Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 502 din 5 iulie 2018privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Achiziţii Centralizate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 17 iulie 2018Data intrării în vigoare 17-07-2018

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 12 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 46/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Achiziţii Centralizate,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1(1) Oficiul Naţional pentru Achiziţii Centralizate, denumit în continuare ONAC, este instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Finanţelor Publice, finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice.
  (2) ONAC este desemnat ca unitate de achiziţii centralizate care furnizează activităţi potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Achiziţii Centralizate, denumită în continuare ordonanţa de urgenţă.(3) ONAC are sediul în municipiul Bucureşti, Bulevardul Libertăţii nr. 16, sectorul 5.
  Articolul 2(1) În exercitarea atribuţiilor sale, ONAC colaborează cu ministere şi organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu alte instituţii publice şi organisme şi cu partenerii de dialog social.(2) În vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin, ONAC poate încheia protocoale de cooperare/colaborare cu alte instituţii publice sau persoane juridice de drept public sau privat, din ţară sau din străinătate.
  Articolul 3(1) În calitate de unitate de achiziţii centralizate, ONAC îndeplineşte următoarele funcţii:a) de strategie, prin care se asigură elaborarea şi implementarea strategiei grupelor de produse şi servicii, astfel încât să asigure îndeplinirea obiectivelor principale, prevăzute la art. 4 din ordonanţa de urgenţă;b) de organizare şi implementare a procedurilor de atribuire centralizate;c) de administrare şi de gestionare eficientă, transparentă, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare, a bunurilor, bugetelor şi fondurilor alocate;d) de asistenţă de specialitate pentru autorităţile contractante în legătură cu încheierea contractelor subsecvente de achiziţii publice având ca obiect produsele şi serviciile achiziţionate în sistem centralizat.(2) Principiile care stau la baza activităţii ONAC sunt următoarele:a)
  organizarea procedurilor de atribuire centralizate în condiţii de eficienţă economică şi cu respectarea legii şi a bunelor practici în materie;
  b) independenţa în exercitarea atribuţiilor;c) transparenţa activităţii în domeniul său de activitate;d) întărirea autorităţii instituţiei.
  Articolul 4(1) ONAC are structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1.
  (2) În cadrul structurii organizatorice prevăzute la alin. (1), prin ordin al preşedintelui ONAC, denumit în continuare preşedinte, se pot organiza servicii, birouri, compartimente şi colective temporare şi se poate stabili numărul total al posturilor, numărul funcţiilor de conducere şi al celor de execuţie, în condiţiile legii.(3) Personalul din cadrul ONAC se numeşte în funcţie, în condiţiile legii, prin ordin al preşedintelui.(4) Numărul maxim de posturi al ONAC este de 43, exclusiv demnitarul.
  Articolul 5(1) Statul de funcţii al ONAC se aprobă prin ordin de către preşedinte.(2) Atribuţiile şi răspunderile structurilor din cadrul ONAC se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1, prin regulamentul de organizare şi funcţionare al ONAC, aprobat prin ordin al preşedintelui.
  (3) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile individuale ale personalului din ONAC se stabilesc prin fişa postului pe baza regulamentului de organizare şi funcţionare, care se semnează de salariat şi se aprobă în condiţiile legii.(4) Funcţia de audit public intern se asigură de structura de audit public intern organizată la nivelul ordonatorului principal de credite potrivit prevederilor Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările ulterioare.
  Articolul 6(1) Preşedintele este, potrivit legii, ordonator terţiar de credite şi poate delega această calitate către persoane cu funcţii de conducere din cadrul ONAC, în condiţiile legii. Prin actul de delegare se precizează limitele şi condiţiile delegării.(2) Preşedintele răspunde în faţa ministrului finanţelor publice pentru întreaga sa activitate.(3) Preşedintele reprezintă instituţia în exercitarea atribuţiilor sale, îndeplinind următoarele atribuţii principale:a)
  aprobă strategiile de dezvoltare instituţională a ONAC, programele de activitate şi programele de cooperare;
  b) aprobă planul şi raportul anual de activitate ale ONAC;c) fundamentează şi elaborează propuneri pentru bugetul anual, pe care le înaintează Ministerului Finanţelor Publice;d) urmăreşte proiectarea şi realizarea investiţiilor din cadrul ONAC, în limita bugetului aprobat;e) reprezintă interesele instituţiei în raporturile cu terţe persoane fizice sau juridice din ţară şi din străinătate;f) coordonează activitatea desfăşurată în cadrul ONAC;g) îndeplineşte atribuţiile conducătorului autorităţii contractante stabilite prin actele normative în domeniul achiziţiilor publice;
  h) semnează acordurile-cadru încheiate de ONAC pentru utilizatori ca rezultat al procedurilor de atribuire centralizate.
  (4) Preşedintele îndeplineşte şi alte atribuţii specifice, stabilite prin alte acte normative, precum şi alte atribuţii stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice.(5) În cazul în care preşedintele, din motive întemeiate, nu îşi poate exercita atribuţiile, deleagă prin ordin persoane cu funcţii de conducere din cadrul ONAC să exercite aceste atribuţii, cu informarea ministrului finanţelor publice.
  Articolul 7(1) ONAC are în dotare un parc auto, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare; numărul de mijloace de transport şi consumul de carburanţi sunt prevăzute în anexa nr. 2.(2) Persoanele care prin lege au dreptul de a utiliza mijloacele de transport din dotarea ONAC, precum şi alte persoane pot folosi mijloacele de transport din parcul propriu al ONAC, în baza permisului de conducere pe care îl posedă, cu aprobarea ordonatorului terţiar de credite.Articolul 8Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 52 din 28 ianuarie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (2), după litera dd) se introduce o nouă literă, litera ee), cu următorul cuprins:ee) de unitate de achiziţii centralizate realizate prin Oficiul Naţional pentru Achiziţii Centralizate.2. La articolul 7, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Finanţelor Publice este de 1.917, exclusiv demnitarii.
  3. La articolul 13, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:(9) În subordinea Ministerului Finanţelor Publice se organizează şi funcţionează Oficiul Naţional pentru Achiziţii Centralizate, instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată integral din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice.4. Anexele nr. 1-3 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 3-5 la prezenta hotărâre.
  Articolul 9Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat şi în noua structură organizatorică se realizează în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de personal.
  Articolul 10Anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 473 din 30 iulie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 6 la prezenta hotărâre.Articolul 11Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 645 din 25 august 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 7 la prezenta hotărâre.Articolul 12Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 817/2017 privind structura organizatorică şi numărul de posturi ale Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar, înfiinţată prin reorganizarea Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 920 din 23 noiembrie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 8 la prezenta hotărâre.Articolul 13
  Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice,
  Bogdan Puşcaş
  Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
  Lia-Olguţa Vasilescu
  Bucureşti, 5 iulie 2018.Nr. 502.Anexa nr. 1^1) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil. STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Oficiului Naţional pentru Achiziţii Centralizate
  Numărul maxim de posturi: 43 posturi (exclusiv demnitarul)
  Anexa nr. 2MIJLOACELE DE TRANSPORTşi consumul de carburanţi ale Oficiului Naţional pentru Achiziţii Centralizate
  Nr. crt.Oficiul Naţional pentru Achiziţii CentralizateTipul mijlocului de transportNumărul maxim aprobat (bucăţi)Consumul de carburant/lună
  01234
  1
  Parc auto demnitar autoturism1300 litri
  2Parc auto comun*)autoturism1200 litri
  *) Numărul autoturismelor este reglementat de art. 5 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.NOTE:1. Nu se consideră depăşiri la consumul de carburanţi normat pe autovehicul consumul care, la nivelul anului, se încadrează în limita combustibilului normat în raport cu numărul de autovehicule aprobat fiecărei unităţi.2. Autoturismele din parcul auto al Oficiului Naţional pentru Achiziţii Centralizate pot fi conduse şi de demnitar sau de alte categorii de salariaţi, nominalizaţi prin ordin al preşedintelui.
  Anexa nr. 3(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 34/2009)^1) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil. Numărul maxim de posturi: 1.917 (exclusiv demnitarii).Până la 31 august 2019, numărul maxim de posturi (exclusiv demnitarii) se suplimentează cu 14 posturi de tip contractual, pe perioadă determinată.STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Ministerului Finanţelor Publice
  Anexa nr. 4(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 34/2009)UNITĂŢILEaflate în subordinea, administrarea sau sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publiceşi societăţile la care Ministerul Finanţelor Publice exercită calitatea de reprezentant al statului ca acţionar
  Numărul maxim de posturi
  A. Unităţi care funcţionează în subordinea Ministerului Finanţelor Publice
  I. Cu finanţare de la bugetul de stat
  1. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală27.582*)
  2. Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice583**)
  3. Oficiul Naţional pentru Achiziţii Centralizate43**)
  II. Cu finanţare din venituri proprii şi, în completare, subvenţii de la bugetul de stat
  1. Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar ***)21***)
  B. Instituţii şi activităţi care funcţionează pe lângă Ministerul Finanţelor Publice
  1. Tipărirea şi difuzarea publicaţiei „Revista Finanţe Publice şi Contabilitate“****)
  C. Companii naţionale, societăţi naţionale şi societăţi aflate în administrarea sau sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice, la care acesta exercită calitatea de reprezentant al statului ca acţionar
  1. Compania Naţională „Imprimeria Naţională“ - S.A.
  2. Compania Naţională „Loteria Română“ - S.A.
  3. CEC BANK - S.A.
  4. Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.
  5. Fondul Român de Contragarantare S.A.*****)
  6. Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii - F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN şi filialele sale ******)
  *) În numărul maxim de posturi sunt incluşi preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, vicepreşedinţii şi posturile aferente cabinetelor demnitarilor. **) În numărul maxim de posturi nu este inclus demnitarul. ***) Conform Legii nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative. În numărul maxim de posturi este inclus preşedintele. ****) Conform Hotărârii Guvernului nr. 1.515/2002 privind înfiinţarea pe lângă Ministerul Finanţelor Publice a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii, cu modificările şi completările ulterioare. *****) Conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2009 privind înfiinţarea Fondului Român de Contragarantare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 312/2009, cu modificările ulterioare.******) Conform Hotărârii Guvernului nr. 1.211/2001 privind înfiinţarea Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN, republicată, cu modificările ulterioare.
  Anexa nr. 5(Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 34/2009)MIJLOACELE DE TRANSPORTşi consumul de carburanţi pentru activităţi specifice
  Nr. crt.Ministerul Finanţelor Publice - aparat propriuTipul mijlocului de transportNumărul maxim aprobat (bucăţi)Consumul maxim de carburant pentru un autovehicul (litri/lună)
  0
  1234
  1Parc auto demnitari, înalţi funcţionari publici şi asimilaţi ai acestora*)autoturism10300
  2Parc auto comun*)autoturism4200
  3Parc auto transport marfă, persoane, delegaţii şi activităţi specifice**)autoturism autoutilitară microbuz6
  1 1
  200
  *) Numărul autoturismelor este reglementat de art. 5 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.**) Numărul autoturismelor este stabilit potrivit prevederilor art. 5 alin. (3) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.NOTE:1. Nu se consideră depăşiri la consumul de carburanţi normat pe autovehicul consumul care, la nivelul anului, se încadrează în limita combustibilului normat în raport cu numărul de autovehicule aprobat fiecărei unităţi.2. Autoturismele din parcul auto al aparatului propriu al ministerului pot fi conduse şi de demnitari sau de alte categorii de salariaţi, nominalizaţi prin ordin al ministrului finanţelor publice.
  Anexa nr. 6(Anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 520/2013)I. Mijloace de transport şi consumul de carburanţi pentru activităţi specifice Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
  Nr. crt.
  Unitatea Tipul mijlocului de transportNumărul maxim aprobat(bucăţi)Consumul maxim de carburant pentru un autovehicul (litri/lună)
  1. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - aparat propriu
   1.1. parc auto demnitari, înalţi funcţionari publici şi asimilaţi(1) autoturism*)7300
  1.2. parc comun (1) autoturism*)4200
  (2) autoturism4200
  (3) autoturism operativ**) 33500
  (4) autovehicul transport marfă 1450
  (5) autovehicul transport persoane (asigurare transport delegaţii)1450
  1.3. Direcţia Generală a Vămilor(1) autoturism1350
  (2) autovehicul transport marfă şi persoane (aprovizionare, deplasări operative, protocol)5350
  (3) autoturism operativ (supravegheri, însoţiri, controale, investigaţii)
  7350
  (4) autovehicul (autovehicule pentru transportul câinilor dresaţi de detecţie bunuri a căror circulaţie este interzisă sau restricţionată)4350
  (5) autoturism operativ (control/inspecţii/expertize - unitatea nucleară)2300
  (6) autospecială (laborator mobil pentru control vamal cu raze x, raze gama)154.500
  1.4. Direcţia generală executări silite cazuri speciale(1) autoturism operativ26500
  2. Direcţia generală antifraudă fiscală
    (1) autoturism operativ pentru acţiunile de prevenire şi combatere a actelor şi faptelor de evaziune fiscală, fraudă fiscală şi vamală483
  500
  (2) autovehicul transport marfă şi persoane (deplasări operative)220500
  (3) autovehicul transport persoane (asigurare transport echipe operative)3500
  (4) ambarcaţiuni fluviale (4 locuri + echipaj)1800
  (5) ambarcaţiuni fluviale (8/10 locuri + echipaj)11.000
  3. Direcţiile generale regionale ale finanţelor publice
   3.1. Direcţiile generale regionale - structuri de administrare fiscală şi trezorerie(1) autoturism555450
  (2) autovehicul transport marfă
  80450
  (3) autovehicul transport valori la trezorerie59600
  (4) şalupă pentru control (judeţul Tulcea)180 l/oră pentru maximum 60 ore/lună
   3.2. Direcţiile regionale vamale(1) autoturism8350 
  (2) autovehicul transport marfă şi persoane (aprovizionare, deplasări operative, protocol)8350 
  (3) autoturism operativ (supravegheri, însoţiri, controale, investigaţii)55350 
  (4) autovehicul (autovehicule pentru transportul câinilor dresaţi de detecţie bunuri a căror circulaţie este interzisă sau restricţionată)56350 
  (5) autoturism operativ (control/inspecţii/expertize - unitatea nucleară)5300 
  (6) autospecială (laborator mobil pentru control vamal cu raze x, raze gama)21.200 
  (7) autoturisme operative pentru birourile vamale de interior şi frontieră88500 
  (8) autovehicule operative (control pistă pentru structurile din aeroporturile internaţionale Otopeni şi Timişoara)
  2150 
  (9) autovehicule operative pentru structurile de frontieră cu puncte vamale arondate (transport valori, bunuri confiscate, personal operativ, supraveghere porturi, zone libere)5500 
  (10) autovehicul operativ pentru structurile vamale situate între 5 şi 90 km faţă de localitatea de reşedinţă (transport valori, bunuri confiscate, personal operativ)14500 
  (11) autospeciale deszăpezire structuri vamale de frontieră rutieră9350 
  (12) şalupe patrulare control şi supraveghere vamală, în limitele de competenţă1080 l/oră pentru maximum 60 de ore/lună 
  3
  100 l/oră pentru maximum 60 de ore/lună 
  4. Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili 
   4.1. parc comun(1) autoturism*)3200 
    (2) autoturism operativ***)22500 
  *) Numărul autoturismelor este reglementat prin Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare. **) Cele 33 de autoturisme se repartizează direcţiilor/direcţiilor generale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - aparat propriu numai prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi vor fi conduse numai de persoanele nominalizate în baza aceluiaşi ordin.
  ***) Cele 22 de autoturisme se repartizează direcţiilor/serviciilor din cadrul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili numai prin decizie a directorului general al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili şi vor fi conduse numai de persoanele nominalizate prin această decizie.
  II. Câini
  Nr. crt.Unitatea DenumireaNumărul maxim aprobat(bucăţi)
  1Direcţia generală a vămilorCâini dresaţi pentru depistarea bunurilor a căror circulaţie este interzisă sau restricţionată60
  NOTE:1. Repartizarea, redistribuirea şi modul de utilizare a mijloacelor de transport repartizate structurilor din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - aparat propriu şi structurile subordonate se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.2. Nu se consideră depăşiri la consumul normat la mijloacele de transport consumul care, la nivelul anului bugetar, se încadrează în limita carburantului normat în raport cu numărul total de mijloace aprobat pentru Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - aparat propriu şi structurile subordonate.
  3. Mijloacele de transport din dotarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pot fi conduse de salariaţii care au prevăzută această activitate prin fişa postului sau de demnitari şi de alte categorii de salariaţi, persoane care au acest drept, potrivit legii, nominalizaţi în baza ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.4. După finalizarea demersurilor de scoatere din uz a mijloacelor de transport care au îndeplinit toate condiţiile de casare, pot fi achiziţionate mijloace de transport noi, astfel încât totalul autovehiculelor din parc să nu depăşească numărul total aprobat.
  Anexa nr. 7(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 634/2015)MIJLOACELE DE TRANSPORTşi consumul de carburanţi pentru activităţi specifice
  Nr. crt.
  UnitateaTipul mijlocului de transportNumărul maxim aprobat (bucăţi)Consumul maxim de carburant pentru un autovehicul (litri/lună)
  01234
  1Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice - aparat propriu
  1.1.Parc auto demnitari, înalţi funcţionari publici şi asimilaţi ai acestoraautoturism3300
  1.2.
  Parc auto comunautoturism11200
  2Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice - structuri teritoriale
  2.1.Parc auto comunautoturism8500
  NOTE:1. Nu se consideră depăşire la consum de carburanţi normat pe autovehicul consumul care, la nivelul anului, se încadrează în limita combustibilului normat în raport cu numărul de autovehicule aprobat fiecărei unităţi.2. Autoturismele din parcul auto al agenţiei pot fi conduse şi de demnitari sau de alte categorii de salariaţi cu funcţii de răspundere, nominalizaţi prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice.
  Anexa nr. 8(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 817/2017)MIJLOACELE DE TRANSPORTşi consumul de carburanţi pentru activităţi specifice
  Nr. crt.UnitateaTipul mijlocului de transportNumărul maxim aprobat (bucăţi)Consumul maxim de carburant pentru un autovehicul (litri/lună)
  01234
  Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar
  1.Parc auto demnitariautoturism1300
  2.Parc auto comunautoturism1200
  NOTE:1. Nu se consideră depăşire la consum de carburanţi normat pe autovehicul consumul care, la nivelul anului, se încadrează în limita combustibilului normat.2. Autoturismul din parcul auto al autorităţii poate fi condus şi de demnitar sau de alte categorii de salariaţi cu funcţii de răspundere, nominalizaţi prin ordin al preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar.
  ----