuşi - marionete)AIF18025
  Artele spectacolului (regie)AIF18010
  Teatrologie (Jurnalism teatral)AIF18012
  Teatrologie (Management cultural) APIF18012
  Teatrologie (Management cultural) (în limba engleză) APIF18012
  Artele spectacolului (coregrafie)APIF18010
  3Facultatea de Arte Vizuale şi DesignArte vizualeArtă muralăAIF18040
  Arte plastice (fotografie-videoprocesarea computerizată a imaginii)AIF18030
  Arte plastice (pictură, sculptură, grafică)AIF18080
  Conservare şi restaurareAIF18030
  DesignAIF18075
  Istoria şi teoria arteiAIF18030
  Modă - design vestimentarAIF18040
  Arte textile - design textilAPIF18014
  Pedagogia artelor plastice şi decorativeAIF18020
  33. UNIVERSITATEA DIN ORADEA
  Nr. crt.FacultateaDomeniul de licenţăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licenţă (locaţia geografică de desfăşurare şi limba de predare)*AAcreditare (A)/ Autorizare de funcţionare provizorie (AP)Forma de învăţământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi
  1Facultatea de ArteArte vizualeArte decorativeAIF18020
  Arte plastice (Pictură)A
  IF18020
  DesignAIF18020
  Modă - design vestimentarAIF18015
  Arte plastice (Grafică)APIF18020
  MuzicăInterpretare muzicală - canto
  AIF24012
  Interpretare muzicală - instrumenteAIF24015
  Muzică AIF18020
  2Facultatea de Construcţii, Cadastru şi ArhitecturăInginerie civilăConstrucţii civile, industriale şi agricoleAIF
  24075
  Inginerie sanitară şi protecţia mediuluiAIF24060
  Inginerie geodezicăMăsurători terestre şi cadastruAIF24060
  ArhitecturăArhitectură*^1)APIF36040
  3
  Facultatea de DreptDreptDreptAIF240150
  Ştiinţe administrativeAdministraţie publicăAIF18040
  4Facultatea de Geografie, Turism şi SportGeografieGeografia turismuluiAIF180150
  Geografia turismului (în limba engleză)APIF18050
  Planificare teritorialăAIF18050
  KinetoterapieKinetoterapie şi motricitate specialăAIF18080
  Kinetoterapie şi motricitate specială (în limba engleză)APIF
  18040
  Educaţie fizică şi sportEducaţie fizică şi sportivăAIF18050
  Sport şi performanţă motrică APIF18050
  Ştiinţa mediuluiŞtiinţa mediuluiAPIF18050
  5
  Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia InformaţieiCalculatoare şi tehnologia informaţieiCalculatoareAIF24075
  Tehnologia informaţieiAIF24045
  Ingineria sistemelorAutomatică şi informatică aplicatăAIF24045
  Inginerie electricăElectromecanică
  AIF24050
  Electromecanică (la Beiuş)AIF24030
  Sisteme electriceAIF24050
  Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionaleElectronică aplicatăAIF24060
  Reţele şi software de telecomunicaţiiAIF24060
  Inginerie şi managementInginerie economică în domeniul electric, electronic şi energeticAIF24050
  6Facultatea de Inginerie Energetică şi Management IndustrialInginerie energeticăEnergetică industrialăAIF24030
  Ingineria sistemelor electroenergetice
  AIF24075
  Inginerie industrialăIngineria sistemelor de energii regenerabileAPIF24050
  Tehnologia tricotajelor şi confecţiilorAIF24040
  Inginerie şi managementInginerie economică industrialăAIF240
  50
  Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energeticAIF24050
  7Facultatea de Inginerie Managerială şi TehnologicăIngineria autovehiculelorAutovehicule rutiereAIF24075
  Inginerie industrialăTehnologia construcţiilor de maşiniAIF24080
  Inginerie şi managementInginerie economică în domeniul mecanicAIF24075
  Inginerie economică în domeniul mecanicAID24060
  Mecatronică şi roboticăMecatronicăAIF24030
  RoboticăAIF24050
  8Facultatea de Istorie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Ştiinţele ComunicăriiIstorieIstorieAIF18060
  Relaţii internaţionale şi studii europeneRelaţii internaţionale şi studii europeneAIF180100
  Relaţii internaţionale şi studii europene (în limba engleză)AIF180
  100
  Ştiinţe politiceStudii de securitateAIF180100
  Ştiinţe politiceAIF18075
  Ştiinţe ale comunicăriiJurnalismAIF18050
  Comunicare şi relaţii publiceAP
  IF18075
  9Facultatea de LitereLimbă şi literaturăLimba şi literatura engleză - O limbă şi literatură modernă (franceză, germană)/Limba şi literatura românăAIF180100
  Limba şi literatura franceză - O limbă şi literatură modernă (engleză, germană)/Limba şi literatura românăAIF18050
  Limba şi literatura germană - O limbă şi literatură modernă (engleză, franceză)/Limba şi literatura românăAIF180
  25
  Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (engleză, franceză, germană)AIF18050
  10Facultatea de Medicină şi FarmacieSănătateAsistenţă medicală generală*^1)AIF24050
  Balneofiziokinetoterapie şi recuperareAIF18050
  Nutriţie şi dietetică
  APIF18050
  Farmacie*^1)AIF30060
  Medicină*^1)AIF360150
  Medicină dentară*^1)AIF36090
  Medicină (în limba engleză)*^1)
  AIF360100
  Radiologie şi imagisticăAIF18030
  Tehnică DentarăAIF18035
  11Facultatea de Protecţia MediuluiAgronomieAgriculturăAIF
  24050
  HorticulturăHorticulturăAIF24050
  PeisagisticăAIF24030
  Ingineria mediuluiIngineria sistemelor biotehnice şi ecologiceAIF24075
  Ingineria produselor alimentare
  Controlul şi expertiza produselor alimentareAIF24075
  Tehnologia prelucrării produselor agricoleAIF24050
  Inginerie forestierăIngineria prelucrării lemnuluiAIF24035
  Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare ruralăInginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturismAIF24090
  SilviculturăExploatări forestiereAIF24040
  SilviculturăAIF24075
  ZootehnieZootehnieAIF24050
  12
  Facultatea de ŞtiinţeBiologieBiologieAIF18080
  ChimieChimieAIF18040
  FizicăFizicăAIF18025
  Fizică medicală
  AIF18040
  Fizică medicală (în limba engleză)APIF18040
  InformaticăInformaticăAIF18050
  MatematicăMatematicăAIF180
  50
  13Facultatea de Ştiinţe EconomiceAdministrarea afacerilorAdministrarea afacerilor (în limba engleză)APIF18050
  Economia comerţului, turismului şi serviciilorAIF18090
  Economia comerţului, turismului şi serviciilorAID18050
  Contabilitate
  Contabilitate şi informatică de gestiuneAIF18075
  Contabilitate şi informatică de gestiuneAID18050
  Economie şi afaceri internaţionaleAfaceri internaţionaleAIF180120
  Afaceri internaţionale (în limba engleză)APIF180
  50
  Afaceri internaţionaleAID18050
  FinanţeFinanţe şi bănciAIF18090
  Finanţe şi bănciAID18050
  ManagementManagementA
  IF180100
  ManagementAID18050
  MarketingMarketingAIF18075
  MarketingAID18050
  14
  Facultatea de Ştiinţe Socio-UmaneAsistenţă socialăAsistenţă socialăAIF180100
  PsihologiePsihologieAIF180125
  SociologieSociologieAIF18050
  Resurse umaneAPIF18050
  Ştiinţe ale educaţieiPedagogia învăţământului primar şi preşcolarAIF18075
  Pedagogia învăţământului primar şi preşcolarAIFR18075
  Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (în limba maghiară)AIF18025
  Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Beiuş)AIF18060
  Psihopedagogie specialăAIF18030
  15Facultatea de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman“TeologieTeologie ortodoxă pastoralăAIF24050
  *^1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.
  34. UNIVERSITATEA DIN PETROŞANI
  Nr. crt.FacultateaDomeniul de licenţăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licenţă (locaţia geografică de desfăşurare şi limba de predare)*AAcreditare (A)/ Autorizare de funcţionare provizorie (AP)Forma de învăţământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi
  1Facultatea de MineIngineria mediuluiIngineria şi protecţia mediului în industrieAIF24060
  Inginerie civilăConstrucţii miniere
  AIF24050
  Inginerie industrialăIngineria şi managementul calităţiiAIF24030
  Ingineria securităţii în industrieAPIF24050
  Inginerie şi managementInginerie economică în construcţiiAPIF240
  30
  Mine, petrol şi gazeInginerie minierăAIF24060
  Topografie minierăAIF24045
  2Facultatea de Inginerie Mecanică şi ElectricăCalculatoare şi tehnologia informaţieiCalculatoareAIF24060
  Ingineria sistemelorAutomatică şi informatică aplicatăAIF24050
  Ingineria transporturilorIngineria transporturilor şi a traficuluiAIF24060
  Inginerie electricăElectromecanicăAIF24060
  Inginerie energeticăEnergetică industrială
  AIF24050
  Inginerie industrialăTehnologia construcţiilor de maşiniAIF24040
  Inginerie mecanicăEchipamente pentru procese industrialeAIF24060
  Maşini şi echipamente miniereAIF240
  60
  3Facultatea de ŞtiinţeAdministrarea afacerilorEconomia comerţului, turismului şi serviciilorAIF18060
  Asistenţă socialăAsistenţă socialăAIF18075
  ContabilitateContabilitate şi informatică de gestiuneAIF18090
  FinanţeFinanţe şi bănciAIF180120
  ManagementManagementAIF18075
  SociologieSociologieAIF