Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 60 din 21 iunie 2018privind procedura de administrare a contribuţiei anuale datorate de Camera Auditorilor Financiari din România
EMITENT
 • AUTORITATEA PENTRU SUPRAVEGHEREA PUBLICĂ A ACTIVITĂŢII DE AUDIT STATUTAR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 26 iunie 2018Data intrării în vigoare 26-06-2018


  Ţinând cont de prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 77 şi ale art. 85 din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative,preşedintele Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar emite prezentul ordin.Articolul 1(1)
  Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar (ASPAAS) îşi finanţează activitatea prin contribuţia anuală datorată de Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) în procent de 30% din cheltuielile curente şi de capital ale ASPAAS prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli al ASPAAS, aprobat conform legii.
  (2) Plata contribuţiei anuale datorate de CAFR se efectuează în două tranşe, în termenele prevăzute la art. 3, în baza înştiinţării de plată emise de ASPAAS pentru fiecare tranşă (conform anexei nr. 1).(3) Prima tranşă este de 70% din valoarea contribuţiei anuale, iar cea de-a doua tranşă reprezintă diferenţa până la concurenţa valorii contribuţiei anuale, calculată conform bugetului de venituri şi cheltuieli.
  Articolul 2(1) Înştiinţarea de plată pentru prima tranşă se emite după aprobarea bugetului ASPAAS de către Ministerul Finanţelor Publice. (2) Cu caracter tranzitoriu, pentru anul 2018, înştiinţarea de plată prevăzută la alin. (1) se emite în termen de 5 zile de la data publicării prezentului ordin.(3)
  Înştiinţarea de plată pentru cea de-a doua tranşă se emite în semestrul al doilea, până la data de 1 octombrie a fiecărui an.
  Articolul 3(1) Cele două tranşe prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) se achită de CAFR în termen de 10 zile de la data comunicării înştiinţării de plată. (2) Comunicarea se realizează prin depunerea acesteia la registratura CAFR, prin transmiterea sa utilizând servicii poştale şi de curierat sau orice altă modalitate prevăzută de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare (Codul de procedură fiscală).Articolul 4Înştiinţarea de plată prevăzută la art. 1 alin. (2) se semnează de preşedintele ASPAAS sau de persoana delegată de acesta.
  Articolul 5(1) Obligaţiile de plată prevăzute la art. 3 alin. (1) sunt obligaţii de plată principale, iar neachitarea acestora conduce la calcularea de dobânzi şi penalităţi de întârziere, în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală.(2) Dobânzile şi penalităţile de întârziere sunt obligaţii de plată accesorii care se evidenţiază distinct într-un titlu de creanţă bugetară (conform anexei nr. 2) şi se achită în termenul prevăzut la art. 3 alin. (1).(3) Stingerea obligaţiilor de plată se face în următoarea ordine: a) obligaţiile de plată principale, în ordinea vechimii acestora; b) obligaţiile de plată accesorii, în ordinea vechimii acestora.
  Articolul 6Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar,
  Cristiana Doina Tudor
  Bucureşti, 21 iunie 2018.Nr. 60.Anexa nr. 1Antetul Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit StatutarNr. ......... din ..............Către ................................................,cod de identificare fiscală ............................,str. ............. nr. ……., sector ....., localitatea .............................judeţul .............., cod poştal .....................ÎNŞTIINŢARE DE PLATĂÎn temeiul prevederilor art. 85 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative, precum şi ale Ordinului preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 60/2018 privind procedura de administrare a contribuţiei anuale datorate de Camera Auditorilor Financiari din România, vă aducem la cunoştinţă faptul că pentru anul 2018 contribuţia datorată de Camera Auditorilor Financiari din România potrivit bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat de Ministerul Finanţelor Publice este de ……… mii lei.În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) şi (3) şi ale art. 3 alin. (1) din Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 60/2018, vă rugăm să efectuaţi plata primei tranşe/plata celei de-a doua tranşe, în sumă de ......., în termen de 10 zile de la data comunicării prezentei.Vărsămintele se efectuează în contul Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar, CUI 24762322, cont IBAN: ........., deschis la Trezoreria Statului Sector ......, Bucureşti.Prezentul act poate fi contestat la Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar în termen de 45 de zile de la data comunicării. Conform prevederilor art. 272 alin. (9) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, contestaţia se soluţionează de către autoritatea emitentă.Prezentul act constituie titlu de creanţă bugetară şi produce efecte de la data comunicăriiPreşedintele Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar,....................................................................................................................
  Anexa nr. 2 Antetul Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit StatutarNr. ......... din ..............Către ................................................,cod de identificare fiscală ............................,str. ............. nr. ……., sector ....., localitatea .............................,judeţul .............., cod poştal .....................ÎNŞTIINŢARE DE PLATĂreferitoare la obligaţiile accesorii În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2) din Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 60/2018 privind procedura de administrare a contribuţiei anuale datorate de Camera Auditorilor Financiari din România, vă înştiinţăm că, pentru neachitarea la termenul de scadenţă a obligaţiilor principale, s-au calculat obligaţii de plată accesorii, reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere, în valoare de ……….…. lei, după cum urmează:
  Nr. crt.Denumirea obligaţieiCuantumul dobânzilor
  (lei)
  Cuantumul penalităţilor de întârziere (lei)Contul în care urmează a se vira suma calculată
  Modul de calcul al sumelor reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente obligaţiilor de plată reiese din tabelul următor:
  Nr. crt.Documentul prin care sa individualizat suma de platăCategoria de sumăPerioada pentru care se calculează dobânda sau penalitatea de întârziere Suma obligaţiei principaleZile/luni de întârziereCotaSuma reprezentând dobânda sau penalitate de întârziere
  Vă rugăm să achitaţi dobânzile şi penalităţile de întârziere în termen de 10 zile de la data comunicării prezentei.Prezentul act poate fi contestat la Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar în termen de 45 de zile de la data comunicării. Conform prevederilor art. 272 alin. (9) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, contestaţia se soluţionează de către autoritatea emitentă.Prezentul act constituie titlu de creanţă bugetară şi produce efecte de la data comunicării.Preşedintele Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar,..................................................................................................................
  ----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!