Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (20.01.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
METODOLOGIE din 26 aprilie 2018privind susţinerea măsurilor compensatorii în vederea recunoaşterii actelor de studii de nivel licenţă, master sau postuniversitar eliberate de instituţii acreditate de învăţământ superior din străinătate
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 15 mai 2018Data intrării în vigoare 15-05-2018


  Aprobată prin Ordinul nr. 3.619 din 26 aprilie 2018, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 414 din 15 mai 2018.
  Articolul 1(1) Prezenta metodologie se aplică cetăţenilor români, cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană, precum şi cetăţenilor străini şi persoanelor ce solicită sau beneficiază de protecţie internaţională şi care aplică pentru recunoaşterea studiilor absolvite în străinătate în vederea continuării studiilor sau accesului pe piaţa forţei de muncă din România. (2) În sensul prezentei metodologii, măsurile compensatorii se dispun în cazul în care, în urma evaluării programului de studii efectuat în străinătate, se evidenţiază diferenţe substanţiale prin raportare la sistemul românesc de învăţământ universitar şi pot consta în susţinerea de examene de diferenţă şi/sau efectuarea de stagii de practică în cadrul unor programe de studii acreditate în România.(3) Măsurile compensatorii se dispun, de la caz la caz, de către direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale sau de către instituţiile acreditate de învăţământ superior.Articolul 2(1) Măsurile compensatorii menţionate la art. 1 se susţin în cadrul instituţiilor acreditate de învăţământ superior după cum urmează:a) susţinerea de examene de diferenţă are loc fără înmatricularea la studii a aplicantului, cu respectarea normelor interne privind activitatea profesională a studenţilor;b) efectuarea de stagii de practică sau alte măsuri se realizează fără înmatricularea la studii a aplicantului, cu respectarea normelor interne privind activitatea profesională a studenţilor.
  (2) Susţinerea măsurilor compensatorii se aprobă, în termen de 30 de zile de la data înregistrării solicitării, de către conducerea instituţiei acreditate de învăţământ superior şi se comunică aplicantului în termen de 5 zile de la aprobare. (3) Organizarea susţinerii măsurilor compensatorii se realizează de instituţia acreditată de învăţământ superior conform structurii anului universitar astfel încât aplicantul să aibă posibilitatea de a susţine măsurile compensatorii menţionate la alin. (1) în termen de cel mult 6 luni de la decizia iniţială privind obligativitatea susţinerii acestor măsuri.
  Articolul 3(1) În urma susţinerii măsurilor compensatorii, instituţiile acreditate de învăţământ superior transmit direcţiilor de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale o adeverinţă care atestă susţinerea acestora.(2) Adeverinţa menţionată la alin. (1) este necesar să conţină funcţia, numele, prenumele şi semnătura persoanelor responsabile din instituţia acreditată de învăţământ superior, precum şi celelalte informaţii care atestă susţinerea măsurilor compensatorii, respectiv domeniul de studii universitare, programul de studii/specializarea şi disciplinele promovate.
  Articolul 4Instituţiile acreditate de învăţământ superior au autonomie în stabilirea cuantumului taxelor pentru susţinerea măsurilor compensatorii, cu respectarea cuantumului minim prevăzut de normele legale, şi au obligaţia să le comunice tuturor celor interesaţi, inclusiv pe site-ul universităţii.Articolul 5(1) Instituţiile acreditate de învăţământ superior întocmesc un registru de evidenţă al aplicanţilor care nu sunt înmatriculaţi la studii şi care susţin una dintre măsurile compensatorii prevăzute la art. 2 alin. (1). (2) Instituţiile acreditate de învăţământ superior consemnează rezultatele susţinerii măsurilor compensatorii în cataloage şi registrul de evidenţă prevăzut la alin. (1).
  Articolul 6Refuzul aprobării de către instituţia acreditată de învăţământ superior a susţinerii măsurilor compensatorii se comunică, în scris, aplicantului în termen de 30 de zile de la data formulării solicitării. Refuzul nu trebuie să constituie un obstacol în recunoaşterea studiilor efectuate în străinătate.Articolul 7(1) Instituţiile acreditate de învăţământ superior elaborează norme interne privind susţinerea măsurilor compensatorii.(2) Instituţiile acreditate de învăţământ superior publică pe pagina web toate informaţiile necesare privind aplicarea prezentei metodologii.----