Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 176 din 17 iulie 2018privind internshipul
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 19 iulie 2018Data intrării în vigoare 18-08-2018

  Parlamentul României adoptă prezenta lege.Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1(1)
  Prezenta lege reglementează modalitatea de efectuare a programelor de internship pentru persoanele care au împlinit vârsta de 16 ani, în scopul:a) dezvoltării abilităţilor profesionale ale internilor în îndeplinirea atribuţiilor şi responsabilităţilor din domeniul în care se organizează programul de internship;b) desfăşurării unor activităţi şi familiarizarea cu cerinţele organizaţiei-gazdă;c) cunoaşterii de către interni a specificului activităţii organizaţiei-gazdă în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea, precum şi a exigenţelor acesteia;d) dobândirii de experienţă profesională, abilităţi practice şi/sau competenţe;e) facilitării tranziţiei de la sistemul de educaţie către piaţa muncii.
  (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), contractele de internship pot fi încheiate şi de persoane care au împlinit vârsta de 15 ani, numai cu acordul părinţilor sau al reprezentanţilor legali, după caz.
  (3) Organizaţia-gazdă care optează pentru organizarea programului de internship este obligată să respecte prevederile prezentei legi.(4) Organizaţia-gazdă este obligată să asigure finanţarea programului de internship cu încadrarea în bugetul anual aprobat cu această destinaţie.
  Articolul 2În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:a) intern - persoana care prestează o activitate specifică, precizată în fişa de internship, în cadrul unei organizaţii-gazdă, în baza unui contract de internship, pentru realizarea scopului prevăzut la art. 1 alin. (1);b) program de internship - activitatea specifică desfăşurată de intern pe o perioadă de timp limitată în cadrul unei organizaţii-gazdă, care are ca scop aprofundarea cunoştinţelor teoretice, îmbunătăţirea abilităţilor practice şi/sau dobândirea de noi abilităţi sau competenţe;c) organizaţie-gazdă - persoana juridică la care internul desfăşoară o activitate specifică, în baza unui contract de internship;
  d) perioada programului de internship - perioada limitată de timp pentru desfăşurarea programului de internship, stabilită prin contractul de internship încheiat între intern şi organizaţia-gazdă;e) contract de internship - contractul încheiat între intern şi organizaţia-gazdă, pe durată determinată, în temeiul căruia un intern se obligă să se pregătească profesional şi să desfăşoare o activitate specifică pentru şi sub autoritatea unei organizaţii-gazdă, care se obligă să îi asigure o indemnizaţie pentru internship şi toate condiţiile necesare realizării scopului prevăzut la art. 1 alin. (1);f) îndrumător - persoana desemnată de organizaţia-gazdă care coordonează, informează, îndrumă şi acordă sprijinul necesar internului pe perioada programului de internship, monitorizează şi evaluează activitatea acestuia;g) coordonator al programelor de internship - persoana desemnată pentru a organiza şi implementa programele de internship de către reprezentantul legal sau conducătorul organizaţiei-gazdă care derulează programe de internship cu mai mult de 12 interni simultan;h) referat de evaluare - documentul întocmit de îndrumător la terminarea programului de internship, prin care acesta realizează evaluarea activităţii internului şi acordă calificativul aferent evaluării;i) fişa de internship - document operaţional, anexat la contractul de internship, care prezintă în detaliu activitatea specifică pe care trebuie să o îndeplinească un intern în cadrul organizaţiei-gazdă;j) certificat de internship - documentul întocmit de organizaţia-gazdă la finalizarea programului de internship, care atestă perioada în care internul a desfăşurat activitate în baza contractului de internship, activităţile desfăşurate, precum şi calificativul obţinut în urma evaluării;
  k) indemnizaţia pentru internship - suma de bani lunară la care are dreptul internul, ca urmare a participării acestuia la programul de internship, supusă prevederilor art. 61 lit. b) şi art. 76 alin. (2) lit. s) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
  Articolul 3Organizaţia-gazdă promovează public, în scris şi/sau online, programele de internship desfăşurate, criteriile, calendarul şi procedura internă de selecţie, responsabilităţile generale pentru fiecare program de internship ofertat, precum şi condiţiile contractuale (numărul de ore şi durata programului de internship, valoarea minimă a indemnizaţiei lunare).
  Capitolul II Organizarea programului de internshipArticolul 4(1) În funcţie de numărul de salariaţi, organizaţia-gazdă poate încheia în mod simultan contracte de internship pentru un număr de interni care nu poate fi mai mare de 5% din numărul total al salariaţilor.(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), organizaţia-gazdă care are încadraţi cel mult 20 salariaţi poate încheia simultan cel mult două contracte de internship.(3) În situaţia în care suma rezultată în urma aplicării procentului prevăzut la alin. (1) are două zecimale, numărul programelor de internship pe care organizaţia-gazdă le poate desfăşura se va calcula prin rotunjire la numărul întreg mai mare, dacă prima zecimală este egală sau mai mare cu 5.Articolul 5(1) Programele de internship se pot organiza oricând în decursul unei perioade neîntrerupte de 12 luni.(2) Durata unui program de internship este de maximum 720 de ore pe parcursul a 6 luni consecutive.
  (3) Între intern şi organizaţia-gazdă se poate încheia un singur contract de internship.(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), între intern şi o organizaţie-gazdă se pot încheia mai multe contracte de internship, cu condiţia ca acestea să fie pentru programe de internship diferite, iar durata cumulată a acestora să nu fie mai mare de 6 luni.(5) Încheierea unui contract de internship în scopul de a evita încheierea unui contract individual de muncă pentru efectuarea activităţii respective este interzisă, sub sancţiunea nulităţii absolute.(6) Prin derogare de la prevederile art. 16 alin. (5) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, perioada în care internul a desfăşurat activitatea în baza contractului de internship se consideră vechime în muncă, şi, după caz, vechime în specialitate, în funcţie de tipul activităţii.(7) Nu pot încheia contract de internship organizaţiile-gazdă:a) care au mai fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoanele care doresc să încheie contract de internship;b) la care calitatea de administrator/asociat este deţinută de una sau mai multe persoane fizice sau juridice care au calitatea de administrator/asociat faţă de alţi angajatori/organizaţii-gazdă cu care persoanele au mai fost în raporturi de muncă sau de serviciu;c)
  care au încheiat contractul de internship cu scopul prevăzut la alin. (5), pe o perioadă de 3 ani de la data aplicării sancţiunii.
  (8) În recrutarea internilor, organizaţia-gazdă va ţine cont de principiul egalităţii de tratament prevăzut la art. 5 din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  Articolul 6(1) Programul de internship se desfăşoară în temeiul contractului de internship, cu respectarea activităţilor specifice stabilite în cadrul acestuia şi a regulamentelor interne aplicabile.(2) Este interzisă delegarea de sarcini internului ce constau în prestarea altor activităţi şi/sau exercitarea altor atribuţii în afara celor care au ca obiect pregătirea teoretică şi practică conform contractului de internship.(3) Pe perioada programului de internship, internul se obligă să presteze activităţile prevăzute în contractul de internship pentru şi sub autoritatea organizaţiei-gazdă, sub directa coordonare a unui îndrumător, desemnat de conducătorul organizaţiei-gazdă dintre salariaţii calificaţi, cu o experienţă de cel puţin un an în domeniul de activitate în care urmează să se desfăşoare programul de internship.(4) Un îndrumător poate asigura formarea, în acelaşi timp, pentru cel mult 3 interni.(5) Exercitarea activităţii în calitate de îndrumător se include în fişa postului şi în programul normal de lucru al acestuia.(6) Nu poate avea calitatea de îndrumător salariatul care se află în următoarele situaţii:a) a fost sancţionat cu una dintre sancţiunile prevăzute la art. 248 alin. (1) lit. a)-d) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, iar sancţiunea disciplinară nu a fost radiată, în condiţiile legii;b) se află în stare de incompatibilitate în condiţiile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care organizaţia-gazdă este instituţie/autoritate publică.Articolul 7
  (1) Îndrumătorul are următoarele obligaţii:a) coordonează şi îndrumă activitatea internului pe parcursul programului de internship;b) monitorizează modul de îndeplinire a activităţilor internului;c) evaluează activitatea internului şi întocmeşte, la sfârşitul programului de internship, un referat de evaluare aferent;d) elaborează fişa de internship în colaborare cu coordonatorul programelor de internship.(2) Coordonatorul programelor de internship are următoarele atribuţii principale:a) stabileşte politica de implementare, modalităţile de acţiune şi modul de realizare a programelor de internship;
  b) coordonează procesul de înscriere şi selecţie a candidaţilor;c) asigură publicitatea programelor de internship, potrivit art. 3;d) stabileşte, împreună cu conducătorii compartimentelor/ structurilor interne de specialitate, numărul de locuri disponibile pentru programele de internship în funcţie de domeniul de activitate al fiecăruia;e) asigură suportul necesar îndrumătorilor şi internilor;f) asigură evidenţa candidaţilor, precum şi a confidenţialităţii datelor cu caracter personal ale acestora;g) colaborează cu îndrumătorii pe linia promovării, coordonării, monitorizării şi dezvoltării activităţii internilor;h) elaborează documente şi materiale necesare bunei desfăşurări a programului de internship;
  i) alte atribuţii care sunt în sarcina organizaţiei-gazdă potrivit prezentei legi şi îi sunt delegate de către conducătorul organizaţiei-gazdă sau reprezentantul legal al acesteia, după caz.
  Articolul 8(1) Internul are dreptul la o indemnizaţie pentru internship, plătită de organizaţia-gazdă, al cărei cuantum este stipulat în contractul de internship.(2) Cuantumul indemnizaţiei pentru internship stabilită potrivit alin. (1) este egal cu cel puţin 50% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată şi se acordă proporţional cu numărul de ore de activitate desfăşurată.(3) Durata timpului de muncă pentru un intern, pentru a desfăşura activitate în baza unui contract de internship, este de maximum 40 de ore pe săptămână şi se stabileşte prin contractul de internship.
  (4) În situaţia internilor cu vârsta sub 18 ani, durata timpului de muncă pentru a desfăşura activitate în baza unui contract de internship este de maximum 30 de ore pe săptămână, dar nu mai mult de 6 ore pe zi.(5) Remunerarea internilor în misiunile permanente ale României în străinătate, inclusiv în misiunile implicate în activităţi care ţin de exercitarea de către România a Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene din anul 2019, are loc la nivelul salariului în valută corespunzător funcţiei de referent de specialitate II, stabilit conform prevederilor art. 2 din capitolul IV şi ale nr. crt. 19 al capitolului V din anexa nr. IV la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la un program de activitate cu durata de 8 ore pe zi, dar nu mai mult de 40 de ore pe săptămână.(6) Este interzisă efectuarea de ore suplimentare peste durata prevăzută la alin. (3) şi (4).(7) Organizaţia-gazdă are obligaţia de a ţine evidenţa timpului în care internul îşi desfăşoară activitatea specifică din cadrul programului de internship, precum şi obligaţia de a prezenta această situaţie organelor de control ori de câte ori este solicitat acest lucru.
  Capitolul III Procedura de evaluare a activităţii internuluiArticolul 9
  (1) Evaluarea activităţii internului se realizează pe baza unui referat de evaluare, întocmit de îndrumător în termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea programului de internship, care va cuprinde descrierea activităţilor desfăşurate de intern, modul de îndeplinire al acestora, ţinând cont de:a) abilităţile pe care le-a dobândit internul în urma finalizării programului de internship;b) conduita internului pe durata programului de internship;c) aprecierea nivelului de consolidare a competenţelor şi de dobândire a cunoştinţelor teoretice şi a deprinderilor practice necesare pentru exercitarea unei ocupaţii din domeniul în care acesta a efectuat programul de internship;d) concluzii privind desfăşurarea programului de internship;e) criteriile de evaluare stabilite şi gradul de îndeplinire a obligaţiilor prevăzute în fişa de internship şi în contractul de internship;f) gradul de realizare a obiectivelor stabilite.
  (2) Îndrumătorul întocmeşte referatul şi acordă unul din următoarele calificative: foarte bine (FB), bine (B), satisfăcător (S) şi nesatisfăcător (NS).(3) În situaţia în care contractul de internship încetează din motive neimputabile organizaţiei-gazdă anterior termenului pentru care a fost încheiat, îndrumătorul va încheia referatul de evaluare pentru perioada desfăşurată din contractul de internship, cu precizarea explicită a motivului încetării acestuia.
  Articolul 10(1) Referatul de evaluare se aduce la cunoştinţa internului, prin notificare scrisă, în termen de 7 zile lucrătoare de la data finalizării programului de internship.(2) Conducătorul organizaţiei-gazdă sau coordonatorul programelor de internship, după caz, este informat cu privire la calificativul acordat internului de către îndrumător în urma evaluării activităţii şi la conţinutul referatului de evaluare.(3)
  Internul nemulţumit de rezultatul evaluării poate contesta, la şeful ierarhic superior al îndrumătorului sau la coordonatorul programelor de internship, după caz, calificativul obţinut în urma procesului de evaluare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data luării la cunoştinţă.
  (4) Organizaţia-gazdă este obligată să soluţioneze contestaţia în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrarea acesteia.(5) În urma evaluării activităţii internului, organizaţia-gazdă poate decide angajarea internului cu contract individual de muncă, în condiţiile legii, ţinând cont de posturile vacante din organizaţie şi de competenţele dobândite de intern.
  Articolul 11(1) În cazul modificării sau încetării contractului individual de muncă al îndrumătorului, acesta întocmeşte referatul de evaluare pentru perioada din programul de internship în care a asigurat îndrumarea internului, iar organizaţia-gazdă trebuie să desemneze un alt îndrumător, care va întocmi la rândul său un referat de evaluare pentru perioada rămasă până la finalizarea programului de internship.(2) Referatele întocmite în condiţiile alin. (1) se înaintează conducătorului organizaţiei-gazdă sau coordonatorului programului de internship, după caz, în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea internul şi sunt avute în vedere la evaluarea finală a internului.Articolul 12(1) În termen de 5 zile de la comunicarea referatului de evaluare final, organizaţia-gazdă are obligaţia de a elibera internului un certificat de internship care să ateste:a) perioada în care acesta a desfăşurat activitatea în baza contractului de internship;b) activităţile desfăşurate pe perioada programului de internship;c) calificativul obţinut în urma evaluării;d) abilităţile/competenţele dobândite în urma desfăşurării programului de internship.(2)
  Certificatul de internship va conţine următoarele elemente:a) datele de identificare ale organizaţiei-gazdă care emite certificatul;b) numărul de înregistrare şi data emiterii certificatului;c) numărul de înregistrare şi data încheierii contractului de internship;d) numele, prenumele şi datele de identificare ale internului;e) perioada programului de internship;f) numele şi prenumele reprezentantului legal al organizaţiei-gazdă;g) menţiunea „Internul şi organizaţia emitentă sunt responsabili pentru veridicitatea datelor cuprinse în acest certificat“;
  h) programul/programele de internship în cadrul căruia/cărora şi-a desfăşurat activitatea internul.
  Capitolul IV Drepturi şi obligaţiiArticolul 13Pe perioada desfăşurării programului de internship, internul are următoarele drepturi:a) să primească indemnizaţia pentru internship de la organizaţia-gazdă în cuantumul stipulat în contractul de internship;b) să beneficieze de asistenţa şi coordonarea îndrumătorului desemnat de organizaţia-gazdă;
  c) să i se stabilească activităţi al căror nivel de complexitate pot să evolueze treptat pe parcursul programului de internship;d) să i se asigure resursele materiale necesare pregătirii sale profesionale şi perfecţionării cunoştinţelor sale practice;e) să beneficieze de acces la informaţii care să îi permită consolidarea cunoştinţelor şi dezvoltarea abilităţilor;f) să i se asigure timpul necesar pregătirii în scopul dobândirii/consolidării de abilităţi practice şi/sau competenţe;g) să participe la formele de pregătire desfăşurate de organizaţia-gazdă, după caz;h) să beneficieze de evaluare obiectivă;i)
  să primească referatul de evaluare şi certificatul de internship;
  j) să conteste referatul de evaluare dacă este nemulţumit de rezultatul evaluării;k) alte drepturi care decurg din lege sau din contractul de internship.
  Articolul 14Pe perioada desfăşurării programului de internship, internul are următoarele obligaţii:a) să respecte sarcinile date de îndrumătorul său în cadrul activităţilor întreprinse, în conformitate cu prevederile contractului de internship şi cu fişa de internship;b) să îl consulte pe îndrumător pentru realizarea sarcinilor repartizate pe parcursul derulării programului de internship;
  c) să respecte normele de confidenţialitate în desfăşurarea activităţii sale;d) să respecte prevederile regulamentelor interne;e) să respecte normele de securitate şi sănătate în muncă, precum şi normele pentru situaţii de urgenţă;f) alte obligaţii care decurg din contractul de intenship şi, respectiv, din fişa de internship, încheiate între părţi.
  Articolul 15(1) Pe perioada desfăşurării programului de internship, organizaţia-gazdă are următoarele drepturi:a)
  să organizeze procesul de selecţie a persoanelor ce vor lua parte la internship cu respectarea principiului prevăzut la art. 5 alin. (8);
  b) să monitorizeze şi să evalueze activitatea şi cunoştinţele asimilate de intern pe perioada şi la sfârşitul programului de internship, prin intermediul îndrumătorilor, în condiţiile prezentei legi;c) să îi stabilească internului, prin fişa de internship, atribuţii în domeniul în care se realizează programul de internship;d) să valorifice cunoştinţele teoretice şi practice ale internului în perioada programului de internship;e) să exercite controlul asupra modului de desfăşurare şi de îndeplinire a activităţilor repartizate internului.
  (2) În situaţia în care constată încălcarea regulamentelor interne şi/sau a contractului de internship, organizaţia-gazdă are dreptul, după efectuarea unei cercetări interne, să aplice următoarele sancţiuni:a) avertisment scris;
  b) reducerea indemnizaţiei pe o durată de maximum două luni, cu 5-10%;c) rezilierea contractului de internship.
  Articolul 16Pe perioada desfăşurării programului de internship, organizaţia-gazdă are următoarele obligaţii:a) să înmâneze internului, anterior începerii activităţii, un exemplar din contractul de internship;b) să plătească internului indemnizaţia pentru internship, conform contractului de internship;c) să desemneze un îndrumător care să ghideze internul în vederea pregătirii profesionale, a aprofundării cunoştinţelor teoretice şi îmbunătăţirii abilităţilor practice în domeniul în care se realizează programul de internship;d) să asigure o dotare corespunzătoare - logistică, tehnică şi tehnologică - necesară valorificării cunoştinţelor teoretice ale internului şi dezvoltării cunoştinţelor practice;e) să supravegheze activitatea internului pe perioada desfăşurării programului de internship;f) să elibereze internului, la sfârşitul programului de internship, certificatul de internship în condiţiile prevăzute la art. 12;g) să nu folosească internul pentru desfăşurarea altor activităţi decât cele prevăzute în contractul de internship şi fişa de internship;h) să respecte programul de activitate al internului în condiţiile prevăzute la art. 8 alin. (3) şi (4);i) să informeze despre evaluarea de risc din unitate şi despre consecinţele riscurilor existente;
  j) să nu folosească internul la desfăşurarea unor activităţi aferente unor ocupaţii din Grupa majoră 9 - Muncitori necalificaţi, conform Clasificării ocupaţiilor din România (COR) şi/sau în activităţi în condiţii grele sau vătămătoare pentru intern;k) să ţină evidenţa orelor de activitate prestate de fiecare intern şi să pună la dispoziţia organelor de control această evidenţă ori de câte ori se solicită acest lucru;l) să asigure pe parcursul desfăşurării programului de internship condiţiile de securitate şi sănătate în muncă prevăzute în Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare;m) să pună la dispoziţia organelor de control contractul de internship, fişa de internship, precum şi documentele de evidenţă a activităţii prestate de intern, inclusiv dovada acordării indemnizaţiei pentru internship.
  Articolul 17(1) Organizaţia-gazdă are obligaţia completării şi transmiterii datelor şi informaţiilor din contractul de internship, cel târziu în ultima zi lucrătoare anterioară începerii activităţii în cadrul programului de internship, în registrul de evidenţă a contractelor de internship, înfiinţat de agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă sau a municipiului Bucureşti, în a cărei rază teritorială aceasta îşi desfăşoară activitatea, ţinut în formă electronică, denumit în continuare registrul electronic de evidenţă.
  (2) Accesul organizaţiei-gazdă la registrul electronic de evidenţă se face pe bază de parolă proprie, utilizată cu titlu gratuit.
  Articolul 18(1) Organizaţia-gazdă are obligaţia completării registrului electronic de evidenţă în ordinea încheierii contractelor de internship.(2) Registrul electronic de evidenţă cuprinde elementele de identificare ale internului, data încheierii contractului, data începerii activităţii în cadrul programului de internship, durata acestuia, cuantumul indemnizaţiei pentru internship, data încetării contractului de internship, domeniul în care se desfăşoară programul de internship.(3) Orice modificare privind datele de identificare ale organizaţiei-gazdă, respectiv cu privire la contractul de internship, se operează în registrul electronic de evidenţă, în termen de 3 zile lucrătoare de la data apariţiei situaţiei care a impus respectiva modificare.(4) Îndreptarea erorilor survenite în completarea registrului electronic de evidenţă se efectuează la data la care organizaţia-gazdă a luat cunoştinţă de acestea.
  Capitolul V Contractul de internshipArticolul 19(1) Contractul de internship se încheie obligatoriu în formă scrisă, în limba română, cel târziu în ziua anterioară începerii programului de internship. Obligaţia de încheiere a contractului de internship în formă scrisă revine organizaţiei-gazdă.(2) Durata maximă a contractului de internship este de 6 luni, fără posibilitatea prelungirii.(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), instituţiile/autorităţile publice implicate în activităţi privind pregătirea, organizarea şi desfăşurarea perioadei de exercitare de către România a Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene din anul 2019 pot stabili o durată mai mare a contractului de internship, care nu poate depăşi 12 luni, în condiţiile reglementate prin hotărâre a Guvernului.
  Articolul 20Drepturile şi obligaţiile părţilor cu privire la efectuarea programului de internship se stabilesc prin contractul de internship, în condiţiile legii, şi se completează, după caz, cu prevederile regulamentelor interne.Articolul 21(1) Contractul de internship se suspendă dacă internul se află în concediu pentru incapacitate temporară de muncă.(2) Durata suspendării contractului de internship nu se ia în considerare la calculul perioadei programului de internship.(3) În situaţia în care durata cumulată a suspendărilor este mai mare decât 1/3 din perioada programului de internship prevăzută în contractul de internship, acesta încetează de drept, fără a fi afectat dreptul organizaţiei-gazdă de a încheia un nou contract de internship pe perioada rămasă din programul respectiv sau de a încheia un nou contract de internship cu internul respectiv.(4)
  După încetarea motivelor care au determinat suspendarea contractului de internship, internul îşi continuă activitatea până la acoperirea integrală a duratei prevăzute în contractul de internship, cu excepţia situaţiei prevăzute la alin. (3).
  Articolul 22(1) La încetarea contractului de internship, părţile pot conveni ca activitatea să continue prin încheierea, în condiţiile legii, a unui contract individual de muncă.(2) La sfârşitul programului de internship, dacă nu s-a decis încheierea unui contract individual de muncă în condiţiile art. 10 alin. (5), activitatea încetează.(3) Organizaţiile-gazdă care, în termen de 60 de zile de la finalizarea programului de internship, încheie un contract individual de muncă cu persoana care a desfăşurat programul de internship primesc, la cerere, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, o primă de promovare a angajării în cuantum de 4.586 de lei pentru fiecare persoană astfel angajată, după îndeplinirea obligaţiei de menţinere a raporturilor de muncă pentru o perioadă neîntreruptă de cel puţin 24 de luni. Acordarea primei de promovare a angajării se realizează în limita fondurilor alocate cu această destinaţie.(4) Cuantumul primei de promovare a angajării, prevăzută la alin. (3), se actualizează anual prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de rata inflaţiei.(5)
  Prevederile alin. (3) nu se aplică în cazul în care organizaţia-gazdă este instituţie/autoritate publică.
  (6) Pentru a beneficia de sumele prevăzute la alin. (3), reprezentanţii organizaţiilor-gazdă depun o cerere la agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, în maximum 6 luni de la expirarea termenului prevăzut la alin. (3), însoţită de următoarele documente:a) copia contractului de internship al internului înregistrat la agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă;b) copia certificatului de internship al internului;c) copia contractului individual de muncă al persoanei care a încheiat contractul de internship, înregistrat în registrul general de evidenţă a salariaţilor;d) orice alte documente care fac dovada menţinerii raporturilor de muncă ale persoanei.(7) Perioada neîntreruptă de cel puţin 24 de luni prevăzută la alin. (3) nu poate fi constituită din perioade în care raporturile de muncă sunt suspendate, conform legii, cu excepţia perioadelor de suspendare pe perioada concediului pentru incapacitate temporară de muncă.
  Articolul 23Contractul de internship încetează în următoarele condiţii:a) la expirarea termenului stabilit în contract;b) de comun acord;c) când organizaţia-gazdă îşi încetează activitatea;d) prin reziliere, de plin drept, în caz de neexecutare sau executare necorespunzătoare a obligaţiilor prevăzute în contractul de internship de către una dintre părţi, în măsura în care, la notificarea adresată de partea lezată, partea în culpă nu depune diligenţele necesare pentru executarea în mod corespunzător a obligaţiilor ce îi revin potrivit obligaţiilor contractuale, în termen de 5 zile de la primirea notificării;e) prin încheierea unui contract individual de muncă între părţi, conform prevederilor Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;f) prin denunţarea unilaterală de către oricare dintre părţi, în situaţii justificate, pe baza unei notificări prealabile transmise cu cel puţin 15 zile înainte de data propusă pentru încetare;g) în situaţia prevăzută la art. 21 alin. (3).
  Capitolul VI Dispoziţii finaleArticolul 24Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, prin organele de control din cadrul structurilor teritoriale ale Inspecţiei Muncii şi, respectiv, ale Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, monitorizează modul de realizare a programelor de internship, controlează şi aplică sancţiuni potrivit prevederilor art. 26 alin. (2).
  Articolul 25Organele de control prevăzute la art. 24 au competenţa de a controla:a) registrul de evidenţă a contractelor de internship, înfiinţat şi administrat de agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă;b) modul de încheiere, executare, modificare, suspendare şi încetare a contractului de internship;c) dovada acordării indemnizaţiei pentru internship cuvenite internului în condiţiile legii.Articolul 26(1) Următoarele fapte constituie contravenţie şi se sancţionează după cum urmează:a) neachitarea de către organizaţia-gazdă a indemnizaţiei pentru internship în condiţiile reglementate la art. 8 alin. (1) şi (2), cu amendă de la 2.000 la 4.000 de lei;
  b) nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 8 alin. (3)-(5) privind durata maximă a timpului prevăzut pentru activitatea de internship, cu amendă de la 4.000 la 6.000 de lei;c) nerespectarea prevederilor art. 16 lit. a), g) şi j), cu amendă de la 2.000 la 4.000 de lei;d) nerespectarea prevederilor art. 17 şi ale art. 18, cu amendă de la 2.000 la 4.000 de lei;e) nerespectarea obligaţiei de a încheia contractul de internship anterior începerii activităţii, potrivit art. 19 alin. (1), cu amendă de la 10.000 la 20.000 de lei;f) nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 19 alin. (2), cu amendă de la 4.000 la 6.000 de lei;g) includerea în cadrul contractului de internship a unor clauze care contravin prezentei legi, cu amendă de la 300 la 1.000 de lei.
  (2) Constatarea contravenţiilor, precum şi aplicarea sancţiunilor se realizează de către:a) Inspecţia Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă, pentru contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-f);b) Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, prin structurile sale teritoriale, pentru contravenţia prevăzută la alin. (1) lit. g).(3) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), această posibilitate fiind expres menţionată în procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.
  Articolul 27Dispoziţiile prezentei legi se completează cu prevederile Legii nr. 319/2006, cu modificările ulterioare, care se aplică în mod corespunzător.
  Articolul 28(1) Stabilirea unor condiţii specifice de desfăşurare a programelor de internship pentru instituţiile/autorităţile publice se reglementează prin hotărâre a Guvernului.(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), condiţiile specifice de desfăşurare a programelor de internship în cadrul Parlamentului României se reglementează prin hotărâre a Biroului permanent al fiecărei Camere a Parlamentului.Articolul 29(1) Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, prin structurile sale teritoriale, are obligaţia de a înfiinţa registrul electronic de evidenţă a contractelor de internship, prevăzut la art. 18 alin. (1), în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare.(2) Până la înfiinţarea registrului electronic de evidenţă a contractelor de internship potrivit alin. (1), evidenţa este ţinută de organizaţia-gazdă într-un sistem propriu de centralizare, care să cuprindă cel puţin elementele prevăzute la art. 18 alin. (2).
  Articolul 30(1) Prin ordin al ministrului muncii şi justiţiei sociale se aprobă:a) modelul certificatului de internship, prevăzut la art. 12 alin. (1);b) modelul contractului de internship, prevăzut la art. 19 alin. (1);c) modelul cererii prevăzute la art. 22 alin. (6).(2) Modelele prevăzute la alin. (1) se afişează pe site-ul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, în format editabil.
  Articolul 31Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia prevederilor art. 29 alin. (1), care intră în vigoare la 3 zile de la data publicării.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  FLORIN IORDACHE
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  Bucureşti, 17 iulie 2018.Nr. 176.-----