Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (20.01.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 394 din 27 aprilie 2018pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, şi al ministrului finanţelor publice nr. 1.144/1.672/2017 pentru aprobarea modelului de cerere privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI Nr. 394 din 27 aprilie 2018
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Nr. 1.937 din 26 aprilie 2018
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 16 mai 2018Data intrării în vigoare 16-05-2018

  Având în vedere dispoziţiile art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. VIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare,viceprim-ministrul, ministrul mediului, şi ministrul finanţelor publice emit prezentul ordin.Articolul IAnexa la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, şi al ministrului finanţelor publice nr. 1.144/1.672/2017 pentru aprobarea modelului de cerere privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 24 august 2017, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Eugen Claudiu Uricec,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  ANEXĂ(Anexa la Ordinul nr. 1.144/1.672/2017)CERERE DE RESTITUIREa sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule,taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule
  Către ....................................................................................................................................................................................... (organul fiscal competent)Subsemnatul/Subscrisa, ...................., cu domiciliul/sediul în localitatea .................., str. .................. nr. ....., bl. ....., sc. ....., ap. ......, judeţul/sectorul ..........., având C.N.P./C.U.I. ......................., în temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 168 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, solicit/solicităm restituirea sumei de ...... lei*^1), la care se adaugă dobânzile calculate până la data plăţii integrale, reprezentând*^2):1. ( ) taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule;2. ( ) taxa pe poluare pentru autovehicule;3. ( ) taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule;4. ( ) timbrul de mediu pentru autovehicule;În cazul restituirii taxelor/timbrului de mediu prevăzute la pct. 1-4 dispuse prin hotărâre judecătorească definitivă, aceasta se anexează la cererea de restituire.Suma solicitată la restituire a fost achitată în cazul înmatriculării autoturismului/autovehiculului marca ......................, tipul/varianta ...................., având numărul de înmatriculare*^3) .............., numărul de identificare*^4) .................... .Menţionez/Menţionăm că am luat cunoştinţă că din sumele de restituit vor fi compensate de către organul fiscal competent eventualele obligaţii fiscale datorate şi neachitate la data restituirii.Solicit/Solicităm ca restituirea efectivă a sumelor cuvenite în continuare să se efectueze în contul bancar nr. ..................., cod IBAN .............................., deschis la ................... .Contribuabilul/Reprezentantul legal al contribuabilului,
  ..........................................................................(numele şi prenumele)Semnătura ..............Data ...................
  *^1) Contribuabilul are dreptul la restituirea sumei şi în cazul în care aceasta nu este indicată cu exactitate. În acest caz, organul fiscal central sau, după caz, Administraţia Fondului pentru Mediu, în urma verificărilor procedurale a bazelor de date, identifică suma exactă care urmează a fi restituită. În cazul în care restituirea se realizează în baza unei hotărâri judecătoreşti definitive, suma solicitată la restituire include atât taxa/timbrul de mediu, cât şi cheltuielile de judecată, precum şi alte sume stabilite prin hotărârea judecătorească, dacă este cazul. *^2) Se bifează situaţia în cauză, respectiv categoria taxei achitate sau timbrul de mediu, după caz.*^3) În cazul în care înmatricularea nu s-a efectuat sau transcrierea dreptului de proprietate nu a fost efectuată se înscrie numărul de înmatriculare de la momentul plăţii taxei/timbrului de mediu.*^4) În cazuri excepţionale în care numărul de identificare este necompletat fiind necunoscut plătitorului de taxă sau este completat eronat, organul fiscal central sau, după caz, Administraţia Fondului pentru Mediu procedează la notificarea contribuabilului pentru clarificare şi solicită informaţii suplimentare de la autorităţile competente (de exemplu: Registrul Auto Român, Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, respectiv Serviciile publice comunitare permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor).
  ----