Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 195 din 20 iulie 2018privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 27 iulie 2018Data intrării în vigoare 30-07-2018Parlamentul României adoptă prezenta lege.Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1Se aprobă schema multianuală de susţinere a activităţii de reproducţie în sectorul creşterii suinelor, pentru fermierii care desfăşoară activităţi de reproducţie sau creştere ori îngrăşare a suinelor, prin investiţii pentru realizarea de locuri noi de cazare în ferme de reproducţie noi sau în ferme de reproducţie aflate în activitate care îşi măresc capacitatea de cazare, denumite în continuare locuri noi de cazare pentru reproducţie, pentru investiţii în locuri de cazare pentru reproducţie în ferme aflate în conservare la data intrării în vigoare a prezentei legi, denumite în continuare locuri de cazare pentru reproducţie în ferme aflate în conservare, precum şi de stimulare a asocierii în cooperative, denumită în continuare Programul de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie.Articolul 2(1) Scopul prezentei legi îl reprezintă instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv implementarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie, în vederea îmbunătăţirii nivelului de performanţă şi sustenabilitate al fermelor de reproducţie sau de creştere ori de îngrăşare a suinelor.(2) Ajutorul de stat prevăzut la alin. (1) se acordă potrivit prevederilor din partea a II-a cap. 1 secţiunea 1.1.1.1 „Ajutoare pentru investiţii în active corporale şi necorporale în exploataţii agricole care au legătură cu producţia agricolă primară“ din Orientările Uniunii Europene privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol şi forestier şi în zonele rurale pentru perioada 2014-2020, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 204 din 1 iulie 2014, denumite în continuare Orientările UE.(3) Schema de ajutor de stat se notifică la Comisia Europeană, conform dispoziţiilor art. 108 alin. (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 3În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:a) schemă de ajutoare - conform prevederilor cap. 2 pct. 2.4 „Definiţii“ din Orientările UE, cu respectarea prevederilor prezentei legi;b) animale de reproducţie de rasă pură din specia suine - orice animal din specia porcine ai cărui părinţi şi bunici sunt înscrişi sau înregistraţi într-un registru genealogic al aceleiaşi rase şi care el însuşi este fie înscris, fie înregistrat ori îndeplineşte cerinţele pentru a fi înscris în registrul genealogic;c) animale de reproducţie hibride din specia suine - orice animal din specia porcine care îndeplineşte următoarele criterii:(i) este produs printr-o încrucişare deliberată între porci de rasă pură, din rase sau linii diferite, între animale care sunt ele însele rezultatul unei încrucişări dintre diferite rase ori linii sau între animale din rase pure şi animale aparţinând uneia ori alteia dintre categoriile de mai sus;(ii) este înscris într-un registru zootehnic, definit la lit. k);d) animale de reproducţie - animale de reproducţie din rasă pură sau hibride;e) loc de cazare reproducţie - suma spaţiilor şi dotărilor tehnologice necesare unui ciclu complet de producţie pentru creşterea şi exploatarea unui animal de reproducţie rasă pură şi/sau hibrid şi ai produşilor acestuia până la greutatea de 30 kg;
  f) loc de cazare porc gras - spaţiu de cazare necesar creşterii şi îngrăşării unui porc gras;g) întreprindere aflată în dificultate - întreprindere care se află în cel puţin una dintre situaţiile următoare:(i) în cazul unei societăţi cu răspundere limitată, alta decât un IMM care a fost înfiinţat de mai puţin de trei ani, atunci când mai mult de jumătate din capitalul său subscris a dispărut ca urmare a pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când scăderea pierderilor acumulate din rezerve şi din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii conduce la un rezultat cumulat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris. În sensul prezentei dispoziţii, „societate cu răspundere limitată“ se referă, în special, la tipurile de societăţi comerciale menţionate în anexa I la Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare consolidate şi rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Directivelor 78/660/CEE şi 83/349/CEE ale Consiliului, iar „capital social“ include, acolo unde este cazul, orice primă de emisiune;(ii) în cazul unei societăţi în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii, alta decât un IMM care a fost înfiinţat de mai puţin de trei ani, atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu, astfel cum reiese din contabilitatea societăţii, a dispărut ca rezultat al pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziţii, „o societate comercială în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii“ se referă în special la acele tipuri de societăţi comerciale menţionate în anexa II la Directiva 2013/34/UE;(iii) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau îndeplineşte criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvenţă să fie deschisă la cererea creditorilor săi;(iv) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanţia ori a primit ajutor pentru restructurare şi face încă obiectul unui plan de restructurare;(v) în cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii doi ani:– raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5; şi
  – capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se situează sub 1,0;
  h) Registrul ajutoarelor de stat - aplicarea dispoziţiilor părţii I cap. 3 secţiunea 3.7 pct. 128 din Orientările UE privind publicarea beneficiarilor de ajutor de stat;i) costul unui loc nou de cazare pentru reproducţie - totalitatea cheltuielilor eligibile prevăzute la art. 7 realizate pentru un loc nou de cazare dezvoltat în ferme de reproducţie, a căror valoare se calculează de Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii şi Dezvoltare Rurală şi se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale;j) costul unui loc de cazare pentru reproducţie în ferme aflate în conservare - totalitatea cheltuielilor eligibile prevăzute la art. 7 alin. (1), cu excepţia lit. a), realizate pentru un loc de cazare dezvoltat în ferme de reproducţie, a căror valoare se calculează de Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii şi Dezvoltare Rurală şi se aprobă prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi, prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale;k) registrul zootehnic - orice arhivă sau suport de date care este condus de o exploataţie de ameliorare, în care sunt înregistraţi porci de reproducţie hibrizi, cu indicarea detaliilor privind ascendenţii lor.
  Capitolul II Beneficiari, criterii de eligibilitate, cheltuieli eligibile, intensitatea ajutorului de stat şi valoarea ajutoruluiArticolul 4(1) Ajutorul de stat prevăzut la art. 2 se acordă pentru investiţii în locuri noi de cazare pentru reproducţie şi pentru locuri de cazare pentru reproducţie în ferme aflate în conservare următorilor beneficiari, crescători de suine, care desfăşoară activităţi de reproducţie şi/sau creştere şi/sau îngrăşare a suinelor, astfel:a) persoanelor juridice şi/sau persoanelor fizice autorizate, denumite în continuare PFA, şi/sau întreprinderilor familiale, denumite în continuare IF, şi/sau întreprinderilor individuale, denumite în continuare II, care deţin exploataţii cu aviz/înregistrate/autorizate sanitar-veterinar, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, şi care desfăşoară activităţi de reproducţie sau reproducţie, creştere şi îngrăşare ori numai îngrăşare;b) persoanelor juridice şi/sau PFA şi/sau IF şi/sau II care desfăşoară activităţi de reproducţie sau reproducţie, creştere şi îngrăşare şi deţin exploataţii de reproducţie aflate în conservare la data intrării în vigoare a prezentei legi.(2)
  Ajutorul de stat prevăzut la art. 2 se acordă pentru investiţii în ferme de reproducţie rasă pură şi/sau bunici şi în ferme de reproducţie hibrizi părinţi.
  (3) Se acordă ajutor de stat pentru investiţii în ferme de reproducţie rasă pură şi/sau bunici şi ferme de reproducţie hibrizi părinţi următorilor beneficiari, crescători de suine, astfel:a) persoanelor juridice şi/sau PFA şi/sau IF şi/sau II care deţin exploataţii autorizate/înregistrate sanitar-veterinar în care se desfăşoară activităţi de reproducţie şi a căror capacitate de cazare este de minimum 400 locuri de reproducţie pe beneficiar, pentru investiţii în vederea înfiinţării de ferme de reproducţie;b) persoanelor juridice şi/sau PFA şi/sau IF şi/sau II care deţin exploataţii autorizate/înregistrate sanitar-veterinar în care se desfăşoară activităţi de creştere şi îngrăşare şi a căror capacitate de cazare locuri porc gras se încadrează pentru construcţia de ferme de reproducţie prevăzute la art. 5, respectiv spaţii de cazare şi dotări;c) persoanelor juridice şi/sau PFA şi/sau IF şi/sau II care deţin exploataţii autorizate/înregistrate sanitar-veterinar în care se desfăşoară activităţi de creştere şi îngrăşare, asociate în cooperative agricole de exploatare şi gestionare a efectivelor de animale în vederea înfiinţării de ferme de reproducţie hibrizi părinţi, respectiv spaţii de cazare şi dotări.(4) Prin derogare de la prevederile art. 4 alin. (1) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările ulterioare, cooperativele agricole de exploatare şi gestionare a efectivelor de animale înfiinţate conform Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare, au dreptul de preempţiune la cumpărarea de teren aferent investiţiei necesar fermelor de reproducţie rasă pură sau fermelor de reproducţie hibride care se înfiinţează în baza prevederilor prezentei legi.(5) Beneficiarii prevăzuţi la alin. (1) trebuie să deţină suprafaţa de teren necesară investiţiilor realizate în baza Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie.
  (6) Ajutorul de stat prevăzut la alin. (3) se acordă o singură dată pentru un loc de cazare dezvoltat prin Programul de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie, în funcţie de spaţiile de cazare deţinute şi folosite la calculul dimensiunii fermei de reproducţie.(7) Beneficiarii Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie nu pot accesa simultan alt ajutor de stat, ajutor de minimis şi nu pot accesa sprijin prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, denumit în continuare PNDR 2014-2020, pentru aceleaşi măsuri reglementate de prezenta lege.(8) Pentru solicitanţii prezentei scheme de ajutoare care au efectuat dezmembrări/divizări ale exploataţiei începând cu 1 ianuarie 2017, modul de acordare a sprijinului de stat se va stabili prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, ţinând cont de raportul de acoperire loc de porc gras/loc de scroafă.
  Articolul 5Categoriile de ferme care se pot înfiinţa în baza Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie sunt următoarele:a) ferme de reproducţie cu capacitate de minimum 400 de locuri care îşi pot mări capacitatea de cazare până la 1.500 de locuri;b) ferme de reproducţie cu capacitate de cazare de minimum 1.200 de locuri până la maximum 3.000 de locuri; dimensiunea acestor ferme se va calcula în funcţie de numărul de locuri de cazare pentru porc gras deţinute în momentul depunerii cererii pentru înscrierea în Programul de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie.Articolul 6Prevederile prezentei legi nu se aplică beneficiarilor prevăzuţi la art. 4 alin. (1) dacă se află în una dintre următoarele situaţii:a) fac obiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat, dacă această decizie de recuperare nu a fost deja executată, conform prevederilor legale;b) sunt considerate întreprinderi aflate în dificultate financiară, aşa cum sunt definite la art. 3 lit. g).Articolul 7(1) Cheltuielile eligibile necesare realizării investiţiilor obţinute în baza prevederilor prezentei legi sunt:a)
  construcţia locurilor de cazare, a spaţiilor necesare pentru asigurarea măsurilor de biosecuritate şi a spaţiilor auxiliare necesare funcţionării investiţiei;
  b) achiziţionarea sau achiziţionarea prin leasing de utilaje şi echipamente, respectiv echipamentele pentru furajare şi adăpare, mijloace speciale pentru transportul animalelor vii, microclimat, dotarea spaţiilor tehnice privind măsurile de biosecuritate, depozitarea, evacuarea şi tratarea dejecţiilor;c) costuri cu serviciile, respectiv elaborare studii de fezabilitate, studii de mediu, proiecte de construcţie, servicii de arhitectură, consultanţă şi autorizaţii, precum şi alte costuri generale legate în mod direct de cheltuielile prevăzute la lit. a) şi b).
  (2) Spaţiile necesare pentru asigurarea măsurilor de biosecuritate şi spaţiile auxiliare prevăzute la alin. (1) lit. a) se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, în funcţie de categoriile de ferme prevăzute la art. 5.
  Articolul 8(1) În condiţiile prevederilor din partea a II-a cap. I secţiunea 1.1.1.1 „Ajutoarele pentru investiţii în active corporale şi necorporale în exploataţii agricole care au legătură cu producţia agricolă primară“, pct. 152 lit. e) din Orientările UE, nivelul ajutorului de stat pentru cheltuielile eligibile prevăzute la art. 7 este de maximum 40% din costul definit la art. 3 lit. i) şi j).
  (2) Potrivit prevederilor din partea a II-a cap. I secţiunea 1.1.1.1 „Ajutoarele pentru investiţii în active corporale şi necorporale în exploataţii agricole care au legătură cu producţia agricolă primară“, pct. 153 lit. a)-c) din Orientările UE, nivelul ajutorului prevăzut la alin. (1) poate fi majorat cu câte 20 de puncte procentuale din costul definit la art. 3 lit. i) şi j), pentru: (i) tinerii fermieri; (ii) fermierii care s-au instalat în cei 5 ani anteriori datei de depunere a cererii de finanţare în Programul de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie; (iii) investiţiile care se realizează în zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice; (iv) investiţii realizate de cooperativele crescătorilor de suine.(3) Intensitatea ajutorului de stat nu poate depăşi 90 de puncte procentuale.
  Capitolul III Modalitatea de accesare a schemei de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţieArticolul 9Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, beneficiarii prevăzuţi la art. 4 alin. (1) depun cererea de înscriere în Programul de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie la direcţia pentru agricultură judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, pe a cărei rază teritorială se înfiinţează/află fermele, respectiv capacităţile de reproducţie, denumită în continuare cerere de înscriere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, însoţită de următoarele documente:a) împuternicire/procură notarială şi o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal;b) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, precum şi copie a BI/CI al/a împuternicitului persoană fizică, după caz;c) copie de pe actul constitutiv;d) dovadă cont activ bancă/trezorerie;
  e) pentru terenurile pe care se realizează investiţia, documente care atestă dreptul de proprietate, administrare, uz, uzufruct, superficie, servitute sau altele, dobândit prin act autentic notarial, certificate de moştenitor, act administrativ de restituire, hotărâre judecătorească, lege;f) plan cadastral;g) schiţă validată de beneficiar aferentă locurilor de cazare porc gras;h) pentru exploataţiile cu activitate de reproducţie, copie de pe avizul/înregistrarea/autorizaţia sanitar-veterinară;i) pentru exploataţiile în conservare, documentul contabil de intrare în conservare sau factura de cumpărare a activului.
  Articolul 10
  Procedura privind modul de accesare a schemei de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.
  Articolul 11(1) Direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti înregistrează cererile de înscriere prevăzute la art. 9 şi le verifică administrativ, prin intermediul aplicaţiei informatice, împreună cu documentele anexate.(2) Gestionarea schemei de ajutor de stat prevăzute de prezenta lege se asigură de către funcţionari din cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, atribuţiile fiind stabilite în fişa postului prin decizie a directorului executiv al acestor instituţii.Articolul 12(1) Pentru accesarea schemei de ajutor de stat, după înscrierea în Programul de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie, pentru obţinerea ajutorului de stat beneficiarii depun cererea de finanţare la direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti unde s-au înregistrat cererile de înscriere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3, însoţită de următoarele documente, după caz: a)
  studiul de fezabilitate pentru investiţia solicitată;
  b) extras de carte funciară şi ridicare topografică pentru terenul pe care se realizează investiţia;c) certificat de urbanism.
  (2) Direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti înregistrează cererile de finanţare, le verifică prin intermediul aplicaţiei informatice împreună cu documentele anexate, în corelare cu datele din cererile de înscriere, şi efectuează controale la faţa locului, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la depunerea acestora. (3) După verificare, direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti aprobă suma necesară realizării investiţiei şi acordarea unui avans pe fiecare loc de cazare, ale cărui valoare şi mod de acordare se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei legi, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, pentru numărul de locuri de cazare aprobate prin cererea de finanţare.
  Articolul 13
  Pentru acordarea avansului prevăzut la art. 12 alin. (3), beneficiarii trebuie să depună următoarele documente aferente investiţiei:a) autorizaţia de construcţie, cu excepţia beneficiarilor prevăzuţi la art. 4 alin. (1) lit. b) care trebuie să facă dovada proprietăţii pentru exploataţia aflată în conservare;b) studiul geotehnic;c) aviz sanitar-veterinar;d) aviz de mediu;e) aviz emis de direcţia de sănătate publică judeţeană;f) declaraţie pe propria răspundere că nu au accesat sprijin prin PNDR 2014-2020 pentru aceleaşi măsuri reglementate de prezenta lege, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2;g) devizul de lucrări estimate.
  Articolul 14(1) După acordarea avansului prevăzut la art. 12 alin. (3), beneficiarii justifică utilizarea acestuia până la data de 31 decembrie a anului în care a fost acordat prin facturi fiscale însoţite de documentele care atestă plata contravalorii acestora, care să fie conforme cu investiţiile realizate până la acel moment şi care se încadrează în tipurile de cheltuieli eligibile prevăzute la art. 7. Decontarea cheltuielilor efectuate pentru finalizarea investiţiei se realizează pe baza documentelor de plată şi a facturilor conform devizului de lucrări, până la finalizarea investiţiei, cu încadrarea în valoarea costului prevăzut la art. 3 lit. i), respectiv j). Procedura privind modul de derulare a plăţilor şi deconturilor, prin utilizarea aplicaţiei informatice, se stabileşte în normele metodologice de aplicare a prezentei legi, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.(2) Schemei de ajutor de stat nu îi sunt aplicabile prevederile art. 6 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare. (3) În termen de 3 zile de la încasarea avansului prevăzut la art. 12 alin. (3), beneficiarii ajutorului de stat marchează investiţia cu o placă indicator de dimensiuni minime de 150 cm lungime şi 200 cm lăţime, confecţionată din material rezistent, amplasată într-un loc în care este uşor vizibilă, pe care se inscripţionează „Investiţie beneficiară a «Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie», conform cererii numărul ……..…., de la Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ………..............……/Municipiului Bucureşti“.(4) La finalizarea investiţiei se face recepţia acesteia, în condiţiile prezentei legi, la care beneficiarul este obligat să solicite prezenţa reprezentantului direcţiei pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, nominalizat potrivit art. 11 alin. (2).
  (5) După obţinerea autorizaţiilor de funcţionare se face recepţia de închidere a Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie de către reprezentantul direcţiei pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, nominalizat potrivit art. 11 alin. (2), care întocmeşte un proces-verbal, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4, pe care îl ataşează la documentaţia fiecărui beneficiar.
  Articolul 15(1) În termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii documentelor prevăzute la art. 12, direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti transmit Direcţiei generale buget-finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale situaţia cu sumele necesare pentru plata avansului prevăzut la art. 12 alin. (3) şi a celor necesare decontării cheltuielilor prevăzute la art. 14 alin. (1), cu încadrarea în nivelul ajutorului prevăzut la art. 8 alin. (1) şi (2), al cărei model este prevăzut în anexa nr. 5.(2) Direcţia generală buget-finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale transmite, în termen de maximum 3 zile lucrătoare, Ministerului Finanţelor Publice situaţia centralizatoare, în vederea deschiderii creditelor bugetare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6.(3) După aprobarea cererii pentru deschiderea creditelor bugetare de către Ministerul Finanţelor Publice, din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se alimentează conturile direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti în termen de maximum 5 zile lucrătoare.(4) Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti virează, în termen de maximum 3 zile lucrătoare, sumele cuvenite beneficiarilor acestei scheme de ajutor de stat.
  Articolul 16(1) Termenul maxim de realizare a investiţiilor este de 18 luni de la prima decontare, cu posibilitatea de prelungire a acestuia, la solicitarea beneficiarului, cu maximum 6 luni. (2) Beneficiarii care au realizat investiţii prin Programul de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie trebuie să desfăşoare activitate de reproducţie în sectorul suinelor pe o perioadă de minimum 10 ani de la finalizarea investiţiei. Transferul sau vânzarea investiţiei realizate prin Programul de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie sau a fermei care a beneficiat de acest sprijin se va face cu preluarea obligaţiei de menţinere a activităţii de reproducţie până la sfârşitul perioadei de 10 ani, cu condiţia depunerii documentelor aferente acestei acţiuni la direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi a obţinerii acordului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, aşa cum se reglementează în normele metodologice de aplicare a prezentei legi, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.(3) În cazul cooperativelor agricole de exploatare şi gestionare a efectivelor de animale, în perioada de 10 ani de la finalizarea investiţiei, membrii cooperativei agricole au drept de preempţiune la transferul de proprietate sau la vânzarea investiţiei.(4) Beneficiarul este exonerat de sancţiunile prevăzute pentru nerespectarea perioadei de funcţionare a investiţiei, în cazurile de forţă majoră reglementate de legislaţia în vigoare.
  Articolul 17(1) Toate documentele depuse în vederea solicitării şi plăţii ajutoarelor de stat acordate potrivit prezentei legi se păstrează la direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data la care a fost acordat ajutorul de stat.(2) Toate documentele care atestă ajutorul de stat cuvenit se păstrează de către solicitanţii ajutorului de stat pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data ultimei plăţi.(3) Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti întocmesc Lista cuprinzând beneficiarii ajutoarelor de stat şi sumele acordate potrivit prevederilor prezentei legi.(4) Lista se publică pe site-ul direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, se actualizează corespunzător şi se transmite Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, după fiecare reactualizare, pentru publicare pe site-ul oficial al instituţiei, www.madr.ro, informaţii accesibile publicului. (5) După recepţia de închidere a Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie, prevăzută la art. 14 alin. (4), direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti efectuează anual verificare la faţa locului la beneficiarii care au realizat investiţii prin Programul de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie, până la data de 15 noiembrie a fiecărui an, şi întocmesc procese-verbale de constatare a respectării prevederilor art. 16, pe care le transmit la direcţia tehnică de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale până la data de 1 decembrie a fiecărui an.
  Capitolul IV Durata de aplicare şi bugetul schemei de ajutor de statArticolul 18(1) Programul de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie se desfăşoară începând cu anul 2018. (2) Valoarea totală a ajutorului de stat este de 359,1 milioane euro şi se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, după cum urmează: în bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se cuprinde suma de 90 milioane euro, aferentă anului 2018, urmând ca până la finalul programului suma să crească anual cu 30% având ca bază anul anterior.(3) Sumele rămase neutilizate la finele anului se reportează în anul următor şi se utilizează cu aceeaşi destinaţie.(4) Plafoanele se aprobă anual prin ordin comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului finanţelor publice.(5) Plăţile se efectuează în lei, la ultimul curs de schimb stabilit de Banca Centrală Europeană înainte de data de 1 ianuarie a anului în cursul căruia se efectuează plăţile.
  Capitolul V Recuperarea ajutorului de statArticolul 19(1) Se consideră ajutor necuvenit sumele încasate prin încălcarea condiţiilor prevăzute la art. 16.(2) Sumele reprezentând ajutor de stat necuvenit, prevăzut la alin. (1), sunt creanţe bugetare, pentru recuperarea acestora aplicându-se în mod corespunzător dispoziţiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Înscrisurile întocmite de către direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti prin care se individualizează sumele de recuperat exprimate în moneda naţională constituie titluri de creanţă şi cuprind elementele actului administrativ-fiscal prevăzut de Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.(3) Titlurile de creanţă pot fi contestate pe cale administrativă, potrivit legii, la organul emitent, iar, după soluţionarea acestei contestaţii, o nouă contestaţie poate fi depusă la sediul instanţei judecătoreşti competente, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.(4)
  Titlul de creanţă constituie titlu executoriu la data expirării termenului de scadenţă prevăzut în acesta.
  (5) Titlurile executorii împreună cu dovada comunicării acestora către debitor se transmit organelor fiscale competente subordonate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în vederea recuperării debitului, după expirarea termenului de contestare pentru titlurile de creanţă necontestate sau după rămânerea definitivă a acestora în sistemul căilor administrative de atac ori după pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti definitive.(6) Cuantumul obligaţiilor fiscale accesorii se calculează de către direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, de la data scadenţei şi până la data transmiterii către organele fiscale competente subordonate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, potrivit alin. (5), iar organele fiscale competente subordonate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală vor calcula obligaţii fiscale accesorii de la data transmiterii titlurilor executorii şi până la data stingerii sumelor prevăzute în acestea.(7) Obligaţiile fiscale accesorii calculate de către direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti vor fi individualizate într-un titlu de creanţă, prevederile alin. (2)-(5) aplicându-se în mod corespunzător.(8) În procedura insolvenţei, înscrierea creanţei bugetare la masa credală se face de către direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.(9) Sumele încasate potrivit prevederilor alin. (2) sunt venituri la bugetul de stat.
  Capitolul VI Dispoziţii finaleArticolul 20În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, normele metodologice de aplicare a prezentei legi se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.Articolul 21(1) Schema de ajutor de stat prevăzută în prezenta lege se notifică la Comisia Europeană de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.(2) În situaţia în care decizia Comisiei Europene de acordare a ajutorului de stat conţine prevederi noi sau diferite faţă de schema notificată, prevederile schemei de ajutor de stat se completează şi/sau se modifică în mod corespunzător.Articolul 22Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta lege.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condiţiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  PETRU-GABRIEL VLASE
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  Bucureşti, 20 iulie 2018.Nr. 195.Anexa nr. 1
  Nr. ........... data ...................CERERE DE ÎNSCRIERE ÎN PROGRAM(Model)CătreDirecţia pentru Agricultură a Judeţului ................................................../Municipiului BucureştiSubsemnatul/Subsemnata:persoana juridică/cooperativa .............................................., cu sediul în localitatea ........................, judeţul .................., înscrisă la registrul comerţului cu nr. ..............., CUI/CIF ......................., cod CAEN .................................., cont bancar ......................., deschis la ........................................., reprezentată legal de .............................., CNP ..........................., legitimat cu C.I. seria ... nr.................Menţionez că:– deţin un număr de ............ locuri de cazare în ferme de reproducţie;– deţin un număr de ............ locuri de cazare în ferme de creştere şi îngrăşare;– deţin un număr de ............ locuri de cazare în ferme de reproducţie aflate în conservare.Mă angajez:– 
  să înfiinţez o fermă de reproducţie hibridă cu o capacitate de cazare de ........... locuri;
  – să înfiinţez ...... locuri de cazare de reproducţie în ferma aflată în conservare.
  Solicit înscrierea în Programul de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie şi depun următoarele documente:..................................................................................................NOTĂ: documentele prevăzute la art. 9Se înscriu toate documentele depuse, indicându-se distinct tipul documentului, numărul şi data acestuia. Documentele depuse în copie se certifică de către reprezentantul direcţiei împuternicit cu primirea şi verificarea cererii şi a documentelor însoţitoare.Am fost informat de reprezentanţii direcţiei pentru agricultură judeţene (DAJ) despre:– recepţia investiţiei;– recepţia de închidere a Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie, când trebuie să deţin efectivul de animale aferent investiţiei şi autorizaţia de funcţionare;– controalele anuale la faţa locului cu privire la îndeplinirea condiţiei de menţinere a activităţii de reproducţie în sectorul suinelor pe o perioadă de 10 ani.
  Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar că datele înscrise în formularul de cerere şi în documentele anexate sunt reale, corecte, complete şi perfect valabile.Mă angajez să furnizez orice document justificativ care îmi va fi solicitat şi să mă supun oricărui control.Sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date, procesate şi verificate în vederea calculării plăţii şi transmise autorităţilor responsabile în vederea elaborării de studii statistice şi de evaluări economice.Solicitant,.................................Verificat, reprezentantul DAJ,.................................................Aprobat, directorul executiv al DAJ,...........................................................
  Anexa nr. 2DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE(Model)
  Subscrisa,persoana juridică şi/sau PFA şi/sau IF şi/sau II definită la art. 4 alin. (3) lit. a) sau b)/persoana juridică definită la art. 4 alin. (3) lit. c), .................................., cu sediul în localitatea ....................., judeţul .................., înscrisă la registrul comerţului sub nr. ..............., CUI/CIF ......................., cod CAEN ...................., cont bancar ..........................., deschis la ......................, reprezentată legal de ........................, CNP ...................... legitimată cu C.I. seria ....... nr. ................,– declar pe propria răspundere că voi accesa ajutorul de stat o singură dată ca membru într-o cooperativă ................................................................................................................;– declar pe propria răspundere că nu am accesat niciun alt ajutor de stat, ajutor de minimis sau sprijin prin PNDR 2014-2020 privind înfiinţarea de ferme de reproducţie, aşa cum este prevăzut la art. 13 lit. f);– declar pe propria răspundere că nu voi solicita alt ajutor de stat conform prevederilor prezentei legi, folosindu-mă de acelaşi număr de locuri de cazare pentru porcul gras.Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, susţin declaraţia menţionată anterior.Reprezentant legal,.................................(numele şi prenumele, semnătura)Data.................................
  Anexa nr. 3Nr. ........... data ...................CERERE DE FINANŢARE(Model)CătreDirecţia pentru Agricultură a Judeţului ................................................../Municipiului BucureştiSubsemnatul/Subsemnata:persoana juridică/cooperativa ......................................, cu sediul în localitatea .................., judeţul .................., înscrisă la registrul comerţului sub nr. ..............., CUI/CIF ......................., cod CAEN ........................, cont bancar ..................., deschis la ........................, reprezentată legal de ............................., CNP ......................., legitimată cu C.I. seria .................. nr .................,solicit plata aferentă Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie, pentru realizarea investiţiei cu o capacitate de cazare de ............. locuri, a cărei valoare este de ........... euro, şi acordarea unui avans de ......... euro şi depun următoarele documente:.........................................................................NOTĂ: documentele prevăzute la art. 12 alin. (1)Se înscriu toate documentele depuse, indicându-se distinct tipul documentului, numărul şi data acestuia. Documentele depuse în copie se certifică de către reprezentantul direcţiei împuternicit cu primirea şi verificarea cererii şi a documentelor însoţitoare.După aprobarea cererii de finanţare, în vederea acordării avansului de ............... euro, mă angajez să depun următoarele documente:................................................................NOTĂ: documentele prevăzute la art. 13
  Se înscriu toate documentele depuse, indicându-se distinct tipul documentului, numărul şi data acestuia. Documentele depuse în copie se certifică de către reprezentantul direcţiei împuternicit cu primirea şi verificarea cererii şi a documentelor însoţitoare.Declar că deţin fermă de reproducţie hibridă cu un număr de ............ locuri de cazare, fermă aflată în conservare pe raza localităţii ................................, judeţul ................................., şi marchez investiţia cu o placă-indicator de dimensiuni minime de 150 cm lungime şi 200 cm lăţime, confecţionată din material rezistent, amplasată într-un loc în care este uşor vizibilă, pe care se inscripţionează „Investiţie beneficiară a «Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie», conform cererii numărul ................, de la Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ................/Municipiului Bucureşti“.Mă angajez:– să încep realizarea investiţiei de la data primei decontări;– să finalizez investiţia în maximum 18 luni de la prima decontare, potrivit art. 16 alin. (1);– să menţin activitatea de reproducţie suine în investiţia realizată prin Programul de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie pentru cel puţin 10 ani, potrivit art. 16 alin. (2).Sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date, procesate şi verificate în vederea calculării plăţii şi transmise autorităţilor responsabile în vederea elaborării de studii statistice şi de evaluări economice.Solicitant,....................................................Verificat, reprezentantul direcţiei pentru agricultură judeţene,....................................................Aprobat, directorul executiv al direcţiei pentru agricultură judeţene,....................................................
  Anexa nr. 4PROCES-VERBALpentru recepţia de închidere a Programului(Model)Numele şi prenumele .................., funcţia ............., legitimaţia nr. ....................., în calitate de reprezentant al Direcţiei pentru Agricultură a Judeţului ...................,am constatat următoarele:persoana juridică/PFA sau IF sau II/cooperativa .........................., cu sediul în localitatea ..................., judeţul .................., înscrisă la registrul comerţului sub nr. ..............., CUI/CIF......................., cod CAEN ......................, cont bancar ...................., deschis la ........................., reprezentată legal de .................., CNP ..............., legitimat cu C.I. seria ........... nr. .........................,a) a înfiinţat fermă de reproducţie cu capacitatea de .......... locuri noi de cazare pentru reproducţie;b) a înfiinţat ........ locuri noi de cazare pentru reproducţie în fermă de reproducţie aflată în activitate;c) a înfiinţat ........ locuri noi de cazare pentru reproducţie în fermă aflată în conservare.Investiţia a fost realizată conform prevederilor prezentei legi Da NuA montat placa indicator cu dimensiunile de circa 150 x 200 cm, pe care este inscripţionat „Investiţie beneficiară a «Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie», conform cererii numărul ................, de la Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ................/Municipiului Bucureşti“.Da [] Nu []Alte menţiuni:.......................................................................Am constatat, Reprezentantul direcţiei pentru agricultură judeţene,...............................................Sunt de acord cu constatarea,Solicitant,...............................................Anexa nr. 5Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ................................Director executiv (numele, prenumele, semnătura şi ştampila) ................................SITUAŢIA CENTRALIZATOAREa sumelor necesare reprezentând avans/decontare cheltuieli efectuate(Model)Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării RuraleDirecţia pentru Agricultură a Judeţului ......................../a Municipiului Bucureşti
  Nr. crt.BeneficiarulNr. locuri de cazare realizate prin ProgramValoarea totală a investiţiei aprobată (lei)Avans (lei)Suma decont cheltuieli efectuate (lei)Suma rămasă de plătit (lei)
  (0)
  (1)(2)(3)(4)(5)(6)
         
         
   TOTAL     
  Întocmit şi verificat,.....................................................(numele, prenumele, funcţia şi semnătura)
  Anexa nr. 6SITUAŢIE CENTRALIZATOARE
  (Model)
  Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării RuraleSe aprobă.Ordonator principal de credite,.............................................
  Nr. crt.JudeţulSuma totală aprobată (lei)
  (0)(1)(2)
  1.  
  2.  
  3.
    
  ...  
  TOTAL:  
  Direcţia generală buget-finanţe şi fonduri europeneDirector general,......................(semnătura şi ştampila)
  ----