Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (22.04.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 1.960 din 6 august 2018privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.849/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en détail produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat şi biocombustibili, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, precum şi pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.850/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 700 din 10 august 2018Data intrării în vigoare 10-08-2018Având în vedere dispoziţiile art. 435 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi avizul conform al Ministerului Finanţelor Publice comunicat prin adresa nr. 750.404 din 2.08.2018,ţinând cont de prevederile pct. 160 alin. (2) din titlul VIII din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:Articolul I
  Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.849/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en détail produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat şi biocombustibili, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 474 din 24 iunie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La anexa nr. 1, la punctul 1, litera f) se abrogă. 2. La anexa nr. 1 punctul 1, literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins: a) atestat - documentul eliberat de autoritatea competentă care atestă înregistrarea depozitului angro care desfăşoară activităţi de distribuţie şi comercializare cu produse energetice sau a spaţiului de comercializare prin care produsele energetice pot fi comercializate en détail;b) autoritate competentă - biroul vamal în a cărui arie de competenţă este situat spaţiul de comercializare sau depozitul angro pentru care se solicită înregistrarea;3. La anexa nr. 1 punctul 1, litera f) se abrogă. 4. La anexa nr. 1, punctul 2.1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 2.1. operatorii economici care intenţionează să distribuie şi să comercializeze în sistem angro produse energetice;
  5. La anexa nr. 1, punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: 3. Înregistrarea activităţii de distribuţie şi comercializare în sistem angro de produse energetice se efectuează la cererea operatorilor economici, pentru fiecare depozit angro, prin depunerea formularului «Cerere de înregistrare/menţiuni a activităţii de distribuţie şi de comercializare în sistem angro de produse energetice», conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la ordin, denumit în continuare cerere de comercializare angro. Înregistrarea activităţii de distribuţie şi comercializare în sistem angro de produse energetice se realizează pentru fiecare depozit angro.6. La anexa nr. 1, punctul 6.1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 6.1 Operatorii economici prevăzuţi la pct. 2.1 care intenţionează să distribuie şi să comercializeze în sistem angro produse energetice au obligaţia îndeplinirii următoarelor condiţii, la data la care depun cererea şi pe perioada comercializării produselor energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat şi biocombustibili:a) să aibă înscrisă în obiectul de activitate, potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, activitatea de comercializare în sistem angro de produse energetice şi dovada înregistrării punctului de lucru pentru care se solicită înregistrarea. Îndeplinirea condiţiilor va fi dovedită cu certificatul constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului în baza Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;b) societatea nu este declarată inactivă fiscal şi este în funcţiune;c)
  să prezinte certificatul de cazier judiciar al administratorului societăţii, în care să nu se regăsească înscrise sancţiuni penale din hotărâri judecătoreşti rămase definitive privind infracţiuni de abuz de încredere, infracţiuni de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare ori luare de mită în România sau în oricare dintre statele străine în care aceasta a avut domiciliul/rezidenţa în ultimii 5 ani, să nu fi fost condamnată pentru o infracţiune dintre cele reglementate de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare, de Legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare;
  d) depozitul angro trebuie să fie dotat cu rezervoare verificate metrologic care să permită în orice moment determinarea stocurilor faptice. Îndeplinirea condiţiei va fi dovedită cu buletin de verificare metrologică şi certificat de calibrare, aflate în perioada de valabilitate;e) depozitul angro trebuie să fie dotat cu sisteme de gestiune a stocurilor, conectate cu rezervoarele de carburanţi, care să permită monitorizarea mişcării produselor energetice şi determinarea în orice moment a cantităţilor intrate, ieşite, precum şi a stocurilor, pe fiecare tip de produs energetic şi furnizor;f) depozitul angro trebuie să fie dotat cu un sistem de supraveghere video a rezervoarelor, a zonelor de descărcare/încărcare şi a plăcuţelor de înmatriculare a mijloacelor de transport care asigură aprovizionarea. Stocarea imaginilor înregistrate se face pe o durată de minimum 20 de zile. Sistemul de supraveghere trebuie să funcţioneze permanent, inclusiv în perioadele de nefuncţionare a depozitului angro, chiar şi în condiţiile întreruperii alimentării cu energie electrică de la reţeaua de distribuţie;g) să deţină spaţii de depozitare corespunzătoare, în proprietate sau folosinţă - contract de locaţiune, contract de comodat sau cu orice titlu legal;
  7.
  La anexa nr. 1, punctul 6.1^1 se abrogă.
  8. La anexa nr. 1 punctul 10, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: c) propunerea de aprobare sau de respingere a cererii de distribuţie şi comercializare angro/en detail, după caz.9. La anexa nr. 1, punctul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins: 11. În cazul aprobării cererii de distribuţie şi comercializare angro, autoritatea competentă va emite «Atestatul de înregistrare pentru distribuţie şi comercializare în sistem angro de produse energetice», conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 la ordin, denumit în continuare atestat de comercializare angro.10. La anexa nr. 1 punctul 22, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a) până la reglementarea deficienţelor constatate de organele competente atunci când operatorul economic nu respectă oricare dintre condiţiile prevăzute la pct. 6.1 şi 6.2;
  11. La anexa nr. 1, punctul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins: 28. La modificarea ulterioară a unor date înscrise iniţial în formularul «Cerere de înregistrare/menţiuni a activităţii de distribuţie şi comercializare în sistem angro/comercializare en détail de produse energetice» sau a documentelor prevăzute la pct. 6, contribuabilul va depune o nouă cerere pentru emiterea atestatului, însoţită de documentele justificative pentru modificare, caz în care va depune odată cu cererea şi atestatul în original, în vederea anulării acestuia.12. La anexa nr. 2, titlul formularului se modifică şi va avea următorul cuprins: CERERE de înregistrare/menţiuni a activităţii de distribuţie şi comercializare în sistem angro de produse energetice13. La anexa nr. 2, litera C se modifică şi va avea următorul cuprins: C. Sucursala/Punctul de lucru/Sediul secundar pentru care se solicită înregistrarea activităţii (denumirea, codul de identificare fiscală, după caz, şi adresa completă)1. .......................................................................
  2. .....................................................................
  Nr. rezervoareCapacitate rezervoare
  14. La anexa nr. 2 litera F, paragraful trei se modifică şi va avea următorul cuprins:Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, prevăzută la art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar că datele din această cerere sunt conforme şi complete şi solicit emiterea unui atestat de înregistrare pentru distribuţie şi comercializare angro de produse energetice.15. La anexa nr. 3 litera F, paragraful trei se modifică şi va avea următorul cuprins:Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, prevăzută la art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar că datele din această cerere sunt conforme şi complete şi solicit emiterea unui atestat de înregistrare pentru comercializare en détail de produse energetice.
  16. Anexa nr. 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:Anexa nr. 4MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICEAGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂDirecţia Generală Regională a Finanţelor Publice ...............Biroul Vamal ..................ATESTAT DE ÎNREGISTRARE Nr. ......./pentru distribuţie şi comercializare în sistem angro de produse energeticeCa urmare a Cererii de înregistrare/menţiuni a activităţii de distribuţie şi comercializare în sistem angro de produse energetice nr. ....... din data de .............. şi în temeiul Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.849/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en détail produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat şi biocombustibili, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, cu modificările şi completările ulterioare, se atestă că operatorul economic ........................., cu sediul în localitatea ..............., judeţul ..............., str. ............. nr. ........, bl. ......, sc. ........, ap. ......., sectorul ............, codul de identificare fiscală ..........., a fost înregistrat pentru comercializare angro a produselor energetice:1. Denumire produs ......................... cod NC ............................2. ............................................3. ............................................4. ............................................5. ............................................Depozit angro:
  DenumireaCodul de identificare fiscalăAdresa (judeţul, localitatea, sectorul, str. nr. )

  Nr. rezervoareCapacitate rezervoare
  Prezentul atestat de distribuţie şi comercializare angro este valabil începând cu data de ........... .Data la care îşi încetează valabilitatea Atestatul nr. ............... eliberat anterior.
  Şef birou vamal,..............................................................(numele şi prenumele, semnătura şi ştampila)Data emiterii:
  17. Anexa 4.1 se abrogă.
  Articolul IIAnexa nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.850/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 471 din 24 iunie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:1. Titlul se modifică şi va avea următorul cuprins:PROCEDURĂ
  de înregistrare a activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat
  2. Punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:1. Înregistrarea activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat se efectuează la cererea contribuabililor interesaţi, prin depunerea formularului «Cerere de înregistrare şi atestare a activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat», denumită în continuare cerere, conform modelului prezentat în anexa nr. 2 la ordin.3. Punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:3. Operatorii economici care doresc să distribuie şi să comercializeze angro băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:a) să deţină spaţii de depozitare corespunzătoare, în proprietate sau folosinţă, în baza unui contract de locaţiune, contract de comodat sau cu orice titlu legal; b) să aibă înscrise în obiectul de activitate, potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare, activitatea de comercializare şi distribuţie angro a băuturilor alcoolice şi/sau activitatea de comercializare şi distribuţie angro a produselor din tutun;c)
  să se doteze cu mijloacele necesare depistării marcajelor false sau contrafăcute, în cazul comercializării de produse supuse marcării;
  d) societatea să nu fie declarată inactivă fiscal şi să fie în funcţiune;e) să prezinte certificatul de cazier judiciar al administratorului societăţii, în care să nu se regăsească înscrise sancţiuni penale din hotărâri judecătoreşti rămase definitive privind infracţiuni de abuz de încredere, infracţiuni de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare ori luare de mită în România sau în oricare dintre statele străine în care aceasta a avut domiciliul/rezidenţa în ultimii 5 ani, să nu fi fost condamnată pentru o infracţiune dintre cele reglementate de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare, de Legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare.
  4. Punctul 4 se abrogă.5. Punctul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:5. Documentele menţionate la pct. 3 se depun în copie certificată conform cu originalul de operatorul economic.
  6. La punctul 7, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:b) concluzia privind îndeplinirea sau neîndeplinirea de către operatorul economic a condiţiilor prevăzute la pct. 3;7. Punctul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:8. Condiţiile prevăzute la pct. 3 sunt cumulative, iar neîndeplinirea uneia dintre acestea atrage neaprobarea cererii de eliberare a atestatului pentru distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat, denumit în continuare atestat.8. Punctul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:11. În situaţia în care cererea nu este aprobată, autoritatea vamală va emite o decizie, în care se vor menţiona motivele de fapt şi de drept pentru care nu s-a efectuat înregistrarea activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau produse din tutun şi nu s-a eliberat atestatul. Decizia constituie act administrativ-fiscal şi va conţine elementele prevăzute de art. 46 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
  9. La punctul 15, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) În situaţia în care operatorul economic încetează definitiv desfăşurarea activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau produse din tutun, va depune la autoritatea competentă o cerere de renunţare în vederea înscrierii menţiunii privind încetarea valabilităţii atestatului emis acestuia.10. La punctul 16, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:a) până la reglementarea deficienţelor constatate de organele competente, atunci când operatorul economic nu respectă oricare dintre condiţiile prevăzute la pct. 3;
  Articolul III(1) Operatorii economici care au fost înregistraţi să distribuie şi să comercializeze în sistem angro, fără depozitare, produse energetice, precum şi cei înregistraţi să distribuie şi comercializeze în sistem angro, fără depozitare, băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat pot să depună, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, la autoritatea competentă o nouă cerere de înregistrare şi documentele aferente, potrivit prevederilor Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.849/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en détail produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat şi biocombustibili, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.850/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, cu modificările ulterioare, după caz.(2) La expirarea termenului prevăzut la alin. (1), atestatele emise pentru operatorii economici înregistraţi să distribuie şi să comercializeze în sistem angro, fără depozitare, produse energetice, precum şi pentru cei înregistraţi să distribuie şi comercializeze în sistem angro, fără depozitare, băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat îşi pierd valabilitatea.Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
  Ionuţ Mişa
  Bucureşti, 6 august 2018.Nr. 1.960.-----