Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (20.01.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
REGULAMENT nr. 4 din 25 aprilie 2018pentru modificarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind procedura de soluţionare de către entităţile reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară în baza Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital şi a Legii nr. 74/2015 privind administratorii fondurilor de investiţii alternative a petiţiilor referitoare la activitatea acestora pe piaţa de capital
EMITENT
 • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 15 mai 2018Data intrării în vigoare 15-05-2018

  În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a), art. 3 alin. (1) lit. b), precum şi ale art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 27 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 10/2015, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 12 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative, cu modificările şi completările ulterioare,în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din şedinţa din data de 24.04.2018,Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament.Articolul IRegulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind procedura de soluţionare de către entităţile reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară în baza Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital şi a Legii nr. 74/2015 privind administratorii fondurilor de investiţii alternative a petiţiilor referitoare la activitatea acestora pe piaţa de capital, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 537 din 20 iulie 2015, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 1 alineatul (3), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:b) petiţie - cererea, reclamaţia sau sesizarea prin care se aduc la cunoştinţa entităţii fapte de natură a aduce atingere drepturilor sau intereselor petentului, formulată în scris şi depusă la sediul entităţii, la sediile secundare ale acesteia ori la sediile distribuitorilor, după caz, transmisă prin poştă sau poşta electronică ori prin sistem on-line sau pe orice altă cale de comunicare care poate fi înregistrată pe un suport fizic sau optic (de exemplu, telefon), prin intermediul căreia un petent sau împuterniciţii legali ai acestuia, care acţionează exclusiv în numele petentului şi fără un interes comercial propriu, îşi exprimă nemulţumirea cu privire la serviciul şi activitatea de investiţii prestate în baza Legii nr. 297/2004, la prestarea serviciului de administrare a portofoliului de plasament colectiv al organismului de plasament colectiv (O.P.C.) sau la informaţiile furnizate de entitate în urma solicitărilor de informaţii primite de la petenţi;2. Anexa nr. 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:Anexa nr. 3Denumirea ………………..Trimestrul ………………..RAPORT TRIMESTRIALprivind petiţiile primite de la clienţi
  Numărul total de petiţii primite exclusiv pentru investiţii în perioada de raportare menţionată:
  Nr. de petiţii în funcţie de cauză^1 în perioada raportată^2
  Executarea ordinelor în numele clientului/recepţie şi transmitere de ordineInformaţii insuficiente/lipsa informaţiilor furnizate clientului 
  Neefectuarea testului privind caracterul oportun 
  Termenii contractului/taxe/comisioane 
  Administrare generală/servicii furnizate clientului (inclusiv custodie/păstrare în siguranţă) 
  Aspecte legate de retragerea disponibilităţilor băneşti ale investitorilor 
  Alte cauze (a se detalia în rubrica de observaţii) 
  ^1 În situaţia în care obiectul unei petiţii este multiplu, se completează doar obiectul principal al acesteia pentru a evita dubla raportare.^2 În situaţia în care obiectul petiţiei descris nu este aplicabil pentru entitate, se completează N/A în rubrica relevantă. Dacă obiectul petiţiei descris este aplicabil pentru entitate, dar pentru perioada raportată nu s-a înregistrat niciun caz, se completează „0“.
  Administrarea portofoliuluiInformaţii insuficiente/lipsa informaţiilor furnizate clientului 
  Neefectuarea testului privind adecvarea 
  Termenii contractului/taxe/comisioane 
  Administrare generală/servicii furnizate clientului (inclusiv custodie/păstrare în siguranţă) 
  Aspecte legate de retragerea disponibilităţilor băneşti ale investitorilor 
  Alte cauze (a se detalia în rubrica de observaţii) 
  Consultanţă pentru investiţii Informaţii insuficiente/lipsa informaţiilor furnizate clientului 
  Neefectuarea testului privind adecvarea 
  Termenii contractului/taxe/comisioane 
  Administrare generală/servicii furnizate clientului (inclusiv custodie/păstrare în siguranţă) 
  Aspecte legate de retragerea disponibilităţilor băneşti ale investitorilor
   
  Alte cauze (a se detalia în rubrica de observaţii) 
  Petiţii care nu sunt legate de un anumit serviciu MiFID (ce nu pot fi încadrate la una dintre categoriile de mai sus)Informaţii insuficiente/lipsa informaţiilor furnizate clientului 
  Termenii contractului/taxe/comisioane 
  Administrare generală/servicii furnizate clientului (inclusiv custodie/păstrare în siguranţă) 
  Activităţi neautorizate oferite sau prestate 
  Aspecte legate de retragerea disponibilităţilor băneşti ale investitorilor 
  Alte cauze (a se detalia în rubrica de observaţii) 
  Total  
  Observaţii
    
  Nr. de petiţii după tipul de instrument financiar în perioada raportată^3
  Titluri de capital (Shares/stock/equities) 
  Titluri de creanţă (Bonds/debentures/loan stock/debt securities) 
  Titluri de valoare structurate (inclusiv titluri de valoare cu protecţia capitalului şi fonduri structurate) 
  Titluri de valoare ale pieţei monetare (Money-market securities) 
  O.P.C.V.M./F.I.A./alte fonduri (excluzând fondurile structurate) 
  Contracte pe opţiuni, futures, swapuri, forward pe rata dobânzii şi alte contracte derivate (Options, futures, swaps, forward rate agreements and any other derivatives) 
  Contracte financiare pentru diferenţe (Financial contracts for differences - CFDs) 
  Alte produse de investiţii/fonduri (a se detalia în rubrica de observaţii) (Other investment products/funds) 
  Total 
  Observaţii  
  ^3 În situaţia în care entitatea nu prestează servicii de investiţii în legătură cu instrumentul financiar menţionat, se completează N/A în rubrica relevantă. Dacă entitatea prestează servicii de investiţii în legătură cu instrumentul financiar menţionat, dar pentru perioada raportată nu s-a înregistrat nicio petiţie, se completează „0“.Vă rugăm să includeţi orice altă informaţie relevantă în legătură cu datele privind petiţiile. Exemplu: Petiţiile vizează în special servicii furnizate prin internet? Care este procedura pentru soluţionarea petiţiilor?
  Articolul II
  Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.

  Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,
  Leonardo Badea
  Bucureşti, 25 aprilie 2018.Nr. 4.-----