Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (20.01.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 1.952 din 27 aprilie 2018pentru reglementarea procedurii de monitorizare a implementării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 15 mai 2018Data intrării în vigoare 15-05-2018Având în vedere dispoziţiile art. 3^1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările ulterioare, şi ale art. 2 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.072/2016 privind desemnarea direcţiei de specialitate pentru supravegherea implementării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice,în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:Articolul 1Prezentul ordin se aplică de către entităţile care exercită competenţele de autoritate publică tutelară conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările ulterioare.Articolul 2(1) Entităţile prevăzute la art. 1 au obligaţia transmiterii periodice către Ministerul Finanţelor Publice a informaţiilor cuprinse în anexele nr. 1-3 ale formularului S1100 publicat pe site-ul www.mfinante.gov.ro. (2) Transmiterea datelor se face exclusiv utilizând formularul S1100 şi serviciile portalului e-guvernare.ro. Formularul se semnează cu semnătura electronică. (3) Informaţiile transmise de entităţile prevăzute la art. 1 prin formularul S1100 cuprind obligatoriu minimum datele înscrise în anexele nr. 1-3 ale formularului, astfel: a) anexa nr. 1 „Monitorizarea aplicării prevederilor O.U.G. nr. 109/2011“ cuprinde stadiul aplicării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările ulterioare, de către întreprinderile publice aflate în subordonarea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul lor şi se va completa cu date realizate semestrial, aferente perioadei pentru care se face raportarea;b) anexa nr. 2 „Auditarea situaţiilor financiare anuale. Stadiul îndeplinirii indicatorilor-cheie de performanţă din contractele de mandat“ cuprinde informaţii referitoare la auditarea situaţiilor financiare anuale şi la indicatorii-cheie de performanţă financiari şi nefinanciari din contractele de mandat ale administratorilor executivi şi neexecutivi ai întreprinderilor publice aflate în subordonarea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul lor şi se va completa cu date realizate anual, aferente anului pentru care se face raportarea;c)
  anexa nr. 3 „Lista administratorilor întreprinderilor publice“ cuprinde lista administratorilor întreprinderilor publice aflate în subordonarea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul lor şi se va completa, semestrial, cu informaţii aferente perioadei pentru care se face raportarea.
  (4) Entităţile prevăzute la art. 1 au obligaţia de a întreprinde toate demersurile necesare pentru a asigura în timp util posesia şi valabilitatea semnăturii electronice.(5) Entităţile prevăzute la art. 1 au obligaţia de a prezenta în cadrul anexei nr. 2 din formularul S1100 cauzele care au condus la abateri mai mari de 10% faţă de ţintele aprobate în realizarea indicatorilor-cheie de performanţă.
  Articolul 3(1) Formularul S1100 conţinând anexele nr. 1-3 se transmite de către entităţile prevăzute la art. 1, astfel:a) până la data de 20 iulie, anexele nr. 1 şi 3 pentru semestrul I al anului de raportare şi anexa nr. 2 pentru anul precedent de raportare;b)
  până la data de 20 ianuarie a anului următor încheierii perioadei de raportare, anexele nr. 1 şi 3 pentru semestrul II al anului precedent de raportare.
  (2) Pentru anul 2017, transmiterea anexelor nr. 1-3 cu datele prevăzute la art. 2 se realizează până la data de 20 iunie 2018 de către entităţile prevăzute la art. 1.
  Articolul 4(1) Lista cuprinzând datele de identificare a întreprinderilor publice care trebuie să aplice prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările ulterioare, se publică pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, la adresa www.mfinante.gov.ro, şi conţine minimum următoarele elemente: a) denumirea autorităţii publice tutelare; b) CUI autoritate publică tutelară; c)
  denumirea întreprinderii publice;
  d) CUI întreprindere publică; e) stare întreprindere publică (în activitate/în stare de lichidare).
  (2) Entităţile care exercită calitatea de autoritate publică tutelară procedează la actualizarea datelor din lista prevăzută la alin. (1), după caz, cel mai târziu până la sfârşitul perioadei pentru care se fac raportările prevăzute la art. 3, prin transmiterea la Ministerul Finanţelor Publice, în vederea centralizării, a datelor de identificare ale noilor întreprinderi publice care trebuie să aplice prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările ulterioare, precum şi a modificărilor de stare a întreprinderilor publice deja existente în această listă.
  Articolul 5(1) Centrul Naţional pentru Informaţii Financiare din cadrul Ministerului Finanţelor Publice va avea următoarele atribuţii: a)
  ţinând cont de datele minimale prevăzute la art. 2 alin. (3) va crea, va dezvolta şi va menţine în funcţiune aplicaţia informatică a formularului S1100;
  b) va elabora, în consultare cu Direcţia generală de legislaţie şi reglementare în domeniul activelor statului, şi va publica pe internet instrucţiunile de utilizare a aplicaţiei informatice a formularului S1100;c) va asigura entităţilor prevăzute la art. 1 accesul prin internet la această aplicaţie informatică;d) va asigura publicarea pe site-ul www.mfinante.gov.ro a formularului S1100.
  (2) Termenul de punere în funcţiune a aplicaţiei informatice a formularului S1100 şi de asigurare a accesului la aceasta prin internet este până la data de 31 mai 2018.
  Articolul 6
  Orice modificare intervenită în anexele nr. 1-3 ale formularului S1100 se face la solicitarea Direcţiei generale de legislaţie şi reglementare în domeniul activelor statului, prin notă aprobată de secretarul de stat coordonator şi publicarea unei noi versiuni a aplicaţiei informatice a formularului S1100 pe siteul www.mfinante.gov.ro
  Articolul 7(1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.874/2016 privind reglementarea procedurii de monitorizare a implementării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1027 din 21 decembrie 2016, cu modificările ulterioare.(2) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 27 aprilie 2018.Nr. 1.952.
  ----