Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 44 din 24 mai 2018privind unele măsuri referitoare la aplicarea unor dispoziţii şi prelungirea unui termen prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum şi pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 31 mai 2018Data intrării în vigoare 31-05-2018Luând în considerare:– întârzierile producătorilor şi distribuitorilor în pregătirea prototipurilor de aparate de marcat electronice fiscale cu jurnal electronic şi, implicit, întârzierile în depunerea acestora împreună cu documentaţia aferentă pentru avizare tehnică la Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Informatică;– procesele de implementare a noilor aparate de marcat, ulterioare avizării tehnice a prototipurilor, respectiv autorizarea distribuitorilor, producţia noilor modele de aparate de marcat, aprovizionarea distribuitorilor, achiziţia aparatelor de marcat şi fiscalizarea acestora, care sunt consumatoare de timp şi care fac imposibilă punerea pe piaţă a aparatelor de marcat până la termenele prevăzute de lege pentru dotarea operatorilor economici;
  – imposibilitatea operatorilor economici de a se dota cu aparate de marcat noi până la data de 1 iunie 2018, respectiv 1 august 2018;– pericolul afectării grave a activităţii economice a operatorilor economici;– necesitatea evitării sancţionării operatorilor economici pentru nerespectarea termenelor de dotare, în condiţiile în care fapta nu le este imputabilă;– necesitatea evitării sancţionării distribuitorilor autorizaţi pentru comercializarea aparatelor de marcat electronice fiscale cu rolă jurnal după data de 1 august 2018, prin prisma nevoii de a asigura operatorilor economici care deschid noi afaceri sau puncte de lucru certitudinea achiziţionării unui aparat de marcat, în condiţiile în care aparatele de marcat noi ar putea să nu fie disponibile pe piaţă la această dată într-un număr suficient de mare,– prevederile art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, prin care Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să contracteze împrumuturi pentru finanţarea deficitului şi refinanţarea datoriei publice guvernamentale;– demersurile Ministerului Finanţelor Publice în scopul diversificării instrumentelor de datorie publică, a bazei investiţionale a titlurilor de stat emise pe piaţa locală prin emiterea de titluri de stat pentru populaţie;– necesitatea extinderii canalelor de distribuţie a titlurilor de stat pentru populaţie, astfel încât să fie asigurat accesul cât mai larg al populaţiei la aceste instrumente de datorie;
  – situaţia extraordinară justificată de necesitatea realizării planului de finanţare la nivel guvernamental asumat la începutul anului 2018 ce prevede emiterea de titluri de stat dedicate populaţiei în valoare de 4 miliarde lei, în condiţiile în care implementarea acestuia la nivelul volumului planificat necesită lansarea de emisiuni succesive pe parcursul perioadei rămase din anul 2018,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public şi constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, impunând adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
  Articolul ISancţiunea prevăzută la art. 11 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 21 ianuarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică începând cu data de 1 septembrie 2018 pentru operatorii economici care au calitatea de contribuabili mari sau mijlocii, respectiv cu data de 1 noiembrie 2018 pentru operatorii economici care au calitatea de contribuabili mici, pentru săvârşirea, începând cu aceste termene, a faptei prevăzute la art. 10 lit. cc) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul IISancţiunea prevăzută la art. 11 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică începând cu data de 1 noiembrie 2018 distribuitorilor autorizaţi sau unităţilor din reţeaua acestora acreditate pentru comercializarea aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru săvârşirea, începând cu acest termen, a faptei prevăzute la art. 10 lit. aa) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  Articolul IIITermenul prevăzut la art. 5 alin. (14) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se prelungeşte până la data de 31 octombrie 2018.Articolul IVOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 din 28 iunie 2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La articolul 3, după alineatul (2) se introduc şapte noi alineate, alineatele (2^1)-(2^7), cu următorul cuprins:(2^1) Pentru emisiunile de titluri de stat destinate populaţiei se autorizează Compania Naţională Poşta Română - S.A. să intermedieze vânzarea, colectarea subscrierilor şi efectuarea plăţilor aferente acestor instrumente de datorie publică.(2^2) Mecanismul privind vânzarea titlurilor de stat şi de plată a dobânzilor şi a valorii nominale a emisiunii la scadenţă se stabileşte prin norme aprobate prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale.(2^3) Sumele rezultate din vânzarea titlurilor de stat se virează în contul Ministerului Finanţelor Publice în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data încasării sumelor aferente subscrierii.(2^4)
  Eventualele sume virate eronat, peste nivelul sumelor datorate, se restituie la solicitarea Companiei Naţionale Poşta Română - S.A. adresată Ministerului Finanţelor Publice.
  (2^5) Răspunderea pentru sumele solicitate pentru restituire revine exclusiv Companiei Naţionale Poşta Română - S.A..(2^6) Suma care poate fi subscrisă de către o persoană fizică în cadrul unei emisiuni de titluri de stat destinate populaţiei nu poate depăşi suma maximă comunicată de Ministerul Finanţelor Publice prin prospectul de emisiune.(2^7) Titlurile de stat destinate populaţiei pot fi vândute şi prin reţeaua instituţiilor de credit, definite potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, care au capacitate, experienţă şi interes în intermedierea tranzacţiilor cu aceste instrumente de datorie. Procedura de vânzare a acestor titluri prin reţeaua instituţiilor de credit se va stabili prin norme emise potrivit prevederilor alin. (2).
  2. La articolul 4, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:(4^1) Oportunitatea privind alegerea instrumentelor de datorie publică guvernamentală şi a caracteristicilor acestora, precum şi momentul atragerii resurselor financiare necesare finanţării deficitului bugetar şi refinanţării datoriei publice revine Ministerului Finanţelor Publice, în calitate de unic administrator al datoriei publice guvernamentale, în conformitate cu alin. (1).
  3. La articolul 5, după alineatul (5) se introduc patru noi alineate, alineatele (5^1)-(5^4), cu următorul cuprins:(5^1) Obligaţiile statului reprezentând datorie publică guvernamentală aferentă emisiunilor de stat pentru populaţie se consideră rambursate la momentul transferului sumelor aferente plăţilor de dobândă şi a valorii nominale în conturi distincte deschise la dispoziţia Companiei Naţionale Poşta Română - S.A. deschise la Trezoreria Statului.(5^2) Plata dobânzilor şi a valorii nominale la scadenţă se efectuează de Ministerul Finanţelor Publice în conturile prevăzute la alin. (5^1) din care Compania Naţională Poşta Română - S.A. poate să îşi transfere sume în contul propriu deschis la instituţii de credit sau să ridice sume în numerar fără perceperea de comisioane. În situaţia utilizării fondurilor proprii de către Compania Naţională Poşta Română - S.A. pentru plata dobânzii şi a valorii nominale către deţinătorii de titluri de stat, restituirea acestor sume prin virament sau în numerar, în limita plăţilor astfel efectuate, se efectuează din conturile prevăzute la alin. (5^1).(5^3) Sumele ridicate în numerar peste nivelul plăţilor efectuate în numerar către deţinătorii de titluri de stat se depun la Trezoreria Statului în prima zi lucrătoare de la ridicarea acestora.(5^4) Pentru activităţile derulate de Compania Naţională Poşta Română - S.A. potrivit prevederilor art. 3 alin. (2^1), Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să plătească comisioane din bugetul de stat, al căror cuantum este de 0,1% pentru efectuarea operaţiunilor legate de activitatea de vânzare a titlurilor de stat pentru populaţie aplicat la valoarea de închidere a emisiunii şi de 0,1% pentru efectuarea plăţilor aferente acestor instrumente de datorie publică, aplicat la valoarea operaţiunilor efectuate către deţinătorii de titluri de stat. Comisionul se calculează lunar şi se plăteşte în termen de 30 de zile de la data primirii facturii.4. După articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 8^1, cu următorul cuprins:Articolul 8^1
  Sumele aferente operaţiunilor de vânzare şi de plată a titlurilor de stat sunt sume care sunt destinate unei afectaţiuni speciale şi nu sunt supuse executării silite prin poprire, în sensul art. 781 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  p. Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale,
  Carmen Elian,
  subsecretar de stat
  Bucureşti, 24 mai 2018.
  Nr. 44.----