Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.08.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 227 din 1 august 2018privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 3 august 2018Data intrării în vigoare 06-08-2018

  Parlamentul României adoptă prezenta lege.Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1Se aprobă schema multianuală de susţinere a activităţii de reproducţie sau de creştere ori de incubaţie în sectorul avicol prin investiţii pentru înfiinţarea de ferme de reproducţie sau staţii de incubaţie ori ferme de creştere noi sau investiţii pentru cele aflate în activitate care îşi măresc capacitatea de cazare ori investiţii pentru cele aflate în conservare, precum şi de stimulare a asocierii în cooperative, denumit în continuare Programul de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol.
  Articolul 2(1) Scopul prezentei legi îl reprezintă instituirea unei scheme de ajutor de stat, având ca obiectiv implementarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol, în vederea îmbunătăţirii nivelului de performanţă şi sustenabilitate al fermelor de reproducţie sau de creştere a păsărilor.(2) Ajutorul de stat prevăzut la alin. (1) se acordă potrivit prevederilor din partea a II-a cap. 1 secţiunea 1.1.1.1 „Ajutoare pentru investiţii în active corporale şi necorporale în exploataţii agricole care au legătură cu producţia agricolă primară“ din Orientările Uniunii Europene privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol şi forestier şi în zonele rurale pentru perioada 2014-2020, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 204 din 1 iulie 2014, denumite în continuare Orientările UE.(3) Schema de ajutor de stat se notifică Comisiei Europene, conform dispoziţiilor art. 108 alin. (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 3În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:a)
  schemă de ajutoare - conform prevederilor cap. 2 pct. 2.4 „Definiţii“ din Orientările UE, cu respectarea prevederilor prezentei legi;
  b) găini de reproducţie - găinile din specia Gallus gallus care au ajuns la maturitatea sexuală necesară pentru a produce ouă fertile care sunt supuse procesului de incubaţie în vederea obţinerii puilor de o zi de carne şi a puilor de o zi hibrid ouător crescute pentru producerea de ouă de consum;c) cocoşi de reproducţie - mascul din specia Gallus gallus care a ajuns la maturitatea sexuală;d) puicuţe/cocoşi de reproducţie - tineret de înlocuire din specia Gallus gallus;e) pui de carne - animal din specia Gallus gallus crescut pentru producţia de carne;f) găină ouătoare - animal din specia Gallus gallus crescut pentru producţia de ouă;g) pui de curcă - animal din specia Meleagris gallopavo care este crescut pentru producţia de carne;
  h) curci de reproducţie - curcile din specia Meleagris gallopavo care au ajuns la maturitatea sexuală necesară pentru a produce ouă fertile care sunt supuse procesului de incubaţie în vederea obţinerii puilor de o zi de carne;i) curcani de reproducţie - masculi din specia Meleagris gallopavo care au ajuns la maturitatea sexuală;j) curci/curcani de reproducţie - tineret de înlocuire din specia Meleagris gallopavo;k) gâscă de reproducţie - gâştele din specia Anser domesticus care au ajuns la maturitatea sexuală necesară pentru a produce ouă fertile care sunt supuse procesului de incubaţie în vederea obţinerii bobocilor de o zi de carne;l) gâscan de reproducţie - animal din specia Anser domesticus care a ajuns la maturitatea sexuală;m) gâscan/gâşte de reproducţie - tineret de înlocuire din specia Anser domesticus;n) boboci de gâscă - animale din specia Anser domesticus crescute pentru producţia de carne;
  o) raţă de reproducţie - raţa din specia Anas platyrynchos sau Cairina moscata care a ajuns la maturitatea sexuală necesară pentru a produce ouă fertile care sunt supuse procesului de incubaţie în vederea obţinerii bobocilor de o zi de carne;p) răţoi de reproducţie - animal din specia Anas platyrynchos sau Cairina moscata care a ajuns la maturitatea sexuală;q) răţoi/raţe de reproducţie - tineret de înlocuire din specia Anas platyrynchos sau Cairina moscata;r) boboci de raţă - animale din specia Anas platyrynchos sau Cairina moscata crescute pentru producţia de carne;s) loc de cazare - spaţiul necesar creşterii şi exploatării păsărilor în sistem intensiv, împreună cu dotările corespunzătoare tehnologiei de creştere, diferenţiat în funcţie de activitatea desfăşurată, respectiv reproducţie, incubaţie sau creştere;ş) staţie de incubaţie - locaţie destinată activităţii de incubaţie a ouălor folosite pentru producerea efectivelor de păsări în scop de reproducere sau de creştere pentru carne şi de creştere pentru producerea de ouă de consum împreună cu dotările corespunzătoare tehnologiei de incubaţie;t)
  întreprindere aflată în dificultate - întreprindere care se află în cel puţin una dintre situaţiile următoare:(i) în cazul unei societăţi cu răspundere limitată, alta decât un IMM, care a fost înfiinţat de mai puţin de 3 ani, atunci când mai mult de jumătate din capitalul său subscris a dispărut ca urmare a pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când scăderea pierderilor acumulate din rezerve şi din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii conduce la un rezultat cumulat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris. În sensul prezentei dispoziţii, „societate cu răspundere limitată“ se referă, în special, la tipurile de societăţi comerciale prevăzute în anexa I la Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare consolidate şi rapoartele conexe ale acestor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Directivelor 78/660/CEE şi 83/349/CEE ale Consiliului, iar „capital social“ include, acolo unde este cazul, orice primă de emisiune;(ii) în cazul unei societăţi în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii, alta decât un IMM care a fost înfiinţat de mai puţin de 3 ani, atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu, astfel cum reiese din contabilitatea societăţii, a dispărut ca rezultat al pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziţii, „o societate comercială în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii“ se referă în special la acele tipuri de societăţi comerciale prevăzute în anexa II la Directiva 2013/34/UE;(iii) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau îndeplineşte criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvenţă să fie deschisă la cererea creditorilor săi;(iv) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanţia ori a primit ajutor pentru restructurare şi face încă obiectul unui plan de restructurare;(v) în cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii 2 ani:– raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5; şi– capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se situează sub 1,0;
  ţ) Registrul ajutoarelor de stat - aplicarea dispoziţiilor părţii I cap. 3 secţiunea 3.7 pct. 128 din Orientările UE privind publicarea beneficiarilor de ajutor de stat;u) costul unui loc de cazare în ferme de reproducţie, staţii de incubaţie sau ferme de creştere noi ori în ferme de reproducţie, staţii de incubaţie sau ferme de creştere aflate în activitate care îşi măresc capacitatea de cazare - totalitatea cheltuielilor eligibile prevăzute la art. 6 efectuate pentru realizarea acestor locuri de cazare, în baza Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol, a căror valoare se calculează de Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii şi Dezvoltare Rurală diferenţiat, în funcţie de activitatea desfăşurată, respectiv reproducţie, incubaţie sau creştere, şi se aprobă prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi, prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale;v) costul unui loc de cazare din ferme de reproducţie, staţii de incubaţie sau ferme de creştere, aflate în conservare - totalitatea cheltuielilor eligibile prevăzute la art. 6, cu excepţia lit. a), efectuate pentru investiţii în aceste locuri, în baza Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol, a căror valoare se calculează de Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii şi Dezvoltare Rurală, diferenţiat, în funcţie de activitatea desfăşurată, respectiv reproducţie, incubaţie sau creştere, şi se aprobă prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi, prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.
  Capitolul II Beneficiari, criterii de eligibilitate, cheltuieli eligibile, intensitatea ajutorului de stat şi valoarea ajutorului
  Articolul 4(1) Ajutorul de stat prevăzut la art. 2 se acordă pentru investiţii privind fermele de reproducţie, staţiile de incubaţie şi fermele de creştere următorilor beneficiari, crescători de păsări, astfel:a) persoanelor juridice şi/sau PFA şi/sau IF şi/sau II care deţin exploataţii cu aviz/înregistrate/autorizate sanitar-veterinar de reproducţie sau de creştere ori staţii de incubaţie a ouălor;b) persoanelor juridice şi/sau PFA şi/sau IF şi/sau II care deţin exploataţii de păsări aflate în conservare sau staţii de incubare a ouălor aflate în conservare;c) persoanelor juridice şi/sau PFA şi/sau IF şi/sau II care deţin exploataţii cu aviz/înregistrate/autorizate sanitar-veterinar de reproducţie sau de creştere ori de incubaţie, care îşi măresc capacitatea de cazare sau capacitatea de incubaţie a ouălor.(2) Ajutorul de stat prevăzut la alin. (1) se acordă:a) pentru înfiinţarea de ferme de reproducţie sau staţii de incubaţie ori ferme de creştere, care se încadrează în capacităţile maxime de cazare/producţie/beneficiar, prevăzută la alin. (4);b) pentru investiţii în ferme de reproducţie sau în staţii de incubaţie ori în ferme de creştere, aflate în activitate sau în conservare, care se încadrează în capacităţile maxime de cazare/producţie/beneficiar, prevăzute la alin. (4);c) pentru mărirea capacităţii de cazare/producţie pentru ferma de reproducţie sau staţia de incubaţie ori ferma de creştere, existente, până la capacitatea maximă de cazare/producţie/beneficiar, prevăzută la alin. (4).(3) Ajutorul de stat prevăzut la alin. (1) se acordă şi persoanelor juridice şi/sau PFA şi/sau IF şi/sau II care deţin exploataţii cu aviz/înregistrate/autorizate sanitar-veterinar de reproducţie sau de creştere ori staţii de incubare a ouălor, asociate în cooperative agricole de exploatare şi gestionare a efectivelor de animale, în vederea înfiinţării de ferme de reproducţie sau staţii de incubaţie ori ferme de creştere noi, care se încadrează în capacităţile maxime de cazare/producţie/ beneficiar, prevăzute la alin. (4).(4) Capacităţile maxime de cazare/producţie în funcţie de activitatea desfăşurată şi de categoria de animale sunt de:a) reproducţie:(i) tineret 36.000 de locuri de cazare/producţie;(ii) adulte 60.000 de locuri de cazare/producţie;b)
  incubaţie: 1.765.000 de locuri;
  c) creştere:(i) găini ouă consum 200.000 de locuri de cazare/producţie;(ii) pui de găină pentru carne 350.000 de locuri de cazare/producţie;(iii) pui de curcă pentru carne 150.000 de locuri de cazare/producţie.
  (5) Beneficiarii prevăzuţi la alin. (1) trebuie să deţină suprafaţa de teren necesară investiţiilor realizate în baza Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, de incubaţie şi de creştere în sectorul avicol.(6)
  Ajutorul de stat prevăzut la alin. (1) se acordă o singură dată pentru investiţiile aferente capacităţilor de producţie dezvoltate prin Programul de susţinere pentru activitatea de reproducţie, de incubaţie şi de creştere în sectorul avicol.
  (7) Beneficiarii Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, de incubaţie şi de creştere în sectorul avicol nu pot accesa simultan sprijin şi prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, denumit în continuare PNDR 2014-2020, pentru aceleaşi măsuri reglementate de prezenta lege.(8) Prezenta schemă de ajutoare nu se aplică solicitanţilor care au efectuat dezmembrări/divizări ale exploataţiei începând cu 1 ianuarie 2017 până la data intrării în vigoare a prezentei legi.
  Articolul 5Prevederile prezentei legi nu se aplică beneficiarilor prevăzuţi la art. 4 alin. (1), dacă se află în una dintre următoarele situaţii:a) fac obiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat, dacă această decizie de recuperare nu a fost deja executată, conform prevederilor legale;b) sunt considerate întreprinderi aflate în dificultate financiară, aşa cum sunt definite la art. 3 lit. t).
  Articolul 6Cheltuielile eligibile necesare realizării investiţiilor realizate în baza Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie sau de creştere în sectorul avicol sunt:a) construcţia staţiilor de incubaţie, fermelor de reproducţie sau de creştere noi;b) achiziţionarea sau achiziţionarea prin leasing de utilaje şi echipamente, respectiv echipamentele pentru furajare şi adăpare, microclimat, depozitarea, evacuarea şi tratarea dejecţiilor;c) costuri cu serviciile, respectiv elaborare studii de fezabilitate, studii de mediu, proiecte de construcţie, servicii de arhitectură, consultanţă şi autorizaţii, precum şi alte costuri generale legate în mod direct de cheltuielile prevăzute la lit. a) şi b).Articolul 7(1) În condiţiile prevederilor din partea a II-a cap. I secţiunea 1.1.1.1 „Ajutoarele pentru investiţii în active corporale şi necorporale în exploataţii agricole care au legătură cu producţia agricolă primară“ pct. 152 lit. e) din Orientările UE, nivelul ajutorului de stat pentru cheltuielile eligibile prevăzute la art. 6 este de maximum 40% din costul definit la art. 3 lit. u) şi v).(2) Potrivit prevederilor din partea a II-a cap. I secţiunea 1.1.1.1 „Ajutoarele pentru investiţii în active corporale şi necorporale în exploataţii agricole care au legătură cu producţia agricolă primară“ pct. 153 lit. a)-c) din Orientările UE, nivelul ajutorului prevăzut la alin. (1) poate fi majorat cu câte 20 de puncte procentuale din costul definit la art. 3 lit. u) şi v), fără a depăşi 90 de puncte procentuale din acelaşi cost, pentru:(i) tinerii fermieri sau fermierii care s-au instalat în cei 5 ani anteriori datei de depunere a cererii de înscriere în Programul de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol;(ii) investiţiile care se realizează în zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice;(iii) cooperative.
  Capitolul III
  Modalitatea de accesare a schemei de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie sau de creştere în sectorul avicolArticolul 8Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, beneficiarii prevăzuţi la art. 4 alin. (1) depun cererea de înscriere în Programul de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol la direcţia pentru agricultură judeţeană sau a municipiului Bucureşti, după caz, pe a cărei rază teritorială se înfiinţează/află fermele de creştere, respectiv capacităţile de reproducţie ori staţiile de incubaţie, denumită în continuare cerere de înscriere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, însoţită de următoarele documente:a) împuternicire/procură notarială şi o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal;b) copie a certificatului de înregistrare al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, precum şi copie a BI/CI al/a împuternicitului persoană fizică, după caz;c) copie de pe actul constitutiv;d) dovadă cont activ bancă/trezorerie;e) pentru terenurile pe care se realizează investiţia, documente care atestă dreptul de proprietate, administrare, uz, uzufruct, superficie, servitute sau altele, dobândit prin act autentic notarial, certificate de moştenitor, act administrativ de restituire, hotărâre judecătorească, lege;f)
  plan cadastral;
  g) pentru exploataţiile în conservare, documentul contabil de intrare în conservare sau factura de cumpărare a activului din care să rezulte că achiziţia s-a realizat înainte cu 3 luni de la data intrării în vigoare a prevederilor prezentei legi.
  Articolul 9Procedura privind modul de accesare a schemei de susţinere a crescătorilor de păsări pentru activitatea de reproducţie se realizează prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi, prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.Articolul 10(1) Direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti înregistrează cererile de înscriere prevăzute la art. 8 şi le verifică administrativ prin intermediul aplicaţiei informatice, împreună cu documentele anexate.
  (2) Gestionarea schemei de ajutor de stat prevăzute în prezenta lege se asigură de către funcţionari din cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, atribuţiile fiind stabilite în fişa postului prin decizie a directorului executiv al acestor instituţii.
  Articolul 11(1) Pentru accesarea ajutorului de stat, după înscrierea în schema de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol, pentru obţinerea ajutorului de stat, beneficiarii depun cererea de finanţare la direcţiile pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz, unde s-au înregistrat cererile de înscriere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3, însoţită de următoarele documente, după caz:a) studiul de fezabilitate pentru investiţia solicitată;b) extras de carte funciară şi ridicare topografică pentru terenul pe care se realizează investiţia;c) certificat de urbanism.(2) Direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti înregistrează cererile de finanţare şi le verifică prin intermediul aplicaţiei informatice, împreună cu documentele anexate, în corelare cu datele din cererile de înscriere, în termen de maximum 5 zile lucrătoare.(3) După verificare, direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti aprobă suma necesară realizării investiţiei şi acordarea unui avans în funcţie de capacitatea de cazare/producţie, ale cărui valoare şi mod de acordare se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.Articolul 12Pentru acordarea avansului prevăzut la art. 11 alin. (3), beneficiarii trebuie să depună următoarele documente aferente investiţiei:a) autorizaţia de construcţie, cu excepţia beneficiarilor prevăzuţi la art. 4 alin. (1) lit. b);b) studiul geotehnic;c) aviz sanitar-veterinar;
  d) aviz de mediu;e) aviz emis de direcţia de sănătate publică judeţeană;f) declaraţie pe propria răspundere că nu au accesat sprijin prin PNDR 2014-2020 pentru aceleaşi măsuri reglementate de prezenta lege, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2;g) devizul de lucrări estimate.
  Articolul 13(1) După acordarea avansului prevăzut la art. 11 alin. (3), beneficiarii justifică utilizarea acestuia până la data de 31 decembrie a anului în care a fost acordat, prin facturi fiscale însoţite de documentele care atestă plata contravalorii acestora care să fie conforme cu investiţiile realizate până la acel moment şi care se încadrează în tipurile de cheltuieli eligibile prevăzute la art. 6. Decontarea cheltuielilor efectuate pentru finalizarea investiţiei se realizează pe baza documentelor de plată şi a facturilor, conform devizului de lucrări, cu încadrarea în valoarea costului prevăzut la art. 3 lit. u) şi v). Procedura privind modul de derulare a plăţilor şi deconturilor prin utilizarea aplicaţiei informatice se aprobă prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi, prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.
  (2) Schemei de ajutor de stat nu îi sunt aplicabile prevederile art. 6 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.(3) În termen de 3 zile de la încasarea avansului prevăzut la art. 11 alin. (3), beneficiarii ajutorului de stat marchează investiţia cu o placă indicator de dimensiuni minime de 150 cm lungime şi 200 cm lăţime, confecţionată din material rezistent, amplasată într-un loc în care este uşor vizibilă, pe care se inscripţionează „investiţie beneficiară a «Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol», conform Cererii numărul ......, de la Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ......................./Municipiului Bucureşti“.(4) La finalizarea investiţiei se face recepţia acesteia, în condiţiile prezentei legi, la care beneficiarul este obligat să solicite prezenţa reprezentantului direcţiei pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, nominalizat potrivit art. 10 alin. (2).(5) După obţinerea autorizaţiilor de funcţionare se face recepţia de închidere a Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol, de către reprezentantul direcţiei pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, nominalizat potrivit art. 10 alin. (2), care întocmeşte un proces-verbal, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4, pe care îl ataşează la documentaţia fiecărui beneficiar.
  Articolul 14(1) În termen de 5 zile lucrătoare ale lunii următoare celei în care au fost depuse documentele prevăzute la art. 12, direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti transmit Direcţiei generale buget-finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale situaţia cu sumele necesare pentru plata avansului prevăzut la art. 11 alin. (3) şi a celor necesare decontării cheltuielilor prevăzute la art. 13 alin. (1), al cărei model este prevăzut în anexa nr. 5.
  (2) Direcţia generală buget-finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale transmite, în termen de maximum 5 zile lucrătoare, Ministerului Finanţelor Publice situaţia centralizatoare, în vederea deschiderii creditelor bugetare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6.(3) După aprobarea cererii pentru deschiderea creditelor bugetare de către Ministerul Finanţelor Publice, din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se alimentează conturile direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în termen de maximum 5 zile lucrătoare.(4) Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti virează, în termen de maximum 2 zile lucrătoare, sumele cuvenite beneficiarilor acestei scheme de ajutor de stat şi aplică prevederile art. 3 lit. ţ) în ceea ce priveşte publicarea beneficiarilor.
  Articolul 15(1) Termenul maxim de realizare a investiţiilor este de 18 luni de la prima decontare, cu posibilitatea de prelungire a acestuia la solicitarea beneficiarului, cu maximum 6 luni.(2) Beneficiarii care au realizat investiţii prin Programul de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol trebuie să desfăşoare activitate de reproducţie sau de creştere în sectorul avicol pe o perioadă de minimum 10 ani de la finalizarea investiţiei. Transferul, închirierea sau vânzarea investiţiei realizate prin Programul de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol ori a fermei care a beneficiat de acest sprijin se va face cu preluarea obligaţiei de menţinere a activităţii de reproducţie ori de creştere până la sfârşitul perioadei de 10 ani, cu condiţia depunerii documentelor aferente acestei acţiuni la direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi a obţinerii acordului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, aşa cum se reglementează în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. Beneficiarul este exonerat de sancţiunile prevăzute pentru nerespectarea perioadei de funcţionare a investiţiei, în cazurile de forţă majoră, reglementate de legislaţia în vigoare.
  (3) În cazul cooperativelor agricole de exploatare şi gestionare a efectivelor de animale, membrii cooperativei agricole au drept de preempţiune la transferul de proprietate sau la vânzarea investiţiei.
  Articolul 16(1) Toate documentele depuse în vederea solicitării şi plăţii ajutoarelor de stat acordate potrivit prezentei legi se păstrează la direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data la care a fost acordat ajutorul de stat.(2) Toate documentele care atestă ajutorul de stat cuvenit se păstrează de către solicitanţii ajutorului de stat pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data ultimei plăţi.(3) Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti întocmesc Lista cuprinzând beneficiarii ajutoarelor de stat şi sumele acordate potrivit prevederilor prezentei legi.(4) Lista se publică pe site-ul direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, se actualizează corespunzător şi se transmite Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale după fiecare reactualizare, pentru publicare pe site-ul oficial al instituţiei.
  (5) După recepţia de închidere a Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol, prevăzută la art. 13 alin. (4), direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti efectuează anual controlul la faţa locului la beneficiarii care au realizat investiţii prin Programul de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol, până la data de 15 noiembrie a fiecărui an, şi întocmesc procese-verbale de constatare pe care le transmit la direcţia tehnică de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, până la data de 1 decembrie a fiecărui an.
  Capitolul IV Durata de aplicare şi bugetul schemei de ajutor de statArticolul 17Programul de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol se desfăşoară începând cu anul 2018.Articolul 18(1)
  Valoarea totală a ajutorului de stat este de 199,5 milioane euro şi se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, după cum urmează: în bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se cuprinde suma de 50 milioane euro, aferentă anului 2018, urmând ca până la finalul programului suma să crească anual cu 30%, având ca bază anul anterior.
  (2) Sumele rămase neutilizate la finele anului se reportează în anul următor şi se utilizează cu aceeaşi destinaţie.(3) Plafoanele se aprobă anual prin ordin comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului finanţelor publice.(4) Plăţile se efectuează în lei, la ultimul curs de schimb stabilit de Banca Centrală Europeană înainte de data de 1 ianuarie a anului în cursul căruia se efectuează plăţile.
  Capitolul V Dispoziţii finaleArticolul 19(1) Se consideră ajutor de stat necuvenit sumele încasate prin încălcarea condiţiilor prevăzute la art. 15.(2) Sumele reprezentând ajutorul de stat necuvenit, prevăzut la alin. (1), sunt creanţe bugetare, pentru recuperarea acestora aplicându-se în mod corespunzător dispoziţiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Înscrisurile întocmite de către direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiul Bucureşti, prin care se individualizează sumele de recuperat exprimate în moneda naţională, constituie titluri de creanţă şi cuprind elementele actului administrativ fiscal prevăzut de Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.(3) Titlurile de creanţă pot fi contestate pe cale administrativă, potrivit legii, la organul emitent, iar, după soluţionarea acestei contestaţii, o nouă contestaţie poate fi depusă la sediul instanţei judecătoreşti competente, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.(4) Titlul de creanţă constituie titlu executoriu la data expirării termenului de scadenţă prevăzut în acesta.(5) Titlurile executorii, împreună cu dovada comunicării acestora către debitor, se transmit organelor fiscale competente subordonate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în vederea recuperării debitului după expirarea termenului de contestare pentru titlurile de creanţă necontestate sau după rămânerea definitivă a acestora în sistemul căilor administrative de atac ori după pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti definitive.(6) Cuantumul obligaţiilor fiscale accesorii se calculează de către direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, de la data scadenţei şi până la data transmiterii către organele fiscale competente subordonate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, potrivit alin. (5), iar organele fiscale competente subordonate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală vor calcula obligaţiile fiscale accesorii de la data transmiterii titlurilor executorii şi până la data stingerii sumelor prevăzute în acestea.(7) Obligaţiile fiscale accesorii calculate de către direcţiile agricole judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti vor fi individualizate într-un titlu de creanţă, dispoziţiile alin. (2)-(5) aplicându-se în mod corespunzător.(8) În procedura insolvenţei, înscrierea creanţei bugetare la masa credală se face de către direcţiile agricole judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.(9) Sumele încasate potrivit prevederilor alin. (2) sunt venituri la bugetul de stat.Articolul 20(1) Schema de ajutor de stat prevăzută în prezenta lege se notifică Comisiei Europene de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.(2) În situaţia în care decizia Comisiei Europene de acordare a ajutorului de stat conţine prevederi noi sau diferite faţă de schema notificată, prevederile schemei de ajutor de stat se completează şi/sau se modifică în mod corespunzător.
  Articolul 21În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, normele metodologice de aplicare a prezentei legi se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.Articolul 22Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta lege.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condiţiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  PETRU-GABRIEL VLASE
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  Bucureşti, 1 august 2018.Nr. 227.Anexa nr. 1Nr. ................ data ...................CERERE DE ÎNSCRIERE ÎN PROGRAM(Model)CătreDirecţia pentru Agricultură a Judeţului ................................................................................................/Municipiului BucureştiSubsemnatul/Subsemnata:persoana juridică/PFA sau IF ori II/cooperativa.........................................................................................., cu sediul în localitatea ...................................., judeţul ......................., înscrisă la registrul comerţului sub nr. ..............., CUI/CIF ......................., cod CAEN .................................., cont bancar ..........................., deschis la ....................................................., reprezentată legal de ................................................, CNP ....................................., legitimat cu C.I. seria ... nr. .................,menţionez că:– deţin exploataţie de reproducţie ..................................., incubaţie .........................................., creştere ........................– exploataţia este în activitate ............................................................, în conservare ...........................................................
  Mă angajez:a) să înfiinţez ferme de reproducţie sau ferme de incubaţie ori ferme de creştere, în funcţie de capacitatea de cazare/producţie/beneficiar prevăzută la art. 4 alin. (4);b) să investesc în ferme de reproducţie sau în ferme de incubaţie ori în ferme de creştere, aflate în conservare, în funcţie de capacitatea de cazare/producţie/beneficiar prevăzută la art. 4 alin. (4);c) să măresc capacitatea de cazare/producţie pentru ferma de reproducţie sau ferma de incubaţie ori ferma de creştere, aflate în activitate, în funcţie de capacitatea de cazare/producţie/beneficiar prevăzută la art. 4 alin. (4).Solicit înscrierea în Programul de susţinere pentru activitatea de reproducţie, de incubaţie şi de creştere în sectorul avicol şi depun următoarele documente:...............................................................NOTĂ: Documentele prevăzute la art. 8Se înscriu toate documentele depuse, indicându-se distinct tipul documentului, numărul şi data acestuia. Documentele depuse în copie se certifică de către reprezentantul direcţiei împuternicit cu primirea şi verificarea cererii şi a documentelor însoţitoare.Am fost informat de reprezentanţii DAJ despre:– recepţia investiţiei;– 
  recepţia de închidere a programului şi autorizaţia de funcţionare; termenul maxim de realizare a investiţiilor este de 18 luni de la prima decontare, cu posibilitatea de prelungire a acestuia, la solicitarea beneficiarului, cu maximum 6 luni;
  – controalele anuale la faţa locului cu privire la îndeplinirea condiţiei de menţinere a activităţii de reproducţie sau de incubaţie ori de creştere în sectorul avicol pe o perioadă de 10 ani.
  Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar că datele înscrise în formularul de cerere şi în documentele anexate sunt reale, corecte, complete şi perfect valabile.Mă angajez să furnizez orice document justificativ care îmi va fi solicitat şi să mă supun oricărui control.Sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date, procesate şi verificate în vederea calculării plăţii şi transmise autorităţilor responsabile în vederea elaborării de studii statistice şi de evaluări economice.Solicitant,..............................Verificat, reprezentant DAJ,............................................Aprobat, director executiv DAJ,..................................................
  Anexa nr. 2DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE(Model)Subscrisa, persoana juridică/PFA sau IF ori II/cooperativa ............................................................................, cu sediul în localitatea ................................, judeţul .................., înscrisă la registrul comerţului sub nr. ..............., CUI/CIF ......................., cod CAEN .................................., cont bancar ..........................., deschis la ................................................................, reprezentată legal de ................................................, CNP ....................................., legitimat cu C.I. seria ... nr. ................,– declar pe propria răspundere că nu am accesat sprijin prin PNDR 2014-2020 pentru înfiinţarea de ferme de reproducţie, ferme de incubaţie sau ferme de creştere ori pentru investiţii în ferme de reproducţie, ferme de incubaţie sau ferme de creştere, aflate în activitate ori în conservare şi pentru mărirea capacităţii de cazare/producţie în fermele de reproducţie sau de incubaţie ori de creştere existente, aşa cum este prevăzut la art. 4 alin. (7);– declar pe propria răspundere că voi accesa ajutorul de stat o singură dată ca membru într-o cooperativă.Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, susţin declaraţia menţionată anterior.Reprezentant legal,............................................(numele şi prenumele, semnătura)Data………………………..
  Anexa nr. 3Nr. ................ data ...................CERERE DE FINANŢARE(Model)CătreDirecţia pentru Agricultură a Judeţului .............................................................................................../Municipiului BucureştiSubsemnatul/Subsemnata:persoana juridică/PFA sau IF ori II/cooperativa .................................................................................................., cu sediul în localitatea ................................, judeţul ...................., înscrisă la registrul comerţului sub nr. ..............., CUI/CIF ......................., cod CAEN .................................., cont bancar ..........................., deschis la ....................................................., reprezentată legal de ................................................, CNP ....................................., legitimat cu C.I. seria ... nr. .................,solicit plata aferentă Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol pentru înfiinţarea de ferme de reproducţie ori de incubaţie sau de creştere ori pentru investiţii în ferme de reproducţie sau de incubaţie ori de creştere, aflate în activitate sau în conservare şi pentru mărirea capacităţii de cazare/producţie în fermele de reproducţie ori de incubaţie sau de creştere existente, a căror valoare totală este de ......... euro, şi acordarea unui avans de ......... euro, depunând următoarele documente:.......................................................NOTĂ: Documentele prevăzute la art. 12Se înscriu toate documentele depuse, indicându-se distinct tipul documentului, numărul şi data acestuia. Documentele depuse în copie se certifică de către reprezentantul direcţiei împuternicit cu primirea şi verificarea cererii şi a documentelor însoţitoare.După aprobarea cererii de finanţare, în vederea acordării avansului de ............... euro, mă angajez să depun următoarele documente:........................................................
  NOTĂ: Documentele prevăzute la art. 12Se înscriu toate documentele depuse, indicându-se distinct tipul documentului, numărul şi data acestuia. Documentele depuse în copie se certifică de către reprezentantul direcţiei împuternicit cu primirea şi verificarea cererii şi a documentelor însoţitoare.
  Declar că am iniţiat demersurile pentru:a) a înfiinţa ferme de reproducţie sau ferme de incubaţie ori ferme de creştere, în funcţie de capacitatea de cazare/producţie/beneficiar prevăzută la art. 4 alin. (4);b) a investi în ferme de reproducţie sau în ferme de incubaţie ori în ferme de creştere, aflate în activitate sau în conservare, în funcţie de capacitatea de cazare/producţie/beneficiar prevăzută la art. 4 alin. (4);c) a mări capacitatea de cazare/producţie pentru ferma de reproducţie sau ferma de incubaţie ori ferma de creştere, existentă, în funcţie de capacitatea de cazare/producţie/beneficiar prevăzută la art. 4 alin. (4) aşa cum am declarat în Cererea de înscriere în Programul de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol nr. ..................Declar că voi marca investiţia cu o placă indicator de dimensiuni minime de 150 cm lungime şi 200 cm lăţime, confecţionată din material rezistent, amplasată într-un loc în care este uşor vizibilă, pe care se inscripţionează „investiţie beneficiară a «Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol», conform Cererii numărul ................, de la Direcţia pentru Agricultură a Judeţului .............................../Municipiului Bucureşti“.Mă angajez:a) să încep realizarea investiţiei de la data primei decontări;b) să finalizez investiţia în maximum 18 luni de la prima decontare, cu posibilitatea de prelungire a acesteia cu maximum 6 luni, potrivit art. 15 alin. (1);c) să menţin activitatea de reproducţie sau de incubaţie sau de creştere păsări în investiţia realizată pentru cel puţin 10 ani de la finalizarea investiţiei, potrivit art. 15 alin. (2).Sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date, procesate şi verificate în vederea calculării plăţii şi transmise autorităţilor responsabile în vederea elaborării de studii statistice şi de evaluări economice.Solicitant,..........................................Verificat, reprezentant DAJ,..............................................Aprobat, director executiv DAJ,..........................................................
  Anexa nr. 4PROCES-VERBAL
  pentru recepţia de închidere a Programului (Model)
  Numele şi prenumele ................................................., funcţia ..............................., legitimaţia nr. ....................., în calitate de reprezentant DAJ ................,am constatat următoarele:persoana juridică/PFA sau IF ori II/cooperativa .........................................................................................., cu sediul în localitatea ............................, judeţul .................., înscrisă la registrul comerţului sub nr. ..............., CUI/CIF ......................., cod CAEN .................................., cont bancar ................................., deschis la ........................................................., reprezentată legal de ........................................, CNP ....................................., legitimat cu C.I. seria ........... nr. ...........................................,a) a înfiinţat ferme de reproducţie ori ferme de incubaţie sau ferme de creştere, în funcţie de capacitatea de cazare/producţie/beneficiar prevăzută la art. 4 alin. (4);b) a investit în ferme de reproducţie sau în ferme de incubaţie ori în ferme de creştere, aflate în activitate sau în conservare, în funcţie de capacitatea de cazare/producţie/beneficiar prevăzută la art. 4 alin (4);c) a mărit capacitatea de cazare/producţie pentru ferma de reproducţie sau ferma de incubaţie ori ferma de creştere, existentă, în funcţie de capacitatea de cazare/producţie/beneficiar prevăzută la art. 4 alin. (4).Investiţia a fost realizată conform prevederilor legale.Da NuA montat placa indicator cu dimensiunile de circa 150 x 200 cm, pe care să se găsească inscripţia "investiţie beneficiară a «Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol», conform Cererii numărul ................, de la Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ................/Municipiului Bucureşti".DA [] NU []Alte menţiuni:....................................
  Am constatat.Reprezentant DAJ,............................................Sunt de acord cu constatarea.Solicitant,..................................................
  Anexa nr. 5Direcţia pentru Agricultură a Judeţului .................................Director executiv .................................................................. (numele, prenumele, semnătura şi ştampila)SITUAŢIA CENTRALIZATOAREa sumelor necesare reprezentând avans/decontare cheltuieli efectuate
  (Model)
  Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării RuraleDirecţia pentru Agricultură a Judeţului .................../a Municipiului Bucureşti
  Nr. crt.BeneficiarulCapacităţi de cazare/producţie realizate prin ProgramValoarea totală a investiţiei aprobate (lei)Avans (lei)Suma decont cheltuieli efectuate (lei)Suma rămasă de plătit (lei)
  (0)(1)(2)(3)
  (4)(5)(6)
  TOTAL
  Întocmit şi verificat........................................................(numele, prenumele, funcţia şi semnătura)
  Anexa nr. 6SITUAŢIE CENTRALIZATOARE(Model)Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
  Se aprobă.Ordonator principal de credite,................................................
  Nr. crt.JudeţulSuma totală aprobată (lei)
  (0)(1)(2)
  1.
  2.
  3.
  ...
  TOTAL:
  Direcţia generală buget-finanţe şi fonduri europeneDirector general,......................
  (semnătura şi ştampila)
  -----