Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (18.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 1 martie 2018pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 207 din 7 martie 2018Data intrării în vigoare 07-03-2018
    Formă consolidată valabilă la data 26-07-2018Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 26-07-2018 până la data de 18-07-2019

    Notă CTCE *) Forma consolidată a ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 11 din 1 martie 2018, publicate în Monitorul Oficial nr. 207 din 7 martie 2018, la data de 26 Iulie 2018 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: LEGEA nr. 187 din 18 iulie 2018.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    Având în vedere necesitatea asigurării pachetului minim de servicii publice în fiecare localitate din mediul rural, conform prevederilor Programului de guvernare 2018-2020, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 1/2018 pentru acordarea încrederii Guvernului, respectiv în domeniile: sănătate, educaţie, alimentare cu apă şi canalizare, energie termică şi electrică, infrastructura de transport, salubrizare, cultură, sport şi tineret, locuinţe,
    ţinând cont de faptul că bugetul de stat şi fondurile externe nerambursabile nu pot acoperi necesarul de finanţare al autorităţilor administraţiei publice locale,având în vedere faptul că nefinalizarea proiectelor de investiţii poate conduce la declanşarea unor proceduri de infringement de către Comisia Europeană în domeniile pentru care au fost asumate termene de conformare, respectiv pentru punerea în aplicare a Directivei Consiliului 91/271/EEC/1991 privind tratarea apelor urbane reziduale, pentru toate aglomerările umane între 2.000 şi 10.000 de locuitori echivalent din punctul de vedere al colectării şi epurării secundare a apelor uzate; astfel, se asigură premisele legale pentru ca autorităţile administraţiei publice locale să îşi poată completa sursa de finanţare prin intermediul împrumuturilor şi să îşi poată asigura astfel necesarul de finanţare pentru finalizarea proiectelor de investiţii în domeniul colectării şi epurării secundare a apelor uzate.În acelaşi timp, efectuarea acestor plăţi în acest moment nu poate fi realizată fără modificarea bazei legale pentru care este necesară crearea unui mecanism de împrumut din venituri din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, pentru asigurarea finanţării proiectelor.Luând în considerare faptul că pentru anul 2018 a fost aprobată o nouă modalitate de acordare a sumelor din impozitul pe venit şi din taxa pe valoarea adăugată,având în vedere faptul că în prezent excedentul bugetului local nu poate fi utilizat pentru achitarea cheltuielilor de funcţionare,ţinând cont de faptul că în contextul angajării integrale a limitei de trageri, aferentă anului 2018, din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, este necesară modificarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, pentru deblocarea finanţării investiţiilor publice de interes local de către autorităţile administraţiei publice locale,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.Articolul 1(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, unităţile administrativ-teritoriale pot solicita în anul 2018 contractarea de împrumuturi din venituri din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, în limita sumei de 500.000,00 mii lei pentru perioada 2018-2019. Tragerea împrumutului autorizat se va face integral în perioada 2019-2020, în limita sumelor aprobate, conform legii, ca plafoane de contractare şi de trageri pentru fiecare dintre anii 2018, 2019 şi 2020. Împrumuturile se contractează de unităţile administrativ-teritoriale pentru asigurarea finanţării proiectelor necesare asigurării pachetului minim de servicii publice în fiecare localitate, în următoarele condiţii:La data de 26-07-2018 Partea introductivă a Alineatului (1) din Articolul 1 a fost modificată de Punctul 1, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 187 din 18 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 23 iulie 2018