Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.03.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 31 din 4 iulie 2018privind constituirea Comisiei parlamentare de anchetă a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru verificarea posibilei implicări a Serviciului de Protecţie şi Pază în activitatea unor partide politice şi în activitatea unor lideri ai acestor partide
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 10 iulie 2018Data intrării în vigoare 10-07-2018

  În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 9 din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 4/1992, republicat, în aplicarea Deciziei Curţii Constituţionale a României nr. 206/2018, având în vedere declaraţiile viceprim-ministrului Paul Stănescu potrivit cărora un emisar din partea directorului Serviciului de Protecţie şi Pază i-ar fi solicitat colaborarea cu acest serviciu în schimbul susţinerii politice pentru preluarea conducerii Partidului Social Democrat, considerând protocoalele de colaborare cu alte instituţii care pot exceda prevederilor legale în îndeplinirea scopului pentru care au fost înfiinţate şi funcţionează aceste instituţii ca fiind de maximă importanţă publică, apreciind că aceste acuze publice la adresa conducerii unui serviciu foarte important în arhitectura instituţiilor de ordine şi siguranţă naţională necesită o verificare şi o analiză foarte atentă, necesară clarificării cauzelor sau împrejurărilor în care s-au produs aceste fapte sau au avut loc aceste acţiuni, Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1
  Se constituie Comisia parlamentară de anchetă a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru verificarea posibilei implicări a Serviciului de Protecţie şi Pază în activitatea unor partide politice şi în activitatea unor lideri ai acestor partide, denumită în continuare Comisia parlamentară de anchetă, având următoarele obiective:a) identificarea persoanelor, mijloacelor şi a acţiunilor prin care Serviciul de Protecţie şi Pază a influenţat sau a încercat să influenţeze unele decizii politice; b) identificarea unor persoane şi/sau personalităţi politice sau publice cărora li s-au propus acţiuni de colaborare cu Serviciul de Protecţie şi Pază, precum şi stabilirea persoanelor şi/sau personalităţilor publice sau politice care au acceptat aceste colaborări;c) determinarea obiectului şi obiectivelor acestor colaborări, precum şi a obligaţiilor care reveneau părţilor - Serviciul de Protecţie şi Pază şi, respectiv, persoanele în cauză;d) identificarea protocoalelor de colaborare încheiate cu alte instituţii care excedează cadrului legal de organizare şi funcţionare, precum şi atribuţiilor legale ale Serviciului de Protecţie şi Pază sau ale celorlalte instituţii cosemnatare;e) verificarea oricăror altor aspecte care reies din derularea lucrărilor comisiei şi care sunt relevante pentru îndeplinirea obiectivelor şi scopului comisiei.
  Articolul 2(1) Comisia parlamentară de anchetă este formată din 15 membri şi are un birou compus din preşedinte, un vicepreşedinte şi un secretar, aleşi în prima şedinţă cu votul majorităţii membrilor prezenţi. (2) Componenţa nominală a Comisiei parlamentare de anchetă este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.Articolul 3În condiţiile în care unul dintre membrii Comisiei parlamentare de anchetă se află în imposibilitatea de a participa la lucrări, grupurile parlamentare vor desemna un înlocuitor. Articolul 4Convocarea şedinţelor Comisiei parlamentare de anchetă se face cu cel puţin 24 de ore înainte, de către preşedintele acesteia sau, în lipsa lui, de către vicepreşedintele care îl înlocuieşte.
  Articolul 5(1) Pentru ca şedinţele Comisiei parlamentare de anchetă să aibă loc în mod legal este necesară participarea a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor care o compun.(2) Hotărârile Comisiei parlamentare de anchetă se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi. Votul este deschis.Articolul 6Detaliile privind organizarea şi funcţionarea Comisiei parlamentare de anchetă vor fi cuprinse într-un regulament propriu, elaborat şi prezentat pentru aprobare birourilor permanente reunite ale celor două Camere ale Parlamentului în termen de 5 zile de la constituirea acesteia.
  Articolul 7Împiedicarea în orice fel a activităţii Comisiei parlamentare de anchetă în îndeplinirea atribuţiilor sale se sancţionează potrivit legii penale.Articolul 8(1) În vederea audierii, Comisia parlamentară de anchetă poate cita orice persoană care lucrează în cadrul Guvernului sau în cadrul celorlalte organe ale administraţiei publice şi care poate avea cunoştinţă despre o faptă sau o împrejurare de natură să servească la aflarea adevărului în cauza care formează obiectul activităţii comisiei. Persoanele citate sunt obligate să se prezinte în faţa Comisiei parlamentare de anchetă.(2) În cazul refuzului nemotivat de a răspunde solicitărilor Comisiei parlamentare de anchetă, aceasta poate propune sesizarea conducătorului autorităţii sau instituţiei unde îşi desfăşoară activitatea persoana citată, în vederea aplicării în mod corespunzător a prevederilor regulamentelor de organizare şi funcţionare a instituţiei respective.(3) Comisia parlamentară de anchetă poate invita orice altă persoană care poate avea cunoştinţă despre o faptă sau o împrejurare de natură să servească la aflarea adevărului în cauza care formează obiectul activităţii comisiei şi care acceptă să fie audiată. Persoana invitată poate răspunde şi în scris Comisiei parlamentare de anchetă, furnizând informaţiile solicitate, sau poate transmite prin poştă documente sau celelalte mijloace de probă pe care le deţine şi care sunt utile Comisiei parlamentare de anchetă.(4) Refuzul persoanelor invitate la Comisia parlamentară de anchetă de a furniza informaţiile solicitate sau de a pune la dispoziţia acesteia celelalte documente sau mijloace de probă deţinute, care sunt utile activităţii comisiei, poate fi considerat ca obstrucţionare sau împiedicare a aflării adevărului şi poate constitui temei pentru sesizarea organelor de urmărire penală.
  (5) În cazul în care este necesară prezenţa unor experţi pentru lămurirea unor fapte sau împrejurări în vederea aflării adevărului, Comisia parlamentară de anchetă dispune efectuarea de expertize.(6) Dispoziţiile procesual civile cu privire la citarea, invitarea, prezentarea şi ascultarea martorilor, precum şi cele privitoare la prezentarea înscrisurilor sau efectuarea expertizelor se aplică în mod corespunzător. (7) Lucrările Comisiei parlamentare de anchetă se înregistrează şi se stenodactilografiază.
  Articolul 9(1) Constatările, concluziile şi propunerile Comisiei parlamentare de anchetă vor face obiectul unui raport final, care va fi depus la birourile permanente reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului în termen de 180 de zile de la data constituirii Comisiei parlamentare de anchetă. Termenul de depunere a raportului poate fi prelungit de birourile permanente reunite, la cererea motivată a preşedintelui de comisie. (2) După primirea raportului, birourile permanente reunite îl pun la dispoziţia grupurilor parlamentare şi îl înscriu pe ordinea de zi, pentru a fi supus dezbaterii plenului reunit al Camerei Deputaţilor şi Senatului.
  Articolul 10În scopul realizării obiectivelor pentru care se constituie Comisia parlamentară de anchetă, Camera Deputaţilor şi Senatul vor asigura personalul de specialitate şi logistica necesare, cu aprobarea birourilor permanente reunite.Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 4 iulie 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  FLORIN IORDACHE
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  ADRIAN ŢUŢUIANU
  Bucureşti, 4 iulie 2018.Nr. 31.ANEXĂ COMPONENŢA NOMINALĂa Comisiei parlamentare de anchetă a Camerei Deputaţilor şi Senatului
  I. Componenţa: 1. domnul senator Butunoi Ionel-Daniel, Grupul parlamentar al PSD;2. domnul senator Pavel Marian, Grupul parlamentar al PSD;3. domnul deputat Mărgărit Mitică-Marius, Grupul parlamentar al PSD;4. domnul deputat Neaţă Eugen, Grupul parlamentar al PSD;5. domnul deputat Bălănescu Alexandru, Grupul parlamentar al PSD;6. doamna deputat Moagher Laura-Mihaela, Grupul parlamentar al PSD;7. domnul deputat Pleşoianu Liviu Ioan Adrian, Grupul parlamentar al PSD;8. domnul deputat Dobre Victor Paul, Grupul parlamentar al PNL;9. domnul deputat Neagu Nicolae, Grupul parlamentar al PNL;10. domnul senator Fenechiu Daniel Cătălin, Grupul parlamentar al PNL;11. domnul deputat Rodeanu Bogdan-Ionel, Grupul parlamentar al USR;12. domnul deputat Apjok Norbert, Grupul parlamentar al UDMR;13. domnul deputat Calotă Florică Ică, Grupul parlamentar ALDE;
  14. domnul deputat Todoran Adrian-Mihăiţă, Grupul parlamentar al PMP;15. - Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale.
  II. Componenţa biroului comisiei:– preşedinte, deputat/senator, Grupul parlamentar al PSD;– vicepreşedinte, deputat/senator, Grupul parlamentar al PNL;– secretar, deputat/senator, Grupul parlamentar ALDE.
  ----