Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (19.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 58 din 28 iunie 2018pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a Programului de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români, cu finanţare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 569 din 5 iulie 2018Data intrării în vigoare 05-07-2018Având în vedere necesitatea adoptării unor măsuri urgente pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a Programului de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români, cu finanţare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020, aprobată cu modificări prin Legea nr. 83/2017, precum şi utilitatea unei corelări urgente a anumitor prevederi din textul actului normativ actual cu necesitatea asigurării unui cadru legislativ clar, stabil, predictibil şi coerent şi o mai bună transpunere a acestuia cu actualele cerinţe ale pieţei, în vederea evitării unor disfuncţionalităţi în implementarea şi derularea Programului de susţinere a internaţionalizării, cu impact deosebit de grav asupra nivelului de reprezentare pe pieţele internaţionale, precum şi necesitatea responsabilizării operatorilor economici români, pentru a evita riscul apariţiei unor efecte negative datorate neacordării în timp util de facilităţi în vederea îndeplinirii unor angajamente asumate de România în scopul relansării şi încurajării activităţii economice, astfel încât sectorul operatorilor economici români să devină un motor de creştere economică şi o sursă de locuri de muncă, lipsa unui instrument de lucru puternic, eficient şi coerent, urmărind creşterea nivelului de reprezentare a operatorilor economici români pe pieţele internaţionale, necesitatea de a identifica soluţiile care să permită maxima sustenabilitate a exporturilor pe toate palierele şi de a valorifica perspectivele de dezvoltare în contextul noilor provocări şi creşterea deficitului balanţei comerciale a României, afectează dezvoltarea economică atât sub aspect social, cât şi în ceea ce priveşte mediul de afaceri, contribuind la întreţinerea unui climat nesigur şi neatractiv. Se impune eliminarea urgentă a tuturor impedimentelor de natură legislativă sau operaţională în vederea debirocratizării prin adoptarea unei proceduri simplificate, fiind esenţială pentru atingerea obiectivului statului român.În considerarea faptului că elementele mai sus menţionate vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă a căror reglementare nu poate fi amânată, precum şi a deficienţelor constatate în legislaţia specifică curentă, se impune promovarea urgentă de soluţii legislative menite să asigure punerea în aplicare şi respectarea planului de export pentru târguri şi misiuni economice, prevăzute în anul 2018. Luând în considerare perioada lungă pe care o presupune procedura parlamentară, o consecinţă în acest caz reprezentând-o amânarea/întârzierea implementării şi derulării programului, cu impact social şi economic la nivel naţional sau local,şi în considerarea faptului că aspectele sus-menţionate vizează interesul producătorului român şi constituie o situaţie de urgenţă a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a Programului de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români, cu finanţare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 68 din 26 ianuarie 2017, aprobată cu modificări prin Legea nr. 83/2017, se modifică după cum urmează:1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:Articolul 3Prin Program se finanţează, prin alocaţie financiară nerambursabilă, atât participări ale operatorilor economici români la târguri şi expoziţii cu caracter internaţional organizate în statele membre ale Uniunii Europene şi în ţările terţe, cu stand de prezentare a produselor/serviciilor, cât şi misiuni economice.2. La articolul 4, alineatul (3) va avea următorul cuprins:(3) Alocaţia financiară nerambursabilă este de tip sprijin forfetar şi va fi stabilită prin ordin al ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat în limita bugetului alocat anual Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat prin Legea bugetului de stat şi se acordă cu îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate, precum şi a criteriilor de evaluare însoţite de punctajele aferente stabilite prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat.
  3. La articolul 4, alineatul (4) se abrogă.4. Articolul 5 va avea următorul cuprins:Articolul 5Pentru încadrarea în Program, beneficiarul este înregistrat, potrivit Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, sau ca instituţie medicală în baza Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi îşi desfăşoară activitatea în România.5. La articolul 6, alineatul (3) va avea următorul cuprins:(3) Procedurile necesare elaborării normelor metodologice aprobate prin ordin al ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat, prevăzute la art. 8, se vor face cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.6.
  Articolul 8 va avea următorul cuprins:Articolul 8În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, ministrul pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat va aproba prin ordin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, care vor cuprinde: condiţiile de eligibilitate, criteriile de evaluare şi punctajele aferente, modalitatea de accesare, alocaţia financiară forfetară, normele de implementare a schemei de ajutor de minimis.
  Articolul IILa data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 503/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a Programului de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români, cu finanţare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:

  Ministrul pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat,
  Ştefan-Radu Oprea
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 28 iunie 2018.Nr. 58.----