Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 363 din 24 mai 2018pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind prioritizarea proiectelor de investiţii publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 225/2014
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 5 iunie 2018Data intrării în vigoare 05-06-2018

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul INormele metodologice privind prioritizarea proiectelor de investiţii publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 225/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 7 aprilie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 6 alineatul (1), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:a)
  aplicarea de către ordonatorul principal de credite a criteriilor de prioritizare, detaliate în anexa nr. 1;
  b) prezentarea către Ministerul Finanţelor Publice, în atenţia Unităţii de evaluare a investiţiilor publice, a informaţiilor rezultate din aplicarea criteriilor de prioritizare, conform prevederilor lit. a), în forma din anexa nr. 2 şi în condiţiile prevăzute la art. 5 alin. (3), anterior sau la momentul promovării, spre avizare, a proiectului de hotărâre a Guvernului de aprobare a indicatorilor tehnico-economici.
  2. La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 7(1) În etapa de implementare a proiectului de investiţii publice ordonatorii principali de credite calculează şi raportează trimestrial către Ministerul Finanţelor Publice indicatori de progres şi rezultat în unităţi fizice/valorice în vederea monitorizării implementării acestuia.3.
  La articolul 8, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Pentru toate proiectele de investiţii publice semnificative, ordonatorii principali de credite au obligaţia ca, în termen de maximum un an de la punerea în funcţiune a acestora, să elaboreze rapoarte de finalizare. Acestea se transmit către Ministerul Finanţelor Publice în termen de 30 de zile de la data elaborării. Rapoartele vor cuprinde inclusiv informaţii referitoare la abaterile majore de la calendarul de implementare, precum şi justificarea acestora. În cuprinsul acestor rapoarte vor fi identificate şi orice recomandări/măsuri pentru îmbunătăţirea implementării proiectelor de investiţii publice similare.
  4. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 9(1) Etapa de evaluare ex-post a proiectului de investiţii publice presupune evaluarea, detalierea şi diseminarea de către ordonatorul principal de credite pe site-ul instituţiei a rezultatelor obţinute de un proiect de investiţii publice.(2) Proiectele de investiţii publice semnificative vor face obiectul unei evaluări a performanţei ulterior finalizării, însă fără a depăşi un termen de 5 ani de la finalizare şi dare în exploatare. Evaluarea va stabili eficienţa şi eficacitatea proiectelor în comparaţie cu previziunile efectuate la nivelul studiului de fezabilitate. Rapoartele de evaluare a performanţei sunt transmise Ministerului Finanţelor Publice de către ordonatorul principal de credite în termen de 30 de zile de la data elaborării.
  5. La articolul 10 alineatul (1), literele b), c), d) şi h) se modifică şi vor avea următorul cuprins:b) transmiterea către Ministerul Finanţelor Publice a listei proiectelor de investiţii publice semnificative prioritizate, conţinând informaţiile prevăzute în anexele nr. 2 şi 3; informaţiile prevăzute în anexa nr. 3 vor fi însoţite, în toate cazurile, de calendarele de implementare a proiectelor de investiţii publice şi de necesarul anual de finanţare asociat acestora;c) transmiterea informaţiilor de la lit. b) se face pe suport electronic, la o adresă ce va fi indicată în scris, cu semnătură electronică; în cazul în care ordonatorul principal de credite nu are semnătură electronică, transmiterea se face pe suport hârtie; în ambele cazuri comunicarea se face cu respectarea termenului prevăzut la art. 45 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă;d) transmiterea oricăror clarificări sau informaţii suplimentare de către ordonatorul principal de credite către Unitatea de evaluare a investiţiilor publice din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, pe suport electronic, la adresa indicată pentru corespondenţă, cu semnătură electronică; în cazul în care ordonatorul principal de credite nu are semnătură electronică, transmiterea se va face pe suport hârtie; în ambele cazuri, comunicarea se va face în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data primirii solicitării scrise a Ministerului Finanţelor Publice;..................................................................................................h) transmiterea de către Ministerul Finanţelor Publice, în copie, a memorandumului prevăzut la lit. g) către ordonatorii principali de credite, în termen de maximum 10 zile de la data aprobării acestuia de către Guvern.6. La articolul 10 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:i) în termen de cel mult 45 de zile calendaristice de la data aprobării memorandumului de către Guvern, ordonatorii principali de credite transmit Ministerului Finanţelor Publice informaţii actualizate în forma prevăzută în anexa nr. 3, precum şi defalcarea pe titluri de cheltuieli a necesarului de finanţare pentru anul bugetar următor, în forma actualizată, pentru verificarea respectării prevederilor art. 45 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă.
  7. La articolul 10, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Pentru proiectele de investiţii publice finanţate din mai multe titluri de cheltuieli, ordonatorii principali de credite aplică prevederile art. 45 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă la un singur titlu de cheltuieli, în următoarea ordine a priorităţii titlurilor:a) titlul X - Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 sau titlul VIII - Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare;b) titlul XII - Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă;c) titlul VI - Transferuri între unităţi ale administraţiei publice;d) titlul VII - Alte transferuri;e) titlul XIII - Active nefinanciare.
  8. La articolul 10 alineatul (2), litera b) se abrogă.9. Anexele nr. 1, 3 şi 4 la Normele metodologice privind prioritizarea proiectelor de investiţii publice se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3 la prezenta hotărâre.
  Articolul IIConţinutul-cadru al raportărilor prevăzute la art. 7 alin. (1) din Normele metodologice privind prioritizarea proiectelor de investiţii publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 225/2014, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
  Paul Stănescu
  Bucureşti, 24 mai 2018.Nr. 363.Anexa nr. 1 (Anexa nr. 1 la normele metodologice)PRECIZĂRI METODOLOGICE privind acordarea şi justificarea punctajelor pentru proiectele de investiţii publice semnificative prin aplicarea principiilor şi criteriilor de prioritizare
  PrincipiiCriterii de prioritizare a proiectelor noi
  Justificarea punctajelorPrecizări metodologice
  Principiul 1Oportunitatea proiectului în contextul strategiilor sectoriale sau naţionale[20 puncte]1.1. Obiectivele şi ţintele proiectului sunt relevante?[10 puncte]0 puncte - Obiectivele generale şi specifice şi ţintele proiectului de investiţii nu sunt în concordanţă cu obiectivele strategiilor naţionale sau sectoriale.5 puncte - Obiectivele generale şi specifice şi ţintele proiectului de investiţii sunt parţial aliniate la obiectivele strategiilor naţionale sau sectoriale.10 puncte - Obiectivele generale şi specifice şi ţintele proiectului de investiţii sunt în strânsă concordanţă cu obiectivele strategiilor naţionale sau sectoriale.Indicarea strategiei la a cărei realizare contribuie proiectul de investiţii, precum şi documentul/actul normativ prin care aceasta este aprobată, eventual şi a sursei unde aceasta poate fi consultată, inclusiv în cazul în care aceasta a fost publicată în Monitorul Oficial al României; se vor indica numărul şi data Monitorului Oficial al României. Dacă documentul nu este public, se va pune la dispoziţia Ministerului Finanţelor Publice (MFP) o copie a acestuia. Exemplu de strategie sectorială:Strategia de transport intermodal în România 2020, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 457/2011 pentru aprobarea Strategiei de transport intermodal în România, cu modificările şi completările ulterioare.Exemplu de strategie naţională: Programul Naţional de Reformă
   1.2. Proiectul reprezintă o prioritate ridicată în contextul actualelor strategii sectoriale sau naţionale?[10 puncte]0 puncte - Proiectul de investiţii nu este inclus în strategiile naţionale sau sectoriale.5 puncte - Proiectul de investiţii este inclus în strategiile sectoriale.10 puncte - Proiectul de investiţii este inclus în strategiile naţionale.Se vor preciza strategiile în care este inclus proiectul de investiţii publice, precum şi documentul/actul normativ prin care acestea sunt aprobate, eventual şi a sursei unde aceasta poate fi consultată, inclusiv în cazul în care aceasta a fost publicată în Monitorul Oficial al României; se vor indica numărul şi data Monitorului Oficial al României. Dacă documentul nu este public, se va pune la dispoziţia MFP o copie a acestuia.
  Principiul 2Justificarea economică şi socială[40 puncte]2.1. Proiectul este justificat economic prin studiul de (pre)fezabilitate sau, după caz, memoriul tehnico-economic sau nota de fundamentare?[20 puncte]0 puncte dacă:- nu există informaţii referitoare la indicatorii de performanţă economică: VENA, RIRE, raportul B/C sau- în situaţia în care VENA < 0 şi/sau RIRE < RAS şi nu există importante beneficii nefinanciare care să fie luate în calcul20 puncte - dacă VENA > 0 şi RIRE > RAS.Pentru indicatorii de performanţă economică se transmit valoarea şi modul de calcul. Pentru valorile de referinţă luate în considerare se va indica sursa oficială a acestora.RAS este, după caz, 5% în termeni reali, în conformitate cu Ghidul pentru analiza cost-beneficiu a proiectelor de investiţii, ediţia revizuită de Comisia Europeană/Direcţia Generală de Politică Regională în 2014, sau 5,5%, conform ediţiei din 2008 a acestui Ghid.
   2.2. Proiectul are justificare socială?[10 puncte]0 puncte - Nu are justificare socială.10 puncte - Proiectul este justificat social.Ordonatorii principali de credite vor prezenta minimum trei indicatori cost-utilitate, în funcţie de specificul proiectului/sectorului, care să fundamenteze punctajul acordat pentru justificarea socială.Exemple de indicatori de utilitate: reducerea mortalităţii, crearea de locuri de muncă, creşterea speranţei de viaţă, îmbunătăţirea calităţii vieţii, reducerea emisiilor, economii de timp de transport/călătorie, îmbunătăţirea siguranţei, reducerea numărului de accidente.
   2.3. Impactul de mediu al proiectului corespunde legislaţiei în vigoare?[10 puncte]0 puncte dacă:- nu a fost transmis documentul emis de autoritatea competentă de mediu care atestă că impactul proiectului de investiţii asupra mediului corespunde cerinţelor legislaţiei în vigoare;10 puncte dacă:- impactul proiectului de investiţii asupra mediului corespunde cerinţelor legislaţiei în vigoare, conform documentului emis de autoritatea competentă de mediu; sau- nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului, conform documentului emis de autoritatea competentă de mediu.Vor fi prezentate documentele emise de autoritatea competentă de mediu.
  Principiul 3Suportabilitatea şi sustenabilitatea financiară[20 puncte]3.1. Cerinţele totale de finanţare ale proiectului respectă o estimare realistă a resurselor disponibile pentru sector/subsector?[10 puncte]0 puncte - Proiectul de investiţii publice nu respectă cerinţele prevăzute la art. 43 alin. (9) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, cerinţele prevăzute la art. 45 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.10 puncte - Proiectul de investiţii publice respectă cerinţele prevăzute la art. 43 alin. (9) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, cerinţele prevăzute la art. 45 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.Excepţia prevăzută la art. 43 alin. (9) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, se punctează din oficiu cu punctajul maxim.
   3.2. Finanţarea totală/Fondurile necesită şi cofinanţare de la bugetul de stat?[5 puncte]
  0 puncte - proiect de investiţii finanţat integral de la bugetul de stat2 puncte - proiect de investiţii finanţat de la bugetul de stat şi venituri proprii3 puncte - proiect de investiţii finanţat din fonduri rambursabile şi alte surse5 puncte - proiect de investiţii finanţat din fonduri nerambursabile şi alte sursePentru proiectele de investiţii publice pentru care se actualizează indicatorii tehnico-economici aprobaţi, precum şi pentru cele incluse în legea bugetului de stat se vor indica numărul şi data hotărârii de Guvern.Proiectul de investiţii publice va fi încadrat doar în una dintre situaţiile enumerate la justificarea punctajelor.
   3.3. Există aranjamente credibile pentru a acoperi durabil costurile de operare şi întreţinere rezultate odată ce proiectul este finalizat?[5 puncte]0 puncte - nu va genera venituri*;3 puncte - va genera venituri care vor acoperi parţial costurile de operare şi întreţinere;5 puncte - va genera venituri care vor acoperi integral costurile de operare şi întreţinere.Conform studiilor şi previziunilor.*Cu excepţia acelor proiecte de investiţii care aduc importante beneficii nefinanciare, cum ar fi, dar fără a se limita la: proiecte de conservare a biodiversităţii, situri de patrimoniu cultural, peisaj; pentru aceste proiecte se va acorda punctajul maxim.
  Principiul 4Aranjamente pentru implementare/ Performanţa în implementare[20 puncte]4.1. Cât de bine s-a făcut actuala pregătire a proiectului?[10 puncte]2 puncte - Proiectul de investiţii are studiu de prefezabilitate întocmit conform prevederilor legale în vigoare*.
  3,5 puncte - Proiectul de investiţii are studiu de fezabilitate întocmit conform prevederilor legale în vigoare*.3,5 puncte - Proiectul de investiţii are indicatorii tehnico-economici aprobaţi, conform prevederilor legale în vigoare1 punct - Proiectul de investiţii are alte documente aprobate, conform prevederilor legale aplicabile; în cazul în care legislaţia nu prevede alte documente, se acordă din oficiu 1 punct.
  Se vor prezenta informaţii referitoare la data elaborării şi aprobării documentaţiilor respective, pentru fiecare dintre acestea.Punctajul acordat pentru fiecare documentaţie se cumulează.*Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, conform excepţiilor reglementate la art. 15 din acest act normativ, alte prevederi legale aplicabile.Punctarea se va face din oficiu pentru numărul de puncte corespunzător documentaţiei ce nu era necesar a fi elaborată, conform prevederilor legale aplicabile. La fel se va proceda şi în cazul documentaţiei echivalente elaborate.La evaluarea gradului de pregătire a proiectului de investiţii publice vor fi avute în vedere doar primele două elemente de punctare, respectiv întocmirea studiilor de prefezabilitate şi fezabilitate.
   4.2. S-au definit indicatori corespunzători pentru progresul şi performanţa proiectului şi au fost proiectate aranjamente adecvate pentru monitorizare şi evaluare?[5 puncte]Indicatori de progres şi de rezultat, exprimaţi în unităţi valorice, fizice sau de altă natură, cuantificabile, prin raportare la obiectivele specifice ale proiectului, inclusiv un calendar de implementare a principalelor etape/activităţi aferente proiectului de investiţii publice:- 0 puncte dacă nu există;- 2 puncte dacă există;Indicatori de performanţă financiară: VFNA, RRF:- 0 puncte dacă nu s-au calculat;- 0,75 puncte pentru fiecare indicator calculatAranjamente pentru monitorizare şi evaluare avute în vedere:- 0 puncte dacă nu au fost avute în vedere aranjamente pentru monitorizare şi evaluare;- 1,5 puncte dacă se au în vedere aranjamente pentru monitorizare si evaluare
  Din momentul introducerii în legea bugetului de stat, pentru toate proiectele de investiţii publice semnificative se calculează şi se raportează trimestrial către MFP indicatori de progres/rezultat în unităţi fizice/valorice.Se vor preciza indicatorii de progres şi rezultat definiţi. Se va anexa calendarul de implementare.Se vor preciza indicatorii calculaţi pentru evaluarea performanţei financiare a proiectului de investiţii publice.Se vor preciza măsurile ce vor fi luate.
   4.3. Există o structură de management de proiect identificată care răspunde de progresul implementării?[5 puncte]0 puncte - Nu au fost desemnate persoanele/departamentele responsabile cu monitorizarea progresului implementării proiectului de investiţii publice.2 puncte - Au fost desemnate persoanele/departamentele responsabile cu monitorizarea progresului implementării proiectului de investiţii publice.5 puncte - Au fost desemnate persoanele/departamentele responsabile cu monitorizarea progresului implementării proiectului de investiţii publice, iar persoanele au experienţă în implementarea unor proiecte similare.Se va nominaliza persoana/departamentul şi se vor comunica detaliile de contact; se va detalia experienţa personalului desemnat în implementarea unuia sau mai multor proiecte similare.
  Principiul 1Oportunitatea proiectului în contextul strategiilor sectoriale sau naţionale[20 puncte]1.1. Obiectivele şi ţintele proiectului mai sunt relevante?[10 puncte]0 puncte - Obiectivele generale şi specifice şi ţintele proiectului de investiţii nu mai sunt în concordanţă cu obiectivele strategiilor naţionale sau sectoriale.5 puncte - Obiectivele generale şi specifice şi ţintele proiectului de investiţii sunt parţial aliniate la obiectivele strategiilor naţionale sau sectoriale.10 puncte - Obiectivele generale şi specifice şi ţintele proiectului de investiţii sunt în strânsă concordanţă cu obiectivele strategiilor naţionale sau sectoriale.Indicarea strategiei la a cărei realizare contribuie proiectul de investiţii, precum şi documentul/actul normativ prin care aceasta este aprobată, eventual şi a sursei unde aceasta poate fi consultată, inclusiv în cazul în care aceasta a fost publicată în Monitorul Oficial al României; se vor indica numărul şi data Monitorului Oficial al României. Dacă documentul nu este public, se va pune la dispoziţia MFP o copie a acestuia.
  Exemplu de strategie sectorială:Strategia de transport intermodal în România 2020, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 457/2011 pentru aprobarea Strategiei de transport intermodal în România, cu modificările şi completările ulterioare.Exemplu de strategie naţională: Programul Naţional de Reformă.
   1.2. Proiectul mai reprezintă o prioritate ridicată în contextul actualelor strategii sectoriale sau naţionale?[10 puncte]0 puncte - Proiectul de investiţii nu este inclus în strategiile naţionale sau sectoriale.5 puncte - Proiectul de investiţii este inclus în strategiile sectoriale.10 puncte - Proiectul de investiţii este inclus în strategiile naţionale.Se vor preciza strategiile în care este inclus proiectul de investiţii publice, precum şi documentul/actul normativ prin care aceasta este aprobată, eventual şi a sursei unde aceasta poate fi consultată, inclusiv în cazul în care aceasta a fost publicată în Monitorul Oficial al României; se vor indica numărul şi data Monitorului Oficial al României. Dacă documentul nu este public, se va pune la dispoziţia MFP o copie a acestuia. Proiectul de investiţii publice va fi încadrat doar în una dintre situaţiile enumerate la justificarea punctajelor.
  Principiul 2Justificarea economică şi socială[30 puncte]2.1. Proiectul mai este justificat economic?[15 puncte]0 puncte dacă:- nu există informaţii referitoare la indicatorii de performanţă economică: VENA, RIRE, raportul B/C sau- VENA < 0 şi/sau RIRE < RAS şi nu există beneficii nefinanciare importante;Pentru indicatorii de performanţă economică se transmite atât valoarea, cât şi modul de calcul. Pentru valorile de referinţă luate în considerare se va indica sursa oficială a acestora.În cazul în care legislaţia în vigoare nu prevedea obligativitatea calculării acestor indicatori, se vor furniza detaliile necesare aferente acelor indicatori, necesari pentru justificarea economică, calculaţi conform
    - nu există informaţii referitoare la eficienţa economică a proiectului de investiţii;15 puncte - dacă VENA > 0, RIRE > RAS.prevederilor legale în vigoare la data elaborării documentaţiei sau alte elemente de justificare economică avute în vedere la momentul respectiv.RAS este, după caz, 5% în termeni reali, în conformitate cu Ghidul pentru analiza cost beneficiu a proiectelor de investiţii, ediţia revizuită de Comisia Europeană/Direcţia Generală de Politică Regională în 2014, sau 5,5%, conform ediţiei din 2008 a acestui Ghid.
   2.2. Proiectul mai are justificare socială?[10 puncte]0 puncte - Nu mai are justificare socială.10 puncte - Proiectul mai este justificat social.Ordonatorii principali de credite vor prezenta minimum trei indicatori cost-utilitate, în funcţie de specificul proiectului/sectorului, care să fundamenteze punctajul acordat pentru justificarea socială. Exemple de indicatori de utilitate: reducerea mortalităţii, crearea de locuri de muncă, creşterea speranţei de viaţă, îmbunătăţirea calităţii vieţii, reducerea emisiilor, economii de timp de transport/călătorie, îmbunătăţirea siguranţei, reducerea numărului de accidente.
   2.3. Impactul de mediu al proiectului mai corespunde cu cel proiectat iniţial?[5 puncte]0 puncte dacă:- nu a fost transmis documentul emis de autoritatea competentă de mediu care atestă că impactul proiectului de investiţii asupra mediului corespunde cerinţelor legislaţiei în vigoare.5 puncte dacă:- impactul proiectului de investiţii asupra mediului corespunde cerinţelor legislaţiei în vigoare, conform documentului emis de autoritatea competentă de mediu; sau
  - nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului, conform documentului emis de autoritatea competentă de mediu
  Vor fi prezentate documentele emise de autoritatea competentă de mediu.
  Principiul 3Suportabilitatea şi sustenabilitatea financiară[20 puncte]3.1. Cerinţele totale de finanţare ale proiectului respectă şi au respectat o estimare realistă a resurselor disponibile pentru sector/subsector?[10 puncte]0 puncte - Bugetele anuale alocate, inclusiv pentru anul curent, nu au acoperit necesarul de finanţare al proiectului de investiţii publice.10 puncte - Bugetele anuale alocate, inclusiv pentru anul curent, au acoperit necesarul de finanţare al proiectului de investiţii publice.Se vor furniza informaţiile necesare pentru determinarea încadrării proiectului în unul din cele două cazuri.
   3.2. Finanţarea totală/Fondurile necesită şi cofinanţare de la bugetul de stat?[5 puncte]0 puncte - proiect de investiţii finanţat integral de la bugetul de stat2 puncte - proiect de investiţii finanţat de la bugetul de stat şi venituri proprii3 puncte - proiect de investiţii finanţat din fonduri rambursabile şi alte surse5 puncte - proiect de investiţii finanţat din fonduri nerambursabile şi alte surseSe vor preciza sursele de finanţare, precum şi hotărârea Guvernului de aprobare a acestora, respectiv data şi numărul hotărârii Guvernului de aprobare a indicatorilor tehnico-economici. Proiectul de investiţii publice va fi încadrat doar in una dintre situaţiile enumerate la justificarea punctajelor.
   3.3. Există aranjamente credibile pentru a acoperi durabil costurile de operare şi întreţinere rezultate odată ce proiectul este finalizat?[5 puncte]0 puncte - nu generează venituri*;3 puncte - generează venituri care acoperă parţial costurile de operare şi întreţinere;5 puncte - generează venituri care acoperă integral costurile de operare şi întreţinere. Conform studiilor şi previziunilor.*Cu excepţia acelor proiecte care aduc importante beneficii nefinanciare, cum ar fi, dar fără a se limita la: proiecte de conservare a biodiversităţii, situri de patrimoniu cultural, peisaj; pentru aceste proiecte se va acorda punctajul maxim aferent subcriteriului.
  Principiul 4Aranjamente pentru implementare/Performanţa în implementare[30 puncte]4.1. Cât de bine a fost făcută pregătirea proiectului?[15 puncte]4 puncte - proiectul de investiţii are întocmit studiu de prefezabilitate, conform prevederilor legale în vigoare la data relevantă;5 puncte - proiectul de investiţii are întocmit studiu de fezabilitate, conform prevederilor legale în vigoare la data relevantă;5 puncte - proiectul de investiţii are indicatorii tehnico-economici aprobaţi, conform prevederilor legale în vigoare la data relevantă;1 punct - proiectul de investiţii are alte documente aprobate, conform prevederilor legale aplicabile (de exemplu, studiu de fundamentare a deciziei de concesionare); în cazul în care legislaţia nu prevede alte documente, se acordă din oficiu 1 punct.Se vor prezenta şi informaţii referitoare la data elaborării şi aprobării documentaţiilor respective, pentru fiecare dintre acestea.În cazul în care la data relevantă legislaţia aplicabilă nu impunea elaborarea şi/sau aprobarea unuia dintre documente, cum ar fi, spre exemplu, elaborarea studiului de prefezabilitate sau a celui de fezabilitate, aprobarea de către Guvern a demarării proiectului sau similar, se vor furniza informaţii suficiente pentru verificarea justificărilor prezentate. În acest caz, punctarea se va face din oficiu pentru numărul de puncte corespunzător documentaţiei ce nu era necesar a fi elaborată. La fel se va proceda şi în cazul documentaţiei echivalente elaborate.Punctajul acordat se însumează.
   
  4.2. Indicatorii definiţi iniţial pentru progresul şi performanţa proiectului mai corespund actualului stadiu de implementare?[10 puncte]Costul total aprobat3,5 puncte - Costul total aprobat iniţial al investiţiei actualizat cu indicii de preţuri nu a fost depăşit.0 puncte - Costul total iniţial al investiţiei actualizat cu indicii de preţuri a fost depăşit.Durata aprobată de realizare a investiţiei3,5 puncte - Durata aprobată iniţială de realizare a investiţiei nu a fost depăşită.0 puncte - Durata iniţială de realizare a investiţiei a fost depăşită.Calendarul de implementare a proiectului3 puncte - Calendarul de implementare a principalelor etape/activităţi aferente proiectului de investiţii publice, aşa cum a fost el definit iniţial, la demararea proiectului, inclusiv cu detalierea gradului de execuţie fizică şi valorică, a fost respectat.0 puncte - Calendarul de implementare a principalelor etape/activităţi aferente proiectului Pentru toate proiectele de investiţii publice semnificative se calculează şi se raportează trimestrial către MFP indicatori de progres/rezultat în unităţi fizice/valorice.Indicatorii de progres/rezultat şi performanţă includ, dar nu se limitează la: costul total al investiţiei, durata de realizare a investiţiei, programul de execuţie, cu detalierea gradului de execuţie fizică, exprimat în unităţi fizice sau de altă natură, cuantificabile, şi valorică, precum şi capacităţi fizice executate raportat la capacităţi fizice programate iniţial.Vor fi prezentate informaţiile necesare pentru verificarea corectitudinii acordării punctajului pentru fiecare element.Se va prezenta calendarul de implementare a proiectului conţinând atât termenele definite iniţial, cât şi termenele efective de realizare/îndeplinire a activităţilor/etapelor definite pentru implementarea proiectului, în forma ce reflectă stadiul actual. Se vor prezenta şi alte informaţii necesare verificării corectitudinii acordării punctajului, pentru fiecare element de punctare.
    de investiţii publice, aşa cum a fost el definit iniţial, la demararea proiectului, inclusiv cu detalierea gradului de execuţie fizică şi valorică, nu a fost respectat. 
   
  4.3. Există o structură de management de proiect identificată care răspunde de progresul implementării?[5 puncte]0 puncte - nu au fost desemnate persoanele/departamentele responsabile cu monitorizarea progresului implementării proiectului de investiţii;2 puncte - au fost desemnate persoanele/departamentele responsabile cu monitorizarea progresului implementării proiectului de investiţii publice;5 puncte - au fost desemnate persoanele/departamentele responsabile cu monitorizarea progresului implementării proiectului, iar persoanele au experienţă în implementarea unor proiecte similare.Se va nominaliza persoana/departamentul şi detaliile de contact; se va detalia experienţa personalului desemnat în implementarea unuia sau mai multor proiecte similare.
  Principiul auxiliar utilizat pentru proiectele în continuarePerioada rămasă până la finalizarea proiectului de investiţii publice[puncte suplimentare]A.1. Cât de avansat este proiectul ca timp rămas, respectiv câţi ani au mai rămas sau stadiu fizic, respectiv cât mai este de implementat?[5 puncte suplimentare]1 punct - stadiul fizic <30%3 puncte - stadiul fizic se situează în intervalul 30%-75%5 puncte - stadiul fizic ≥75% sau durata rămasă pentru finalizarea proiectului de investiţii este mai mică de 1 an, conform ultimului program de lucrări agreat între beneficiar şi constructor/ antreprenor**Se indică atât încadrarea în interval, cât, şi nivelul stadiului fizic şi valoric în termeni procentuali şi în capacităţi finalizate, exprimate în unităţi de măsură.**Acest document actualizat se va prezenta MFP.
   A.2. Care ar fi costurile asociate restructurării sau închiderii proiectului?[–5 puncte suplimentare](–5) puncte - atunci când costurile asociate restructurării sau închiderii proiectului de investiţii se situează sub 10% din costurile de finalizare
  0 puncte - dacă costurile asociate restructurării sau închiderii proiectului de investiţii depăşesc 10% din costurile de finalizare.
  Se vor furniza informaţii cu privire la costurile asociate restructurării sau închiderii proiectului de investiţii publice, precum şi costurile de finalizare a proiectului de investiţii publice.
  – VENA reprezintă valoarea economică netă actualizată a proiectului de investiţii publice.– RIRE reprezintă rata internă de rentabilitate economică a proiectului de investiţii publice.– RAS reprezintă rata de actualizare socială a proiectului de investiţii publice.– VFNA reprezintă valoarea financiară netă actualizată a proiectului de investiţii publice.B/C reprezintă raportul dintre beneficii şi costuri aferente proiectului de investiţii publice.
  Anexa nr. 2(Anexa nr. 3 la normele metodologice)
  Ministerul/Instituţia/Autoritatea……………………………………………Informaţii financiare şi nefinanciare cu privire la proiectele de investiţii publice semnificative prioritizate
  Nr. crt.Denumirea proiectului de investiţii semnificativBeneficiarPC/PNCod fişăStadiu fizic (%)Stadiu valoric (%)Valoarea iniţial aprobată a proiectului (mii lei)Valoarea actualizată a proiectului (mii lei)*Document de aprobare a valorii actualizate nr./dataCheltuieli efectuate până la 31 decembrie a anului precedent (mii lei)Cheltuieli estimate pentru anul curent
  (anul n)(mii lei)**
  Rest de finanţat până la finalizarea proiectului (mii lei)***Termenul de finalizare al proiectului
  0123456789101112 = 8 – 10 – 1113
  1Proiect de investiţii 1            
  2Proiect de investiţii 2    
          
  3Proiect de investiţii 3            
  ….            
  * Valoare proiect actualizată conform Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare. ** Se va completa în funcţie de programul anual actualizat.*** Cu defalcare pe ani, până la finalizarea proiectului (anul n + 1, n + 2 etc.).
  Semnătura..........................Ordonator principal de credit
  Anexa nr. 3(Anexa nr. 4 la normele metodologice)MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICELISTA proiectelor de investiţii publice semnificative prioritizate
  Nr. crt.Denumirea proiectului de investiţii semnificativOPCBeneficiarPC/PNCod fişăPunctaj ordonator principal de crediteStadiu fizic (%)
  Stadiu valoric (%)Valoarea actualizată a proiectului(mii lei)Rest de finanţat până la finalizarea proiectului (mii lei)Termenul de finalizare al proiectuluiAlte informaţii
  0123456789101112
               
  1Proiect de investiţii 1     
        
  2Proiect de investiţii 2           
  3
  Proiect de investiţii 3           
         
       
  -----