Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 42 din 26 iunie 2018privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale serviciilor Camerei Deputaţilor
EMITENT
 • CAMERA DEPUTAŢILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 26 iunie 2018Data intrării în vigoare 26-06-2018

  În temeiul prevederilor art. 67 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 32 alin. (1) lit. n) şi ale art. 85 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere avizul favorabil al Biroului permanent,Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă structura organizatorică a serviciilor Camerei Deputaţilor, astfel cum este prevăzută în anexa nr. 1.
  Articolul 2Se aprobă statul de funcţii al serviciilor Camerei Deputaţilor, astfel cum este prevăzut în anexa nr. 2. Articolul 3(1) Serviciile Camerei Deputaţilor asigură condiţiile organizatorice, de specialitate şi materiale pentru desfăşurarea activităţii şi pentru exercitarea prerogativelor constituţionale ale Parlamentului.(2) În cadrul Cabinetului secretarului general, departamentelor şi direcţiilor generale prevăzute în anexa nr. 1, prin decizie a Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, se pot organiza sau reorganiza, motivat, direcţii, servicii, birouri sau compartimente, după caz, fără a desfiinţa structurile aprobate prin prezenta hotărâre. Modificările se efectuează cu încadrarea în numărul de posturi aprobat prin statul de funcţii şi în cheltuielile de personal aprobate prin bugetul Camerei Deputaţilor. (3) În limita numărului de posturi prevăzut în statul de funcţii pentru fiecare structură, în raport cu necesităţile, secretarul general al Camerei Deputaţilor poate aproba modificări în structura de personal, precum şi schimbul de posturi între compartimente, cu respectarea prevederilor legale privind numărul minim de posturi necesar pentru înfiinţarea compartimentelor.
  Articolul 4(1) În raport cu modificările intervenite în structura serviciilor Camerei Deputaţilor prin efectul intrării în vigoare a prezentei hotărâri, secretarul general va proceda la reîncadrarea personalului existent, în limita numărului de posturi aprobat, în funcţie de competenţa profesională reflectată în rezultatele obţinute până la data reîncadrării, precum şi de nivelul de pregătire al fiecăruia.(2) Reîncadrarea personalului promovat temporar se va face în funcţia de bază de pe care a fost promovat, urmând ca după reîncadrare să poată fi reluată procedura promovării temporare.(3) Reîncadrarea funcţionarilor publici parlamentari cu funcţii de conducere în cadrul altor compartimente din structura serviciilor Camerei Deputaţilor, ca efect al intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se face în baza aprobării Biroului permanent.(4) Reîncadrarea personalului în alte posturi cu acelaşi nivel de studii, ca efect al intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se face în baza aprobării Biroului permanent.(5) Personalul detaşat sau suspendat din funcţie la momentul reîncadrării va fi reîncadrat pe posturile alocate în statul de funcţii.
  (6) Reîncadrarea personalului pe posturi cu nivel de studii superior se face pe baza promovării unui examen organizat în termen de 15 zile de la data anunţului de reîncadrare. Nepromovarea examenului conduce la aplicarea procedurii prevăzute la art. 66 din Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv art. 65 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(7) Personalul contractual din cadrul Compartimentului situaţii de urgenţă şi evidenţă militară se reîncadrează prin numire în funcţii publice parlamentare corespunzătoare, prin ordin al secretarului general al Camerei Deputaţilor, având în vedere prevederile Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările ulterioare, coroborate cu prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere că activităţile desfăşurate sunt specifice activităţii parlamentare, cu referire la art. 3 din Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(8) Reîncadrarea personalului existent pe funcţiile prevăzute de statul de funcţii se realizează prin ordin, emis de către secretarul general al Camerei Deputaţilor, de aprobare a statului de funcţii nominalizat.
  Articolul 5Serviciile Camerei Deputaţilor îşi desfăşoară activitatea pe baza Regulamentului de organizare şi funcţionare, aprobat de Biroul permanent al Camerei Deputaţilor.Articolul 6Până la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciilor Camerei Deputaţilor de către Biroul permanent, secretarul general va stabili, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, atribuţiile fiecărui/fiecărei departament/direcţii/serviciu/compartiment, conform noii structuri organizatorice.Articolul 7La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 21/2013 privind structura organizatorică a serviciilor Camerei Deputaţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din data de 19 iunie 2013, cu modificările ulterioare, şi Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 23/2013 pentru aprobarea statului de funcţii al serviciilor Camerei Deputaţilor pe anul 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 386 din 28 iunie 2013, cu modificările ulterioare. Articolul 8Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre. *) Anexa nr. 2 se comunică instituţiilor interesate.Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 26 iunie 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  FLORIN IORDACHE
  Bucureşti, 26 iunie 2018.Nr. 42.Anexa nr. 1
  ----