Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.03.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
DECIZIA nr. 196 din 3 aprilie 2018referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari
EMITENT
 • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 10 iulie 2018Data intrării în vigoare 10-07-2018
  Valer Dorneanu- preşedinte
  Marian Enache- judecător
  Petre Lăzăroiu
  - judecător
  Mircea Ştefan Minea- judecător
  Daniel-Marius Morar- judecător
  Mona-Maria Pivniceru- judecător
  Livia Doina Stanciu- judecător
  Varga Attila- judecător
  Patricia Marilena Ionea- magistrat-asistent
  Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Luminiţa Nicolescu.1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, excepţie ridicată de Michele Ceresoli în Dosarul nr. 37.978/299/2014 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a V-a civilă. Excepţia de neconstituţionalitate constituie obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 3.153D/2016.2. La apelul nominal se prezintă părţile Steluţa Tuţa şi Mircea Lupescu, prin avocat Georgeta Dumitrescu, cu împuternicire avocaţială depusă la dosar. Lipsesc autorul excepţiei şi părţile Alexandru Vilcu, Georgeta Banciu, Nicolae Marian Manea, Ştefan Tregubleac, Ionuţ Ceseuanu şi Asociaţia de proprietari Bulevardul Dacia nr. 42, sector 1, Bucureşti. Procedura de citare este legal îndeplinită.
  3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului părţilor Steluţa Tuţa şi Mircea Lupescu, care solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată, având în vedere că dispoziţiile de lege criticate nu aduc atingere prevederilor constituţionale invocate de autorul excepţiei. În acest sens, arată că art. 24 din Legea nr. 230/2007 nu creează discriminări şi asigură posibilitatea administrării şi gestionării proprietăţii comune, fără a se prejudicia interesele proprietarilor sau ale celor care nu sunt proprietari. De asemenea, arată că articolul de lege criticat are un conţinut clar, care se referă la condiţiile de cvorum ale întrunirii adunării generale a proprietarilor membri ai asociaţiei. 4. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei ca neîntemeiată. În acest sens, invocă jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:5. Prin Încheierea din 25 octombrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 37.978/299/2014, Tribunalul Bucureşti - Secţia a V-a civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de Michele Ceresoli cu prilejul soluţionării apelului declarat împotriva Sentinţei civile nr. 8.793 din 12 mai 2015, pronunţată de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti în Dosarul nr. 37.978/299/2014, având ca obiect anularea Procesului-verbal din 8 iulie 2014 al Adunării generale a Asociaţiei de proprietari Bulevardul Dacia nr. 42, sector 1, Bucureşti.6. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine, în esenţă, că dispoziţiile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 230/2007, care stabilesc condiţiile de cvorum necesare pentru adoptarea de hotărâri de către adunarea generală a asociaţiei de proprietari, sunt contrare art. 16 alin. (1) şi art. 44 alin. (1) şi (2) din Constituţie. În acest sens, arată că texul de lege criticat este discriminatoriu, întrucât proprietarii nu au dreptul la câte un vot pentru fiecare proprietate deţinută, în situaţia în care deţin mai multe proprietăţi, deşi, în conformitate cu dispoziţiile art. 25 din Legea nr. 230/2007, aceiaşi proprietari au dreptul la câte un vot pentru fiecare proprietate în parte în situaţia în care se adoptă anumite hotărâri privitoare la administrarea proprietăţii comune a imobilului. Sintagma „proprietarii membri ai asociaţiei“ este imprecisă şi generează neclarităţi în aplicarea textului de lege criticat. Legiuitorul ar fi trebuit să specifice că proprietarii membri ai asociaţiei de proprietari au dreptul la voturi egale cu ponderea pe care o deţin din cota-parte din proprietatea comună. 7. De asemenea, autorul excepţiei arată că dispoziţiile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 230/2007 încalcă dreptul de proprietate, întrucât fiecare proprietar trebuie să se bucure de un număr de voturi egal cu numărul de proprietăţi pe care le deţine într-un imobil. În acest sens este şi art. 25 alin. (1) din Legea nr. 230/2007, coroborat cu art. 3 lit. f) din aceeaşi lege. Or, textul de lege criticat nu respectă aceeaşi logică legală.8.
  Tribunalul Bucureşti - Secţia a V-a civilă consideră că excepţia de neconstituţionalitate nu este întemeiată. Astfel, consideră că art. 24 alin. (1) din Legea nr. 230/2007 nu creează discriminări, ci asigură posibilitatea efectivă a asociaţiei de proprietari de a realiza administrarea şi gestionarea proprietăţii comune, fără ca prin aceasta să fie prejudiciate interesele proprietarilor care nu au participat la adunarea generală sau ale celor care nu sunt membri ai asociaţiei de proprietari sau ale membrilor condominiului care deţin mai multe proprietăţi individuale. Susţinerile referitoare la o deficienţă de conţinut a textului de lege criticat nu reprezintă veritabile critici de neconstituţionalitate, ci se referă la interpretarea şi modul de aplicare a acestor prevederi legale, invocându-se practic o insuficienţă legislativă.
  9. De asemenea, instanţa de judecată apreciază că nu este încălcat dreptul de proprietate, având în vedere că, atât conţinutul, cât şi limitele dreptului de proprietate ale fiecărui membru al condominiului sunt stabilite în mod expres prin Legea nr. 230/2007, iar textul de lege se aplică tuturor membrilor asociaţiilor de proprietari fără nicio discriminare pe considerente arbitrare. Art. 26 din legea amintită prevede că oricare dintre proprietari poate ataca în justiţie hotărârile care sunt de natură să îi prejudicieze interesele.10. În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.11. Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate este inadmisibilă, întrucât autorul excepţiei vizează, în realitate, interpretarea, modificarea şi completarea dispoziţiilor legale criticate, ceea ce nu revine competenţei Curţii Constituţionale. 12. Avocatul Poporului arată că dispoziţiile de lege criticate sunt constituţionale. 13. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele de vedere solicitate asupra excepţiei de neconstituţionalitate.CURTEA,examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susţinerile reprezentantului părţilor prezente, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:
  14. Curtea Constituţională este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate cu care a fost sesizată.15. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 490 din 23 iulie 2007, dispoziţii potrivit cărora: „(1) Adunarea generală poate adopta hotărâri, dacă majoritatea proprietarilor membri ai asociaţiei de proprietari (jumătate plus unu) sunt prezenţi personal sau prin reprezentant legal.“16. Autorul excepţiei susţine că dispoziţiile de lege criticate sunt contrare următoarelor prevederi constituţionale: art. 16 alin. (1) referitor la egalitatea în drepturi a cetăţenilor şi art. 44 alin. (1) şi (2) privind dreptul de proprietate.17. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că dispoziţiile de lege criticate reglementează condiţiile de cvorum necesare pentru ca adunarea generală a proprietarilor membri ai asociaţiei să poată adopta hotărâri. Critica autorului excepţiei se referă însă la majoritatea necesară pentru a adopta în mod legal hotărâri, respectiv numărul de voturi care revine unei persoane ce deţine mai multe proprietăţi în acelaşi imobil. Or, Curtea observă că acest aspect nu face obiectul art. 24 alin. (1) din Legea nr. 230/2007, ci al art. 25 din acelaşi act normativ, care însă nu a fost supus analizei de constituţionalitate. Din contră, autorul invocă dispoziţiile acestui din urmă articol de lege ca argument în favoarea criticilor pe care le formulează. 18. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, excepţie ridicată de Michele Ceresoli în Dosarul nr. 37.978/299/2014 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a V-a civilă.
  Definitivă şi general obligatorie.Decizia se comunică Tribunalului Bucureşti - Secţia a V-a civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Pronunţată în şedinţa din data de 3 aprilie 2018.
  PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE
  prof. univ. dr. VALER DORNEANU
  Magistrat-asistent,
  Patricia Marilena Ionea
  ----