Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 47 din 8 iunie 2018privind stabilirea unor măsuri de urgentare a absorbţiei fondurilor europene
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 14 iunie 2018Data intrării în vigoare 14-06-2018

  Având în vedere contextul procesului de dezvoltare urbană durabilă şi faptul că una dintre principalele provocări la care trebuie să răspundă oraşele din România este mobilitatea urbană, factor care contribuie major la creşterea calităţii vieţii şi la îmbunătăţirea calităţii mediului,având în vedere gradul redus de contractare la nivelul axelor prioritare privind mobilitatea urbană din cadrul Programului operaţional regional 2014-2020,având în vedere faptul că în perioada de programare anterioară a existat un număr redus de linii de finanţare pentru achiziţia de mijloace de transport, iar în prezent la nivel local există o experienţă limitată în pregătirea cererilor de finanţare, precum şi a procedurilor de achiziţii publice privind dotarea cu mijloace de transport a unităţilor administrativ-teritoriale, în special cu cele ce prevăd tehnologii mai noi, cum ar fi autobuzele electrice,având în vedere asistenţa tehnică acordată de către JASPERS Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în vederea pregătirii cererilor de finanţare şi a documentaţiilor pentru lansarea procedurilor de achiziţii publice,având în vederea necesitatea înnoirii parcului de transport public ca măsură de îmbunătăţire a mobilităţii urbane şi de limitare a emisiilor de CO_2,având în vedere necesitatea asigurării accesului elevilor la serviciile de educaţie preuniversitare,având în vedere riscul de dezangajare a fondurilor europene la nivelul Programului operaţional regional, este necesară întreprinderea unor măsuri în regim de urgenţă, prin identificarea unor soluţii de urgentare a încheierii de contracte de finanţare şi de contracte de achiziţii publice, în vederea decontării unor cheltuieli eligibile în cadrul Programului operaţional regional şi includerea acestora în aplicaţii de plată către Comisia Europeană.
  În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.ARTICOL UNIC(1) Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte cadrul instituţional pentru participarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice la pregătirea şi implementarea unor proiecte, în parteneriat, ce au ca obiect dotarea unităţilor administrativ-teritoriale cu mijloace de transport:a) tramvaie, troleibuze, autobuze electrice, inclusiv puncte de reîncărcare şi alte echipamente, utilizate pentru prestarea serviciului de transport public local;b) autobuze şcolare de tip Euro 6, utilizate pentru transportul elevilor din învăţământul preuniversitar de stat.(2) Proiectele prevăzute la alin. (1) sunt finanţate cu fonduri din cadrul Programului operaţional regional 2014-2020 şi se implementează în baza acordului de parteneriat, încheiat în condiţiile legii între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, ca lider de parteneriat, şi unităţile administrativ-teritoriale care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate specifice.(3) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de lider de parteneriat, poate organiza şi derula procedurile de atribuire a contractelor de furnizare a mijloacelor de transport şi a echipamentelor pentru unităţile administrativ-teritoriale partenere, în condiţiile legii.
  (4) În afara sarcinilor asumate prin acordurile de parteneriat încheiate pentru pregătirea şi implementarea proiectelor de finanţare, autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale partenere au următoarele obligaţii:a) să asigure infrastructura necesară pentru punerea în funcţiune a mijloacelor de transport, până la data recepţionării acestora;b) să asigure utilizarea mijloacelor de transport şi a echipamentelor preluate în baza parteneriatului conform destinaţiei stabilite şi pe toată perioada de valabilitate a contractelor de finanţare;c) să respecte obligaţiile stabilite prin acordul de parteneriat încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi unităţile administrativ-teritoriale.(5) După recepţia finală a mijloacelor de transport şi a echipamentelor, unităţile administrativ-teritoriale partenere vor înscrie bunurile achiziţionate în cadrul proiectului în evidenţele contabile, conform prevederilor legale în vigoare.(6) În situaţia în care unitatea administrativ-teritorială, partener în proiect, nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin acordul de parteneriat până la recepţionarea bunurilor din proiect, aceasta este responsabilă pentru toate sancţiunile prevăzute de contractul economic în baza căruia a fost efectuată achiziţia mijloacelor de transport sau a echipamentelor, precum şi pentru toate consecinţele legale care decurg din neîndeplinirea indicatorilor prevăzuţi în contractul de finanţare şi acordul de parteneriat.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
  Sirma Caraman,
  secretar de stat
  p. Ministrul fondurilor europene,
  Mihaela Virginia Toader,
  secretar de stat
  Ministrul transporturilor,
  Lucian Şova
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 8 iunie 2018.Nr. 47.-----