Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.01.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
REGULAMENT nr. 6 din 17 mai 2018pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 3/2014 privind unele aspecte legate de aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului şi a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012
EMITENT
 • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 13 iunie 2018Data intrării în vigoare 13-06-2018

  În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 6 alin. (2) şi ale art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 1, 3 şi 4 din Legea nr. 12/2017 privind supravegherea macroprudenţială a sistemului financiar naţional,având în vedere prevederile Regulamentului Comitetului Naţional pentru Supravegherea Macroprudenţială nr. 2/2017 privind metodologia şi procedura utilizate pentru stabilirea amortizoarelor de capital şi sfera de aplicare a acestor instrumente,potrivit deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din şedinţa din data de 16 mai 2018,Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament.Articolul I
  Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 3/2014 privind unele aspecte legate de aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului şi a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 170 din 10 martie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 3, punctele 32, 34, 36 şi 37 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 32. amortizorul de capital aferent instituţiilor globale de importanţă sistemică (amortizorul G-SII) - fondurile proprii pe care o S.S.I.F. este obligată să le menţină în conformitate cu art. 18 din Regulamentul Comitetului Naţional pentru Supravegherea Macroprudenţială nr. 2/2017 privind metodologia şi procedura utilizate pentru stabilirea amortizoarelor de capital şi sfera de aplicare a acestor instrumente;……………………………………………………………………34. amortizorul de capital pentru riscul sistemic - fondurile proprii pe care o S.S.I.F. este obligată să le menţină în conformitate cu art. 103;……………………………………………………………………36. rata amortizorului anticiclic de capital - cota procentuală pe care S.S.I.F. trebuie să o aplice pentru a calcula amortizorul anticiclic de capital specific S.S.I.F. respective;37. firmă de investiţii autorizată la nivel naţional - o S.S.I.F. pentru care rata amortizorului anticiclic de capital este impusă prin hotărâre emisă de Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., la recomandarea Comitetului Naţional pentru Supravegherea Macroprudenţială, denumit în continuare C.N.S.M.;2.
  La articolul 3, punctul 38 se abrogă.
  3. La articolul 3, după punctul 39 se introduce un nou punct, punctul 40, cu următorul cuprins: 40. stat terţ semnificativ - statul terţ care a fost identificat ca fiind semnificativ în urma evaluărilor periodice efectuate de C.N.S.M.4. După articolul 40 se introduce un nou articol, articolul 40^1, cu următorul cuprins: Articolul 40^1(1) S.S.I.F. trebuie să instituie politici de administrare a riscurilor care să definească abordarea acestora în privinţa grevării de sarcini a activelor, precum şi proceduri şi controale care să asigure că riscurile asociate administrării garanţiilor şi grevării de sarcini a activelor sunt identificate, monitorizate şi administrate în mod adecvat. (2) Politicile prevăzute la alin. (1) trebuie să ţină seama de modelul de afaceri al fiecărei S.S.I.F., de specificul pieţelor de finanţare şi de situaţia macroeconomică. (3) Politicile prevăzute la alin. (1) trebuie aprobate de organul de conducere.
  5. La articolul 41 se introduc trei noi alineate, alineatele (2)-(4), cu următorul cuprins: (2) Pentru a dispune de capacitatea necesară pentru identificarea tuturor tipurilor semnificative de concentrări ale riscului de lichiditate, S.S.I.F. trebuie să aibă o bună înţelegere a structurii de finanţare şi a structurii activelor şi să cunoască toţi factorii principali care le influenţează de-a lungul timpului. Identificarea concentrărilor riscului de lichiditate trebuie să aibă în vedere şi angajamentele din afara bilanţului. (3) În funcţie de modelul de activitate, S.S.I.F. trebuie să aibă în vedere vulnerabilităţile care provin din structura de finanţare şi din cea a activelor. (4) S.S.I.F. care îşi desfăşoară activitatea în mai multe ţări şi în mai multe monede trebuie să aibă acces la diverse surse de finanţare în fiecare monedă în care S.S.I.F. deţine poziţii semnificative.6.
  După articolul 41 se introduce un nou articol, articolul 41^1, cu următorul cuprins: Articolul 41^1Pentru determinarea nivelului concentrării riscului de lichiditate, S.S.I.F. trebuie să utilizeze indicatori cantitativi în completarea evaluărilor calitative ale concentrărilor riscului de lichiditate.
  7. La articolul 43 se introduc două noi alineate, alineatele (2) şi (3), cu următorul cuprins: (2) La elaborarea planurilor de finanţare pentru situaţii neprevăzute, S.S.I.F. trebuie să aibă în vedere şi concentrările riscului de lichiditate.(3) S.S.I.F. trebuie să includă în planurile pentru situaţii neprevăzute strategii care să ia în considerare grevarea de sarcini contingentă generată de situaţii de criză relevante, precum o înrăutăţire a ratingului S.S.I.F., deprecierea activelor gajate şi creşteri ale cerinţelor de marjă.8. Articolul 64 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  Articolul 64(1) Prezentul capitol şi titlul III stabilesc reguli cu privire la fondurile proprii pe care S.S.I.F. trebuie să le deţină în vederea constituirii amortizoarelor de capital. (2) Prezentul capitol şi titlul III se aplică S.S.I.F. şi sucursalelor din România ale firmelor de investiţii din ţări terţe.(3) Prezentul capitol şi titlul III nu se aplică S.S.I.F. care nu sunt autorizate să presteze serviciile de investiţii prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. c) şi f) din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
  9. Articolul 65 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 65(1) În aplicarea prevederilor art. 126^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor prezentului capitol şi a titlului III, A.S.F. poate stabili prin hotărâre măsuri privind aplicarea prezentului capitol şi a titlului III şi privind nivelul amortizoarelor de capital.
  (2) La recomandarea C.N.S.M., A.S.F. poate emite hotărâri pentru impunerea ratelor amortizoarelor de capital, cu excepţia cazurilor în care expunerile sunt situate în alte state, iar amortizoarele anticiclice de capital stabilite de autorităţile competente sau de autorităţile desemnate din aceste state se aplică în mod direct, conform prevederilor art. 72 alin. (3) şi (4). În hotărârile emise, A.S.F. precizează şi data de la care S.S.I.F. aplică ratele amortizoarelor de capital. (3) În situaţia în care A.S.F. decide să aplice recomandările emise de C.N.S.M., A.S.F. informează C.N.S.M. în termen de 10 zile lucrătoare de la adoptarea respectivei hotărâri. (4) A.S.F. informează C.N.S.M. cu privire la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârii prin care măsurile recomandate de acesta au fost impuse S.S.I.F. (5) La recomandarea C.N.S.M., A.S.F. poate acorda derogări de la aplicarea anumitor măsuri de reciprocitate în domeniul amortizoarelor de capital firmelor de investiţii care înregistrează expuneri sub un anumit prag. (6) În cazul în care A.S.F. decide să procedeze conform alin. (5), aceasta informează C.N.S.M. cu privire la derogarea acordată şi, la recomandarea acestuia, aplică un proces de monitorizare periodică, în vederea efectuării eventualelor ajustări necesare.(7) În situaţia în care A.S.F. nu este de acord cu oricare dintre elementele cuprinse în recomandarea emisă de C.N.S.M. şi, prin urmare, nu aplică măsura recomandată, A.S.F. informează C.N.S.M. şi transmite acestuia fundamentarea respectivei hotărâri în termen de 10 zile lucrătoare de la adoptarea acesteia.(8)
  A.S.F. elaborează periodic analize privind eficienţa şi eficacitatea instrumentelor macroprudenţiale din categoria amortizoarelor de capital aplicate S.S.I.F., în vederea formulării de eventuale propuneri care să fie supuse analizei C.N.S.M., legate de:a) calibrarea, recalibrarea sau dezactivarea instrumentelor macroprudenţiale deja implementate; şi/saub) activarea unor noi instrumente macroprudenţiale, în scopul atenuării riscurilor şi vulnerabilităţilor identificate.
  10. La articolul 66, alineatele (1), (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 66(1) S.S.I.F. trebuie să menţină, după caz, la nivel individual şi la nivel consolidat, potrivit prevederilor din partea întâi titlul II din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, pe lângă fondurile proprii de nivel 1 de bază prevăzute la art. 92 din acelaşi regulament, un amortizor de conservare a capitalului echivalent cu 2,5% din valoarea totală a expunerii la risc calculată conform art. 92 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. Amortizorul de conservare a capitalului trebuie constituit din elemente de fonduri proprii de nivel 1 de bază şi se adaugă la cerinţele de fonduri proprii rezultate din aplicarea dispoziţiilor art. 92 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, precum şi ale art. 226 alin. (1)-(5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare. (2) La recomandarea C.N.S.M., A.S.F. poate excepta S.S.I.F. mici şi mijlocii de la cerinţele prevăzute la alin. (1), dacă o astfel de exceptare nu ameninţă stabilitatea sistemului financiar la nivel naţional.(3) Hotărârea prin care A.S.F. acordă exceptarea prevăzută la alin. (2) include recomandarea formulată în acest sens de C.N.S.M., prevăzută la alin. (2).11. La articolul 66, alineatele (4) şi (5) se abrogă. 12. La articolul 67, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: (2) Cerinţa privind menţinerea amortizorului anticiclic de capital specific menţionată la alin. (1) se adaugă la cerinţele de fonduri proprii rezultate din aplicarea dispoziţiilor art. 92 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, precum şi ale art. 226 alin. (1)-(5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare. Amortizorul anticiclic de capital trebuie constituit din elemente de fonduri proprii de nivel 1 de bază menţinute în plus faţă de cele utilizate pentru îndeplinirea cerinţelor de fonduri proprii rezultate din aplicarea dispoziţiilor art. 92 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 şi ale art. 226 alin. (1)-(5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare.
  13. La articolul 67, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) La recomandarea C.N.S.M., A.S.F. poate excepta S.S.I.F. mici şi mijlocii de la cerinţele prevăzute la alin. (1), dacă o astfel de exceptare nu ameninţă stabilitatea sistemului financiar la nivel naţional.14. La articolul 67, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Hotărârea prin care A.S.F. acordă exceptarea prevăzută la alin. (2^1) include recomandarea formulată în acest sens de C.N.S.M., prevăzută la alin. (2^1).15. La titlul III capitolul I, secţiunile a 2-a-a 4-a, cuprinzând articolele 68-70, se abrogă.16. La articolul 71, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 71
  (1) Rata amortizorului anticiclic de capital specific S.S.I.F. este egală cu media ponderată a ratelor amortizorului anticiclic de capital care se aplică în jurisdicţiile în care sunt situate expunerile relevante din credite ale S.S.I.F., potrivit prevederilor prezentului regulament şi hotărârilor emise de A.S.F. în materia amortizoarelor de capital.
  17. Articolul 72 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 72(1) În scopul calculării ratei amortizorului anticiclic de capital specific S.S.I.F., inclusiv, unde este cazul, pentru scopurile elementului de capital consolidat corespunzător, S.S.I.F. utilizează ratele amortizorului anticiclic de capital aplicabile în jurisdicţiile în care sunt situate expunerile relevante din credite, publicate pe website-ul A.S.F., în conformitate cu prevederile alin. (2)-(4).(2) Rata amortizorului anticiclic de capital aplicabilă pentru expunerile relevante din credite situate în România este stabilită prin hotărâre a A.S.F., emisă la recomandarea C.N.S.M.(3) Rata amortizorului anticiclic de capital aplicabilă expunerilor relevante din credite situate într-un alt stat membru este:a) rata stabilită de autoritatea desemnată a acelui stat membru, în cazul în care această rată nu depăşeşte 2,5% din valoarea totală a expunerii la risc;
  b) rata stabilită de autoritatea desemnată a acelui stat membru, în cazul în care această rată depăşeşte 2,5% din valoarea totală a expunerii la risc şi este impusă de către A.S.F. prin hotărâre emisă la recomandarea C.N.S.M.;c) 2,5% din valoarea totală a expunerii la risc dacă rata stabilită de autoritatea desemnată a statului membru respectiv depăşeşte 2,5% din valoarea totală a expunerii la risc şi A.S.F. a emis o hotărâre de impunere a unei rate de 2,5% din valoarea totală a expunerii la risc, ca urmare a recomandării C.N.S.M., emisă în baza unei decizii a acestuia de nerecunoaştere a ratei impuse de autoritatea desemnată a statului membru.
  (4) Rata amortizorului anticiclic de capital aplicabilă pentru expunerile relevante din credite situate într-un stat terţ semnificativ este:a) în cazul în care autoritatea desemnată dintr-un stat terţ semnificativ nu a stabilit şi nu a publicat un amortizor anticiclic de capital pentru acest stat:(i) rata amortizorului anticiclic de capital impusă prin hotărâre emisă de A.S.F., la recomandarea C.N.S.M.(ii) 0%, dacă A.S.F. nu a emis o hotărâre în acest sens;b)
  în cazul în care autoritatea desemnată dintr-un stat terţ semnificativ a stabilit şi a publicat un amortizor anticiclic de capital pentru acest stat:(i) rata stabilită de autoritatea desemnată a acelui stat terţ semnificativ, în cazul în care această rată nu depăşeşte 2,5% din valoarea totală a expunerii la risc, iar C.N.S.M. nu consideră necesară recomandarea unui nivel mai mare decât nivelul stabilit de respectiva autoritate desemnată;(ii) rata amortizorului anticiclic de capital impusă prin hotărâre emisă de A.S.F., la recomandarea C.N.S.M., în cazul în care acesta consideră necesară recomandarea unei rate mai mari decât rata stabilită de autoritatea desemnată a statului terţ semnificativ;(iii) rata stabilită de autoritatea desemnată a statului terţ semnificativ, în cazul în care această rată depăşeşte 2,5% din valoarea totală a expunerii la risc şi este impusă prin hotărâre emisă de A.S.F., la recomandarea C.N.S.M.(iv) 2,5% din valoarea totală a expunerii la risc dacă rata stabilită de autoritatea desemnată a statului terţ semnificativ respectiv depăşeşte 2,5% din valoarea totală a expunerii la risc şi A.S.F. a emis o hotărâre de impunere a unei rate de 2,5% din valoarea totală a expunerii la risc, ca urmare a recomandării C.N.S.M., emisă în baza unei decizii a acestuia de nerecunoaştere a ratei impuse de autoritatea desemnată a statului terţ semnificativ.
  18. La articolul 73, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) Pentru scopurile calculului prevăzut la art. 71 alin. (1):a) ratele amortizorului anticiclic impuse prin hotărâre emisă de A.S.F., la recomandarea C.N.S.M., se aplică de la data prevăzută în hotărârea respectivă, dacă decizia are ca efect majorarea ratei;b) ratele stabilite de autorităţile desemnate din alte state membre, în cazul în care aceste rate nu depăşesc 2,5% din valoarea totală a expunerii la risc, se aplică de la data precizată de acele autorităţi, dacă decizia respectivelor autorităţi are ca efect majorarea ratei;c) sub rezerva lit. a), rata amortizorului anticiclic pentru un stat terţ se aplică la 12 luni de la data la care autoritatea competentă dintr-un stat terţ a anunţat modificarea ratei, indiferent dacă autoritatea în cauză impune firmelor de investiţii înfiinţate în statul terţ să aplice modificarea într-un termen mai scurt, în condiţiile în care decizia are ca efect majorarea ratei. În acest sens, o modificare a ratei pentru un stat terţ este considerată ca anunţată la data la care este publicată de autoritatea competentă din statul terţ în conformitate cu cadrul de reglementare relevant la nivel naţional;d) rata amortizorului anticiclic se aplică imediat în condiţiile în care decizia are ca efect reducerea acesteia.
  19. Articolele 74 şi 75 se abrogă.20. Articolul 76 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 76Fiecare instituţie identificată de C.N.S.M. drept instituţie de tip G-SII trebuie să menţină, la nivel consolidat, un amortizor G-SII la nivelul impus prin hotărâre emisă de A.S.F., la recomandarea C.N.S.M. Amortizorul G-SII trebuie să fie constituit din elemente de fonduri proprii de nivel 1 de bază şi se adaugă la cerinţele de fonduri proprii rezultate din aplicarea dispoziţiilor art. 92 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, precum şi ale art. 226 alin. (1)-(5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare.21. Articolele 77 şi 78 se abrogă.22. La articolul 79, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 79(1) S.S.I.F. identificate de C.N.S.M. drept instituţii de tip O-SII menţin, la nivel consolidat, subconsolidat sau individual, după caz, un amortizor O-SII, impus prin hotărâre emisă de A.S.F., la recomandarea C.N.S.M. Amortizorul O-SII trebuie să fie constituit din elemente de fonduri proprii de nivel 1 de bază şi se adaugă la cerinţele de fonduri proprii rezultate din aplicarea dispoziţiilor art. 92 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, precum şi ale art. 226 alin. (1) - (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare.
  23. La articolul 79, alineatele (2)-(4) se abrogă.24. Articolele 80-86 se abrogă.25. Articolul 87 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 87Instituţiile de importanţă sistemică nu utilizează fonduri proprii de nivel 1 de bază menţinute pentru a acoperi amortizorul G-SII şi amortizorul O-SII impuse prin hotărâre emisă de A.S.F. potrivit art. 76 şi art. 79 alin. (1), la recomandarea C.N.S.M., pentru a îndeplini oricare dintre cerinţele impuse în temeiul art. 92 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, al art. 66 şi 67 din prezentul regulament, precum şi orice alte cerinţe impuse în temeiul art. 226 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare.26. Articolul 88 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 88În cazul în care un grup, la nivel consolidat, face obiectul următoarelor tipuri de amortizoare, se aplică amortizorul cu valoarea cea mai mare dintre:a) amortizorul G-SII şi amortizorul O-SII;b) amortizorul G-SII, amortizorul O-SII şi, în conformitate cu art. 103, amortizorul de capital pentru riscul sistemic.27. Articolul 89 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 89În cazul în care o S.S.I.F., la nivel individual sau subconsolidat, face obiectul unui amortizor O-SII şi al unui amortizor de capital pentru riscul sistemic în conformitate cu art. 103, se aplică amortizorul cu valoarea cea mai mare dintre cele două.
  28. Articolul 90 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 90Fără a aduce atingere prevederilor art. 88 şi 89, în cazul în care amortizorul de capital pentru riscul sistemic se aplică tuturor expunerilor situate în România, dar nu se aplică expunerilor din afara ei, respectivul amortizor de capital pentru riscul sistemic se cumulează cu amortizorul O-SII sau cu amortizorul G-SII, care se aplică în conformitate cu art. 79, respectiv art. 76.29. Articolul 93 se abrogă.30. Articolul 94 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 94
  S.S.I.F. trebuie să aplice amortizorul de capital pentru riscul sistemic expunerilor localizate pe teritoriul României, expunerilor localizate în state terţe, precum şi expunerilor localizate în alte state membre, conform hotărârii emise de A.S.F., la recomandarea C.N.S.M.
  31. Articolele 95-102 se abrogă.32. La articolul 103, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 103(1) S.S.I.F. trebuie să menţină, la nivel individual, consolidat şi subconsolidat, pe lângă fondurile proprii prevăzute la art. 92 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, un amortizor de capital pentru riscul sistemic, impus prin hotărâre emisă de A.S.F., la recomandarea C.N.S.M. Amortizorul de capital pentru riscul sistemic se constituie din elemente de fonduri proprii de nivel 1 de bază şi se adaugă la cerinţele de fonduri proprii rezultate din aplicarea dispoziţiilor art. 92 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, precum şi ale art. 226 alin. (1) - (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare.
  33. Articolul 105 se abrogă.34. Articolul 149 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 149(1) În cursul anului 2018, prin derogare de la prevederile art. 66, S.S.I.F. trebuie să menţină amortizorul de conservare a capitalului la un nivel egal cu 1,875% din valoarea totală a expunerilor ponderate la risc ale S.S.I.F., calculată în conformitate cu art. 92 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.(2) În perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2019, S.S.I.F. trebuie să menţină amortizorul de conservare a capitalului la nivelul impus prin hotărâre a A.S.F., la recomandarea C.N.S.M.35. Articolul 150 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 150
  (1) În cursul anului 2018, prin derogare de la prevederile art. 67, S.S.I.F. trebuie să menţină amortizorul anticiclic de capital la nivelul de 0% din valoarea totală a expunerilor ponderate la risc ale S.S.I.F., calculată în conformitate cu art. 92 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.(2) În perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2019, S.S.I.F. trebuie să menţină amortizorul anticiclic de capital la nivelul impus prin hotărâre a A.S.F., la recomandarea C.N.S.M.
  36. La articolul 151, alineatele (3)-(7) se abrogă.37. La articolul 152, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 152(1) Prevederile art. 76 şi 87-92 se aplică după cum urmează:a) 75% din amortizorul G-SII, stabilit în conformitate cu art. 76, în anul 2018; şi
  b) 100% din amortizorul G-SII, stabilit în conformitate cu art. 76, în anul 2019.
  Articolul IIPrezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în Buletinul şi pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară şi intră în vigoare la data publicării acestuia în Monitorul Oficial al României.

  Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,
  Leonardo Badea
  Bucureşti, 17 mai 2018.Nr. 6.----