Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.01.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
INSTRUCŢIUNE nr. 1 din 16 mai 2018privind aplicarea unitară la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar a Standardului 9 - Proceduri prevăzut în Codul controlului intern managerial al entităţilor publice, aprobat prin Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 12 iunie 2018Data intrării în vigoare 12-06-2018

  Potrivit prevederile art. 79 alin. (2) lit. e) din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.079/2016, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile Ordinului secretariatului general al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice,în baza prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările ulterioare,ministrul educaţiei naţionale emite prezenta instrucţiune.Articolul 1 Pentru aplicarea unitară la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar a Standardului 9 - Proceduri prevăzut în Codul controlului intern managerial al entităţilor publice, aprobat prin Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018, se aprobă modelul de procedură documentată prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta instrucţiune. Articolul 2Lista cuprinzând numărul minimal de proceduri documentate necesare pentru implementarea unitară a sistemului de control intern managerial la nivelul unităţii de învăţământ preuniversitar este prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta instrucţiune.Articolul 3Inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentei instrucţiuni.Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentei instrucţiuni, Instrucţiunea nr. 1/2017 privind aplicarea unitară la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar a Standardului 9 - Proceduri prevăzut în Codul controlului intern managerial al entităţilor publice, aprobat prin Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 59 din 19 ianuarie 2018, se abrogă.
  Articolul 5Prezenta instrucţiune se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educaţiei naţionale,
  Valentin Popa
  Bucureşti, 16 mai 2018.Nr. 1.Anexa nr. 1 Model privind întocmirea unei proceduri documentate de sistem/operaţionale
  Procedură de sistem/operaţională [Denumirea procedurii de sistem/operaţională]Cod: PS - [Nr. procedură din Registrul de evidenţă PS]Ediţia [……..], Revizia [……..], Data [……..]1.
  Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii documentate (conform modelului de mai jos)
  Elemente privind responsabilii/operaţiuneaNumele şi prenumeleFuncţiaDataSemnătura
  12345
  1.1.Elaborat
  1.2.Verificat
  1.3.Avizat
  1.4.Aprobat
  2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii documentate (sistem/operaţională) (conform modelului de mai jos)
  Nr. crt.Ediţia sau, după caz, revizia în cadrul ediţieiComponenta revizuităModalitatea revizieiData de la care se aplică prevederile ediţiei sau reviziei ediţiei
  1234
  2.1.Ediţia Ixx
  2.2.Revizia 1
  2.3.
  Revizia 2
  3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei procedurii documentate (sistem/operaţională) (conform modelului de mai jos)
  Scopul difuzăriiExemplar nr. DepartamentFuncţiaNumele şi prenumeleData primiriiSemnătura
  1234567
  3.1.aplicare
  3.2.informare
  3.3.evidenţă
  3.4.arhivare
  Transmiterea procedurii documentate spre aplicare/informare poate fi efectuatăşi către alte departamente din cadrul ministerului în funcţie de necesitate/solicitare1. Scopul procedurii 2. Domeniul de aplicare
  3. Documente de referinţă4. Definiţii şi abrevieri4.1. Definiţii– Entitate publică - autoritate publică, instituţie publică, companie/societate naţională, regie autonomă, societate la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acţionar majoritar, cu personalitate juridică, care utilizează/administrează fonduri publice şi/sau patrimoniu public.– Departament - Direcţie Generală, Direcţie, Serviciu, Birou, Compartiment;– Conducătorul departamentului (compartimentului) - director general, director, şef serviciu, şef birou, şef compartiment;– Procedură - prezentare, în scris, a paşilor ce trebuie urmaţi, a metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicare necesare îndeplinirii atribuţiilor şi sarcinilor, având în vedere asumarea responsabilităţilor;– Procedură de sistem (PS) - procedură care descrie un proces sau o activitate ce se desfăşoară la nivelul tuturor departamentelor din cadrul entităţii publice;– Procedură operaţională (PO) - procedură care descrie un proces sau o activitate ce se desfăşoară la nivelul unuia sau mai multor departamente din entitatea publică.4.2. Abrevieri– EP - entitate publică;– [Se va completa, după caz.]5. Descrierea procedurii
  6. Responsabilităţi7. Formular evidenţă modificări
  Nr. crt.EdiţiaData ediţieiReviziaData revizieiNr. pag.Descriere modificareSemnătura conducătorului departamentului
  8. Formular analiză procedură
  Nr. crt.Compartiment
  Nume şi prenume conducător compartiment Înlocuitor de drept sau delegatAviz favorabilAviz nefavorabil
  SemnăturaDataObservaţiiSemnăturaData
  9. Lista de difuzare a procedurii
  Nr. ex.CompartimentNume şi prenumeData primiriiSemnăturaData retragerii
  Data intrării în vigoare a proceduriiSemnătura
  10. Anexe/formulare 11. Cuprins
  Anexa nr. 2LISTAcu procedurile formalizate necesare pentru implementarea unitară a sistemului de control intern managerial lanivelul unităţilor de învăţământ preuniversitarPROCEDURI-CADRU
  1. Standardul 1 - Etică şi integritate1.1. Procedură operaţională PO-01.01: Elaborarea Codului de etică1. Formular F01-PO-01.01: Hotărârea C.A. privind numirea Comisiei de elaborare a Codului de etică;2. Formular F02-PO-01.01: Decizie numire Comisie de elaborare a Codului de etică;3. Formular F03-PO-01.01: Hotărârea C.A. privind aprobarea, comunicarea şi aplicarea Codului de etică;4. Formular F04-PO-01.01: Decizie aplicare a Codului de etică.2. Standardul 2 - Atribuţii, funcţii, sarcini2.1.
  Procedură operaţională PO-02.01: Întocmirea, actualizarea şi aprobarea fişelor de post1. Formular F01-PO-02.01: Fişă post cadru didactic;2. Formular F02-PO-02.01: Fişă post cadru didactic auxiliar;3. Formular F03-PO-02.01: Fişă post personal nedidactic;4. Formular F04-PO-02.01: Fişă post director adjunct;5. Formular F05-PO-02.01: Hotărâre C.A. privind aprobarea fişelor de post;6. Formular F06-PO-02.01: Decizie privind aprobarea fişelor de post.
  2.2. Procedură operaţională PO-02.02: Delegarea de atribuţiiFormular F01-PO-02.02: Decizie director privind delegarea de atribuţii.
  3. Standardul 3 - Competenţa, performanţa3.1. Procedură operaţională PO-03.01: Evaluarea performanţelor angajaţilor1. Formular F01-PO-03.01: Fişă-cadru de auto(evaluare) în vederea acordării calificativului anual pentru cadrele didactice;2. Formular F02-PO-03.01: Fişă-cadru de auto(evaluare) în vederea acordării calificativului anual pentru cadrele didactice auxiliare;3. Formular F03-PO-03.01: Fişă-cadru de auto(evaluare) în vederea acordării calificativului anual pentru personalul nedidactic;4. Formular F04-PO-03.01: Hotărâre C.A. privind aprobarea fişelor-cadru de auto(evaluare) în vederea acordării calificativului anual pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic;
  5. Formular F05-PO-03.01: Decizie privind aprobarea fişelor-cadru de auto(evaluare) în vederea acordării calificativului anual pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic;6. Formular F06-PO-03.01: Calendarul activităţilor de evaluare.
  4. Standardul 4 - Structura organizatorică4.1. Procedură operaţională PO-04.01: Analizarea şi stabilirea structurii organizatorice1. Formular F01-PO-04.01: Hotărârea C.A. privind aprobarea structurii organizatorice (organigrama) a unităţii de învăţământ;2. Formular F02-PO-04.01: Decizie director privind aprobarea organigramei unităţii de învăţământ.5. Standardul 5 - Obiective5.1. Procedură operaţională PO-05.01: Stabilirea obiectivelor unităţii de învăţământ1. Formular F01-PO-05.01: Hotărârea C.A. privind aprobarea obiectivelor unităţii de învăţământ;2. Formular F02-PO-05.01: Decizie privind aprobarea obiectivelor unităţii de învăţământ;3. Formular F03-PO-05.01: Formular stabilire obiective specifice unităţii de învăţământ.6. Standardul 6 - Planificarea6.1. Procedură operaţională PO-06.01: Planificarea resurselor în vederea atingerii obiectivelor1.
  Formular F01-PO-06.01: Hotărârea C.A. privind aprobarea PDI/PAS;
  2. Formular F02-PO-06.01: Hotărârea C.A. privind aprobarea Planului managerial al unităţii de învăţământ;3. Formular F03-PO-06.01: Decizie director privind aprobarea PDI/PAS;4. Formular F04-PO-06.01: Decizie director privind aprobarea planurilor manageriale/operaţionale ale unităţii de învăţământ;5. Formular F05-PO-06.01: PDI/PAS;6. Formular F06-PO-06.01: Plan managerial;7. Formular F07-PO-06.01: Plan operaţional.
  7. Standardul 7 - Monitorizarea performanţelor7.1. Procedură operaţională PO-07.01: Monitorizarea şi raportarea performanţelorFormular F01-PO-07.01: Model de raport monitorizare şi raportare performanţe8. Standardul 8 - Managementul riscului8.1. Procedură operaţională PO-08.01: Determinarea expunerii la risc1. Formular F01-PO-08.01: Formular de alertă la risc;2. Formular F02-PO-08.01: Scală de estimare a probabilităţii de materializare a riscurilor;3.
  Formular F03-PO-08.01: Scală de estimare a impactului global al riscului;
  4. Formular F04-PO-08.01: Scală de evaluare a expunerii la riscuri;5. Formular F05-PO-08.01: Registrul riscurilor.
  9. Standardul 9 - Proceduri9.1. Comisia de control intern/managerial (CCIM)9.1.1. Procedură operaţională PO-91.01: Desemnarea Comisiei de control intern managerial1. Formular F01-PO-91.01: Hotărâre C.A. privind constituirea CCIM;2. Formular F02-PO-91.01: Decizie director privind constituirea CCIM.
  9.1.2. Procedură operaţională PO-91.02: Elaborarea şi codificarea procedurilor generale şi operaţionale1. Formular F01-PO-91.02: Model procedură operaţională;2. Formular F02-PO-91.02: Model procedură operaţională.
  9.2. Serviciul Secretariat (SS)9.2.1. Procedură operaţională PO-92.01: Elaborarea şi aplicarea deciziilorFormular F01-PO-92.01: Model decizie
  9.3. Serviciul Contabilitate (SC)9.3.1. Procedură operaţională PO-93.01: Întocmirea bugetului9.3.2. Procedură operaţională PO-93.02: Întocmire ALOP9.3.3. Procedură operaţională PO-93.03: Control financiar preventiv propriuFormular F01-PO-93.03: Registru Viză CFP9.3.4. Procedură operaţională PO-93.04: Achiziţii publice1. Formular F01-PO-93.04: Programul anual al achiziţiilor publice;2. Formular F02-PO-93.04: Lista privind achiziţiile directe.
  9.4. Serviciul Administrativ (SA)9.4.1. Procedură operaţională PO-94.01: Gestionarea patrimoniului unităţii de învăţământ1. Formular F01-PO-94.01: Registru evidenţă patrimoniu;2. Formular F02-PO-94.01: Inventar patrimoniu;3. Formular F03-PO-94.01: Proces-verbal inventar patrimoniu;4. Formular F04-PO-94.01: Etichetă inventar obiecte patrimoniu;5. Formular F05-PO-94.01: Proces-verbal scoatere inventar patrimoniu;
  6. Formular F06-PO-94.01: Proces-verbal casare.
  9.5. Biblioteca9.5.1. Procedură operaţională PO-95.01: Utilizarea fondului de carte1. Formular F01-PO-95.01: Fişă abonat;2. Formular F02-PO-95.01: Registru evidenţă abonaţi.9.6. Consiliul profesoral9.6.1. Procedură operaţională PO-96.01: Organizarea şi funcţionarea Consiliului profesoral (CP)1. Formular F01-PO-96.01: Registru şedinţe CP;2. Formular F02-PO-96.01: Graficul şedinţelor CP.;3. Formular F03-PO-96.01: Tematica şedinţelor CP;4. Formular F04-PO-96.01: Anexă registru şedinţe CP;5. Formular F05-PO-96.01: Model proces-verbal şedinţă CP.
  9.7. Consiliul de administraţie9.7.1. Procedură operaţională PO-97.01: Organizarea şi funcţionarea Consiliului de administraţie (C.A.)1. Formular F01-PO-97.01: Registru şedinţe C.A.;2. Formular F02-PO-97.01: Anexă registru şedinţe C.A.;3. Formular F03-PO-97.01: Graficul şedinţelor C.A.;4. Formular F04-PO-97.01: Tematica şedinţelor C.A.;5. Formular F05-PO-97.01: Model proces-verbal şedinţă C.A.
  10. Standardul 10 - Supravegherea10.1. Procedură operaţională PO-10.01: Supravegherea desfăşurării activităţilor din unitatea de învăţământFormular F01-PO-10.01: Raport monitorizare desfăşurare activităţi11. Standardul 11 - Continuitatea activităţii11.1. Procedură operaţională PO-11.01: Asigurarea continuităţii activităţilor desfăşurate în unitatea de învăţământFormular F01-PO-11.01: Plan de asigurare a continuităţii activităţilor desfăşurate în unitatea de învăţământ12. Standardul 12 - Informarea şi comunicarea12.1. Procedură operaţională PO-12.01: Realizarea circuitului informaţiilor1.
  Formular F01-PO-12.01: Inventar documente;
  2. Formular F02-PO-12.01: Inventar fluxuri de informaţii;3. Formular F03-PO-12.01: Hotărâre C.A. privind realizarea circuitului informaţiilor şi documentelor;4. Formular F04-PO-12.01: Decizie privind realizarea circuitului informaţiilor.
  13. Standardul 13 - Gestionarea documentelor13.1. Procedură operaţională PO-13.01: Realizarea circuitului documentelor1. Formular F01-PO-13.01: Inventar documente;
  2. Formular F02-PO-13.01: Inventar fluxuri de documente;3. Formular F03-PO-13.01: Hotărâre C.A. privind realizarea circuitului informaţiilor şi documentelor;4. Formular F04-PO-13.01: Decizie privind realizarea circuitului informaţiilor şi documentelor.
  13.2. Procedură operaţională PO-13.02: Arhivarea documentelor1. Formular F01-PO-13.02: Inventar documente;2. Formular F02-PO-13.02: Nomenclator arhivistic;3. Formular F03-PO-13.02: Proces-verbal predare-primire documente;
  4. Formular F04-PO-13.02: Registru de evidenţă a intrărilor-ieşirilor unităţilor arhivistice;5. Formular F05-PO-13.02: Proces-verbal al Comisiei de selecţie;6. Formular F06-PO-13.02: Proces-verbal de predare-preluare;7. Formular F07-PO-13.02: Registru de depozit;8. Formular F08-PO-13.02: Fişă de control;9. Formular F09-PO-13.02: Cerere acces arhivă;10.
  Formular F10-PO-13.02: Cerere solicitare cutii/documente depozit;
  11. Formular F11-PO-13.02: Lista termenelor după care pot fi date în cercetare documentele privind interesele naţionale, drepturile şi libertăţile cetăţenilor.
  13.3. Procedură operaţională PO-13.03: Realizarea activităţilor de inventariere1. Formular F01-PO-13.03: Hotărârea C.A. privind constituirea comisiei de inventariere;2. Formular F02-PO-13.03: Decizia privind constituirea comisiei de inventariere;3. Formular F03-PO-13.03: Proces-verbal de întrunire comisie de inventariere;4. Formular F04-PO-13.03: Proces-verbal de inventariere şi a listelor de inventar.
  14. Standardul 14 - Raportarea contabilă şi financiară14.1. Procedură operaţională PO-14.01: Raportarea contabilă şi financiarăFormular F01-PO-14.01: Model raportare.14.2. Procedură operaţională PO-93.01: Întocmirea bugetului14.3. Procedură operaţională PO-93.02: Întocmire ALOP14.4. Procedură operaţională PO-93.03: Control financiar preventiv propriuFormular F01-PO-93.03: Registru viză CFP14.5. Procedură operaţională PO-93.04: Achiziţii publice1. Formular F01-PO-93.04: Programul anual al achiziţiilor publice;2. Formular F02-PO-93.04: Lista privind achiziţiile directe.15. Standardul 15 - Evaluarea sistemului de control intern/managerial15.1. Procedură operaţională PO-15.01: Realizarea verificării şi evaluării controlului intern managerial1. Formular F01-PO-15.01: Chestionare de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern/managerial;2. Formular F02-PO-15.01: Situaţie centralizată a modului de implementare a sistemului de control managerial/intern (SCIM);3. Formular F03-PO-15.01: Raport asupra sistemului de control managerial/intern.
  ----