Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 28 iunie 2018privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Formare Profesională Iniţială în Sistem Dual din România
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 9 iulie 2018Data intrării în vigoare 09-07-2018

  Potrivit Programului de guvernare 2017-2020, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 53/2017 pentru acordarea încrederii Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 496 din 29 iunie 2017, implementarea principiului egalităţii de şanse în educaţie, îmbunătăţirea performanţelor educaţionale, abilităţilor şi competenţelor tuturor copiilor şi tinerilor, prin accesul la un sistem de educaţie de calitate, relevant şi incluziv reprezintă cheia pentru creştere economică şi prosperitate. Calitatea resursei umane este primordială, iar educaţia, ca factor strategic de dezvoltare, reprezintă un domeniu de interes major, aflat întotdeauna pe agenda publică.Obiectivul cuprins în Programul de guvernare 2017-2020, care are în vedere realizarea unei pieţe a muncii incluzive şi reducerea inegalităţilor prin promovarea unor politici publice coerente şi realiste, poate fi atins numai printr-o abordare multisectorială, combinând măsurile pentru modernizarea pieţei muncii cu cele din domeniul educaţiei, susţinând măsuri de incluziune socială, îmbunătăţind serviciile medicale, promovând investiţii în sectorul productiv, precum şi în cel al cercetării, dezvoltării şi inovării.Formarea profesională iniţială în sistem dual este alternativa optimă pentru operatorii economici care au nevoie de forţă de muncă bine calificată în acord cu cerinţele actuale ale posturilor şi a culturii organizaţionale a companiilor din România.Având în vedere interesul unui număr important de companii cu capital românesc sau străin, în special din industria auto, tipografică, prelucrarea metalelor, agricultură, utilităţi, turism, construcţii, infrastructură rutieră ş.a., de a deveni furnizori de formare pe componenta de instruire practică,ţinând cont de faptul că, în urma consultării mediului de afaceri prin întâlniri tematice specifice industriilor sus-amintite, a rezultat necesitatea introducerii programelor de formare profesională în sistem dual după modelul german, model consacrat şi recunoscut la nivel european, prin performanţele obţinute în formarea profesională iniţială şi integrarea absolvenţilor pe piaţa forţei de muncă,având în vedere, totodată, faptul că lipsa unei autorităţi naţionale care să asigure o centralizare pro-activă şi o reglementare unitară a sistemului de formare profesională iniţială în sistem dual în România a condus în ultimii 5 ani la situaţii de insucces educaţional, lipsă de forţă de muncă bine pregătită, nemulţumiri ale operatorilor economici care nu găsesc forţă de muncă calificată, lipsa de tineri care să aleagă această formă de pregătire profesională şi procente reduse de realizare a claselor, acolo unde acest sistem a fost organizat la cererea expresă a operatorilor economici,ţinând seama de faptul că, în prezent, un investitor care îşi doreşte o reprezentare naţională trebuie să discute punctual cu fiecare inspector şcolar general din judeţul în care doreşte dezvoltarea activităţii, existând o abordare particulară în funcţie de viziunea de dezvoltare a fiecărui inspectorat şcolar judeţean, precum şi de faptul că operatorii economici implicaţi resimt acut nevoia urgentă de forţă de muncă bine calificată, lipsa acesteia având implicaţii severe în dezvoltarea planurilor de afaceri pe termen mediu şi lung,
  luând în considerare necesitatea reglementării formării profesionale iniţiale în sistem dual la nivel naţional printr-o abordare unitară, cerută şi recunoscută de operatorii economici şi parteneri sociali interesaţi, ţinând, de asemenea, seama de necesitatea încadrării în calendarul aprobării planului de şcolarizare pentru următorul an şcolar şi a gestionării tuturor solicitărilor de formare profesională iniţială în sistem dual, inclusiv de adaptarea reţelei şcolare la aceste solicitări, precum şi de necesitatea operatorilor economici care trebuie să îşi identifice cu celeritate partenerii educaţionali, şi anume şcolile profesionale pentru formarea în sistem dual, pentru a începe colaborarea cu aceştia şi a elabora planul de promovare în rândul elevilor şi al părinţilor pentru admiterea în următorul an şcolar, elementele mai sus-menţionate reprezentând o situaţie extraordinară,enumerând, printre efectele negative ale neînfiinţării Autorităţii Naţionale pentru Formare Profesională Iniţială în Sistem Dual, pe acela al lipsei de atractivitate a României pentru investitorii europeni, precum şi al pierderii avantajului competitiv al României de a oferi forţă de muncă bine calificată în favoarea altor ţări din Europa de Est, elemente care pot influenţa decizia investitorilor de a nu reloca şi dezvolta investiţii noi în România,având, totodată, în vedere faptul că toate aceste aspecte vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.Articolul 1(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se înfiinţează Autoritatea Naţională pentru Formare Profesională Iniţială în Sistem Dual din România, denumită în continuare Autoritatea, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi în coordonarea prim-ministrului, prin reorganizarea Centrului Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic.(2) Autoritatea are sediul în municipiul Bucureşti.Articolul 2(1)
  Autoritatea are ca rol fundamental organizarea şi dezvoltarea formării profesionale iniţiale în sistem dual din România.
  (2) Autoritatea realizează studii, strategii, prognoze, precum şi alte lucrări strategice necesare, care să fundamenteze deciziile cu privire la organizarea şi dezvoltarea formării profesionale iniţiale în sistem dual şi contractează, în cazuri justificate, servicii de consultanţă pentru realizarea rolului său.
  Articolul 3În vederea realizării rolului fundamental prevăzut la art. 2 alin. (1), Autoritatea îndeplineşte, în principal, următoarele atribuţii:a) organizarea şi coordonarea formării profesionale iniţiale în sistem dual din România;b) adaptarea cerinţelor formării profesionale iniţiale în concordanţă cu nevoia de forţă de muncă calificată a operatorilor economici;c) identificarea, anticiparea şi analiza periodică a nevoilor de competenţe cerute de piaţa forţei de muncă şi introducerea de calificări noi în formarea profesională iniţială în sistem dual;
  d) reglementarea şi asigurarea calităţii formării profesionale iniţiale în sistem dual a elevilor, precum şi a personalului din cadrul unităţilor de învăţământ şi al operatorilor economici implicaţi în formarea profesională prin învăţământul dual;e) gestionarea în format electronic a bazei de date cuprinzând contractele individuale de pregătire practică în sistem dual şi monitorizarea respectării de către părţi a clauzelor contractuale;f) elaborarea unui sistem de acreditare a furnizorilor publici/privaţi de formare profesională iniţială în sistem dual, care va fi aprobat prin hotărâre a Guvernului;g) elaborarea de metodologii privind certificarea profesională iniţială a absolvenţilor din sistemul de învăţământ dual, care vor fi aprobate prin ordin al preşedintelui Autorităţii;h) dezvoltarea metodologiilor şi monitorizarea indicatorilor de performanţă privind inserţia şi retenţia absolvenţilor proveniţi din sistemul dual pe piaţa muncii şi propunerea de măsuri remediale;i) consilierea familiilor, a unităţilor de învăţământ şi a angajatorilor în scopul creşterii participării elevilor în formarea profesională iniţială în sistem dual;j) asigurarea promovării conceptului de formare profesională iniţială în sistem dual prin Şcoala Profesională în Sistem Dual;
  k) crearea şi gestionarea bazei de date privind competenţele necesare pe piaţa forţei de muncă şi publicarea periodică de studii şi analize realizate de Autoritate pentru orientarea elevilor spre ocupaţii cerute de piaţa forţei de muncă.
  Articolul 4(1) Conducerea Autorităţii este asigurată de un preşedinte, cu rang de secretar de stat, ajutat de doi vicepreşedinţi, cu rang de subsecretar de stat, numiţi, respectiv eliberaţi din funcţie prin decizie a prim-ministrului, în condiţiile legii.(2) Preşedintele conduce întreaga activitate a Autorităţii şi reprezintă instituţia în raporturile cu autorităţile publice, instituţii şi organizaţii, precum şi cu persoanele fizice şi juridice din ţară sau din străinătate.(3) Preşedintele este ordonator terţiar de credite.(4) În exercitarea prerogativelor care îi revin, preşedintele emite ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii. Ordinele şi instrucţiunile cu caracter normativ se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Articolul 5(1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Autorităţii se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.(2) Pentru funcţionarea Autorităţii la nivel central se va transmite în folosinţa acesteia un imobil din domeniul public sau privat al statului în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 6 alin. (1).(3) Prin derogare de la art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administraţia publică centrală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 760/2001, cu modificările şi completările ulterioare, în subordinea preşedintelui Autorităţii se organizează şi funcţionează cabinetul demnitarului.(4) Numărul maxim de posturi al Autorităţii este de 50 de posturi, exclusiv preşedintele, vicepreşedinţii şi cabinetul preşedintelui.(5) Numărul maxim de posturi din cabinetul preşedintelui Autorităţii este cel prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 32/1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 760/2001, cu modificările şi completările ulterioare, pentru funcţia de conducător de organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu rang de secretar de stat.
  (6) Personalul Autorităţii este format din personal contractual, salarizat potrivit reglementărilor legale aplicabile personalului contractual din sectorul bugetar.
  Articolul 6(1) Structura organizatorică a Autorităţii şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a acesteia se aprobă prin hotărâre a Guvernului în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.(2) În cadrul Autorităţii se înfiinţează şi funcţionează 8 birouri regionale în zonele de dezvoltare din România, organizate ca direcţii în structura acesteia.Articolul 7În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Secretariatul General al Guvernului şi Ministerul Educaţiei Naţionale vor supune aprobării Guvernului modificarea corespunzătoare a Hotărârii Guvernului nr. 855/1998 privind organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, cu modificările şi completările ulterioare, conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Ioana-Andreea Lambru
  Ministrul educaţiei naţionale,
  Valentin Popa
  Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
  Lia-Olguţa Vasilescu
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 28 iunie 2018.Nr. 59.-----