Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
NORME METODOLOGICE din 16 mai 2018de calcul, evidenţiere şi acordare de la bugetul de stat a compensaţiei de serviciu public în transportul feroviar public de călători, valabile pentru anul 2018
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 25 mai 2018Data intrării în vigoare 25-05-2018


  Aprobate prin Ordinul nr. 974 din 16 mai 2018, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 443 din 25 mai 2018.
  Articolul 1(1) Compensaţia aferentă obligaţiei de serviciu public (O.S.P.), menţionată în Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale Consiliului, urmează să fie cuprinsă în propunerea Ministerului Transporturilor (M.T.) pentru proiectul de buget pentru anul următor.(2) În baza propunerilor fundamentate ale operatorilor de transport feroviar de călători Autoritatea pentru Reformă Feroviară (A.R.F.) va transmite la Ministerul Transporturilor necesarul compensaţiei aferente O.S.P. pentru a fi cuprinsă în propunerea M.T. pentru proiectul de buget pentru anul următor.(3) A.R.F. va analiza informaţiile privind:a) execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale operatorilor de transport feroviar de călători pentru exerciţiul financiar încheiat;b) prevederile bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat pentru anul în curs şi execuţia preliminată a acestuia pentru fiecare operator de transport feroviar de călători;c) bugetul de venituri şi cheltuieli propus de operatorii de transport feroviar de călători pentru anul următor;d) alte date statistice privind activitatea operatorilor de transport feroviar de călători, pe perioadele la care se prezintă bugetele de venituri şi cheltuieli, transmise de aceştia până la data de 25 septembrie a fiecărui an, în formatul solicitat de A.R.F.
  Articolul 2Diferenţa dintre costurile de operare şi veniturile înregistrate de operatorii de transport feroviar de călători din vânzarea legitimaţiilor de călătorie, la care se adaugă cota de profit conform prevederilor art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, devine baza de evaluare a compensaţiei propuse pentru anul calendaristic următor, aferentă pachetului de servicii. Compensaţia propusă va fi repartizată pentru indicatorul tren-km şi călători-km, pe ranguri de tren.Articolul 3(1) Repartizarea compensaţiei fiecărui operator de transport feroviar se face de către A.R.F. după primirea bugetului aprobat de ordonatorul principal de credite şi ca urmare a rectificărilor bugetare ce modifică cuantumul compensaţiei anuale. Repartizarea compensaţiei se va face proporţional cu volumele de tren-km şi călători-km, pe ranguri de tren, prevăzute a fi realizate în cadrul obligaţiei de serviciu publice contractate, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.(2) Ponderile indicatorilor luaţi în calcul şi nivelul compensaţiei din total venituri realizate din activitatea de transport feroviar de călători vor fi reglementate prin mecanismul de stabilire a compensaţiei serviciilor publice pentru transportul feroviar public de călători, aprobat prin decizie a preşedintelui A.R.F., cu avizul Consiliului Concurenţei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2016 privind înfiinţarea Autorităţii pentru Reformă Feroviară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 53/2017.(3) Compensaţia repartizată fiecărui operator de transport feroviar, defalcată pe indicatorii călători-km şi tren-km, pe ranguri de tren, va fi cuprinsă în contractele/actele adiţionale încheiate cu aceştia, cu respectarea prevederilor art. 5, 38 şi 39 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2016, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 53/2017, precum şi ale pct. 2 din anexa la Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007.
  Articolul 4Sumele necesare asigurării compensaţiilor pentru serviciile cuprinse în pachetul de servicii se vor aloca din bugetul M.T. în bugetul A.R.F., cu încadrarea în bugetul aprobat anual pentru transportul feroviar de călători, în condiţiile legii.Articolul 5(1) Pentru acordarea compensaţiei lunare de la bugetul de stat pentru serviciile publice de transport din cadrul pachetului de servicii, A.R.F. va transmite la M.T. solicitarea de deschidere de credite bugetare însoţită de documentaţia întocmită pentru fiecare operator de transport feroviar de călători.(2) Termenele şi documentele ce trebuie transmise de fiecare operator de transport feroviar de călători către A.R.F. pentru acordarea compensaţiei sunt următoarele:a) până la data de 7 ale lunii curente:(i) cererea de acordare a compensaţiei preliminate pe luna curentă (N), însoţită de:• un exemplar original al certificatului de atestare fiscală, valabil, eliberat de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, din care să rezulte că operatorul respectiv nu înregistrează datorii restante;• declaraţia pe propria răspundere, conform anexei nr. 2 la prezentele norme metodologice, care cuprinde o coloană cu indicatorii preliminaţi pe luna curentă (N), o coloană cu indicatorii preliminaţi pe luna anterioară (N-1) şi o coloană cu indicatorii realizaţi pe luna (N-2);
  (ii) situaţia indicatorilor realizaţi pe luna (N-2), conform anexei nr. 3 la prezentele norme metodologice, care cuprinde volumul de tren-km, pe rang de tren, volumul de călători-km efectiv realizat, pe rang de tren, şi regularizările aferente volumului de tren-km şi călători-km, pe rang de tren;(iii) pentru luna (N-2), documentele prevăzute în Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului transporturilor nr. 65/1.712/2016 pentru aprobarea Normelor privind fundamentarea, acordarea şi justificarea sumelor primite de la bugetul de stat pentru unele activităţi desfăşurate de unii operatori economici, prin bugetul Ministerului Transporturilor;(iv) până la încheierea actelor adiţionale, cererea de acordare a compensaţiei preliminate pe luna curentă (N) va fi însoţită de declaraţia pe propria răspundere, întocmită tot conform anexei nr. 2 la prezentele norme metodologice, cu următoarele precizări:• pentru luna ianuarie se va completa numai coloana Preliminat lună curentă (N);• pentru luna februarie se vor completa coloana Preliminat lună curentă (N) şi coloana Preliminat lună anterioară (N-1);• începând cu luna martie a fiecărui an se vor completa toate coloanele cuprinse în anexa nr. 2;• datele cuprinse în anexa nr. 2, menţionate mai sus, vor fi completate numai din punctul de vedere al indicatorilor cantitativi, pentru a demonstra pe propria răspundere a operatorilor de transport feroviar că se asigură continuitatea efectuării serviciului feroviar public de călători în anul curent;• toate datele cuprinse în anexa nr. 2 vor fi completate numai după încheierea actelor adiţionale;b) până la data de 28 a lunii curente:(i) până la data de 28 a lunii următoare celei pentru care se plăteşte compensaţia preliminată, A.R.F. primeşte de la operatorul de transport feroviar (OTF) declaraţiile lunare - Situaţia realizărilor pe rute de transport în perioada ........... şi Realizări operatori de transport feroviar de călători, cu indicatorii realizaţi (tren-km şi călători-km pe rang de tren), centralizat şi detaliat în anexă, fiecare pagină fiind însuşită prin semnătură în vederea regularizării volumului de tren-km şi călătorikm pe rang de tren realizat cu indicatorii aferenţi preliminaţi;
  (ii) tot până la data de 28 a lunii următoare lunii pentru care se face raportarea, Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A. (CNCF „CFR“- S.A.), în calitate de administrator naţional al infrastructurii feroviare, transmite prin adresă scrisă către A.R.F. situaţia volumului de tren-km realizat de OTF, pe rang de tren, şi anexele cu situaţia volumului de tren-km realizat de fiecare operator de transport feroviar de călători, pe rute de circulaţie, care face obiectul contractelor de servicii publice şi al actelor adiţionale încheiate.
  Articolul 6Până la data de 31 ianuarie a anului următor, fiecare operator de transport feroviar de călători va transmite către A.R.F. următoarele documente:a) decontul final privind utilizarea compensaţiilor acordate de la bugetul de stat, cu încadrarea în prevederile contractelor/actelor adiţionale încheiate în ceea ce priveşte respectarea ponderii compensaţiei pentru tren-km şi a celei pentru călători-km în totalul veniturilor realizate;b) dovada, confirmată de CNCF „CFR“ - S.A. până la data de 20 ianuarie a fiecărui an, privind efectuarea transportului feroviar public de călători aferent obligaţiei de serviciu public, declaraţia pe propria răspundere privind volumul de călători-km realizat, precum şi situaţia lunară privind volumul de călători-km efectiv realizat.
  Articolul 7(1) Compensaţia ce se va acorda în luna curentă (N) va fi afectată de sumele de regularizat din luna (N-2).(2) Pentru luna decembrie, compensaţia se va acorda ca diferenţă între compensaţia prevăzută în contractul/actul adiţional la acesta şi compensaţia acordată până la luna decembrie.(3) Compensaţia necuvenită, ca urmare a nerealizării indicatorilor tren-km şi călători-km, precum şi neîncadrarea în ponderile compensaţiei pe tren-km şi călători-km în total venituri vor fi regularizate cu bugetul de stat până la data de 31 ianuarie a anului următor. (4) Regularizarea indicatorului călători–km, care este estimat de operatorii de transport feroviar în prima etapă la semnarea contractului/actului adiţional, va fi efectuată la totalul indicatorului călători-km realizat pentru fiecare rang de tren în parte.(5) La data depunerii situaţiilor financiare încheiate pentru anul de referinţă, operatorii de transport feroviar de călători vor transmite la A.R.F. dovada încadrării în cota de profit prevăzută la art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, iar sumele aferente depăşirii acestui prag de rentabilitate vor fi restituite bugetului de stat până la aceeaşi dată, aceasta constituind termenul legal de regularizare cu bugetul statului.
  Articolul 8(1) CNCF „CFR“ - S.A. va urmări, va certifica şi va transmite spre avizare lunar A.R.F. situaţia volumului de tren-km realizat de operatorii de transport feroviar de călători, pe rute de transport.(2) A.R.F. va verifica trimestrial situaţia volumului de călătorikm realizat de operatorii de transport feroviar de călători, pe rute de transport, pe baza documentelor centralizatoare, emise de sistemele de ticketing pe care le deţine fiecare operator, semnate cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.Articolul 9Modul de calcul al numărului de călători-km care utilizează abonamente de călătorie, cărţi de circulaţie şi autorizaţii de călătorie este prevăzut în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.Articolul 10Prin excepţie de la prevederile art. 5 alin. (1), în scopul asigurării continuităţii serviciului public de transport feroviar de călători, acordarea compensaţiei se va face după cum urmează:a) în cazul în care legea bugetului de stat nu a fost aprobată până la finele anului anterior, în lunile până la aprobarea bugetului de stat, sumele acordate de la bugetul de stat vor fi în limita a 1/12 din sumele alocate prin contractele/actele adiţionale aprobate pentru anul anterior;b) în cazul în care legea bugetului de stat a fost aprobată, dar contractele se aprobă ulterior începerii anului bugetar, dar nu mai târziu de 30 iunie, serviciile prestate până la data la care contractele se aprobă se decontează după aprobarea contractelor, conform prevederilor contractuale, în limitele bugetare anuale aprobate prin legea bugetului de stat, cu respectarea prevederilor legale în domeniul ajutorului de stat;c) după aprobarea legii bugetului de stat/ca urmare a rectificărilor bugetare, a contractelor/actelor adiţionale, după caz, regularizarea sumelor acordate se face potrivit prevederilor contractelor/actelor adiţionale încheiate şi ale prezentelor norme metodologice;d) până la încheierea actului adiţional şi a filei de repartizare a creditelor bugetare corespunzătoare actului adiţional, A.R.F. va acorda lunar operatorilor de transport feroviar compensaţia în cuantum de 1/12 din prevederile contractelor/actelor adiţionale încheiate în anul anterior, astfel:– după aprobarea contractelor/actelor adiţionale anuale, regularizarea sumelor acordate se face potrivit prevederilor contractelor/actelor adiţionale încheiate şi ale prezentelor norme metodologice;– pentru contractele încheiate în anul anterior, valoarea compensaţiei ce se va acorda operatorilor de transport feroviar public de călători se va calcula direct proporţional cu numărul de luni pentru care s-a încheiat contractul, iar compensaţia va fi în cuantum de 1/n, unde „n“ reprezintă numărul lunilor din anul anterior pentru care s-a încheiat contractul.
  Articolul 11Responsabilitatea pentru datele şi informaţiile transmise A.R.F. de operatorii de transport feroviar de călători revine acestora, în baza certificării fiecărui document prin semnăturile autorizate.Articolul 12(1) Responsabilitatea în monitorizarea contractelor/actelor adiţionale la acestea, încheiate cu operatorii de transport feroviar de călători, precum şi stabilirea nivelului indicatorilor preliminaţi/realizaţi pentru serviciul public de transport feroviar de călători revine A.R.F.(2) Responsabilitatea pentru acordarea lunară a compensaţiei calculate pe baza indicatorilor menţionaţi în Mecanismul aprobat prin decizia preşedintelui A.R.F. în baza avizului Consiliului Concurenţei menţionat la art. 3 alin. (2), atât în ceea ce priveşte compensaţia potrivit indicatorilor preliminaţi, cât şi sumele de regularizat potrivit indicatorilor realizaţi, precum şi corelarea cu sumele justificate şi avizate potrivit Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului transporturilor nr. 65/1.712/2016, revine A.R.F.(3)
  Deconturile finale transmise de operatorii de transport feroviar de călători până la data de 31 ianuarie a anului următor, avizate, conform procedurilor interne ale A.R.F., din punctul de vedere al indicatorilor realizaţi în cadrul pachetului de servicii contractat, precum şi din punctul de vedere al compensaţiilor acordate pentru serviciile prestate, vor constitui documentele potrivit cărora se vor înregistra în evidenţa contabilă a A.R.F. cheltuielile cu compensaţiile utilizate de operatorii de transport feroviar de călători, în limita prevăzută în contractele/actele adiţionale încheiate.
  Articolul 13(1) Modificarea în cursul anului a O.S.P. aprobate conform prezentelor norme metodologice se poate face, fără depăşirea volumului anual aprobat de tren-km şi călători-km, cu condiţia ca acestea să fie aprobate conform modelului din anexa nr. 4, în baza avizului Consiliului Tehnico-Economic - A.R.F. , după cum urmează:a) în funcţie de cerinţele pieţei de transport, astfel:(i) pentru trenurile programate să circule pe secţiile de circulaţie interoperabile sau pe secţiile de circulaţie neinteroperabile administrate de CNCF „CFR“ - S.A., la propunerea operatorului de transport feroviar de călători interesat, cu avizul CNCF „CFR“ - S.A. privind capacităţile disponibile;(ii) pentru trenurile programate să circule pe secţiile de circulaţie neinteroperabile închiriate, la propunerea operatorului de transport feroviar care are contract de servicii publice încheiat pe acele secţii de circulaţie, cu avizul gestionarului de infrastructură privind capacităţile disponibile;(iii) pentru trenurile nou-introduse şi/sau a căror trasă se modifică odată cu schimbarea mersului de tren. În termen de trei zile lucrătoare de la schimbarea mersului de tren, operatorii de transport feroviar vor transmite la A.R.F. datele actualizate, în formatul solicitat, iar CNCF „CFR“ - S.A. va verifica încadrarea în capacităţile disponibile în termen de maximum două zile lucrătoare de la primirea solicitării de la A.R.F.;
  b) în funcţie de lucrările la infrastructura feroviară sau de necesitatea adaptării la situaţii independente de voinţa operatorului de transport - inundaţii, fenomene meteorologice deosebite, defectarea materialului rulant în parcurs (locomotive, automotoare, rame electrice, vagoane), defectări ale elementelor infrastructurii feroviare, accidente sau evenimente feroviare, greva personalului de mişcare, precum şi alte cazuri fortuite, astfel:(i) pentru trenurile programate să circule pe secţiile de circulaţie interoperabile sau pe secţiile de circulaţie neinteroperabile administrate de CNCF „CFR“ - S.A., la propunerea operatorului de transport feroviar de călători interesat, cu avizul CNCF „CFR“ - S.A. privind capacităţile disponibile, modificări care se transmit lunar, centralizat, însoţite de nota elaborată conform modelului din anexa nr. 5, cel mai târziu până la data de 15 a lunii următoare, care vor fi analizate de A.R.F. în termen de 10 zile de la data primirii, în vederea aprobării;(ii) pentru trenurile programate să circule pe secţiile de circulaţie neinteroperabile închiriate, la propunerea operatorului de transport feroviar care are contract de servicii publice încheiat pe acele secţii de circulaţie, cu avizul gestionarului de infrastructură, modificări care se transmit lunar, centralizat, însoţite de nota elaborată conform modelului din anexa nr. 5, cel mai târziu până la data de 15 a lunii următoare, care vor fi analizate de către A.R.F. în termen de 10 zile de la data primirii, în vederea avizării şi aprobării.
  (2) Operarea modificărilor O.S.P., în condiţiile şi cu respectarea prevederilor alin. (1), se face prin includerea în situaţia realizărilor aferente lunii respective a modificărilor intervenite.
  Articolul 14Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.
  Anexa nr. 1la normele metodologiceRepartizarea compensaţiei ce va fi cuprinsă în contractele de servicii publice/actele adiţionale la acestea pentru a fi acordată de la bugetul de stat pentru susţinerea transportului feroviar public de călători se face după cum urmează:1. Valoarea totală a compensaţiei de la bugetul de stat se repartizează în funcţie de cei doi indicatori luaţi în calcul, tren-km şi, respectiv, călători-km, a căror pondere în total compensaţie poate diferi de la un an la altul, dar a căror valoare procentuală însumată este 100%: (procentul din valoarea totală a compensaţiei acordat pentru indicatorul tren-km) + (procentul din valoarea totală a compensaţiei acordat pentru indicatorul călători-km) = 100%Stabilirea compensaţiei în funcţie de indicatorii tren-km şi călători-km se face astfel: – valoarea compensaţiei pentru volumul total de tren-km = (procentul din valoarea totală a compensaţiei acordat pentru indicatorul tren-km) x (valoarea totală a compensaţiei de la bugetul de stat);– valoarea compensaţiei pentru volumul total de călători-km = (procentul din valoarea totală a compensaţiei acordat pentru indicatorul călători-km) x (valoarea totală a compensaţiei de la bugetul de stat).2. Stabilirea compensaţiei aferente indicatorului călători-km în funcţie de rangul trenuluiÎntrucât se consideră că operarea trenurilor de rang inferior, respectiv trenuri Regio, are nevoie de o compensare diferenţiată faţă de trenurile de rang superior, respectiv InterRegio, valoarea compensaţiei pentru volumul total de călători-km se distribuie diferenţiat pe ranguri de trenuri, Regio şi InterRegio, în funcţie de cei doi indicatori luaţi în calcul, călători-km - tren Regio şi călători-km - tren InterRegio, cu o pondere în valoarea compensaţiei aferente indicatorului călători-km, dar a căror valoare procentuală însumată este 100%: (procentul din valoarea compensaţiei aferente indicatorului călători-km acordat pentru indicatorul călători-km - tren Regio) + (procentul din valoarea compensaţiei aferente indicatorului călători-km acordat pentru indicatorul călători-km - tren InterRegio) = 100%.a) Pentru trenurile Regio, valoarea compensaţiei aferente indicatorului călători-km - tren Regio se calculează astfel: valoarea compensaţiei aferente indicatorului călători-km - tren Regio = (procentul din valoarea compensaţiei aferente indicatorului călători-km acordat pentru indicatorul călători-km - tren Regio) * (compensaţia pentru volumul total de călători-km).b)
  Pentru trenurile InterRegio, valoarea compensaţiei aferente indicatorului călători-km - tren InterRegio se calculează astfel: valoarea compensaţiei aferente indicatorului călători-km - tren InterRegio = (procentul din valoarea compensaţiei aferente indicatorului călători-km acordat pentru indicatorul călători-km - tren InterRegio) * (compensaţia pentru volumul total călători-km).
  3. Calculul valorii unitare a compensaţiei pentru indicatorul tren-km Această valoare este aceeaşi indiferent de rangul trenului şi se calculează astfel: valoarea unitară a compensaţiei pentru tren-km = valoarea compensaţiei pentru volumul total de trenkm/numărul total de tren-km.4. Calculul valorii unitare a compensaţiei pentru indicatorul călători-km în funcţie de rangul trenuluia) Valoarea unitară a compensaţiei pentru indicatorul călători-km pentru trenurile Regio se calculează astfel: valoarea unitară a compensaţiei pentru indicatorul călători-km - tren Regio = valoarea compensaţiei aferente indicatorului călătorikm - tren Regio/numărul total de călători-km - tren Regio. b) Valoarea unitară a compensaţiei pentru indicatorul călătorikm pentru trenurile InterRegio se calculează astfel: valoarea unitară a compensaţiei pentru indicatorul călători-km - tren InterRegio = valoarea compensaţiei aferente indicatorului călători-km - tren InterRegio/număr total călători-km - tren InterRegio. 5. Pachetul de servicii de rezervăa) Pachetul de servicii de rezervă se stabileşte anual şi se actualizează lunar de către CNCF „CFR“ - S.A. până în luna octombrie când îşi încetează aplicabilitatea, iar suma calculată/constituită va reîntregi suma alocată de Ministerul Transporturilor pentru plata compensaţiilor conform contractelor de servicii publice încheiate cu operatorii de transport feroviar public de călători şi actelor adiţionale corespunzătoare.
  b) După schimbarea mersului de tren, CNCF „CFR“ - S.A., anterior datei de 31 decembrie, stabileşte pachetul de servicii de rezervă la un număr de 4 trenuri/zi pentru fiecare secţie neinteroperabilă pe care nu se realizează transport public de călători şi îl transmite cu celeritate A.R.F. în vederea cuprinderii sumei în bugetul anului următor.c) În limita pachetului de rezervă constituit conform celor de mai sus, CNCF „CFR“ - S.A. are dreptul să scoată lunar la licitaţie linii neinteroperabile neînchiriate, cu un pachet de servicii de 4 trenuri/zi pentru fiecare secţie, cu încadrarea în pachetul de rezervă calculat până la sfârşitul anului.d) Diferenţa de cuantum în lei dintre pachetul de rezervă alocat la angajarea acestuia şi cel rezultat în urma actualizării lunare poate fi folosită la încheierea unor contracte noi cu operatorii de transport feroviar de călători licenţiaţi care solicită/prestează servicii de transport feroviar de călători şi îndeplinesc condiţiile legale, cu realocarea fondurilor neutilizate din rezervă şi/sau pentru completarea compensaţiei ce poate fi acordată operatorilor de transport feroviar de călători care au încheiat contract de servicii publice.
  6. Încheierea contractelor de servicii publice a) Operatorii de transport feroviar care îndeplinesc condiţiile legale pentru a opera pe piaţa de transport feroviar de călători au obligaţia să depună la A.R.F. documentaţia completă pentru încheierea unui contract de servicii publice cu cel puţin 90 de zile înainte de începerea anului bugetar.b) Operatorii de transport feroviar care îndeplinesc condiţiile legale pentru a opera pe piaţa de transport feroviar de călători şi demarează activitatea de transport în primul semestru al anului respectiv au obligaţia să depună la A.R.F. documentaţia completă pentru încheierea unui contract de servicii publice cu cel puţin 90 de zile înainte de începerea celui de-al doilea semestru al anului.c)
  Sumele de la bugetul de stat necesare achitării compensaţiei pentru operatorii de transport feroviar care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 5 şi la art. 6 din prezentele norme metodologice se vor aloca din rezerva disponibilă şi/sau din sumele asigurate la rectificarea bugetului. A.R.F. va încheia contractul de servicii publice în cel mult 30 de zile de la data primirii documentaţiei complete din partea operatorilor de transport feroviar, coroborat cu prevederile art. 39 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  Anexa nr. 2la normele metodologiceSocietatea: ............................ - S.A./S.R.L.DECLARAŢIEcu indicatorii preliminaţi pentru luna curentă (N)Societatea .........., reprezentată prin ................ având în vedere prevederile Contractului de servicii publice/Actului adiţional nr. ...... din data de ............. aprobat prin Decizia nr. .......... din data de ………….., declar:
  Luna ............ anul ................Preliminat luna curentă (N)Preliminat luna anterioară (N-1)Realizat luna (N-2)Realizat cumulat
  (km) Număr total de tren-km preliminaţi, din care:    
  Regio    
  InterRegio    
  (călători) Număr total de călători-km preliminaţi, din care: 
     
  Regio    
  InterRegio    
  (lei) Valoarea unitară per mia de tren-km - conform contractului     
  (lei) Valoarea unitară per mia de călător-km - conform contractului 
     
  Tren R    
  Tren IR    
  (CE) Costuri estimate -total     
  (V-R) Total venituri lunare estimate/lună pentru servicii de transport public - Regio, din care: 
     
  - Venituri din transportul de călători    
  - Alte venituri     
  (V-IR) Total venituri lunare estimate/lună pentru servicii de transport public - InterRegio, din care:    
  - Venituri din transportul de călători 
     
  - Alte venituri     
  (Pr) Profit rezonabil estimat     
  (C) Total compensaţie preliminată solicitată, din care:    
  Tren-km R 
     
  Tren-km IR    
  Călători-km R    
  Călători-km IR    
  Certificăm pe propria răspundere pentru legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea şi exactitatea datelor înscrise.Director general,...............................Director economic,.....................................NOTĂ:Numărul total de tren-km şi, respectiv, călători-km preliminaţi solicitat de către operatorul de transport feroviar (OTF) pentru plata preliminată nu va depăşi 1/12 din volumul total anual de tren-km şi, respectiv, călători-km angajat prin actele adiţionale/contractele încheiate.
  Anexa nr. 3 la normele metodologiceSocietatea: ..... - S.A./S.R.L.DECLARAŢIE cu indicatorii realizaţi pentru luna N-2
  Societatea ............, reprezentată prin ............., având în vedere prevederile Contractului de servicii publice/Actului adiţional nr. ...... din data de............., aprobat prin Decizia nr. .......... din data de ………….., declar:
  Luna ..... anul .....Valoare realizatăValoare preliminată*)Diferenţe +/–Realizat cumulatDiferenţe de regularizat
  (km) Număr total de tren-km, din care:     
  Regio     
  InterRegio     
  (călători) Număr total de călători-km, din care:     
  Regio     
  InterRegio  
     
  (lei) Valoarea unitară per mia de tren-km - conform contractului     
  (lei) Valoarea unitară per mia de călător-km - conform contractului     
  tren R    
   
  tren IR     
  (CE) Costuri realizate - total     
  (V-R) Total venituri lunare estimate/lună pentru servicii de transport public - Regio, din care:     
  - Venituri din transportul de călători
       
  - Alte venituri     
  (V-IR) Total venituri lunare estimate/lună pentru servicii de transport public - InterRegio, din care:     
  - Venituri din transportul de călători  
     
  - Alte venituri     
  (Pr) Profit rezonabil     
  (C) Total compensaţie preliminată solicitată, din care:    
   
  Tren-km R     
  Tren-km IR     
  Călători-km R     
  Călători-km IR
       
  *) Valoarea înscrisă în coloana „Valoare preliminată“ este identică cu valoarea înscrisă în Declaraţia cu indicatorii preliminaţi, completată şi depusă la Autoritatea pentru Reformă Feroviară până la data de 7 a lunii curente pentru care se acordă compensaţia.Certificăm pe propria răspundere pentru legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea şi exactitatea datelor înscrise.Director general, ...............................Director economic, ...............................
  Anexa nr. 4 la normele metodologiceMETODOLOGIA de calcul al indicatorului călători-km în transportul feroviar de călători pe tipuri de legitimaţii de călătorie
  Nr. crt.Tip legitimaţieCălători expediaţiCălători-km
  1Abonament lunar2 călătorii/zi x 22 de zileCălători expediaţi x distanţa (km) parcursă
  2Abonament 15 zile (la alegere)2 călătorii/zi x 15 zileCălători expediaţi x distanţa (km) parcursă
  3Abonament 15 zile (consecutive)2 călătorii/zi x 11 zileCălători expediaţi x distanţa (km) parcursă
  4Abonament 10 zile2 călătorii/zi x 10 zileCălători expediaţi x distanţa (km) parcursă
  5Abonament 5 zile/săptămânal2 călătorii/zi x 5 zileCălători expediaţi x distanţa (km) parcursă
  6Abonament reducere elevi/studenţi2 călătorii/zi x 22 de zileCălători expediaţi x distanţa (km) parcursă
  7Abonament anual44 de călătorii/lună x 12 luniCălători expediaţi x distanţa (km) parcursă
  8
  Cărţi circulaţie pentru deplasarea la/de la serviciu de la/la domiciliunr. zile lucrate x 2 călătoriiCălători expediaţi x distanţa (km) parcursă
  9Abonament PARTENER - 32 km2 călătorii/zi x 22 de zileCălători expediaţi x distanţa (32 km) parcursă
  10Abonament PARTENER - 93 km2 călătorii/zi x 22 de zileCălători expediaţi x distanţa (93 km) parcursă
  11Autorizaţii de călătorie emise în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 112/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare2 călătorii/zi x 22 de zileCălători expediaţi x distanţa medie (70,6 km - IR/50,8 km - R) parcursă
  12Cărţi de călătorie2 călătorii/zi x 12 zileCălători expediaţi x distanţa medie parcursă
  13
  Cărţi de călătorie în interes de serviciu2 călătorii/zi x 22 de zileCălători expediaţi x distanţa medie parcursă
  Se aplică pentru legitimaţiile emise după data intrării în vigoare a metodologiei, cu excepţia legitimaţiilor emise cu valabilitate anuală, pentru care se va aplica începând cu luna următoare intrării în vigoare a prezentei metodologii.
  Anexa nr. 5 la normele metodologiceAntet operator de transport feroviar de călătoriNr. ……………./zz/ll/aaAprobatPreşedintele Autorităţii pentru Reformă FeroviarăNOTĂ privind modificarea obligaţiei de serviciu pe anul în curs
  Se va prezenta scopul solicitării operatorilor de transport feroviar şi se vor indica actele normative care permit şi justifică modificarea O.S.P. în cursul anului .......................................................................................................Se vor prezenta cerinţele pieţei de transport, care nu au putut fi prevăzute în încheierea contractului de servicii publice/actului adiţional şi nu au fost incluse în O.S.P. .........................Se va menţiona şi se va anexa în copie avizul CNCF „CFR“ - S.A. sau al gestionarului de infrastructură (după caz) privind capacităţile disponibile, pentru modificările solicitate ale O.S.P. ....................Se va menţiona şi se va anexa în original declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului de transport feroviar, datată şi înregistrată la acesta, din care rezultă că prin modificarea propusă nu va depăşi volumul anual de trenkm aprobat în contractul de servicii publice.Se vor indica actele normative (inclusiv articolul) în baza căruia se face solicitarea ...................Expunerea de motive şi justificarea solicitării ...............................Se va prezenta necesitatea/motivaţia solicitării de modificare a O.S.P., anexând documente/analize doveditoare, în vederea adaptării serviciului de transport feroviar public de călători la cerinţele pieţei de transport/condiţiile de forţă majoră apărute ..........................................................................................................................Se vor prezenta şi justificarea solicitării, inclusiv rutele şi perioadele aferente acesteia, precum şi alte elemente necesare, dacă este cazul, cu referiri la documentaţia în cauză ce va fi anexată ...................................................................................................Prezentarea solicitării:Se vor prezenta sub formă tabelară rutele propuse pentru modificare, conform structurii O.S.P. din contractul de servicii publice/actul adiţional al operatorilor de transport feroviar, cu indicarea numărului poziţiei din O.S.P., sub forma:– poziţia iniţială;– poziţia modificată;– poziţia nouă (dacă este cazul);
  – diferenţele +/– ale volumului de tren-km anual an faţă de poziţia iniţială pentru fiecare poziţie, categorie de trenuri (R, IR) şi cumulat, dacă este cazul.
  Se va face sumarul solicitării cu indicarea volumului de tren-km (total şi pe categorii de trenuri) solicitat pentru modificare.Se va face raportarea situaţiei O.S.P. propuse a fi modificată faţă de O.S.P. aprobată prin contractul de servicii publice în vigoare.Pe total notă se va menţiona totalul modificărilor pe rang de tren faţă de totalul asumat din contractul de servicii publice/actul adiţional la contractul de servicii publice, ţinând cont de toate aprobările primite până la acea dată pe total O.S.P asumat.
  Nr. crt.Volum O.S.P. asumat prin contract servicii publice/act adiţionalVolum O.S.P. rezultat în urma tuturor aprobărilor obţinuteVolum O.S.P. propus prin prezenta notăVolum O.S.P. rezultat (2) + (3)
  01234
   
      
       
       
       
  Documentaţia referită (anexele nr.: …………………., cu un total general de ……….. file numerotate).Exemple de documente-anexă:– anexa nr. 1 - Documentaţia OTF de susţinere a necesităţii/motivării solicitării, cu un total de ……….. file numerotate;– anexa nr. 2 - Documentaţia aferentă primită/solicitată de la CNCF „CFR“ - S.A. sau de la gestionarul de infrastructură, după caz, inclusiv avizul privind capacităţile disponibile, cu un total de ……… file numerotate;– anexa nr. 3 - Alte documente considerate relevante, după cum urmează: ………………………...………………., cu un total de ……….. file numerotate.Director general,………………………….Director economic,………………………….
  -----