Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (31.05.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
PROCEDURĂ din 20 august 2018de depunere, selecţie a proiectelor şi plată a ajutorului de stat
EMITENT
 • COMISIA NAŢIONALĂ DE STRATEGIE ŞI PROGNOZĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 741 din 28 august 2018Data intrării în vigoare 28-08-2018


  Aprobată prin Ordinul nr. 202 din 20 august 2018, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 741 din 28 august 2018.
  Capitolul I Procedura de depunere şi selecţie
  Articolul 1Alocarea ajutorului de stat se face în condiţiile respectării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 421/2018 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice.Articolul 2(1) Înregistrarea cererilor de finanţare se realizează anual, în sesiune continuă, şi începe de la data comunicată de către Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză pe site-ul său.(2) Nu se mai pot înregistra cereri de finanţare după data epuizării bugetului anual alocat schemei.Articolul 3(1) În vederea obţinerii finanţării, solicitantul transmite la registratura Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză din strada Cristian Popişteanu nr. 2-4, sectorul 1, Bucureşti, formularul de cerere prevăzut în anexa nr. 1, însoţit de documentele justificative necesare evaluării prevăzute în anexa nr. 2, într-un singur exemplar tipărit şi în format electronic de tip memorystick sau CD.(2) Transmiterea documentaţiei se poate face prin poştă sau servicii de curierat. De asemenea este permisă şi depunerea personală a documentaţiei la registratura Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză.(3) Pe plic se menţionează „Concursul de selecţie a proiectelor în baza schemei de ajutor de stat instituite prin H.G. nr. 421/2018“.(4) Se iau în considerare numai cererile de finanţare înregistrate la registratura Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză începând cu data comunicată pe site.(5) Cererile de finanţare depuse la o altă adresă decât cea indicată sau înaintea datei comunicate se restituie solicitanţilor.Articolul 4Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză transmite Comisiei de Film din România formularele de cerere primite împreună cu documentaţia anexată, în vederea analizării, evaluării şi selecţiei.Articolul 5(1) Cererile de finanţare se analizează în ordinea înregistrării la registratura Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză şi în limita creditelor de angajament şi bugetare aprobate prin legile bugetare anuale.(2) În cazul în care valoarea ajutorului de stat solicitat depăşeşte valoarea bugetului anual aprobat prin legile bugetare anuale, soluţionarea cererilor de finanţare se realizează astfel:a) Se analizează cererile de finanţare în ordinea înregistrării la registratura Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză şi în limita bugetului anual alocat prin legile bugetare anuale.b) Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză publică pe site-ul său, periodic, lista cererilor de finanţare depuse şi stadiul analizei acestora (în analiză s-a emis un acord, s-a emis o scrisoare de respingere, după caz), în limita bugetului anual aprobat prin legile bugetare anuale.(3) În cazul în care, în urma evaluării, pe parcursul exerciţiului financiar, se emit scrisori de respingere a cererilor de acord pentru finanţare sau solicitanţii comunică Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză renunţarea la „Acordul de finanţare“ emis, şi astfel rămân disponibile credite de angajament şi bugetare, cererile de finanţare, rămase în aşteptare, care nu au făcut obiectul evaluării deoarece ajutorul solicitat depăşea bugetul anual alocat, se vor analiza în ordinea înregistrării la registratura Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză. Pentru cererile de finanţare, aflate iniţial în aşteptare, termenele de analiză/soluţionare prevăzute de actul normativ vor curge de la data publicării pe site-ul Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză a bugetului rămas disponibil.
  (4) Cererile de finanţare se selectează în ordinea în care documentaţia este completă şi cu condiţia respectării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 421/2018.(5) Cererile de finanţare nesoluţionate până la data epuizării bugetului anual aprobat prin legile bugetare anuale se restituie solicitanţilor, iar Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză comunică pe site-ul său că nu se mai primesc cereri de finanţare.
  Articolul 6Evaluarea cererii de finanţare de către Comisia de Film din România cuprinde următoarele etape:1. Etapa 1 - analiza din punctul de vedere al conformităţii documentelor într-un termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data la care cererea de finanţare este considerată completă în sensul criteriilor de conformitate, care include în principal:(i) verificarea existenţei şi conformităţii formularului de cerere şi a documentaţiei anexate acestuia;(ii) solicitarea de informaţii suplimentare/clarificări în cazul în care se constată neconformitatea unor documente;
  (iii) verificarea conformităţii documentelor transmise în urma solicitării de informaţii suplimentare, dacă este cazul.
  2. Etapa 2 - analiza din punctul de vedere al eligibilităţii proiectului de investiţii într-un termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data la care cererea de finanţare este considerată completă în urma finalizării etapei 1, care include în principal:(i) evaluarea cererii de acord pentru finanţare şi a documentelor anexate din punctul de vedere al îndeplinirii condiţiilor şi criteriilor de eligibilitate;(ii) solicitarea de informaţii şi/sau documente pentru completarea cererii de finanţare, dacă este cazul;(iii) deliberarea comisiei;(iv) soluţionarea cererii de finanţare prin adoptarea unei hotărâri privind emiterea certificatului de solicitant sau a unei hotărâri de respingere motivată;(v) transmiterea hotărârii privind emiterea certificatului de solicitant sau a unei hotărâri de respingere motivată către preşedintele Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză în vederea emiterii certificatului de solicitant şi a acordului de finanţare sau a respingerii cererii şi aprobarea acestora prin ordin.
  Articolul 7(1) În cazul în care, oricând pe parcursul evaluării cererii de finanţare, Comisia de Film din România constată următoarele:a) existenţa unor neconcordanţe în informaţiile furnizate;b) necesitatea unor documente suplimentare în vederea evaluării conformităţii sau eligibilităţii cererii de finanţare, Comisia de Film din România va comunica solicitantului necesitatea completării/corectării formularului de cerere şi/sau a documentelor anexate, însoţită de motivarea corespunzătoare.(2) Solicitantul are la dispoziţie un termen de maximum 5 zile lucrătoare să transmită informaţiile şi documentele suplimentare solicitate de Comisia de Film din România.
  (3) Nu se iau în considerare documentele transmise de solicitant din proprie iniţiativă, în vederea completării documentaţiei aferente cererii de acord pentru finanţare.(4) Termenele de soluţionare prevăzute la art. 6 curg de la data la care documentaţia este considerată completă în urma primirii informaţiilor şi documentelor suplimentare solicitate de Comisia de Film din România în conformitate cu prevederile alin. (3).
  Articolul 8Comisia de Film din România adoptă o hotărâre de respingere motivată atunci când constată următoarele:a) Nu sunt întrunite cumulativ condiţiile de conformitate şi eligibilitate prevăzute de schema de ajutor de stat.b) Formularul de cerere nu este însoţit de documentele prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta procedură.c) Solicitantul nu răspunde la solicitarea de clarificări în termenul prevăzut la art. 7 alin. (2).Articolul 9(1) În cazul îndeplinirii tuturor condiţiilor de eligibilitate prevăzute de schema de ajutor de stat, Comisia de Film din România adoptă o hotărâre privind emiterea certificatului de solicitant în care indică următoarele:a) numărul de înregistrare primit pe formularul de cerere;b) valoarea cheltuielilor eligibile în baza formularului de cerere;c) ajutorul de stat maxim aprobat.(2)
  Hotărârile Comisiei de Film din România se adoptă cu votul majorităţii. În cazul egalităţii de voturi, votul preşedintelui prevalează.
  Articolul 10(1) Hotărârea privind emiterea certificatului de solicitant sau hotărârea de respingere motivată se transmit de către Comisia de Film din România către preşedintele Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză în vederea aprobării ordinului pentru emiterea certificatului de solicitant şi a acordului de finanţare sau a ordinului pentru emiterea respingerii cererii.(2) Hotărârile menţionate la alin. (1) pot fi contestate în baza Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.(3) În urma aprobării ordinului pentru emiterea certificatului de solicitant şi a acordului de finanţare, Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză comunică solicitantului rezultatul evaluării.(4) Certificatele de solicitant şi acordurile pentru finanţare nu asigură solicitanţilor plata cuantumului alocării financiare nerambursabile, acestea fiind în final certificate de către auditorul proiectului, în condiţiile art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 421/2018.(5)
  Certificatele de solicitant şi acordurile pentru finanţare nu sunt transferabile.
  Capitolul II Plata ajutorului de statArticolul 11(1) În termen de 20 de zile de la ultima cheltuială realizată pe teritoriul României, dar nu mai târziu de 2 ani de la emiterea certificatului de solicitant, solicitantul depune o cerere de plată a ajutorului de stat la registratura Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză.(2) Cererea de plată va fi însoţită de un raport de audit care să certifice suma cheltuielilor eligibile efectiv realizate în conformitate cu International Standard on Related Services („ISRS“) 4400 în baza prevederilor art. 11 alin. (2) şi (3) din Hotărârea Guvernului nr. 421/2018.(3) Cererea de plată a ajutorului de stat împreună cu documentaţia anexată se depune la registratura Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză, într-un singur exemplar tipărit şi în format electronic de tip memorystick sau CD.
  (4) Transmiterea documentaţiei se poate face prin poştă sau servicii de curierat. De asemenea este permisă şi depunerea personală a documentaţiei la registratura Comisiei Naţionale de Strategie si Prognoză.(5) Pe plic se menţionează „Solicitare de plată în baza schemei de ajutor de stat instituită prin Hotărârea Guvernului nr. 421/2018“.(6) Documentaţia prevăzută la alin. (4) se transmite de către Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză la Comisia de Film din România.(7) Cererea de plată se consideră completă de la data la care raportul de audit este complet.(8) În cazul în care Comisia de Film din România constată următoarele:a) existenţa unor neconcordanţe în informaţiile furnizate;b) necesitatea unor documente suplimentare,în termen de 10 zile de la data înregistrării cererii de plată, Comisia de Film din România va solicita solicitantului completarea/corectarea raportului de audit.
  (9) Solicitantul are la dispoziţie un termen de 30 de zile pentru a transmite informaţiile şi documentele suplimentare solicitate de Comisia de Film din România.(10) Nu se iau în considerare documentele transmise de solicitant din proprie iniţiativă, în vederea completării documentaţiei aferente cererii de plată.(11) Comisia de Film din România emite o hotărâre care certifică cuantumul cheltuielilor eligibile şi valoarea ajutorului de stat corespunzător.(12) Pe baza hotărârii emise de Comisia de Film din România, Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză va aproba cererea de plată în cel mult 10 zile de la data la care raportul de audit este complet.(13) Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză poate efectua verificări proprii ale cererii de plată şi documentaţiei anexate şi poate solicita, la rândul ei, completări.(14) Plata efectivă se va realiza în termen de maximum 120 de zile de la data aprobării cererii de plată.
  Capitolul III Dispoziţii finaleArticolul 12Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta procedură.Anexa nr. 1la procedură
  FORMULARUL DE CEREREConcursul de selecţie proiecte, sesiunea ........ anul .........Solicitant: …………………………Titlul proiectului: ……………………Data înregistrării .........(Se menţionează data înregistrării în registrul de corespondenţă al solicitantului.)......Numărul înregistrării .......(Se menţionează numărul din registrul de corespondenţă al solicitantului.)......CerereSubscrisa, .............................., având datele de identificare menţionate la pct. I, reprezentată legal prin domnul/doamna ......................, având calitatea de .............., identificat/identificată cu actul de identitate seria ....... nr. ......., eliberat de ….......... la data de ………….., cu domiciliul în localitatea .............., str. …............. nr. ……, bl. ……, sc. …, ap. ……, sectorul/judeţul …...., solicit finanţarea în condiţiile prevederilor schemei de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice, instituite prin Hotărârea Guvernului nr. 421/2018.I. Prezentarea solicitantului1. Elemente de identificare ale solicitantuluiDenumirea solicitantului: ..............................................................................Data înregistrării solicitantului: .......................Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerţului sau alt oficiu cu competenţe similare din alt stat: .....................................................Nr. de autorizaţie în Registrul cinematografiei (în cazul întreprinderilor române): .................................Codul de identificare fiscală: ............................................................Adresa: ....................................., cod poştal: ................Telefon ................................, fax: .........................................E-mail: .............................................................................................
  Forma juridică: .................................................................................Capitalul social: .................................(valută), deţinut de:[] persoane fizice: …………%;[] întreprinderi mici şi mijlocii^1: …………%^1 Întreprinderea care se încadrează în definiţia prevăzută în anexa nr. 1 la Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei.[] întreprinderi mari^2: …………%.^2 Întreprinderea care nu se încadrează în definiţia IMM-urilor conform prevederilor anexei nr. 1 la Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei.Obiectul principal de activitate: Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune, cod CAEN: 5911
  2. Prezentarea situaţiei actuale a solicitantuluiDate din situaţiile financiare anuale aprobate, corespunzătoare ultimului exerciţiu financiar încheiat, după caz:– numărul mediu de salariaţi: …………– cifra de afaceri: ………………– profit/pierdere: ………………..3. Calitatea solicitantului:[] producător;[] coproducător reprezentantSe vor menţiona toţi ceilalţi coproducători şi se va indica ţara de provenienţă a acestora ……………….. .[] prestator de serviciiSe va menţiona producătorul străin cu care are încheiat contract de prestări servicii şi se va indica ţara de provenienţă a acestuia.4. Deţinerea drepturilor asupra operei:[] deţin drepturile de proprietate intelectuală asupra operei (Se ataşează actul juridic prin care se face dovada deţinerii drepturilor, în copie şi tradus autorizat în limba română - de exemplu, contract de vânzare-cumpărare, contract de cesiune de drepturi de proprietate intelectuală etc.);[] deţin o parte din drepturile de proprietate intelectuală asupra operei - se vor menţiona procentul şi modul de repartizare între coproducători (Se ataşează contractul de coproducţie, în copie şi tradus autorizat în limba română, în care se menţionează procentul contribuţiei fiecărui coproducător în proiect şi procentul drepturilor deţinute în mod corespunzător.);[] deţin un contract/precontract de prestări de servicii cu un producător străin deţinător al drepturilor de proprietate intelectuală asupra operei (Se ataşează contractul de prestări de servicii cu producătorul străin şi actul juridic prin care se face dovada deţinerii drepturilor de proprietate intelectuală asupra operei de către producătorul străin/Deal Memo/MOA - în copie şi traduse autorizat în limba română.)
  II.
  Prezentarea proiectului pentru care se solicită ajutorul de stat1. Tipul de producţie audiovizuală ce face obiectul proiectului (Se bifează o singură situaţie care corespunde solicitantului.):[] film de ficţiune– lungmetraj (> 70 min.);– mediumetraj (30-50 min.);– scurtmetraj (< 30 min.);[] serial de televiziune^3^3 Următorii termeni vor fi interpretaţi după cum urmează:– sitcom - operă audiovizuală realizată în proporţie de 80% într-un platou de filmare în faţa unei audienţe live sau înregistrate şi a unor decoruri limitate ca număr, multicameră (filmare simultană cu maximum 3 camere), cu o durată de cel mult 30 de minute, al cărei scenariu nu are fir epic ce se dezvoltă pe mai multe episoade, scenariu ce înfăţişează situaţii comice ale unor personaje cu tipare predefinite neevolutive şi pentru care producţia unui episod nu necesită mai mult de 2 zile de filmare;– telenovelă - operă audiovizuală destinată a fi difuzată pe un canal de televiziune cu o frecvenţă zilnică, de cel puţin 5 ori pe săptămână, cu o durată de cel mult 60 de minute, care înfăţişează fapte de viaţă şi relaţiile sufleteşti ale unui număr mare de personaje, în mod esenţial melodramatic, al cărei scenariu prezintă un fir epic continuu, fără finalitate, care se desfăşoară pe parcursul mai multor episoade (minimum 80). Un sezon va conţine până la 20 de episoade şi distanţa dintre începutul unui sezon şi începutul următorului să fie de minimum 12 luni.– miniserie (≤ 8 episoade, maximum un sezon);
  – serial (> 8 episoade şi/sau mai mult de un sezon);
  [] documentar artistic– lungmetraj (≥ 50 min.);– scurtmetraj (< 50 min.);[] film de animaţie– lungmetraj (> 70 min.);– mediumetraj (30-50 min.);– scurtmetraj (< 30 min.).
  2. Primul mediu de exploatare a operei audiovizuale (Se bifează o singură situaţie care corespunde solicitantului.):[] cinematograf;[] TV;[] suport video (CD/DVD/Blue-Ray etc.);[] internet.3. Prezentarea subiectului proiectului pe baza sinopsisului/conceptului artistic (maximum 1.000 de caractere):............................................................................4. Încadrarea proiectului în categoria produs cultural4.1. Înregistrează un număr de ………… puncte la simularea privind îndeplinirea testului de eligibilitate prevăzut în anexa la Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză nr. 166/2018 privind stabilirea criteriilor pentru încadrarea ca „produs cultural“ a proiectelor care pot beneficia de ajutor de stat.
  Se vor ataşa extrase scenariu (script breakdown) care vor evidenţia îndeplinirea criteriilor de eligibilitate de mai sus, inclusiv încadrarea în criteriile testului de eligibilitate prevăzut în anexa la Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză nr. 166/2018.
  4.2. Perioada realizării proiectuluiData începerii proiectului (Se vor menţiona luna şi anul.):Data finalizării proiectului (Se vor menţiona luna şi anul.):Data estimată a premierei/lansării proiectului (Se vor menţiona luna şi anul.):4.3. Date privind realizarea proiectului în RomâniaPerioadă pregătire filmare în România (Se vor menţiona luna/anul începerii, respectiv încheierii.):Perioadă filmare în România (Se vor menţiona luna/anul începerii, respectiv încheierii.):Perioadă postproducţie în România (Se vor menţiona luna/anul începerii, respectiv încheierii.):Locaţiile din România în care se desfăşoară subiectul filmului^4^4 Se va completa tabelul de mai jos pentru fiecare locaţie relevantă din România în care se desfăşoară subiectul filmului.
  Regiunea de dezvoltare din România
  Judeţul
  Localitatea
  Reper arhitectural/cultural
  % din subiectul producţiei desfăşurat în locaţia respectivă
  Identificare vizuală
  Identificare verbală
  Indicare pagină/secvenţă din scenariu ataşat
  4.4. Echipa de proiect^5^5 Enumerarea prezentată este indicativă fără a fi limitativă şi poate fi completată/modificată în mod corespunzător în funcţie de specificul proiectului.
  Nr. crt.Poziţie echipăNumePrenumeCetăţenie
  1.Regizor   
  2.Scenarist   
  3.Producător   
  4.Actor principal  
   
  5.Actor secundar   
  6.Actor voce   
  7.Director de imagine   
  8.Compozitor   
  9.Artist animator   
  10.Editor imagine   
  11.Scenograf 
    
  12.Pictor de costume   
  13.MakeUp artist   
  14.Hairstyle artist   
  15.Editor sunet   
  16.Cameraman   
  17.Asistent regie/1st AD   
  18.Director de film   
  19.Supervizor postproducţie   
  20.Inginer sunet   
  21.Colorist   
  22.Instrumentist   
  III. Prezentarea costurilor eligibile şi a finanţării solicitate1. Bugetul total al proiectului^6^6 Cursul de schimb lei/euro va fi cursul Băncii Naţionale a României din ziua începerii sesiunii de depunere a cererilor.
  Bugetul total al proiectuluiBugetul total al proiectului realizat pe teritoriul RomânieiBugetul total al proiectului realizat în afara teritoriului României
  euroleieuroleieurolei
        
  2. Cheltuieli eligibile şi ajutor de stat solicitat
  Denumirea activităţiiTipul de cheltuială eligibilă pentru care se solicită finanţareValoarea cheltuielilor eligibile - lei -
  Intensitatea maximă a ajutoruluiValoarea ajutorului de stat solicitat - lei -
  An IAn IITotalTotal
  Furnizarea de bunuri şi prestarea de servicii direct legate de implementarea proiectului1.Onorarii, salarii şi alte plăţi către persoane fizice^7 în legătură cu activitatea acestora direct legată de implementarea proiectului^7 Veniturile pe care aceste persoane le obţin pentru sau în directă legătură cu implementarea proiectului eligibil sunt venituri impozabile în România potrivit legislaţiei fiscale române, convenţiilor fiscale bilaterale şi acordurilor internaţionale în vigoare la data obţinerii venitului.
  2.Plăţi pentru bunuri şi servicii prestate de persoane juridice direct legate de implementarea proiectului^8^8 Persoana juridică care furnizează bunurile sau prestează serviciile are sediul social în România; persoana juridică este rezident fiscal în România şi bunurile sunt furnizate şi serviciile sunt prestate pe teritoriul României, indiferent de originea acestora.
  TOTAL
  IV.
  Alte aspecte1. Declar pe propria răspundere că solicitantul:[] se încadrează în categoria întreprinderilor mari;[] se încadrează în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii;[] nu a început lucrul la proiectul pentru care solicită finanţarea, respectiv nu a încheiat niciun fel de angajament prin care realizarea proiectului în România devine ireversibilă, conform prevederilor Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat^9;^9 Prospecţiunile preliminare pentru determinarea locaţiei de realizare a proiectului, obţinerea permiselor şi realizarea studiilor nu sunt considerate drept „începutul lucrului“.[] nu intră în categoria „întreprinderilor în dificultate“ potrivit prevederilor pct. (18) din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat;[] nu are datorii la bugetul de stat;[] nu face obiectul unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a organelor competente prin care un ajutor este declarat ilegal.2. Declar pe propria răspundere că, în ultimii 3 ani^10, solicitantul (Se bifează una din cele două variante.):^10 Se consideră ultimii 3 ani: anul fiscal în curs şi 2 ani anteriori.[] nu a beneficiat de ajutor de minimis şi de alte ajutoare de stat;[] a beneficiat de următoarele ajutoare de minimis sau ajutoare de stat:
  Nr. crt.Denumirea proiectuluiAnul acordării ajutoruluiFurnizorul ajutoruluiActul normativ
  Cuantumul ajutorului - euro^11 -^11 Echivalentul în euro se preia din actul juridic sau se determină la cursul de schimb valutar valabil la data acordării ajutorului conform actului juridic.
  3. Declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta cerere sunt corecte şi complete şi că toate documentele în copie care însoţesc cererea sunt conforme cu originalele.Numele şi prenumele: ............................................Funcţia: ...........................Semnătura^12: ....................^12 Cererea va fi semnată de persoana autorizată să reprezinte legal solicitantul.Data semnării: ......................
  Anexa nr. 2la procedurăLISTAdocumentelor care se anexează formularului de cerere
  Nr. crt.DocumentFila nr. din dosar Observaţii
  1.Certificat de înscriere în Registrul cinematografiei1
  2.Certificat constatator eliberat de registrul comerţului2
  3.Certificat de atestare fiscalăetc.
  4.Situaţii financiare aferente ultimului exerciţiu financiar încheiat (după caz)
  5.Document de identificare al persoanei autorizate să reprezinte legal solicitantul
  Dosarul tehnic (filă distinctă cu titlul dosarului. Se numerotează.)
  6.Prezentarea subiectului proiectului
  7.Planul de producţie al filmului
  8.Simulare punctaj test de eligibilitate pe modelul din anexa la Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză nr. 166/2018 privind stabilirea criteriilor pentru încadrarea ca „produs cultural“ a proiectelor care pot beneficia de ajutor de stat
  9.Extrase scenariu (script breakdown) care vor evidenţia îndeplinirea criteriilor de eligibilitate şi încadrarea în criteriile testului de eligibilitate prevăzut în anexa la Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză nr. 166/2018
  10.Actul juridic prin care se face dovada deţinerii drepturilor de proprietate intelectuală asupra proiectului
  CV-uri
  11.Lista cu autorii filmului
  12.CV producător/coproducători
  13.CV regizor
  14.CV scenarist
  15.Prezentarea succintă (golden para) a persoanelor aferente echipei de proiect pe baza cărora se realizează încadrarea în criteriile testului de eligibilitate prevăzut în anexa la Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză nr. 166/2018
  16.Prezentarea locaţiilor/studiourilor din România în care se vor realiza filmările şi dotările acestora pe baza cărora se realizează încadrarea în criteriile testului de eligibilitate prevăzut în anexa la Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză nr. 166/2018
  17.Prezentarea studiourilor/laboratoarelor din România în care se realizează diferite etape în finalizarea producţiei pe baza cărora se realizează încadrarea în criteriile testului de eligibilitate prevăzut în anexa la Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză nr. 166/2018
  Bugetul (filă distinctă cu titlul dosarului. Se numerotează.)
  18.Centralizator buget total proiect
  19.Centralizator buget proiect România
  20.Documente justificative privind contribuţia financiară proprie/a cofinanţatorilor la finanţarea proiectului în cazul producătorilor/coproducătorilor, iar în cazul prestatorilor de servicii, dovada contribuţiei proprii a producătorului străin
  21.Alte documente justificative
  Numele şi prenumele: .............................Funcţia: .................................Semnătura^1: ........................^1 Cererea va fi semnată de persoana autorizată să reprezinte legal solicitantul.Data semnării: ......................
  -----