Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.03.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 837 din 28 iunie 2018pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.573/2016 privind aprobarea modelului declaraţiei de avere şi al declaraţiei de interese
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 10 iulie 2018Data intrării în vigoare 10-07-2018

  Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei control şi integritate nr. SP 7.311 din 27.06.2018,având în vedere prevederile art. 188 şi 189 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 94 alin. (2^1) lit. b) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de prevederile anexei nr. 2 Obiectiv general 3 - Consolidarea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie în sectoare şi domenii de activitate prioritare, Obiectiv specific 3.1 - Creşterea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie în sistemul public de sănătate, punctul 3.1.2 din Hotărârea Guvernului nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public,în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. b) din Protocolul de cooperare între Agenţia Naţională de Integritate şi Ministerul Sănătăţii nr. 20.146/ACP1006/2016,în temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite prezentul ordin.
  Articolul IOrdinul ministrului sănătăţii nr. 1.573/2016 privind aprobarea modelului declaraţiei de avere şi al declaraţiei de interese, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 6 din 4 ianuarie 2017, se modifică şi se completează după cum urmează1. În cuprinsul ordinului se înlocuieşte sintagma „Compartiment de integritate“ cu sintagma „Serviciul de integritate“.2. Articolul 3 se abrogă.3. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu următorul cuprins:Articolul 3^1Persoanele responsabile care asigură implementarea prevederilor legale privind declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese la nivelul fiecărui spital public vor transmite Ministerului Sănătăţii, Serviciul de integritate, până la data de 15 iunie a fiecărui an, adresa web la care pot fi vizualizate declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese publicate conform prevederilor Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare.4. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  Articolul 4Serviciul de integritate din cadrul Ministerului Sănătăţii are obligaţia de a informa spitalele publice şi de a monitoriza implementarea prevederilor prezentului ordin, precum şi de a publica pe site-ul Ministerului Sănătăţii adresele web la care pot fi vizualizate declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese publicate de acestea.
  5. Anexa „Metodologie de completare a declaraţiei de avere şi a declaraţiei de interese“ se abrogă.
  Articolul IIServiciul de integritate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi spitalele publice au obligaţia de a duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătăţii,
  Sorina Pintea
  Bucureşti, 28 iunie 2018.Nr. 837.----