Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (05.06.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 72 din 17 iulie 2018pentru stabilirea unor măsuri privind finalizarea lucrărilor de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe din cadrul Programului naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobat în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 629 din 19 iulie 2018Data intrării în vigoare 19-07-2018

  Având în vedere modificările aduse, prin Legea nr. 231/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, Programului naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobat în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare, constând în transformarea acestuia din program anual în program multianual, în modificarea categoriilor lucrărilor de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe şi în majorarea cotei-părţi a alocaţiilor de la bugetul de stat pentru finanţarea executării lucrărilor de intervenţie de la 50% la 60%,întrucât creditele destinate acţiunilor multianuale reprezintă sume alocate unor programe, proiecte, subproiecte, obiective şi altele asemenea, care se desfăşoară pe o perioadă mai mare de un an şi antrenează credite de angajament şi credite bugetare prevăzute distinct în legea bugetară anuală,ţinând cont de faptul că prin Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018 creditele de angajament şi creditele bugetare aprobate pentru finanţarea programului, în sumă de 20.000.000 lei, au caracter anual, ceea ce permite angajarea sumelor şi efectuarea plăţilor exclusiv în cursul anului bugetar 2018, fără a fi posibilă angajarea acestora pe parcursul mai multor ani în vederea derulării programului multianual,având în vedere neconcordanţa dintre cadrul legal privind derularea Programului naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe şi cadrul legal financiar instituit de legea bugetară anuală în anul 2018, ce a condus la imposibilitatea implementării până la această dată a programului, imposibilitate ce se va menţine câtă vreme prin legea bugetară nu se vor prevedea creditele aferente programului multianual,se impune intervenţia legislativă de urgenţă pentru instituirea unor norme care să permită derularea Programului naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, menţinându-se, în anul 2018, caracterul anual al programului şi modul de derulare a acestuia, conform cadrului legal existent anterior intrării în vigoare a Legii nr. 231/2017.Consecinţa negativă pe care o poate avea neadoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă este faptul că în anul 2018 nu este posibilă derularea Programului naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobat în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ceea ce conduce, pe lângă apariţia unor întârzieri în atingerea ţintelor stabilite prin iniţierea programului, şi la constatarea imposibilităţii legale a angajării sumelor aprobate prin Legea nr. 2/2018 şi la anularea de drept şi integrală a acestora la sfârşitul exerciţiului bugetar, conform Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.Neadoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă a Guvernului ar avea consecinţe negative şi asupra autorităţilor publice locale, care au incluse în cadrul programului naţional blocuri de locuinţe şi care au încheiate în prezent contracte de lucrări pentru creşterea performanţei energetice a acestora, contracte pe care nu le pot implementa din cauza lipsei fondurilor de la bugetul de stat.
  Este necesară reglementarea derulării Programului naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe în anul 2018 ca un program anual, ţinând cont şi de faptul că prin Legea nr. 231/2017 nu s-au prevăzut şi dispoziţii tranzitorii care să conducă la recepţionarea obiectivelor de investiţii cu asigurarea implementării acestora în condiţii de precizie, previzibilitate, claritate, asigurându-se respectarea principiilor legalităţii şi pe cel al securităţii juridice.În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.ARTICOL UNIC(1) Prin derogare de la prevederile art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru blocurile de locuinţe cuprinse în Programul naţional multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, la care nu au fost recepţionate lucrările de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice, până la finalizarea acestora, cota-parte care se alocă de la bugetul de stat pentru finanţare este în cuantum de 50%, în baza documentaţiilor de avizare a lucrărilor de intervenţie elaborate de coordonatorii locali şi indicatorilor tehnico-economici aprobaţi, conform prevederilor legale în vigoare la data introducerii în program a blocurilor de locuinţe.(2) În anul 2018 Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice încheie cu autorităţile administraţiei publice locale care au alocate fonduri de la bugetul de stat contracte de finanţare anuale pentru finalizarea lucrărilor de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe cuprinse în programul prevăzut la alin. (1) şi transferul cotei-părţi care se alocă de la bugetul de stat.(3) Începând cu anul 2019, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice încheie cu autorităţile administraţiei publice locale contracte de finanţare multianuale, pentru finalizarea lucrărilor de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe cuprinse în programul prevăzut la alin. (1), la care nu au fost recepţionate lucrările de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice, şi transferul cotei-părţi care se alocă de la bugetul de stat, în limita fondurilor bugetare disponibile.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
  Paul Stănescu
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 17 iulie 2018.Nr. 72.----