Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.01.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 414 din 8 iunie 2018pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 12 iunie 2018Data intrării în vigoare 12-06-2018

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICNormele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 din 19 decembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La punctul 2.d), după a 35-a liniuţă se introduc două noi liniuţe, cu următorul cuprins:– 
  agent de informare, răscumpărare anticipată sau preschimbare - entitate selectată de către Ministerul Finanţelor Publice să îndeplinească rolul de agent de informare a investitorilor în titluri de stat şi de procesare a ofertelor, în cadrul operaţiunilor de răscumpărare anticipată sau preschimbare a titlurilor de stat emise în valută pe pieţele internaţionale;
  – agent de proces - entitate selectată de către Ministerul Finanţelor Publice să îndeplinească rolul de agent privind transmiterea de notificări sau documente în eventualitatea apariţiei unor acţiuni în justiţie din partea unor terţe părţi pentru titlurile de stat emise pe pieţele externe de capital;
  2. La subpunctul 3.2.1, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:a) titlurile de stat lansate pe pieţele internaţionale, precum şi titlurile de stat lansate pe piaţa internă, fie pe piaţa interbancară supravegheată de către Banca Naţională a României şi/sau pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti - S.A. şi supravegheată de Autoritatea de Supraveghere Financiară, fie cele lansate pentru populaţie prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului, subunităţilor poştale din reţeaua Companiei Naţionale Poşta Română - S.A. şi instituţiilor de credit, inclusiv certificatele de trezorerie pentru populaţie, nerăscumpărate la scadenţă şi transformate în certificate de depozit;3. Punctul 4.1.a), b).1^2 se modifică şi va avea următorul cuprins:4.1.a), b).1^2 Procedura lansării emisiunilor de titluri de stat destinate populaţiei prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului, subunităţilor poştale din reţeaua Companiei Naţionale Poşta Română - S.A. şi instituţiilor de credit presupune parcurgerea următoarelor etape:1. În cadrul programului indicativ de emisiuni de titluri de stat pentru anul următor se stabileşte plafonul anual alocat emisiunilor de titluri de stat destinate populaţiei, ca procent din valoarea planului total de finanţare anunţat de Ministerul Finanţelor Publice pentru anul respectiv.
  2. Titlurile de stat destinate populaţiei sunt titluri de stat în formă dematerializată, emise de Ministerul Finanţelor Publice prin subscripţie publică; titlurile de stat nu pot fi răscumpărate înainte de scadenţă şi sunt netransferabile.3. Prospectul de emisiune se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe pagina web a Ministerului Finanţelor Publice şi include condiţiile de derulare şi termenii specifici fiecărei emisiuni, caracteristicile principale ale titlurilor de stat şi alte elemente considerate relevante de către emitent.4. Referatul de aprobare a ordinului privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populaţiei va cuprinde, după caz, principalele elemente caracteristice ale emisiunilor, cum ar fi: suma anunţată, perioada de subscriere, maturitatea sau structura de maturităţi, plafonul alocat fiecărei emisiuni, nivelul de dobândă pentru fiecare maturitate propusă şi alte elemente considerate relevante de către emitent.5. Decontarea emisiunilor de titluri de stat destinate populaţiei se realizează prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului, subunităţilor poştale din reţeaua Companiei Naţionale Poşta Română - S.A. şi instituţiilor de credit. 6. Responsabilitatea pentru sumele colectate de la investitorii persoane fizice şi transferate către Ministerul Finanţelor Publice în cadrul emisiunilor de titluri pentru populaţie şi pentru plata serviciului datoriei aferent acestor titluri către investitorii persoane fizice revine Companiei Naţionale Poşta Română - S.A., respectiv instituţiilor de credit, după caz.7. Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să plătească comisioane, cheltuieli legate de realizarea de activităţi de promovare a tranzacţiei, prin mijloace de comunicare mass-media, şi alte costuri aferente lansării emisiunilor de titluri de stat destinate populaţiei din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, capitolul 55.01 «Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi», titlul 20 «Bunuri şi servicii», articolul 20.24 «Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor», alineatul 20.24.02 «Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor interne».8. Procedura detaliată privind modalitatea de emitere, de vânzare şi distribuţie, rambursare şi plată a dobânzilor, de înregistrare şi raportare prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului şi instituţiilor de credit se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice. Procedura detaliată privind modalitatea de emitere, de vânzare şi distribuţie, rambursare şi plată a dobânzilor, de înregistrare şi raportare prin intermediul subunităţilor poştale din reţeaua Companiei Naţionale Poşta Română - S.A. se aprobă prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale.
  4. La punctul 4.1.a), b)2, subpunctul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:7. Pentru efectuarea activităţilor de administrare a fluxurilor financiare aferente obligaţiunilor externe, Ministerul Finanţelor Publice poate selecta una sau mai multe instituţii care să furnizeze servicii de agent fiscal şi plătitor şi de agent de proces, ţinând cont de experienţa, capacitatea acestora de a desfăşura astfel de activităţi pe diferite pieţe, precum şi de nivelul costurilor oferite în furnizarea serviciilor.5. La punctul 4.1.a), b)2, după subpunctul 16 se introduce un nou subpunct, subpunctul 17, cu următorul cuprins:17. Plata comisioanelor şi eventualelor cheltuieli percepute de agentul de proces reprezintă cheltuială a bugetului de stat şi se suportă de la bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, capitolul 55.01 «Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi», titlul 20 «Bunuri şi servicii», articolul 20.24 «Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor», alineatul 20.24.01 «Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor externe
  6. La punctul 4.1.a), b)2^1 , subpunctul 5.9 se modifică şi va avea următorul cuprins:5.9. Documentaţia specifică noii emisiuni, conform pct. 4.1.a), b)2, subpct. 11, precum şi documentaţia specifică operaţiunilor de răscumpărare anticipată sau preschimbare se semnează de către ministrul finanţelor publice. Documentaţia specifică operaţiunilor de răscumpărare anticipată sau preschimbare poate include: Tender Offer Memorandum, contractul dintre emitent şi administratorii tranzacţiei, contractul dintre emitent şi agentul de informare, răscumpărare anticipată sau preschimbare, scrisoarea de notificare a bursei de valori şi altele asemenea. Ministerul Finanţelor Publice poate selecta una sau mai multe instituţii care să furnizeze servicii de agent de informare, răscumpărare anticipată sau preschimbare, ţinând cont de experienţa, capacitatea acestora de a desfăşura astfel de activităţi, precum şi de nivelul costurilor oferite în furnizarea serviciilor.7. La punctul 4.1.a), b)2^1, după subpunctul 5.12 se introduce un nou subpunct, subpunctul 5.13, cu următorul cuprins:5.13. Plata comisioanelor şi eventualelor cheltuieli percepute de agentul de informare, răscumpărare anticipată sau preschimbare reprezintă cheltuială a bugetului de stat şi se suportă de la bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, capitolul 55.01 «Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi», titlul 20 «Bunuri şi servicii», articolul 20.24 «Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor», alineatul 20.24.01 «Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor externe8. Subpunctul 4.1.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:4.1.1. Contractarea datoriei publice prin emiterea de titluri de stat se realizează ţinându-se cont de obiectivele specifice privind dezvoltarea pieţei titlurilor de stat, care vor fi incluse în strategia pe termen mediu privind administrarea datoriei publice guvernamentale. Astfel, în luna decembrie a fiecărui an, Ministerul Finanţelor Publice va anunţa programul indicativ de emisiuni de titluri de stat pe piaţa internă şi externă pentru anul următor. Programul poate fi modificat în cursul anului, în funcţie de evoluţiile pieţelor financiare şi de modificarea necesităţilor de finanţare. Programul anual se detaliază prin anunţuri trimestriale şi prospecte de emisiune emise în cursul anului şi poate conţine informaţii cu privire la planul emisiunilor de titluri de stat pentru populaţie, precum şi alte operaţiuni cu titluri de stat, cum ar fi operaţiuni de răscumpărări în avans (buybacks) sau de preschimbare a titlurilor de stat (exchange).

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  p. Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale,
  Carmen Elian,
  subsecretar de stat
  Bucureşti, 8 iunie 2018.Nr. 414.----