Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (20.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
NORMĂ nr. 36 din 23 decembrie 2015pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate aplicabile brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare
EMITENT
  • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 976 din 29 decembrie 2015Data intrării în vigoare 01-01-2016
    Formă consolidată valabilă la data 22-06-2018Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 22-06-2018 până la data de 20-05-2019

    Notă CTCE *) Forma consolidată a NORMEI nr. 36 din 23 decembrie 2015, publicate în Monitorul Oficial nr. 976 din 29 decembrie 2015, la data de 22 Iunie 2018 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: NORMA nr. 10 din 5 iunie 2018.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    În baza dispoziţiilor art. 2 alin. (1) lit. b) şi d), art. 3 lit. b), art. 5 lit. b), art. 6 alin. (1) şi (2) şi ale art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 5 lit. a) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 4 alin. (3) lit. b) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în urma deliberărilor din şedinţa Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din data de 23 decembrie 2015,Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.Articolul 1(1) Se aprobă Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate ale brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezenta normă.*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 976 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.(2) Reglementările contabile menţionate la alin. (1) se aplică brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare care desfăşoară activitate de intermediere în asigurări pe teritoriul României, în baza unei autorizaţii sau în baza dreptului de stabilire, conform prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare.(3) Prezenta normă transpune parţial prevederile Directivei 2013/34/EU a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare consolidate şi rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Directivelor 78/660/CEE şi 83/349/CEE ale Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Comisiei Europene seria L, nr. 182 din 29 iunie 2013.