Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.03.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 6 din 27 iunie 2018privind aprobarea modelului de împuternicire pentru consultantul fiscal/ societatea de consultanţă fiscală
EMITENT
 • CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 588 din 11 iulie 2018Data intrării în vigoare 11-07-2018

  Având în vedere prevederile art. 3 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor art. 17 alin. (1) lit. f) şi art. 36 alin. (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 3/2017,Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunit în şedinţa din 27 iunie 2018, h o t ă r ă ş t e:Articolul 1Se aprobă modelul de împuternicire pentru consultantul fiscal/societatea de consultanţă fiscală, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  Articolul 2Începând cu data de 1.09.2018, dovedirea calităţii de reprezentant al clientului în faţa organelor fiscale se poate face prin prezentarea împuternicirii în modelul aprobat prin prezenta hotărâre, împreună cu cardul profesional sau cu o copie a vizei anuale pentru persoanele juridice.Articolul 3În cazul în care dreptul de reprezentare se acordă unei societăţi de consultanţă fiscală, delegatul acesteia va prezenta şi mandatul de reprezentare dat de societate.Articolul 4Începând cu data de 1.09.2018, modelul de împuternicire pentru consultantul fiscal/societatea de consultanţă fiscală va fi pus la dispoziţia membrilor şi în format tipizat, fără ca formatul tipizat să reprezinte condiţie de validitate.
  Articolul 5Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali,
  Dan Manolescu
  Bucureşti, 27 iunie 2018.Nr. 6.ANEXĂ
  Camera Consultanţilor FiscaliÎMPUTERNICIREpentru consultantul fiscal/societatea de consultanţă fiscală*)Nr. ……………………./…………………
  [] Dl (Dna) consultant fiscal ...................................., înregistrat(ă) în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală cu nr. .............................[] Societatea de consultanţă fiscală .................., înregistrată în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală cu Autorizaţia nr. .........,se împuterniceşte de către clientul ...................., prin reprezentant legal/convenţional dl (dna) ........................, în baza Contractului nr. ........ din data ................, să exercite următoarele activităţi: ....................................................................................................................................................................................................................................................................................şi să asiste/să reprezinte clientul în faţa .........................................,în temeiul art. 3 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.Client/Reprezentant,..........................................(semnătura)Consultant fiscal..........................................(semnătura, parafa)*) A se prezenta împreună cu cardul profesional/copie a vizei anuale pentru persoanele juridice.
  -----