Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (15.04.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 95 din 20 aprilie 2018privind adoptarea unor măsuri în domeniul finanţării învăţământului
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 24 aprilie 2018Data intrării în vigoare 27-04-2018
  Prezenta formă este valabilă începând cu data de 27-04-2018 până la data de 15-04-2021


  Parlamentul României adoptă prezenta lege.Articolul 1(1) Începând cu anul 2018, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale, se asigură fondurile necesare pentru executarea hotărârilor judecătoreşti devenite executorii până la 31 decembrie 2017, având ca obiect acordarea de daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale pentru plata eşalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii prin care s-au acordat drepturi salariale personalului din învăţământ.
  (2) Plata sumelor rămase restante, prevăzute prin hotărârile judecătoreşti prevăzute la alin. (1), se va realiza astfel:a) în anul 2018 se plăteşte 5% din valoarea titlului executoriu;b) în anul 2019 se plăteşte 10% din valoarea titlului executoriu;c) în anul 2020 se plăteşte 25% din valoarea titlului executoriu;d) în anul 2021 se plăteşte 25% din valoarea titlului executoriu;e) în anul 2022 se plăteşte 35% din valoarea titlului executoriu.(3)
  În vederea calculării şi plăţii sumelor reprezentând daunele-interese moratorii prevăzute la alin. (1), Ministerul Educaţiei Naţionale aprobă metodologia de calcul al acestora, prin ordin al ministrului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, cu consultarea federaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ.
  (4) Fondurile aprobate pentru plata daunelor-interese moratorii se repartizează de către Ministerul Educaţiei Naţionale inspectoratelor şcolare, în vederea repartizării pe unităţi de învăţământ.(5) Sumele reprezentând daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, acordate prin hotărâri judecătoreşti devenite executorii după data de 1 ianuarie 2018, se achită de la bugetul de stat, eşalonat în 5 ani de la data titlului executoriu. Prevederile alin. (2)-(4) se aplică în mod corespunzător.
  Articolul 2Pentru instituţiile de învăţământ superior de stat, plata diferenţelor salariale câştigate prin hotărâri judecătoreşti, plata daunelor-interese moratorii şi a sumelor prevăzute de Legea nr. 85/2016 privind plata diferenţelor salariale cuvenite personalului didactic din învăţământul de stat pentru perioada octombrie 2008-13 mai 2011 se suportă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale.Articolul 3Costurile salariale directe din contractele de cercetare ştiinţifică, inclusiv cele derulate prin Academia Română, din contractele finanţate din fonduri europene sunt aceleaşi cu cele din contractele de finanţare încheiate din fonduri bugetare. Plafoanele în baza cărora se calculează costurile salariale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
  Articolul 4(1) Prin excepţie de la prevederile art. 205 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, studenţii înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă - licenţă, master, doctorat - în instituţiile de învăţământ superior acreditate, indiferent de vârstă, beneficiază de gratuitate la transportul feroviar intern.(2) Instituţiile de învăţământ superior acreditate poartă responsabilitatea legală asupra distribuirii legitimaţiilor de student pentru gratuitate la transport, precum şi asupra eliberării adeverinţelor care să ateste calitatea de student.Articolul 5Participarea la conferinţe ştiinţifice, workshopuri, congrese şi expoziţii a cadrelor didactice şi cercetătorilor ştiinţifici este exceptată de la prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 16/2013, cu modificările ulterioare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  PETRU-GABRIEL VLASE
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  ADRIAN ŢUŢUIANU
  Bucureşti, 20 aprilie 2018.Nr. 95.-----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!