Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.01.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 52 din 15 februarie 2018privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 19 februarie 2018Data intrării în vigoare 19-02-2018
    Formă consolidată valabilă la data 28-08-2018Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 28-08-2018 până la data de 25-01-2020
    Notă CTCE *) Forma consolidată a HOTĂRÂRII nr. 52 din 15 februarie 2018, publicate în Monitorul Oficial nr. 153 din 19 februarie 2018, la data de 28 August 2018 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: HOTĂRÂREA nr. 642 din 23 august 2018.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, al art. 5 alin. (3) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Capitolul I Dispoziţii generale şi principalele funcţii şi atribuţiiArticolul 1(1) Ministerul Fondurilor Europene este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, înfiinţat prin preluarea structurilor de specialitate şi activităţilor prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative.(2) Ministerul Fondurilor Europene este autoritatea pentru: coordonarea instrumentelor structurale 2007-2013, coordonarea fondurilor europene structurale şi de investiţii 2014-2020, potrivit dispoziţiilor art. 123 alin. (8) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, coordonarea Fondului European pentru Ajutorarea Persoanelor Defavorizate 2014-2020 (FEAD), coordonarea fondurilor europene structurale şi de investiţii post 2020, coordonarea fondurilor alocate prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei, mecanismele financiare ale Spaţiului Economic European şi Norvegian, prin Programul de Cooperare Elveţiano-Român, respectiv gestionarea Facilităţii de Tranziţie 2007, Frontierelor Externe, Fondul Facilitatea Schengen, Fondul de Securitate Internă 2014-2020, programele de înfrăţire instituţională şi asistenţă tehnică, şi a fondurilor de preaderare PHARE, ISPA.(3) Ministerul Fondurilor Europene îndeplineşte atribuţiile aferente autorităţii de plată pentru programul Facilitatea Schengen, Facilitatea de tranziţie, Fondul Frontierelor Externe, Programul de cooperare elveţiano-român şi Fondul pentru Securitate Internă 2014-2020.