Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (20.01.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 96 din 20 aprilie 2018pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 10/2018 privind aprobarea categoriilor de acreditare a unităţilor sanitare cu paturi aferente celui de al II-lea ciclu de acreditare
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII ÎN SĂNĂTATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 15 mai 2018Data intrării în vigoare 15-05-2018

  Având în vedere:– Referatul Unităţii de standarde pentru serviciile de sănătate, aprobat cu nr. 270/CV din 20 aprilie 2018,– prevederile art. 9 alin. (1), art. 11 alin. (10) lit. d) şi art. 13 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate, – 
  Hotărârea Colegiului director al Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 5/2018*) pentru modificarea Hotărârii Colegiului director al Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 14/2017 privind clasificarea în cele 6 categorii de acreditare a spitalelor aferente ciclului II de acreditare, în baza avizului conform al Ministerului Sănătăţii cu nr. SP 1.434 din 15 martie 2018,*) Hotărârea Colegiului director al Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 5/2018 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  în temeiul art. 13 alin. (6) din Legea nr. 185/2017,preşedintele Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate emite prezentul ordin.Articolul IOrdinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 10/2018 privind aprobarea categoriilor de acreditare a unităţilor sanitare cu paturi aferente celui de al II-lea ciclu de acreditare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 31 ianuarie 2018, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 3Se aprobă categoriile de acreditare a unităţilor sanitare cu paturi aferente celui de al II-lea ciclu de acreditare, prezentate sintetic în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.2. La articolul 8, partea introductivă a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  Articolul 8(1) Încadrarea unităţilor sanitare cu paturi în categoria a V-a de acreditare se face prin eliberarea unei decizii de prelungire a procesului de acreditare şi necesită îndeplinirea de către unităţile sanitare cu paturi a următoarelor criterii şi condiţii cumulative, indiferent de criteriul prevăzut la art. 2 lit. c):
  3. La articolul 8 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:c) prin excepţie de la condiţia prevăzută la art. 10 alin. (1) lit. a), unitatea sanitară cu paturi obţine un punctaj mai mic de 51% pentru unul sau mai multe standarde de acreditare.4. La articolul 8, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(2) În situaţia în care încadrarea în această categorie este determinată de prevederile alin. (1) lit. a) şi b) şi la sfârşitul unei perioade de maximum 6 luni de la primirea raportului de acreditare unităţile sanitare cu paturi nu solicită reanalizarea, sunt încadrate în categoria a VI-a «neacreditat».
  (3) În situaţia în care încadrarea în această categorie este determinată de prevederile alin. (1) lit. a) şi c), la sfârşitul unei perioade de maximum 12 luni de la primirea raportului de acreditare unitatea sanitară cu paturi poate solicita A.N.M.C.S. analiza şi verificarea neconformităţilor care au condus la îndeplinirea sub 51% a standardelor, în vederea reîncadrării în altă categorie de acreditare.
  5. La articolul 8, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (3^1) şi (3^2), cu următorul cuprins:(3^1) În situaţia prevăzută la alin. (3), în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea raportului de acreditare, unitatea sanitară transmite atât către A.N.M.C.S., cât şi către forul tutelar sau patronat un grafic de remediere a neconformităţilor constatate.(3^2) A.N.M.C.S. sau oficiile teritoriale ale acesteia monitorizează modalitatea de respectare a graficului de remediere prevăzut la alin. (3^1). În cazul în care se constată nerespectarea termenelor asumate prin graficul de remediere, A.N.M.C.S. poate întrerupe procesul de acreditare, situaţie în care unitatea sanitară cu paturi se încadrează în categoria a VI-a «neacreditat6. La articolul 9 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:c) a obţinut un punctaj mai mic de 51% pentru unul sau mai multe standarde de acreditare;
  7. După articolul 16 se introduce o anexă, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul II(1) Structurile de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.(2) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Preşedintele Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate,
  Vasile Cepoi
  Bucureşti, 20 aprilie 2018.Nr. 96.ANEXĂ(Anexa la Ordinul nr. 10/2018)Categoriile de acreditare a unităţilor sanitare cu paturi aferente celui de al II-lea ciclu de acreditare
  Categoria de acreditareCriterii şi condiţii cumulativeObservaţii
  CriteriiCondiţii
  1. Punctaj total2. Indicatori punctaţi cu (– 10)3. Plan de conformare la autorizaţia sanitară de funcţionare
  1. fiecare standard să fie îndeplinit în proporţie de cel puţin 51%2. indicatori critici 100% îndepliniţi
  Categoria I Acreditatcel puţin 90%nu existăfără plan de conformare- fiecare standard de acreditare să fie îndeplinit în proporţie de cel puţin 51%;- indicatori critici privind siguranţa pacientului 100% îndepliniţifără recomandări
  Categoria a II-aAcreditat cu recomandăricel puţin 70%mai puţin de 10% din indicatorii punctaţi cu (– 10) aplicabili unităţii sanitare respectivetermenul de îndeplinire a planului de conformare, asumat de către unitatea sanitară cu paturi şi de către forul tutelar sau patronat, să fie de maximum 12 luni de la emiterea acestuia- În cazul îndeplinirii în integralitate a planului de conformare în perioada asumată de maximum 12 luni de la emiterea acestuia, A.N.M.C.S. reanalizează încadrarea unităţii sanitare cu paturi în conformitate cu prevederile prezentului ordin.- În cazul neîndeplinirii planului de conformare în perioada asumată de maximum 12 luni de la emiterea acestuia, unitatea sanitară cu paturi poate solicita prelungirea termenului cu maximum 12 luni, caz în care este clasificată în categoria a III-a de acreditare, denumită „acreditat cu rezerve“.
  Categoria a III-aAcreditat cu rezervecel puţin 51%
  mai puţin de 30% din indicatorii punctaţi cu (– 10) aplicabili unităţii sanitare respectivetermenul de îndeplinire a planului de conformare, asumat de către unitatea sanitară cu paturi şi de către forul tutelar sau patronat, să fie de maximum 24 luni de la emiterea acestuia- În cazul îndeplinirii în integralitate a planului de conformare în perioada asumată de maximum 24 luni de la emiterea acestuia, A.N.M.C.S. reanalizează încadrarea unităţii sanitare cu paturi în conformitate cu prevederile prezentului ordin.- În cazul neîndeplinirii planului de conformare în perioada asumată de maximum 24 luni de la emiterea acestuia, unitatea sanitară cu paturi este clasificată în categoria a IV-a de acreditare, denumită „acreditat cu încredere redusă“.
  Categoria a IV-aAcreditat cu încredere redusăcel puţin 51%mai puţin de 30% din indicatorii punctaţi cu (– 10) aplicabili unităţii sanitare respectiveTermenul de îndeplinire a planului de conformare nu este asumat de către forul tutelar sau patronat sau este asumat pentru o perioadă mai mare de 24 luni de la emiterea acestuia.În cazul îndeplinirii în integralitate a planului de conformare, A.N.M.C.S. reanalizează încadrarea unităţii sanitare cu paturi în conformitate cu prevederile prezentului ordin.
  Categoria a V-aDecizie de prelungire a procesului de acreditarecel puţin de 51%cel mult 50% din indicatorii punctaţi cu (– 10) aplicabili unităţii sanitare respectiveIndiferent de existenţa sau inexistenţa unui plan de conformare- Prin excepţie de condiţiile minime obligatorii generale pentru clasificarea unităţilor sanitare cu paturi în categoriile I, II, III şi IV de acreditare, unitatea sanitară obţine un punctaj mai mic de 51% pentru unul sau mai multe standarde de acreditare.- indicatori critici privind siguranţa pacientului 100% îndepliniţi- În situaţia în care încadrarea unităţilor sanitare cu paturi în această categorie este determinată de punctajul total de conformitate şi de ponderea indicatorilor punctaţi cu (– 10) şi la sfârşitul unei perioade de maximum 6 luni de la primirea raportului de acreditare unităţile sanitare cu paturi nu solicită reevaluarea, sunt încadrate în categoria a VI-a „neacreditat“.- În situaţia în care încadrarea în această categorie este determinată de punctajul total de conformitate şi de obţinerea unui punctaj mai mic de 51% pentru unul sau mai multe standarde de acreditare, la sfârşitul unei perioade de maximum 12 luni de la primirea raportului de acreditare unitatea sanitară cu paturi poate solicita A.N.M.C.S. analiza şi verificarea neconformităţilor care au condus la îndeplinirea sub 51% a standardelor, în vederea reîncadrării în altă categorie de acreditare. În termen de 10 zile lucrătoare de la primirea raportului de acreditare, unitatea sanitară transmite atât către A.N.M.C.S., cât şi către forul tutelar sau patronat un grafic de remediere a neconformităţilor constatate. A.N.M.C.S. sau oficiile teritoriale ale acesteia monitorizează modalitatea de respectare a graficului de remediere. În cazul în care se constată nerespectarea termenelor asumate prin graficul de remediere, A.N.M.C.S. poate întrerupe procesul de acreditare, situaţie în care unitatea sanitară cu paturi se încadrează în categoria a VI-a „neacreditat“.- Modalitatea de analiză şi verificare a neconformităţilor menţionate se stabileşte prin ordin al preşedintelui A.N.M.C.S.
  Categoria a VI-aNeacreditatmai mic de 51% sauA obţinut mai mult de 50% din indicatorii punctaţi cu (– 10) aplicabili unităţii sanitare respective.Indiferent de existenţa sau inexistenţa unui plan de conformarepunctaj mai mic de 51% pentru unul sau mai multe standarde de acreditareNu a îndeplinit 100% indicatori critici privind siguranţa pacientului.Spitalele din această categorie se pot înscrie într-o nouă procedură de acreditare în următorul ciclu de acreditare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare în momentul solicitării înscrierii sau în acelaşi ciclu de acreditare la decizia Ministerului Sănătăţii.
  -----