Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 42 din 24 mai 2018privind eficientizarea activităţii Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 mai 2018Data intrării în vigoare 29-05-2018

  Situaţia extraordinară şi de urgenţă este generată de un complex de factori care justifică prezenta modalitate de reglementare.Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“ parcurge un proces de eficientizare şi restructurare complex, menit să înlăture disfuncţionalităţile existente şi impactul negativ asupra situaţiei economico-financiare ale acesteia.Îmbunătăţirea performanţei financiare şi economice a sectorului întreprinderilor de stat este vitală pentru susţinerea efortului de creştere economică a României, de natură să reducă, treptat, dar sigur, decalajele dintre nivelul de trai al cetăţenilor României şi al cetăţenilor altor state membre ale Uniunii Europene.Creşterea performanţelor economice ale Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“ trebuie continuată într-un mod susţinut, având în vedere nevoile urgente de susţinere a patrimoniului imobiliar al statului, dar şi cerinţa valorificării la maximum a potenţialului economic al bunurilor administrate de regie în numele statului, care să permită, totodată, creşterea semnificativă a aportului Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“ la realizarea veniturilor bugetului de stat, precum şi la exploatarea bunurilor statului în interesul general.O mare importanţă pentru funcţionarea în condiţii de eficienţă economică a Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“ şi servirii interesului general o au reevaluarea cheltuielilor acestei întreprinderi publice, eliminarea pierderilor şi identificarea unor resurse necesare întreţinerii, conservării şi modernizării fondului imobiliar aflat în administrarea regiei.Având în vedere că la unele imobile aflate în proprietatea statului, transferate către diverse instituţii publice, regia a efectuat investiţii şi modernizări din fondurile proprii, se impune plata contravalorii acestora către Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“ de la bugetul de stat. Este necesară în mod imperativ şi cu maximă urgenţă abilitarea regiilor autonome de a înfiinţa unităţi sanitare private în scopul valorificării în condiţii de eficienţă a bazelor materiale existente în patrimoniul acestora.
  Neadoptarea măsurilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă va genera pierderi întreprinderilor publice, patrimoniului acestora şi bugetului de stat.În considerarea faptului că acestea constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.Articolul 1Se aprobă schimbarea destinaţiei imobilului prevăzut în anexa nr. 1, din imobil cu destinaţie de sediu pentru instituţii publice în imobil destinat activităţii economice. Articolul 2(1) Se aprobă transmiterea bunului imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul privat al statului şi din administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“ în domeniul public al statului şi în administrarea Serviciului Român de Informaţii, anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“, cu modificările şi completările ulterioare, modificându-se în mod corespunzător.(2) Se aprobă plata de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat pe anul 2018 Serviciului Român de Informaţii, a sumei de 184 mii lei reprezentând valoarea de inventar, inclusiv TVA, a investiţiilor şi modernizărilor prevăzute în anexa nr. 2, realizate la imobilul prevăzut la alin. (1) de către Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“ din fondurile proprii. (3)
  Imobilul prevăzut la alin. (1), cu investiţiile şi modernizările încorporate, se predă pe bază de protocol de predare-preluare încheiat între părţile interesate în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
  Articolul 3Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.Articolul 4Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 28 august 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 172, alineatul (10) se modifică şi va avea următorul cuprins: (10) Se asimilează spitalelor private şi unităţile sanitare private înfiinţate în cadrul unor regii autonome, asociaţii şi fundaţii sau al unor societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care acordă servicii medicale spitaliceşti.
  2. După articolul 172 se introduce un nou articol, articolul 172^1, cu următorul cuprins: Articolul 172^1(1) Regiile autonome pot înfiinţa unităţi sanitare private cu personalitate juridică, în scopul furnizării de servicii medicale. (2) Unităţile sanitare private prevăzute la alin. (1) se înfiinţează prin hotărâri ale consiliilor de administraţie ale regiilor autonome, cu avizul favorabil al Ministerului Sănătăţii.(3) Structura organizatorică a unităţilor sanitare private prevăzute la alin. (1) se aprobă de consiliile de administraţie ale regiilor autonome, cu avizul Ministerului Sănătăţii.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Ioana-Andreea Lambru
  p. Ministrul sănătăţii,
  Rodica Nassar,
  secretar de stat
  Directorul Serviciului Român de Informaţii,
  Eduard Raul Hellvig
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 24 mai 2018.Nr. 42.Anexa nr. 1DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului proprietate publică a statului aflat în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“,situat în municipiul Bucureşti, sectorul 1, şos. Kiseleff nr. 12

  Denumirea bunului/Nr. MFPCodul de clasificaţieAnul şi actul dobândiriiAdresaVecinătăţiCaracteristici tehnice ale imobiluluiValoare de inventar- lei -
  Hotel Triumf1611708.29.07Hotărârea Guvernului nr. 567/1993 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“ - act normativ în prezent abrogatşos. Kiseleff nr. 12, sectorul 1, BucureştiN-V Str. DocenţilorS-E imobil şos. Kiseleff nr. 10N-E str. Gh. BrătianuS-V şos. KiseleffC1 hotel - 1.549 mp S + D + P + E1 + E2 + E3 + pod suprafaţă utilă totală 2.042,29 mpSuprafaţă construită totală - aprox. 2.750,20 mp
  C2 magazie - 111 mpC3 magazie - 39 mpC4 magazie - 8 mpC5 chioşc - 26 mpC6 punct tehnic - 39 mpC7 WC - 16 mpC8 magazie - 28 mpC9 terenuri tenis - 1.290 mpTotal suprafaţă construcţii - 3.106 mpTotal suprafaţă teren - 14.987 mpCarte funciară nr. 208.232/2016
  Teren - 45.317.540,73 leiConstrucţii -5.707.291,41 lei
  Anexa nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE ALE IMOBILULUIcare se transmite din domeniul privat al statului şi din administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“în domeniul public al statului şi în administrarea Serviciului Român de Informaţii

  Locul unde este situat imobilulPersoana juridică de la care se transmite imobilulPersoana juridică la care se transmite imobilulCod de clasificareCaracteristicile tehnice ale imobilului care se transmiteValoarea de inventarValoarea de inventar a investiţiilor şi modernizărilor, inclusiv TVACaracteristicile tehnice ale investiţiilor şi modernizărilor
  Str. Furnica nr. 50, oraşul Sinaia, judeţul Prahova, lot 2Statul român, din administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“, Bucureşti, str. Molière nr. 6-8, sectorul 1CUI 2351555Statul român, în administrarea Serviciului Român de InformaţiiCUI 42042918.19.01Nr. cadastral 24670 - C1-U2S utilă totală de 172,10 mpTeren cotă indiviză de 221 mpLot 2 compus dinParter: camerele 1-4 cu S utilă de 49,15 mp şiMansardă: camerele 1-12 cu S utilă de 122,95 mp1.390.897,45 lei 184 mii lei Investiţia (lucrarea) de bază - TOTAL 150.861,40 leiOrganizare de şantier - TOTAL 3.017,23 leiTOTAL valoare (exclusiv TVA) 153.878,63 lei
  ----