Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (18.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
METODOLOGIE din 17 aprilie 2018privind modalitatea de gestionare a certificatelor de absolvire a programelor de formare profesională, organizate de Institutul Naţional de Administraţie
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 10 mai 2018Data intrării în vigoare 10-05-2018


  Aprobată prin Ordinul nr. 4.540 din 17 aprilie 2018, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 401 din 10 mai 2018.
  Articolul 1Prezenta metodologie reglementează modalitatea de gestionare a certificatelor de absolvire obţinute ca urmare a participării la programele de formare profesională organizate de Institutul Naţional de Administraţie, denumit în continuare Institut, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 23/2016 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Administraţie, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 44/2017, cu modificările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 1.005/2016 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Administraţie, cu modificările ulterioare.Articolul 2(1) Atestarea absolvirii programelor de formare profesională organizate de Institut se face prin certificate de absolvire, semnate de preşedintele Institutului.(2) Certificatele de absolvire se eliberează însoţite de o anexă denumită „Supliment descriptiv al certificatului“, în care se precizează competenţele profesionale dobândite.Articolul 3Se eliberează certificate de absolvire participanţilor care au obţinut minimum nota 7 la evaluarea competenţelor profesionale.
  Articolul 4Certificatele de absolvire vor avea serie şi numerotare unică, distinctă, pentru programele de formare specializată, respectiv programele de perfecţionare, după cum urmează:a) seria A, cu numerotare succesivă (4 cifre), începând cu numărul 0001, pentru certificatele de atestare a absolvirii programelor de formare specializată organizate de Institut;b) seria B, cu numerotare succesivă (5 cifre), începând cu numărul 00001, pentru certificatele de atestare a absolvirii programelor de perfecţionare organizate de Institut.Articolul 5(1) Certificatele de absolvire, precum şi suplimentul descriptiv sunt tipărite pe hârtie specială/carton texturat perforat, de format A4, 210/297 mm, landscape, având elemente de securizare, compatibile cu elementele de securizare tehnică asigurate prin pretipărirea/imprimarea documentelor şi poartă antetul Institutului Naţional de Administraţie.(2) Modelele certificatelor de absolvire pentru programele de formare specializată şi pentru programele de perfecţionare, precum şi ale suplimentului descriptiv al certificatelor sunt prevăzute în anexele nr. 1-4 la prezenta metodologie.
  Articolul 6(1) Evidenţa eliberării certificatelor de absolvire pentru participanţii la programele de formare specializată se asigură prin următoarele documente:a) registrul de evidenţă a programelor de formare specializată; acest registru se completează de către persoanele desemnate din cadrul Direcţiei programe de formare specializată;b) catalogul de evaluare a participanţilor la programul de formare specializată; acest catalog se completează de coordonatorul programului şi evidenţiază notele obţinute la modulele de formare, precum şi nota finală;c) catalogul de evaluare a participanţilor la programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici; acest catalog se completează de coordonatorul programului şi evidenţiază notele obţinute la modulele de formare şi la evaluarea proiectului de absolvire, precum şi nota finală;d) lista de prezenţă pentru programele de formare specializată;e)
  registrul de evidenţă nominală a eliberării certificatelor de absolvire pentru programele de formare specializată, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 5; acest registru se completează de către persoanele din cadrul Direcţiei programe de formare specializată desemnate în acest scop.
  (2) Evidenţa eliberării certificatelor de absolvire pentru participanţii la programele de perfecţionare se asigură prin următoarele documente:a) registrul de evidenţă a programelor de perfecţionare; acest registru se completează de către persoanele desemnate din cadrul Direcţiei programe de perfecţionare;b) lista participanţilor propuşi pentru eliberarea certificatelor de absolvire;c) lista privind datele participanţilor;d) lista de prezenţă pentru programele de perfecţionare;e) registrul de evidenţă nominală a eliberării certificatelor de absolvire pentru programele de perfecţionare, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 6; acest registru se completează de către persoanele din cadrul Direcţiei programe de perfecţionare, desemnate în acest scop.
  Articolul 7(1) Documentele prevăzute la art. 6 sunt formulare aprobate în cadrul procedurilor operaţionale ale Institutului, care se completează şi se gestionează conform instrucţiunilor în vigoare.(2) Modificarea unor înscrisuri din documentele prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. e) şi alin. (2) lit. e) se face prin bararea textului greşit printr-o linie orizontală, trasă cu cerneală roşie, înscriindu-se deasupra noul text tot cu cerneală roşie.Articolul 8(1) Completarea certificatelor de absolvire se face de către persoanele desemnate de directorul fiecărei direcţii, pe baza datelor din Registrul de evidenţă a programelor de formare specializată şi din catalogul de evaluare a participanţilor la programul de formare specializată, pentru Direcţia programe de formare specializată, respectiv pe baza datelor din lista participanţilor propuşi pentru eliberarea certificatelor de absolvire, pentru Direcţia programe de perfecţionare, doar pentru persoanele care au promovat evaluarea competenţelor profesionale.
  (2) Certificatele de absolvire se completează electronic, prin scriere la calculator, cu tuş de culoare neagră, cu litere mari de tipar, corect şi fără prescurtări.(3) „Suplimentul descriptiv al certificatului“, anexă la certificatul de absolvire, se completează odată cu certificatul respectiv, de către aceeaşi persoană.
  Articolul 9(1) Înainte de a fi eliberate absolvenţilor, certificatele de absolvire şi suplimentele descriptive vor fi înaintate, în vederea semnării, preşedintelui Institutului, pe bază de borderou întocmit în două exemplare. După semnare, certificatelor de absolvire li se va aplica ştampila Institutului.(2) Un exemplar al borderoului rămâne la Cabinetul demnitarului, iar cel de-al doilea este păstrat de responsabilul cu gestionarea certificatelor de absolvire şi a suplimentelor descriptive.(3) Borderoul cuprinde următoarele rubrici: număr curent, denumirea programului de formare, perioada de desfăşurare, numele şi prenumele absolventului, iniţiala tatălui sau mamei, după caz, codul numeric personal, seria şi numărul certificatului eliberat, menţiuni.
  (4) După aprobarea de către preşedintele Institutului, certificatelor li se aplică timbrul sec şi sunt înregistrate în Registrul de evidenţă nominală a eliberării certificatelor de absolvire.
  Articolul 10Pentru programele de formare profesională, certificatul de absolvire şi suplimentul descriptiv se eliberează în termen de 60 de zile de la absolvirea programului, astfel:a) sub semnătură titularului, pe baza actului de identitate;b) prin transmiterea la instituţia unde participantul îşi desfăşoară activitatea, cu confirmare de primire;c) prin eliberarea unei alte persoane împuternicite conform prevederilor legale în vigoare.Articolul 11(1) Formularele certificatelor de absolvire deteriorate ori completate greşit, cu ştersături, adăugări suplimentare, cu ştampilă aplicată necorespunzător, se anulează cu aprobarea conducerii Institutului, prin scrierea cu litere mari, de tipar, pe toată diagonala imprimatului, a cuvântului „ANULAT“, atât pe certificat, cât şi pe cotor, de către persoanele desemnate.(2) Odată cu anularea certificatelor de absolvire se va anula şi suplimentul descriptiv aferent fiecărui certificat.(3) Certificatele prevăzute la alin. (1) vor fi înregistrate în Registrul de evidenţă nominală a eliberării certificatelor de absolvire, cu menţiunea „ANULAT, conform Borderou nr. … din data …“.Articolul 12(1) În cazul certificatelor de absolvire eliberate şi restituite pentru date completate incorect, Institutul va anula certificatul şi suplimentul descriptiv, prin scrierea cu litere mari, de tipar, pe toată diagonala imprimatului, a cuvântului „ANULAT“ şi va elibera un nou certificat.
  (2) Pentru certificatele prevăzute la alin. (1), în Registrul de evidenţă nominală a eliberării certificatelor de absolvire, la rubrica „menţiuni“ se va înscrie cu cerneală roşie: „ANULAT; eliberare certificat seria .... nr ....“ şi numărul de înregistrare al noului certificat.
  Articolul 13(1) În cazul certificatelor de absolvire declarate nule, Institutul eliberează un duplicat al acestora, întocmit pe baza documentelor aflate în arhiva Institutului, în baza unei cereri scrise a solicitantului.(2) Cererea de eliberare a duplicatului este însoţită de următoarele acte:a) declaraţia scrisă dată de titularul certificatului de absolvire în care sunt cuprinse toate elementele necesare pentru identificare, împrejurările în care acesta a fost pierdut, precum şi alte precizări care să confirme pierderea sau distrugerea certificatului respectiv;b) dovada declarării nulităţii certificatului de absolvire, care se va face în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a;c)
  copie a actului de identitate.
  (3) Duplicatul certificatului/certificatelor de absolvire şi al suplimentului descriptiv/suplimentelor descriptive se eliberează conform prevederilor metodologiei în vigoare la data solicitării.(4) În situaţia în care formularul certificatului de absolvire sau al suplimentului descriptiv s-a schimbat, se eliberează un duplicat redactat după modelul certificatului sau suplimentului descriptiv în vigoare, în care se înscriu datele existente în arhiva Institutului. (5) Pe duplicatul certificatului, inclusiv pe cotor, şi al suplimentului descriptiv se va aplica ştampila cu menţiunea: „DUPLICAT la certificatul de absolvire seria ... nr. ...“, în colţul din dreapta sus, deasupra seriei şi numărului certificatului de absolvire nou-emis.(6) Duplicatul certificatului de absolvire va fi înregistrat în Registrul de evidenţă nominală a eliberării certificatelor de absolvire cu menţiunea: „DUPLICAT la certificatul de absolvire seria … nr …“.(7) Pentru certificatele declarate nule, în Registrul de evidenţă nominală a eliberării certificatelor de absolvire, la rubrica „menţiuni“ se va înscrie cu cerneală roşie: „ANULAT; eliberare duplicat seria .... nr ....“ şi numărul de înregistrare al duplicatului.
  Articolul 14(1) Termenul pentru eliberarea duplicatelor este de 30 de zile de la data înregistrării cererii. (2) Duplicatele se eliberează o singură dată, fapt ce se aduce la cunoştinţă titularilor. Articolul 15(1) Cotoarele certificatelor de absolvire şi suplimentele descriptive aferente (în copie) eliberate de Institut şi certificatele deteriorate ori completate greşit, cu ştersături, adăugări suplimentare, cu ştampilă aplicată necorespunzător, se arhivează conform nomenclatorului arhivistic.(2) Certificatele de absolvire şi suplimentele descriptive rămase pe stoc şi care nu mai respectă modelul aprobat prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice se anulează cu aprobarea preşedintelui Institutului şi se arhivează conform nomenclatorului arhivistic.
  (3) Documentele prevăzute la art. 10 lit. b) şi c) şi art. 13 alin. (4) se arhivează conform nomenclatorului arhivistic. (4) Documentele prevăzute la alin. (1), (2) şi (3) se arhivează conform prevederilor în vigoare şi se predau la persoana desemnată în cadrul Institutului cu arhivarea, în condiţiile şi la termenele prevăzute de legislaţia în vigoare.
  Articolul 16Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta metodologie.Anexa nr. 1
  Anexa nr. 2
  Anexa nr. 3
  Anexa nr. 4
  Anexa nr. 5Registru de evidenţă nominală a eliberării certificatelor de absolvire pentru programelede formare specializată organizate de Institutul Naţional de Administraţie
  Nr. crt.Data eliberăriiNumele şi prenumele absolventuluiCodul numeric personalDenumirea programului de formarePerioada de desfăşurareDurata
  (zile/ore)
  Nota obţinutăSerie şi număr certificatObservaţii
  Anexa nr. 6Registru de evidenţă nominală a eliberării certificatelor de absolvire pentru programelede perfecţionare organizate de Institutul Naţional de Administraţie
  Nr. crt.Data eliberăriiNumele şi prenumele absolventuluiCodul numeric personalDenumirea programului de formarePerioada de desfăşurareDurata
  (zile/ore)
  Nota obţinutăSerie şi număr certificatObservaţii
  ----