Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.03.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
DECIZIA nr. 115 din 13 martie 2018referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
EMITENT
 • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 10 iulie 2018Data intrării în vigoare 10-07-2018
  Valer Dorneanu- preşedinte
  Marian Enache- judecător
  Petre Lăzăroiu
  - judecător
  Mircea Ştefan Minea- judecător
  Daniel Marius Morar- judecător
  Mona-Maria Pivniceru- judecător
  Livia Doina Stanciu- judecător
  Simona-Maya Teodoroiu- judecător
  Varga Attila- judecător
  Cosmin-Marian Văduva- magistrat-asistent
  Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Loredana Veisa.1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, excepţie ridicată de Nicu Mercan în Dosarul nr. 8/229/2016 al Tribunalului Ialomiţa - Secţia civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 2.043D/2017.
  2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor, procedura de citare fiind legal îndeplinită.3. Magistratul-asistent referă asupra faptului că, la dosarul cauzei, partea Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. - CESTRIN a depus concluzii scrise, prin care solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate.4. Preşedintele dispune să se facă apelul şi în dosarele nr. 2.044D/2017, nr. 2.045D/2017 şi nr. 2.636D/2017, având ca obiect excepţii de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28 din Legea nr. 448/2006, excepţii ridicate de Nicu Mercan în dosarele nr. 426/229/2016, nr. 754/229/2016 şi nr. 3.326/229/2016 ale Tribunalului Ialomiţa - Secţia civilă.5. La apelul nominal se constată lipsa părţilor, procedura de citare fiind legal îndeplinită.6. Având în vedere obiectul excepţiilor de neconstituţionalitate în dosarele mai sus menţionate, Curtea, din oficiu, pune în discuţie conexarea dosarelor nr. 2.044D/2017, nr. 2.045D/2017 şi nr. 2.636D/2017 la Dosarul nr. 2.043D/2017. Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea dosarelor. Curtea, în temeiul dispoziţiilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, dispune conexarea dosarelor nr. 2.044D/2017, nr. 2.045D/2017 şi nr. 2.636D/2017 la Dosarul nr. 2.043D/2017, care a fost primul înregistrat.7. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care solicită respingerea, ca inadmisibilă, a excepţiei de neconstituţionalitate, având în vedere că autorul acesteia critică o lacună legislativă, respectiv faptul că persoanele cu handicap nu sunt scutite de la obligaţia achitării taxei de peaj, indiferent de tipul şi numărul de autovehicule pe care le deţin.CURTEA,
  având în vedere actele şi lucrările dosarelor, constată următoarele:8. Prin încheierile din 31 mai 2017, 14 iunie 2017 şi 18 octombrie 2017, pronunţate în dosarele nr. 8/229/2016, nr. 426/229/2016, nr. 754/229/2016 şi 3.326/229/2016, Tribunalul Ialomiţa - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, excepţie ridicată de Nicu Mercan, în cauze având ca obiect anularea unor procese-verbale de constatare a unor contravenţii şi aflate în faza procesuală a apelului.9. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorul arată că legiuitorul a acordat facilitatea prevăzută de prevederile criticate în considerarea statutului special al persoanelor cărora li se acordă, respectiv persoane cu handicap, şi nu în considerarea tipului de autovehicul pentru a cărui utilizare persoana cu handicap este scutită de la plată, respectiv autoturism, autoutilitară ş.a.m.d. Prin urmare, este neconstituţională interpretarea potrivit căreia, la acordarea scutirii de la plata tarifului prevăzute de art. 28 din Legea nr. 448/2006, nu se ţine cont exclusiv de calitatea specială a beneficiarului, respectiv de persoană cu handicap, ci scutirea, potrivit alin. (2) al art. 28 din Legea nr. 448/2006, introdus prin Legea nr. 193/2015, se aplică pentru un singur autoturism deţinut de fiecare dintre persoanele îndreptăţite.10. Autorul consideră că refuzul autorităţilor administrative de a-i recunoaşte dreptul de a fi scutit de la plata atât a tarifului de utilizare, cât şi a tarifului de trecere reprezintă o încălcare a hotărârilor judecătoreşti prin care i s-a recunoscut statutul de persoană cu handicap.11. Autorul mai arată că nu sunt respectate criteriile de calitate a legii. Astfel, se ajunge la situaţia în care puterii publice, respectiv Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, îi revine o marjă arbitrară în procesul de interpretare a legii, iar condiţionarea prevăzută în art. 28 alin. (2) al Legii nr. 448/2006 determină neclaritatea legii care, astfel, rămâne fără efecte faţă de cei care ar fi trebuit să beneficieze de prevederile ei.12. De asemenea, autorul arată că alin. (2) al art. 28 din Legea nr. 448/2006 încalcă prevederile art. 148 alin. (2) şi (4) din Constituţie, întrucât Parlamentul României acordă, în mod condiţionat, beneficiul scutirii prevăzut în alineatul întâi al normei.13. În sfârşit, se mai susţine că prevederile criticate încalcă dispoziţiile art. 13 pct. 1 din Convenţia Naţiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi din 2006, ratificată prin Legea nr. 221/2010, potrivit cărora statele părţi vor asigura acces la justiţie pentru persoanele cu dizabilităţi.14.
  Tribunalul Ialomiţa - Secţia civilă apreciază că excepţiile de neconstituţionalitate sunt inadmisibile, întrucât autorul acestora nu formulează veritabile critici de neconstituţionalitate, ci pune în discuţie o insuficienţă de natură legislativă.
  15. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiilor de neconstituţionalitate ridicate.16. Guvernul apreciază, în punctul său de vedere, că excepţia de neconstituţionalitate este inadmisibilă, întrucât nu este motivată sub aspectul pretinsului raport de contrarietate dintre textul legal criticat şi normele constituţionale, iar criticile formulate vizează modul de interpretare a acestuia, precum şi soluţia legislativă, prin prisma a ceea ce omite să reglementeze.17. Avocatul Poporului arată că prevederile legale contestate sunt constituţionale şi că îşi menţine punctul de vedere care a fost reţinut în Decizia Curţii Constituţionale nr. 593 din 21 octombrie 2014, prin care a apreciat că textul de lege criticat scuteşte persoanele cu handicap, deţinătoare de autoturisme adaptate handicapului, precum şi persoanele care le au în îngrijire, de la plata tarifului de utilizare a reţelelor de drumuri naţionale. Scutirea instituită se acordă pentru a compensa dificultăţile pe care persoanele cu handicap le au în ceea ce priveşte incluziunea socială. Astfel, scutirea de la plata rovinietei decurge din situaţia obiectivă în care se găsesc diferite persoane în funcţie de natura handicapului.18. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.CURTEA,examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, notele scrise depuse, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, reţine următoarele:19. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
  20. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 28 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, care au următorul cuprins: (1) Persoanele cu handicap, precum şi însoţitorii sau, după caz, asistenţii personali ai acestora, deţinători de autoturisme, beneficiază de scutire de la plata tarifului de utilizare a reţelelor de drumuri naţionale, prevăzut în Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Scutirea prevăzută la alin. (1) se aplică pentru un singur autoturism deţinut de fiecare din persoanele îndreptăţite potrivit prevederilor alin. (1).21. În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, dispoziţiile legale criticate încalcă prevederile constituţionale ale art. 11 alin. (1) şi (2) privind dreptul internaţional şi dreptul intern, art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi, art. 20 alin. (2) referitor la tratatele internaţionale privind drepturile omului, art. 50 privind protecţia persoanelor cu handicap şi art. 148 privind integrarea în Uniunea Europeană.22. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea Constituţională reţine că autorul acesteia nu pune în discuţie probleme de constituţionalitate a prevederilor art. 28 din Legea nr. 448/2006. Autorul şi-ar fi dorit ca instanţa judecătorească să le interpreteze în sensul că se aplică beneficiarilor, indiferent de numărul şi/sau de calitatea autovehiculelor deţinute sau, alternative, legiuitorul să nu fi introdus, în 2015, prevederea potrivit căreia scutirea de la plata tarifului de utilizare se aplică pentru un singur autoturism deţinut de oricare din persoanele îndreptăţite.23. În oricare dintre cele două situaţii însă, critica autorului excepţiei se situează în afara limitelor înăuntrul cărora Curtea Constituţională, în vederea garantării supremaţiei Constituţiei, potrivit art. 142 al acesteia, îşi poate exercita atribuţiile. O eventuală soluţionare, pe fond, a excepţiei de neconstituţionalitate ar echivala cu încălcarea prevederilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, potrivit cărora „Curtea Constituţională se pronunţă numai asupra constituţionalităţii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului“, precum şi a dispoziţiilor constituţionale ale art. 126 alin. (1) potrivit cărora „Justiţia se realizează prin Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi prin celelalte instanţe judecătoreşti stabilite de lege.“ şi ale prevederilor alin. (3) al art. 126 potrivit căruia instanţele judecătoreşti sunt cele care interpretează şi aplică legea.24.
  În considerarea dispoziţiilor constituţionale menţionate, Curtea Constituţională a stabilit, de pildă în Decizia nr. 126 din 11 februarie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 149 din 8 martie 2010, că problemele ce ţin de aplicarea legii, respectiv luarea deciziei asupra incidenţei în cauză a unor texte de lege, revin instanţei de judecată, potrivit dispoziţiilor art. 126 alin. (1) din Constituţie, care prevede că „justiţia se realizează prin Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi prin celelalte instanţe judecătoreşti stabilite de lege“, iar nu instanţei de contencios constituţional. Astfel, instanţa de judecată este cea care poate dispune de instrumentele necesare pentru a decide care dintre legile puse în discuţie sunt incidente, folosind toate principiile de interpretare a legii.
  25. De asemenea, în aplicarea prevederilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, Curtea, în mod constant, a arătat că nu poate modifica sau completa soluţiile normative adoptate de legiuitorul ordinar (a se vedea, cu titlu de exemplu, deciziile nr. 502 din 7 octombrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 941 din 22 decembrie 2014, nr. 593 din 21 octombrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 903 din 12 decembrie 2014, şi nr. 44 din 17 februarie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 378 din 29 mai 2015).26. De altfel, prevederile care fac obiectul controlului de constituţionalitate au mai fost supuse, în trecut, unor critici care ridicau, de asemenea, probleme situate în competenţa puterii legislative sau a celei judecătoreşti. Astfel, în paragraful 18 al Deciziei nr. 593 din 21 octombrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 903 din 12 decembrie 2014, Curtea a reţinut că „autoarea excepţiei consideră că beneficiul scutirii de la plata tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale ar trebui acordat şi altor persoane cu handicap decât celor pentru care este necesară adaptarea autoturismului handicapului. Având în vedere aspectele învederate de autoarea excepţiei de neconstituţionalitate, Curtea reţine că acestea vizează, pe de o parte, completarea actului normativ, iar, pe de altă parte, aspecte care ţin de interpretarea şi aplicarea legii, or, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, aceasta se pronunţă numai asupra constituţionalităţii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului. Prin urmare, în cauza de faţă se impune soluţia respingerii ca inadmisibilă a excepţiei de neconstituţionalitate.“27. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, excepţie ridicată de Nicu Mercan în dosarele nr. 8/229/2016, nr. 426/229/2016, nr. 754/229/2016 şi nr. 3.326/229/2016 ale Tribunalului Ialomiţa - Secţia civilă.Definitivă şi general obligatorie.Decizia se comunică Tribunalului Ialomiţa - Secţia civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Pronunţată în şedinţa din data de 13 martie 2018.
  PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

  prof. univ. dr. VALER DORNEANU
  Magistrat-asistent,
  Cosmin-Marian Văduva
  -----