Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (15.04.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 1.825 din 20 iulie 2018pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 107 "Declaraţie informativă privind beneficiarii sponsorizărilor/mecenatului/burselor private"
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 25 iulie 2018Data intrării în vigoare 25-07-2018
  Prezenta formă este valabilă începând cu data de 25-07-2018 până la data de 15-04-2021

  Având în vedere prevederile art. 42 alin. (3) şi art. 56 alin. (1^3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi avizul conform al Ministerului Finanţelor Publice comunicat prin Adresa nr. 72.227 din 19.07.2018,în temeiul prevederilor art. 342 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă modelul şi conţinutul formularului 107 „Declaraţie informativă privind beneficiarii sponsorizărilor/mecenatului/burselor private“ şi anexei la acesta, prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin.Articolul 2Formularul prevăzut la art. 1 se completează şi se depune potrivit instrucţiunilor prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul ordin. Articolul 3Caracteristicile de editare, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularului prevăzut la art. 1 sunt prezentate în anexa nr. 3 la prezentul ordin.Articolul 4Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul 5Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi, după caz, direcţiile de specialitate din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
  Ionuţ Mişa
  Bucureşti, 20 iulie 2018.Nr. 1.825.Anexa nr. 1
  Anexa nr. 2INSTRUCŢIUNIde completare a formularului 107 „Declaraţie informativă privind beneficiarii sponsorizărilor/mecenatului/burselor private“I. Depunerea declaraţiei1. Declaraţia informativă privind beneficiarii sponsorizărilor/mecenatului/burselor private se completează şi se depune de către: a) contribuabilii, plătitori de impozit pe profit, care efectuează sponsorizări şi/sau acte de mecenat sau acordă burse private;b) contribuabilii care intră sub incidenţa Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, care plătesc şi impozit pe profit şi care efectuează sponsorizări şi/sau acte de mecenat sau acordă burse private;c) contribuabilii, plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, care efectuează sponsorizări, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările şi completările ulterioare, pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditaţi cu cel puţin un serviciu social licenţiat, potrivit legii.În situaţia îndeplinirii de către succesorii persoanelor/ entităţilor care şi-au încetat existenţa a obligaţiilor fiscale aferente perioadei în care persoana/entitatea a avut calitatea de subiect de drept fiscal, se bifează rubrica „Declaraţie depusă potrivit art. 90 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală“ şi se completează codul de identificare fiscală al succesorului. De asemenea, la secţiunea „Date de identificare a contribuabilului“, la rubrica „Cod de identificare fiscală“ se înscrie codul de identificare fiscală al entităţii care şi-a încetat existenţa.Declaraţia informativă privind beneficiarii sponsorizărilor/ mecenatului/burselor private se depune împreună cu anexa la Declaraţia informativă privind beneficiarii sponsorizărilor/ mecenatului/burselor private în situaţia în care suma reportată aferentă sponsorizărilor/mecenatului/burselor private acordate anterior anului 2018, respectiv anterior anului fiscal modificat care începe în anul calendaristic 2018 nu poate fi individualizată pe fiecare beneficiar.
  2. Termenul de depunere a declaraţieiContribuabilii, plătitori de impozit pe profit, care efectuează sponsorizări şi/sau acte de mecenat sau acordă burse private au obligaţia de a depune declaraţia informativă până la termenul de depunere a declaraţiei anuale de impozit pe profit, respectiv:a) până la data de 25 martie inclusiv a anului următor, respectiv până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor în cazul contribuabililor prevăzuţi la art. 41 alin. (5) lit. a) şi b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;b) până la data de 25 a celei de-a treia luni inclusiv de la închiderea anului fiscal modificat, cu excepţia contribuabililor prevăzuţi la art. 41 alin. (5) lit. a) şi b) care depun declaraţia până la data de 25 a celei de-a doua luni inclusiv de la închiderea anului fiscal modificat, în cazul contribuabililor care intră sub incidenţa prevederilor art. 16 alin. (5) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare;c) până la data depunerii situaţiilor financiare, în cazul persoanelor juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolvă cu lichidare;d) până la închiderea perioadei impozabile, în cazul persoanelor juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolvă fără lichidare.Contribuabilii, plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, care efectuează sponsorizări, potrivit legii, au obligaţia de a depune declaraţia informativă până la următoarele termene:a) până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor;b) până la data de 25 inclusiv a lunii următoare ultimului trimestru pentru care datorează impozit pe veniturile microîntreprinderilor, în situaţiile prevăzute la art. 48 alin. (3^1) şi art. 52 din Codul fiscal;
  c) până la data depunerii situaţiilor financiare, în cazul persoanelor juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolvă cu lichidare;d) până la închiderea perioadei impozabile, în cazul persoanelor juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolvă fără lichidare.
  3. În cazul în care plătitorul corectează declaraţia depusă, declaraţia rectificativă se întocmeşte pe acelaşi model de formular, înscriind „X“ în spaţiul special prevăzut în acest scop. 4. Formularul se completează cu ajutorul programului de asistenţă şi se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
  II. Completarea declaraţiei5. Perioada de raportare: În rubrica „Anul“ se înscrie cu cifre arabe anul calendaristic pentru care se completează declaraţia (de exemplu: 2018).Rubrica „Perioada“ se completează în situaţiile în care raportarea se efectuează pentru alte perioade decât anul calendaristic, ca de exemplu:– 
  perioada cuprinsă între 1 ianuarie, respectiv 1 aprilie pentru anul 2018 şi ultima zi a trimestrului pentru care datorează impozit pe veniturile microîntreprinderilor, în cazul contribuabililor care intră sub incidenţa prevederilor art. 48 alin. (3^1) şi art. 52 din Codul fiscal;
  – perioada cuprinsă între data de întâi a primei luni din trimestrul în care contribuabilii plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor devin plătitori de impozit pe profit, potrivit prevederilor titlului III din Codul fiscal, şi sfârşitul anului de raportare;– perioada reprezentând anul fiscal modificat, în cazul contribuabililor care intră sub incidenţa prevederilor art. 16 alin. (5), (5^1) şi (5^2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare;– perioada cuprinsă între prima zi a anului fiscal următor celui în care a fost deschisă procedura lichidării şi data închiderii procedurii de lichidare, în cazul contribuabililor care intră sub incidenţa prevederilor art. 16 alin. (6) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
  6. Secţiunea A „Date de identificare a contribuabilului“6.1. În rubrica „Cod de identificare fiscală“ se completează codul de identificare fiscală atribuit contribuabilului plătitor de impozit pe profit sau plătitor de impozit pe veniturile microîntreprinderilor care efectuează sponsorizări şi/sau acte de mecenat sau acordă burse private.6.2. În rubrica „Denumire“ se înscrie denumirea contribuabilului care efectuează sponsorizări şi/sau acte de mecenat sau acordă burse private, conform legii. Rubrica „Adresa“ se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.
  7. Secţiunea B „Date privind beneficiarii sponsorizărilor/ mecenatului/burselor private“ a) Contribuabilul, plătitor de impozit pe profit, care efectuează sponsorizări şi/sau acte de mecenat sau acordă burse private completează secţiunea după cum urmează:7.1. În coloana 1 „Denumire/nume şi prenume beneficiar“ se înscrie/se înscriu denumirea/numele şi prenumele beneficiarului sponsorizărilor/mecenatului/burselor private.În cadrul acestei coloane se înscrie/se înscriu şi denumirea/numele şi prenumele beneficiarului căruia i-au fost acordate sponsorizări/mecenat/burse private în anii precedenţi/perioadele precedente şi pentru care s-au înscris sumele reportate în col. 5, cu excepţia celor înscrişi în anexa la Declaraţia informativă privind beneficiarii sponsorizărilor/ mecenatului/burselor private.7.2. În coloana 2 „Cod de identificare fiscală“ se înscrie codul de identificare fiscală al beneficiarului sponsorizărilor/ mecenatului/burselor private.7.3. În coloana 3 „Adresa“ se înscrie adresa beneficiarului sponsorizărilor/mecenatului/burselor private.7.4. În coloana 4 „Suma“ se înscrie suma reprezentând valoarea bunurilor materiale sau mijloacelor financiare reprezentând sponsorizările/mecenatul/bursele private, conform legii, acordată fiecărui beneficiar în anul de raportare/perioada de raportare.În cazul sponsorizării sau mecenatului constând în bunuri materiale, suma va cuprinde valoarea acestora, evaluate prin actul juridic încheiat, la valoarea lor reală din momentul predării către beneficiar, conform art. 1 alin. (5) din Legea nr. 32/1994, cu modificările şi completările ulterioare.7.5. În coloana 5 „Suma reportată“ se înscrie suma reprezentând valoarea bunurilor materiale sau mijloacelor financiare reprezentând sponsorizările/mecenatul/bursele private reportată din perioada anterioară anului de raportare/ perioadei de raportare. Rândul „Beneficiarii sumelor reportate cărora le-au fost acordate sponsorizări/mecenate/burse private anterior anului 2018, respectiv anterior anului fiscal modificat care începe în anul calendaristic 2018“ se completează în cazul sumelor reportate care nu pot fi individualizate pe beneficiari, aferente sponsorizărilor/mecenatelor/burselor private acordate anterior anului 2018, respectiv anterior anului fiscal modificat care începe în anul calendaristic 2018. În acest caz se completează, în anexa la formular, datele de identificare ale acestor beneficiari.7.6. În coloana 6 „Suma dedusă“ se înscrie suma dedusă din impozitul pe profit potrivit legii în anul de raportare/perioada de raportare corespunzătoare sumei reprezentând sponsorizări/mecenat/burse private acordate fiecărui beneficiar în anul de raportare/perioada de raportare sau corespunzătoare sumelor reportate în anul de raportare/perioada de raportare individualizate pe beneficiari. În această coloană, la rândul „Beneficiarii sumelor reportate, cărora le-au fost acordate sponsorizări/mecenate/burse private anterior anului 2018, respectiv anterior anului fiscal modificat care începe în anul calendaristic 2018“ se va înscrie suma dedusă corespunzătoare sumelor reportate care nu pot fi individualizate pe beneficiari aferente sponsorizărilor/mecenatelor/burselor private acordate anterior anului 2018, respectiv anterior anului fiscal modificat care începe în anul calendaristic 2018.b) Contribuabilul, plătitor de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, care efectuează sponsorizări, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994, cu modificările şi completările ulterioare, pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditaţi cu cel puţin un serviciu social licenţiat, potrivit legii, completează secţiunea după cum urmează :7.7. În coloana 1 „Denumire/nume şi prenume beneficiar“ se înscrie/se înscriu denumirea/numele şi prenumele beneficiarului sponsorizărilor.În cadrul acestei coloane se înscrie/se înscriu şi denumirea/numele şi prenumele beneficiarului căruia i-au fost acordate sponsorizări în anii precedenţi şi pentru care s-au înscris sumele reportate în col. 5. Pentru anul 2018, respectiv perioada aferentă anului 2018, nu se înscrie beneficiarul căruia i-au fost acordate sponsorizări în anii precedenţi.7.8. În coloana 2 „Cod de identificare fiscală“ se înscrie codul de identificare fiscală/codul numeric personal al beneficiarului sponsorizărilor.7.9. În coloana 3 „Adresa“ se înscrie adresa beneficiarului sponsorizărilor.7.10.
  În coloana 4 „Suma“ se înscrie suma reprezentând valoarea bunurilor materiale sau mijloacelor financiare reprezentând sponsorizările, potrivit legii, acordată fiecărui beneficiar în anul de raportare/perioada de raportare.
  7.11. În coloana 5 „Suma reportată“ se înscrie suma totală reprezentând valoarea bunurilor materiale sau mijloacelor financiare reprezentând sponsorizările, reportată din perioada anterioară anului de raportare/perioadei de raportare. Pentru anul 2018, respectiv perioada aferentă anului 2018, această coloană nu se completează.7.12. În coloana 6 „Suma dedusă“ se înscrie suma dedusă din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, potrivit legii, în anul de raportare/perioada de raportare corespunzătoare sumei reprezentând sponsorizări/mecenat/burse private acordate fiecărui beneficiar în anul de raportare/perioada de raportare sau corespunzătoare sumelor reportate în anul de raportare/perioada de raportare individualizate pe beneficiari.
  8. Secţiunea C „Datele de identificare a împuternicitului“8.1. Se completează în cazul în care obligaţiile de declarare se îndeplinesc de către un împuternicit, conform Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.8.2. În caseta „Cod de identificare fiscală“ se înscrie codul de identificare fiscală al împuternicitului, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.8.3.
  În rubrica „Nume, prenume/Denumire“ se înscriu, după caz, denumirea sau numele şi prenumele împuternicitului.
  8.4. Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al împuternicitului.
  III. Completarea anexei la Declaraţia informativă privind beneficiarii sponsorizărilor/mecenatului/burselor private9. Secţiunea „Date privind beneficiarii sumelor reportate, cărora le-au fost acordate sponsorizări/mecenate/burse private anterior anului 2018, respectiv anterior anului fiscal modificat care începe în anul calendaristic 2018“9.1. Se completează de către contribuabilii plătitori de impozit pe profit şi contribuabilii care intră sub incidenţa Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi care plătesc şi impozit pe profit, în cazul sumelor reportate aferente sponsorizărilor/ mecenatului/burselor private acordate anterior anului 2018, respectiv anterior anului fiscal modificat care începe în anul calendaristic 2018, care nu pot fi individualizate pe fiecare beneficiar.9.2. În coloana 1 „Denumire/nume şi prenume beneficiar“ se înscrie/se înscriu denumirea/numele şi prenumele beneficiarului sumei reportate.9.3. În coloana 2 „Cod de identificare fiscală“ se înscrie codul de identificare fiscală al beneficiarului sumei reportate.
  9.4. În coloana 3 „Adresa“ se înscrie adresa beneficiarului sumei reportate.
  Anexa nr. 3CARACTERISTICIde editare, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularului1. Denumire: „Declaraţie informativă privind beneficiarii sponsorizărilor/mecenatului/burselor private“(formular 107)2. Caracteristici de editare: se utilizează echipament informatic pentru completare şi editare. Formularul se completează şi se editează cu ajutorul programului de asistenţă, asigurat gratuit de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.3.
  Se utilizează la declararea, pe beneficiari, de către contribuabilii - plătitori de impozit pe profit sau pe veniturile microîntreprinderilor a sponsorizărilor şi/sau a mecenatului sau a burselor private.
  4. Se completează şi se depune de către contribuabilii, plătitori de impozit pe profit sau de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, care efectuează sponsorizări şi/sau acte de mecenat sau acordă burse private, conform legii.5. Circulă în format electronic la organul fiscal central competent.6. Se arhivează la organul fiscal central competent.
  -----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!