Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (20.01.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
DECIZIA nr. 3 din 18 ianuarie 2018 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 28 alin. (2) şi (7) din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, republicată
EMITENT
 • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 16 mai 2018Data intrării în vigoare 16-05-2018


  Valer Dorneanu- preşedinte
  Marian Enache- judecător
  Petre Lăzăroiu- judecător
  Mircea Ştefan Minea- judecător
  Daniel-Marius Morar- judecător
  Mona-Maria Pivniceru- judecător
  Livia Doina Stanciu- judecător
  Simona-Maya Teodoroiu- judecător
  Varga Attila- judecător
  Ingrid Alina Tudora- magistrat-asistent
  Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Loredana Veisa.1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 28 alin. (2) şi (7) din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, republicată, excepţie ridicată de Maria Andrieş în Dosarul nr. 14.840/197/2014 al Judecătoriei Braşov - Secţia civilă. Excepţia formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 3.125D/2016.2.
  La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.
  3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate. În acest sens arată că prevederile art. 28 alin. (2) din Legea nr. 241/2006 tind să legalizeze situaţii deja existente, în care persoane fizice proprietare în condominiu au încheiat contracte direct cu furnizorii apei potabile, anterior modificărilor aduse prin Legea nr. 224/2015. În ceea ce priveşte art. 28 alin. (8) din acelaşi act normativ apreciază că nici aceste prevederi legale nu sunt afectate de vreun viciu de neconstituţionalitate, predarea cu titlu gratuit a branşamentului şi a contorului de la limita proprietăţii individuale realizându-se cu respectarea regimului juridic al reţelei şi a dreptului de proprietate asupra componentelor acesteia.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:4. Prin Încheierea din 4 octombrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 14.840/197/2014, Judecătoria Braşov - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 28 alin. (2) şi (7) din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, republicată. Excepţia a fost invocată de Maria Andrieş într-o cauză civilă având ca obiect „obligaţia de a face“.5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autoarea acesteia susţine că reglementarea cuprinsă în art. 28 alin. (2) din Legea nr. 241/2006 este neconstituţională, întrucât stabileşte o soluţie tehnică prin care se poate obţine calitatea de utilizator individual al serviciului de furnizare a apei, soluţie care nu este general valabilă, ea aplicându-se numai unui număr de imobile tip condominiu, şi care afectează structura de rezistenţă a imobilului. De asemenea arată că, întrucât Compania Apa - S.A. furnizează serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare unui număr de beneficiari din condominiuri prin branşamente individuale şi cu contractele aferente acestora, se instituie o situaţie discriminatorie între beneficiarii acestui serviciu care deţin proprietăţi în condominiuri. În ceea ce priveşte prevederile alin. (7) al art. 28 din Legea nr. 241/2006, autoarea excepţiei apreciază că acestea instituie o expropriere fără o dreaptă şi prealabilă despăgubire. Arată, astfel, că obligaţia de a efectua lucrările de modificare a instalaţiei ce face parte din reţeaua publică, conform definiţiei din Legea nr. 241/2006, revine furnizorului de servicii, respectiv asigurarea finanţării de către autoritatea locală.6. Judecătoria Braşov - Secţia civilă apreciază ca fiind neîntemeiate criticile invocate de autoarea excepţiei de neconstituţionalitate. Astfel, în ceea ce priveşte prevederile art. 28 alin. (2) din Legea nr. 241/2006, instanţa de judecată arată că, prin această reglementare, legiuitorul a tins să legalizeze situaţii deja existente în care persoane fizice, proprietare în condominii, au încheiat, anterior modificărilor legislative intervenite prin Legea nr. 224/2015, direct contract cu furnizorii, cu sau fără intermediul instanţelor judecătoreşti. Referitor la art. 28 alin. (7) din acelaşi act normativ, instanţa apreciază că acest text legal vizează predarea cu titlu gratuit a contorului şi a branşamentului propriu de la limita proprietăţii individuale, nefiind vorba despre o expropriere.7. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
  8. Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. În esenţă arată că, din ansamblul Legii nr. 241/2006 şi din conţinutul prevederilor alin. (2) şi (7) ale art. 28 ale acestei legi, nu rezultă niciun fel de dispoziţii discriminatorii între beneficiarii/utilizatorii serviciului de alimentare cu apă „care deţin proprietăţi în condominii“ şi nici de natură a afecta dreptul de proprietate privată a utilizatorilor asupra instalaţiilor interioare de apă aflate în proprietatea acestora. Aşadar, instanţa de judecată apreciază că nu pot fi reţinute criticile privind încălcarea art. 16 şi art. 44 din Constituţie.9. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.CURTEA,examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, punctul de vedere al Guvernului, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:10. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.11. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 28 alin. (2) şi (7) din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 din 7 septembrie 2015, prevederi care au următorul conţinut:– Art. 28:(2) Sunt considerate utilizatori individuali ai serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi persoanele fizice sau juridice din imobile tip condominiu care au executat, pe cheltuiala lor, branşamente proprii de apă potabilă, în amonte de contorul de branşament al condominiului. Noţiunea de amonte corespunde sensului de curgere a apei în instalaţii, dinspre operator spre utilizator.; [...](7) Branşamentul propriu până la contor, inclusiv contorul, se predă cu titlu gratuit autorităţii administraţiei publice locale. Recepţia şi preluarea branşamentului ca mijloc fix se realizează de către autoritatea administraţiei publice locale conform legislaţiei în vigoare. Contorul de branşament propriu se amplasează în punctul de delimitare a instalaţiilor din punctul de vedere al proprietăţii, care reprezintă şi locul în care se realizează efectiv furnizarea serviciului de către utilizatorul individual. Darea în funcţiune a branşamentului propriu de apă se face după încheierea contractului de furnizare/prestare a serviciului în nume propriu, în conformitate cu prevederile din contractul-cadru aprobat de A.N.R.S.C.
  12. În opinia autoarei excepţiei de neconstituţionalitate, aceste prevederi contravin dispoziţiilor constituţionale ale art. 16 alin. (1) şi (2) privind egalitatea în drepturi şi art. 44 alin. (1) şi (3) privind dreptul de proprietate privată.13. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că, potrivit Legii nr. 241/2006, republicată, serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare se înfiinţează, se organizează şi se gestionează sub conducerea, coordonarea, controlul şi responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale şi are drept scop alimentarea cu apă, canalizarea şi epurarea apelor uzate pentru toţi utilizatorii de pe teritoriul localităţilor. În contextul criticilor formulate, Curtea reţine că, în sensul Legii nr. 241/2006, prin branşament de apă se înţelege partea din reţeaua publică de alimentare cu apă care asigură legătura dintre reţeaua publică de distribuţie şi reţeaua interioară a unei incinte sau a unei clădiri. Branşamentul deserveşte un singur utilizator, iar, în cazuri bine justificate şi atunci când condiţiile tehnice nu permit altă soluţie, se poate admite alimentarea mai multor utilizatori prin acelaşi branşament. Branşamentul, până la contor, inclusiv căminul de branşament şi contorul, aparţin reţelei publice de distribuţie, indiferent de modul de finanţare a execuţiei. Finanţarea execuţiei branşamentului se asigură de operator, respectiv de utilizator, corespunzător punctului de delimitare a instalaţiilor. Amplasamentul căminului de branşament se stabileşte la punctul de delimitare al instalaţiilor, de regulă la limita de proprietate a utilizatorului, cu respectarea regimului juridic al proprietăţii şi numai în baza unei documentaţii avizate de operator. În cazul condominiilor existente, separarea şi individualizarea consumurilor la nivel de proprietate/apartament individual se fac prin montarea repartitoarelor de costuri. Cheltuielile aferente individualizării consumurilor sunt suportate de coproprietarii condominiului, operatorul având numai obligaţia montării contorului principal de branşament la nivelul limitei de proprietate.14. Cât priveşte punctul de delimitare, Curtea reţine că acesta este locul în care instalaţiile aflate în proprietatea sau în administrarea utilizatorului se branşează la instalaţiile aflate în administrarea operatorului furnizor/prestator de servicii, respectiv locul unde se realizează efectiv furnizarea/prestarea serviciului către utilizator. Punctul de delimitare a instalaţiilor asigură identificarea amplasamentului căminului de branşament, precizează poziţia de montare a dispozitivelor de măsurare-înregistrare a consumurilor, permite stabilirea apartenenţei instalaţiilor, precum şi precizarea drepturilor, respectiv a obligaţiilor, ce revin părţilor cu privire la furnizarea/ prestarea serviciului, respectiv la exploatarea, întreţinerea şi repararea instalaţiilor.15. Potrivit art. 28 alin. (4) din lege, branşamentele proprii de apă se execută de către utilizatorii individuali în condiţiile legii şi ale avizului de branşare emis de operator, iar în conformitate cu alin. (7) al art. 28, branşamentul propriu până la contor, inclusiv contorul, se predă cu titlu gratuit autorităţii administraţiei publice locale. Recepţia şi preluarea branşamentului ca mijloc fix se realizează de către autoritatea administraţiei publice locale, conform legislaţiei în vigoare, iar darea în funcţiune a branşamentului propriu de apă se face după încheierea contractului de furnizare/prestare a serviciului în nume propriu, în conformitate cu prevederile din contractul-cadru aprobat de A.N.R.S.C. (Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice). Furnizarea/Prestarea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare se realizează numai pe bază de contract de furnizare/prestare, care poate fi individual sau colectiv.16. Legea nr. 241/2006, republicată, consacră, prin art. 30, dreptul de acces nediscriminatoriu şi de utilizare a serviciului, care este garantat tuturor utilizatorilor, în condiţii contractuale şi cu respectarea prevederilor regulamentului serviciului şi a programelor de reabilitare, extindere şi modernizare a sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare. În acelaşi sens sunt şi prevederile art. 41 alin. (2) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, care prevăd că utilizatorii au, printre altele, dreptul să utilizeze, liber şi nediscriminatoriu, serviciile de utilităţi publice, în condiţiile contractului de furnizare/prestare.
  17. De altfel, din susţinerile autoarei excepţiei, Curtea reţine că aceasta, precum şi alţi reclamanţi în cauză sunt locatari ai unui imobil şi au calitatea de utilizatori ai serviciului public de alimentare cu apă, în condiţiile Legii nr. 51/2006 şi ale Legii nr. 241/2006, serviciu furnizat de pârâta Compania de Apă Braşov - S.A. Aşa cum reiese din cuprinsul încheierii de sesizare, reclamanţii s-au adresat Companiei de Apă Braşov - S.A., atât în comun, cât şi individual, cu solicitarea branşării şi contractării individuale, solicitări care au fost refuzate, deşi, din motivarea refuzului, nu reiese faptul că branşarea individuală este imposibil de realizat din punct de vedere tehnic, acesta fiind, de altfel, singurul criteriu pe care legea îl prevede. De asemenea, pârâta Compania de Apă Braşov - S.A. a precizat că imobilul în care sunt situate apartamentele reclamanţilor este unul de tip condominial, astfel încât, raportat la prevederile Legii nr. 241/2006 şi ale Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr. 88/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, alimentarea cu apă este asigurată printr-un branşament comun aferent întregului imobil, iar separarea reclamanţilor de Asociaţia de Proprietari din care au făcut parte nu schimbă situaţia condominială în care aceştia se află de fapt, respectiv apartenenţa la un imobil tip condominiu care, prin construcţie, a fost prevăzut cu un singur branşament ce îi deserveşte pe toţi membrii condominiului, aceştia neavând branşamente separate.18. Din perspectiva acestei situaţii de fapt, Curtea apreciază că, în speţă, nu se pune problema neconstituţionalităţii prevederilor legale criticate, întrucât nemulţumirile autoarei excepţiei decurg, mai degrabă, din aspecte tehnice conjuncturale, mai exact de imposibilitatea încheierii unui contract de furnizare/prestare încheiat în nume propriu, realizabil doar ca urmare a deţinerii calităţii de utilizator individual al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, pe care aceasta, însă, nu o deţine.19. Or, potrivit Legii nr. 241/2006, are calitatea de utilizator individual al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare orice persoană fizică sau juridică ce deţine, în calitate de proprietar ori cu drept de folosinţă dat de proprietar, un imobil având branşament propriu de apă potabilă sau racord propriu de canalizare şi care beneficiază de serviciile operatorului pe bază de contract de furnizare/prestare încheiat în nume propriu. Aceste branşamente proprii de apă se execută de către utilizatorii individuali în condiţiile legii şi ale avizului de branşare emis de operator, iar realizarea branşamentelor proprii de apă în imobilele de tip condominiu fără avizul operatorului atrage răspunderea contravenţională, administrativă sau penală, după caz, atât pentru utilizator, cât şi pentru executantul lucrării.20. Curtea menţionează, totodată, că, potrivit prevederilor art. 31 din Legea nr. 241/2006, furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare se realizează numai pe bază de contract de furnizare/prestare, care poate fi individual sau colectiv. De asemenea, potrivit legii, în condominiile cu sistem de distribuţie verticală a apei reci/calde este admisă încheierea de contracte individuale de fumizare/prestare a serviciului, numai dacă sunt îndeplinite cumulativ o serie de condiţii tehnice.21. Aşa fiind, Curtea consideră că, prin Legea nr. 241/2006, legiuitorul a reglementat în mod detaliat cadrul tehnic şi legal impus de specificitatea sistemului public de alimentare cu apă şi canalizare, ţinând cont de regimul juridic al reţelei publice şi a instalaţiilor interioare aferente asigurării furnizării apei potabile, cu respectarea regimului proprietăţii asupra componentelor reţelei utilizate şi corespunzător obligaţiilor specifice tuturor părţilor implicate.22. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legii
  DECIDE:
  Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Maria Andrieş în Dosarul nr. 14.840/197/2014 al Judecătoriei Braşov - Secţia civilă şi constată că prevederile art. 28 alin. (2) şi (7) din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, republicată, sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.Definitivă şi general obligatorie.Decizia se comunică Judecătoriei Braşov - Secţia civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Pronunţată în şedinţa din data de 18 ianuarie 2018.
  PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE
  prof. univ. dr. VALER DORNEANU
  Magistrat-asistent,
  Ingrid Alina Tudora
  -----